Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SGU’

Något måste ha hänt eftersom SGU-folk idag inte kan det varenda en av deras specialister kunde när jag själv fick hjälp att kontrollera de rådata jag fått fram 1992-93 efter att utifrån 43 olika viktiga variabler analyserat havsnivån i världshav och in till Östersjön från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr. Något så urbota dumt som dagens utspel, har sällan skådats. Kan det vara Flumskolan under 1970-2000 talet som visar sig eller är det ”Alla skall med” som ger så otroligt urusla kunskaper?

SGU, Sveriges geologiska Undersökning, driver Projekt Skånestrand. Där kartläggs och undersöks stranderosionen på ett flertal platser i Sydsverige. Och det är just stranderosionen som lämnar allt tydligare avtryck på landskapen längsmed kusterna. Med havsvattenhöjningen förvärras erosionen.Strandparadis hotade: ”Stigande havsnivå”, Kvällsposten 27 april 2014

Hallå. Grundförutsättningarna är välkända. Börja med att repetera Archimedes princip fortsätt med att läsa första kapitlet i den geografibok du själv borde ha lärt in i sjuan. Vad står det där om allt från tektoniska plattor samt olika berggrunder till vind-, våg- och temperaturerosion samt landhöjning och landsänkning?

Fortsätt med att läsa: Landhöjningen inleds med att isen smälter och landet under reser sig. Detta är en retarderad rörelse som i början går snabbt. Det finns de som tror att det bara skiljer sig med sju gånger från dagens medelvärde. Det är inte sant. När isen smält börjar landet under snabbt resa sig ur vattnet. På sina håll kan detta ske med flera meter på bara ett tiotal år. Vi har ett bra exempel i hur Vättern först snördes av och senare när landet i söder sedan länge legat över vattenytan och landhöjningen sakteliga avstannade mot nuvarande svaga landhöjning, så fortsatte landet i norra Vättern att resa sig snabbt. Det som inträffade var att vattnet i den avsnörda postistidssjön kom att röra sig söderut. Vatten i alla former, söker sig till lägsta punkt det kan komma till. Resultatet av detta är att landet ‘tippar’.Landhöjning
Lär Dig också att Landet som först kom över vattenytan reste sig före det som fortfarande låg nedtyngt av Inlandsisen. Detta har alltså medfört att landet Sverige har ”tippat”.
Dagsläget är att det strömmar ut mer vatten ur Östersjön via Bälten och Öresund än det kommer in. (Ett av skälen till att Östersjön inte har saltvatten utan bräckt vatten).

Notera: Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen Detta p.g.a. snabbare landhöjning i norr. Notera också att landet söder om en linje från mellersta Halland över Småland mot söder Kalmar sänker sig eftersom hela Sverige tippar. Archimedes princip in prydno!

Läs också: Verklighetens havsvattennivåer, Norah4you 6 februari 2013 Samt ta för allt i världen fram Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 så Du som minst får lite verklighetsförankring!

Read Full Post »

Jag har i min ägo, efter min far delar av den stora geologiska undersökning som min far, Gunnar Jönsson, genomförde för såväl Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän 1937-1942 samt geotekniska borrningar han genomförde längs Göta Älv från 1940-1942. Vad det gäller skredrisk inom hela Göta Älvs nederbördsområde, från Norge, ner via Värmland (där han också gjorde geotekniska undersökningar), Vänerområdet och ner till Göteborg, fanns en sammanställning gjord av flera geologer och VA-folk i Vattenverkets egen tidskrift i början av 1940-talet.

Så kom inte och påstå att skredrisken är något nytt. I min familj och bekantskapskrets är vi många, även om de äldre nu är borta, som under 50-80-talet vid flera tillfällen fick påpekat de idiotiska byggnationer som skedde i kända skredområden. Ett av exemplen var skredet på motorvägen vid Munkedal. Där var skredrisken så väl känd redan när pappa var pinnpojke att det redan då ansågs fara att anlägga väg just där skredet gick när motorvägen var. (Det är för övrigt inte helt riskfritt där vägen går nu heller p.g.a instabil lera. Borde sprängts in i berget. Men det är en annan fråga).

Klimatförändring är alltså inte heller i Göta Älvområdet något som är orsak till skredrisken. Göta Älv har en hög genomströmningshastighet inom hela nederbördsområdet. Värden från 1807 fram till 1947 visar toppvärden på månadsmedelvärden i kubikmeter/sekund som varit uppe i 2380 kubikmeter/sekund att jämföra med mera normala värden som legat mellan knappt 300-600 kubikmeter/sekund. Ett av många år med högre genomströmningshastighet var 1915 ett annat 1945. Hela älvdalssystemet består av instabil lera och slamavlagringar på sprick’botten’ i berggrunden. Landhöjningen är fortfarande högre än ens de mest drastiska sk. klimatdatamodellernas helt uppåtväggarna beräkningar av havsnivåförändring. De har glömt Archimedes princip….. Landhöjning är en retarderad rörelse som är väl känd och fortfarande pågår längs Göta Älv precis i enlighet med den landhöjning som ”skall” förväntas utifrån när landet först kom över vattenytan då Inlandsisen smält.

Stor risk för skred längs älven, GP 15 februari 2013 och här i Göteborg finns det snillen som vill bygga Älvstaden samt station för tågtunneln i ett av de allra största skredriskområdena……

Se även: Det tog tid, Norah4you 25 juli 2012 samt Vad är geologiska undersökningar, Norah4you 7 februari 2013

För övrigt körs det med falska papper. Skredområdet från Lilla Edet (bild i artikeln) ner till väst Göta har varit känt ännu längre. Det var på 1800-talet som ett skred gjorde att ungdomar som varit och dansat på en då existerande liten ö i älven utanför Göta såg sin båt kapsejsa och flera förlorade livet. Därefter blev det förbjudet, under många år, att bygga nära skredriskområdet annat än enplans mindre hus på torpargrund.

Read Full Post »

Göteborgs stadsplanerare? Ni har glömt bort att göra hemläxan.

Redan 1939 gjordes en grundundersökning i det området där den sk. Älvstaden skall stå klar(?) 2018. Samma resultat kom de senaste årens geologer med sina teodoliter till enligt vad mer än en av dem berättade för mig när de höll på med undersökningarna nu: Leran är på sina ställen ner till mer än 53 meter och instabil…. Den är lika olämplig, eller rättare sagt ännu olämpligare att bygga på än vad något bättre lerkvalité visade sig vara vid motorvägsraset i Munkedal. (Också grundundersökt 1939 med samma varningsflagg för byggnation. Undersökningarna utfördes av min egen far på uppdrag av Länsutredningen för Vatten och Avloppsfrågor i Göteborgs och Bohuslän). Leran i den planerade Älvstaden är t.o.m. i andra geologiska undersökningar, läs siffrorna från borrprover, värre än den som fanns i Tuve.

Vad är geologi och vem på vägen till beslutsfattare har ansett sig ha tillräcklig geologisk kunskap för att bortse från mer än en gediget utförd undersökning? Någon måtta på politisk korrekthet får det allt vara. Eller har vett och sans försvunnit? Titta i så fall på hur området är utmärkt i de kartor för riskområden som SGU tagit fram genom åren!!!! Börja gärna med det enkla. Titta på Skred och ras, SGU.se Fortsätt med att läsa Fredrik Klingberg, Tore Påsse & Jenny Levander, Bottenförhållanden och geologisk utveckling i Göta älv,ISBN 91-7158-754-3
Uppsala : Sveriges geologiska undersökning, 2006
Svenska 27, [12] s.
Serie: K / SGU – Sveriges geologiska undersökning, 1652-8336 ; 43

Har Ni svårt att förstå vad som står, dvs saknas ordförståelse vilket tyvärr numera är vanligt om man skall tro Uppsala och Linköpings Universitet, så sök upp någon som antingen läst mycket geologi eller har lång arbetserfarenhet från geologiska mätningar. Men ute och cyklar på farliga vägar är Göteborgs stadsplanerare!

Färdplan klar för centrala Älvstaden, GP 6 februari 2013

Read Full Post »