Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sanitetslagar och bygglov gäller ALLA i Sverige’

inte utan att sökt och erhållit uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen. Se längst ner!

Det är i och för sig bra att Aftonbladet kallat in ”experter” som till viss del klara att läsa gällande EU-direktiv, Regeringsformen inklusive kapitlet om begränsningar av rättigheter, se nedan.

Att sedan EU-migranterna, och andra, inte lärt sig respektera lagar och EU-direktiv, det är skämsigt för de länder de kommer ifrån.

De boende har lämnat den illegala boplatsen och protesterar nu vid stadshuset mot beslutet att riva lägret.
-Vakna, Malmö, skanderar boende och aktivister.
Migranter: Vakna Malmö, GP 3 November 2015 NEJ VET HUT – MIGRANTER! SAMMA UTLÄNNINGSLAGAR GÄLLER FÖR ER NÄR NI ÄR I SVERIGE SOM FÖR SVENSKAR SOM ÄR I ANDRA EU-LÄNDER!!!!!!!

Löfvén har för ovanlighetens skull HELT RÄTT: Löfvén om migranter: Inte Sveriges ansvar, Kvällsposten 3 November 2015 SJÄLVFALLET INTE! I SVERIGE GÄLLER REGERINGSFORMEN OCH ANDRA GRUNDLAGAR SAMT EU-DIREKTIV!!!!!

Aftonbladet skriver:

EU-migranter som blir avhysta, som de från Sorgenfriområdet i Malmö, har inte automatiskt rätt att få bostad eller biljett hem.

– Det är knepigt. Det finns inga särskilda skyldigheter att ta hand om en sådan här grupp, säger Germund Persson, chefsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting.Så ser din EU-rätt ut, Aftonbladet 3 November 2015

Tvärt om! Det står i klartext i EU-direktiv samt i Regeringsformens begränsning av Fri- och Rättigheter för ICKE Svenska Medborgare:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina
verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första
meningen samt tredje stycket tillämpas

I Utlänningslagen står:

Utlänningslagen

3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.
Uppehållsrätt

3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,</span style<

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en
verklig möjlighet att få en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt
i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

4 § En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § första stycket har uppehållsrätt om EES-medborgaren har
……

Fortsättning från Aftonbladets artikel:
Din rätt inom EU
Alla som bor i EU/EES-länder har rätt att röra sig fritt inom unionen och vistas tillfälligt i andra medlemsländer i tre månader. Det finns inget krav på visum eller sysselsättning, men besökarna måste ha ett pass eller id-kort.

För att få uppehållsrätt under längre tid än tre månader måste personen vara anställd, egen företagare, arbetssökande med en verklig möjlighet att få anställning eller studerande med tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring. En person får också uppehållsrätt om denne har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring.

Reser du till någonstans inom Europa måste du planera var du ska bo. Du har ingen automatiskt rätt till det landets sociala förmåner.

I Sverige gäller socialtjänstlagen för alla som vistas här. Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling hos socialtjänsten. NEJ NEJ NEJ – Regeringsformen gäller ÖVER Socialtjänstlagen! Det finns absolut ingen som helst rättighet för EU/EES-medborgare att ha någon som helst rättighet till likabehandling som svensk medborgare. Endast de som inte äger ordförståelse nog att kunna läsa lagtexter trots att de i bästa fall blivit utbildade till jurister kan få något så tokigt om bakfoten. Observera än en gång – Till skillnad från vad många av juristerna under 60 år fått för sig, så är inte svenska lagar uppbyggda så som amerikanska eller engelska. Det är inte upp till en domstol att ändra de riktlinjer för tolkning av lag som klubbats i Riksdagen. Sedan kan svensk lag vara stipulativ (tvingande) eller sakna stipulativa krav.

I slutet av artikeln står:
Enligt ett EU-beslut från november förra året har en medlemsstat möjlighet att neka unionsmedborgare sociala förmåner när dessa inte arbetar, utan uteslutande har utnyttjat den fria rörligheten för att kunna få socialt stöd från en annan medlemsstat trots att de saknar tillräckliga tillgångar för att ha uppehållsrätt där.Så ser din EU-rätt ut, Aftonbladet 3 November 2015 Fattas bara annat!

>Folk som kommer hit har inte mer rättigheter än vi när vi befinner oss utomlands inom Schengen

– måste visa upp idhandling på begäran av myndighet,

måste själv ha pengar till egen försörjning under vistelsetiden som får vara högst 90 dagar även OM man söker jobb här eller i annat land man vistas i under de 90 dagarna.

(OBS EU-direktivet ger INTE tillstånd att vara kvar längre även om man söker jobb OM INTE UPPEHÅLLSTILLSTÅND SÖKTS OCH BEVILJATS!)

Absolut ingen som helst rätt till socialhjälp annat än i nödfall och läkarvård enbart enligt det som EU-kort man måste ha med sig och lämna fram ger rätt till

Ingen som helst rätt till tak över huvudet eller mat på bordet. Det är alla EU-medborgare tvungna att själva stå för ur egen kassa om de inte har fått jobb.

För att få jobb i annat EU-land krävs enligt fransmän jag stött på som fått jobb även dopattest annars får de inte ett personnummer som de behöver ha för att kunna få ut lön då vit lön kräver skatteavdrag eller papper på att inkomsten är så låg att skatt inte skall dras.

Ingen som helst rättighet att medförda barn skall få gå i skola i annat EU-land. I Sverige krävs det att man är folkbokförd här för att få gå i skola svensk skola är enligt lagar till för de som har skolplikt i Sverige – inga andra. Vilket i sig medför att asylsökande som fått avslag ALDRIG har rätt till att ha sina barn i skola. Läs Regeringsformens begränsningar i Fri- och Rättigheter för ICKE Svenska Medborgare samt vad som står i Brottsbalk och Utlänningslag om de som olovligt stannar längre än tillåten tid utan att söka OCH FÅ UPPEHÅLLSTILLSTÅND.

Read Full Post »

Riktigt absurt blev det när en aktivist utklädd till en grön drake, komplett med svans och ansiktsmålning, sprang runt och klappade, skrattade, dansade och betedde sig allmänt som en femåring. Samtidigt skanderades det mot kapitalismen, för allas lika värde och ett Malmö där ingen människa är illegal.

Det är dock ett ohederligt argument. Det är ingen som sagt att romerna och övriga EU-migranter som olovligen ockuperat privat mark skulle vara illegala. Tvärtom har de rätt att vistas här i Sverige under 90 dagar medan de söker jobb. Det illegala är att de tagit annans mark i besittning. Det är inte illegalt att vara EU-migrant vare sig i Malmö eller resten av Sverige, men det är olovligt att uppehålla sig och skräpa ner på en plats man inte har rätt att uppehålla sig på. Det är det frågan handlat om, och ingenting annat.Csaba Bene Perlenberg: Stöld är allvarligare än skit, Kvällsposten ledarartikel 1 november 2015

Läs igen: Det är ingen som sagt att romerna och övriga EU-migranter som olovligen ockuperat privat mark skulle vara illegala. Tvärtom har de rätt att vistas här i Sverige under 90 dagar medan de söker jobb. Det illegala är att de tagit annans mark i besittning.

Att ta annans mark i besittning är inte att söka jobb. Att tigga är heller inte att SÖKA jobb!

Read Full Post »