Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sexuellt ofredande’

Gävle Tingsrätt! Det minsta man kan begära av en svensk domstol är att den inser att svenska Grundlagar gäller OCH att svenskar oavsett kön har rätt att säga NEJ till sex, oavsett vilken sex, och få detta NEJ accepterat även om personen ifråga, i det aktuella fallet kvinnan tidigare gått med på hård sex som inletts med ett NEJ. Det är INTE ett giltigt argument som kan leda till den av Gävle Tingsrätt fattade slutsatsen att hänvisa till en sådan omständighet,.

Skälet är mycket enkelt. För att det skulle kunna vara ett giltigt argument måste samtliga följande premisser vara sanna:

* En kvinna/man som sagt nej en gång och ändå accepterat efteråt får aldrig mer säga nej och mena nej och få detta nej accepterat som nej
* En kvinna/man som godkänt hård sex en gång får aldrig säga nej till hård sex någongång eftersom den godkänt det en gång.
* En kvinna/man som gått med på sex oavsett vilket slag minst en gång får aldrig någonsin ändra sig och få sin nya uppfattning godkänd.

Samtliga tre premisser är falska och då är inte ens argumentet giltigt. Nu är det för all del så att icke giltiga argument teoretiskt sett skulle kunna leda till en slutsats som kan tyckas hållbar. Dock kan icke giltiga argument aldrig användas i en debatt för att bevisa en hypotes där beviset bygger på ogiltiga argument och/eller att det som skall bevisas ingår i hypotesen som förutsättning för att denna skulle kunna tänkas sann. Cirkelbevis och cirkelargumentering.

Utöver detta gäller Regeringsformens 1 kap 2§ i alla lägen:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). ”

Polis friad från våldtäkt, Aftonbladet 19 maj 2011

Det märkliga är att alla som gått ut svensk grundskola SKALL ha fått lära sig detta i utbildningsmoment som Sex och Samlevnad m.m.

Read Full Post »