Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sekretesslagen’

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det gäller också anställda inom verksamhet som bedrivs i enskild regi. Det innebär

att personal och politiker inom socialtjänstens verksamheter inte muntligen får lämna ut uppgifter om dig som är av personlig och ömtålig

karaktär.

Socialtjänsten får inte heller lämna ut skriftliga handlingar som rör dig eller ditt ärende till andra myndigheter eller till enskilda personer.

Undantag från denna bestämmelse är om du själv går med på att uppgifter om dig får lämnas ut eller om det finns en skyldighet för socialtjänsten att lämna ut uppgifter om dig.”

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/5C7CC05F-53FD-4EE6-9976-79AEBE67CFB5/8027/20021143_rev.pdf sid 7

 

 

SEKRETESSLAG (1980:100)

1 Kapitlet:

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i tryckrihetsförordnigen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.
   Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).
   Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.
   I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att lämna meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt medium varom grundläggande bestämmelser ges i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen Lag (1991:1565)
.”

2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskild i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag hänvisar.”

 

7:e Kapitlet:

4 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men…….”

9 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men……….I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. ”

 

22 § Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, i fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i annan myndighets verksamhet för att gå domstol till handa med utredning som nu har nämnts.
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1991:2042)
.”

38 § Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.
   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1997:1213
).”

källa: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.htm

Read Full Post »

Med anledning av flumskolans problematik då inte alla SO-lärare varit utbildade på lärarhögskola i samtliga fyra ämnen och därför i bästa fall varit behöriga i andra SO-ämnen dock ej själva läst Samhällskunskap (alternativt Statskunskap), så finns det skäl att gå igenom Tryckfrihetsförordningen i allmänhet och Meddelarfrihet i synnerhet lite närmare. För resultatet av flumskolan syns i inlägg i tidningar samt har även nått denna blogg.

Nåväl vi startar från början.

I Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel Om allmänna handlingar står följande mycket viktiga paragraf:

”2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

 1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,

 2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

 3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

 4. intresset att förebygga eller beivra brott,

 5. det allmännas ekonomiska intresse,

 6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

 7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

I klartext står här att det får finnas lagar som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.

I 3:e kapitlet Om rätt till anonymitet finns också en viktig paragraf som det verkar som flera SO-lärare glömt att nämna:

4 § Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgivit eller avsett att utgiva framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som ej står i strid med denna förordning. Får efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den i 3 § angivna tystnadsplikten. Lag (1976:955). ” 

 

 

 

När får efterforskning förekomma. Ja ett enkelt fall är när en person skrivit på en tystnads och sekretesshandling.

Sekretesslag 1980:100 ger klara besked att Tryckfrihetsförordningens friheter inte gäller i bl.a. följande paragraf i första kapitlet:

Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i  tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.
   Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).
   
Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.
   
I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att lämna meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt medium varom grundläggande bestämmelser ges i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen  Lag (1991:1565).”

Så var det med den meddelarfriheten – som alla andra svenska hyllade friheter har även meddelarfriheten begränsningar. De gäller som ovan angivits både vid fall där rikets säkerhet eller ekonomi är det som frågan gäller MEN OCKSÅ NÄR DET GÄLLER EN ENSKILD PERSONS UPPGIFTER SOM LYDER UNDER SEKRETESS!

Read Full Post »