Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Samhällskunskap betygskriterier’

Fick förut idag en gratulation från WordPress. Idag är det fem år som jag bloggat. Har med anledning av detta samt mitt oförtröttliga tjatande om vikten av att alla lär in våra/sin grundlagar/konstution valt ut några blänkare från respektive år.

Bloggartiklar om

Regeringsformen

2008: Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri och rättigheter:

13§ Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871). Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

2009:
Det är skrämmande att ett antal politiker, politiska färger är i sammanhanget ointressanta, tycks tro att Regeringsformens 1 kapitel 2 paragraf bara är några vackra ord som INTE gäller dem! Ursäkta MEN REGERINGSFORMEN GÄLLER!, Norah4you 8 november 2009

2010:
Observera:
Alla människors lika värde innebär att alla människors känslor och upplevelser är lika värda. Allt annat är att missa vad orden står för.
Det innebär att samtidigt som ingen har rätt att sätta sig till doms över om en annan människa älskar en av samma kön eller en av motsatt kön, så har heller inte någon hetro- eller homosexuell rätten att sätta sig till doms över t.ex. en prästs rätt till sina känslor. I och med att kyrkan och staten är skilda åt, går det däremot inte att åberopa att ‘Allas lika värde’ styrs av meningens inledning: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för” . Alla människors lika värde finns även i de Mänskliga Rättigheterna. Där artikel 18 ger klart besked om vad detta de facto också innebär:

”Artikel 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor”
Regeringsformens 1 kap 2§, suck igen, Norah4you 24 oktober 2010

2011:
Jag har aldrig förstått att så många, politiker och välutbildade människor på ena eller andra positionen vill skylta med att de inte ens lärde in det viktigaste som vi har i våra Grundlagar:
Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder.
”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Kvotering strider mot Regeringsformens 1 kap 2§, Norah4you 2 augusti 2011

2012:
På vad sätt är det lämpligt i en demokrati att frågan om brott, [vilket i det aktuella fallet inte torde finnas något som pekar på att det skulle föreligga, av ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen skall avgöras av jämlike i Högsta Domstolen? Utöver att det är svårt att se bort från jävsituation om frågan någonsin skulle uppkomma, även ställer frågan om juridiskt frälse på sin spets. Det är historiskt något som kastades på soptippen för flera generationer sedan att adel bara fick dömas av adel. Men frågan är infekterad för i mångt och mycket tycks Sverige under Socialdemokraternas storhetsperiod när den nya Grundlagen utreddes och antogs ha fått något som gett utfall som om det i Grundlagarna funnits underlag för nytt frälses uppväxt. Kan väl aldrig varit avsikten Regeringsformens 11 kap 7§ 1:a stycket, Norah4you 19 september 2012

2013:
Detta är inte acceptabelt att svensk domstol varken godtar Regeringsformen eller att svenska kvinnan är myndig! Författningsdomstol behövs per omgående och det parti som inte ställer sig bakom att det krävs, det lär ligga illa till hos som minst stora antalet kvinnor! Svenska domstolar följer inte Regeringsformen, Norah4you 10 april 2013

Den som inte kan sin Grundlag, bör per omgående se till att få ordkunskap och ordförståelse samt sätta sig och läsa på. Här i Sverige skall ämnes- och stadiebehöriga lärare lärt ut (och för att eleven skall få det som motsvarar godkänt även kollat att eleven förstått) att vår Grundlag ställer krav såväl på det Offentligas muntliga och skriftliga agerande som har begränsningar som alla vi som bor i Sverige har att respektera samt följa.

Read Full Post »

genom att förvärra de följder som Palmes UKAS, som vi studenter på vår tid åkte tåg till Stockholm för att protestera mot, där universitetsutbildningen rent generellt försämrades efter grundnivå på samma sätt som grundskolan försämrade elevernas kunskapsinlärning. Det okunskapslandet har idag skrämmande låg ämneskunskapsnivå hos de lärare som sätts att lära ut så att alla våra barn kan få lära in. Okunskapslandet ratade Kunskapsskolan till förmån för ‘Alla skall med’ utan kunskapskrav för att i stället slussa elever som antingen inte fått tillräckligt stöd eller rent ut sagt ledsnat och blivit stökiga för att de inte fick utvecklas. Okunskapslandet har skrämmande låg nivå på lärarna. Ofta har det tyvärr skett med lokala facks goda minne…. Har sett en hel del av det under åren. Så jag är inte förvånad…..

Endast drygt hälften av grundskolans lärare med pedagogisk högskoleexamen för högstadiet hade förra året utbildning i det ämne de undervisar i, uppger Skolverket i en ny studie.
….
Siffrorna ska bland annat förstås mot bakgrund av lärarpusslet som läggs på många skolor. Följden kan bli att exempelvis en fullt utbildad matematiklärare också måste undervisa i fysik eller kemi utan att ha ämnesutbildning i just dessa ämnen
Brister i ämnesutbildningen hos lärare, GP 3 april 2013 men det är klart vänsternissar speciellt i Socialdemokraterna har ju sedan 1968 gång på gång försökt med att det inte behövs så mycket för att lära ut….. Så blir de så irriterade och/eller förvånade när svenska elevers skolresultat dalar. Det där med orsak och verkan, är inte alla som förstår.

Saknar utbildning i ämnen de undervisar i, Expressen 3 april 2013
Brister i ämnesutbildningen hos lärare, Aftonbladet 3 april 2013 Om det b a r a var det…. tittar vi på hur många av de som arbetar som ämneslärare på grundskolan oavsett om den är kommunal eller privat som inte har lärarutbildning alls, så är det lika skrämmande många som saknar detta. Men det talas det oftast tyst om.
Brister i ämnesutbildningen hos lärare, SvD 3 april 2013

Kommunaliseringens effekter på elevernas möjligheter att få ämnes- och stadiebehöriga lärare slog hårt mot Sveriges elever! Lärare som hade såväl djup- som breddkunskap i de ämnen de undervisade i liksom självfallet ordentlig utbildning i metodik, didaktik och pedagogik, ersattes i skola efter skola, i kommun efter kommun av obehöriga eller som sämst icke ämnes- samt stadieutbildade lärare. Allt för att kommunerna skulle spara pengar. Pengar som mer än en gång hamnade i fel kommunala fickor.

Se även Läxan borde vara ämnes- och stadiebehöriga, Norah4you 30 september 2010

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn har de tjänstemän/politiker som skickat ut mailet i dålig luftärendet på Älvstranden klarat att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan? En sak är nämligen klar det handlar inte bara om meddelarskyddet utan om så grundläggande okunskap som visas upp att ingen av de inblandade kan sägas ha uppnått målen för godkänt i ämnet samhällskunskap. Detta blir allvarligare och allvarligare!

Ref. från GP: ”Senast den 19 september skall kommunala Älvstranden Utveckling AB redogöra för hur de tänker åtgärda problemen.

Allt detta och lite till fick skolpersonalen information om i ett mail som avslutas med en fråga och ett svar:
”Vad gör jag om jag får frågor från media? Alla eventuella frågor från media hänvisas till områdeschef Karl-Johan Höijer.””

Gert Gelotte: Största möjliga tyssstnad, GP 4 september 2011

För enkelhets skull ber jag vänligen alla som skryter med sin okunskap att läsa igenom följande bitar i våra Grundlagar som varenda svensk eller utländsk skolelev som gått i svensk skola SKALL kunna och dessutom ha visat att de förstått:

Regeringsformens 1 kap. Statsskickets grunder

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Inledningen av Yttrandefrihetsgrundlagen:
1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.
….
2 kap. Om rätt till anonymitet

4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska
1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1349).”

Är det så att Sveriges Grundlagar inte passar någon eller några personer på höga poster, så passar INTE de personerna på sina poster. Grunden för demokrati är att alla som får ett förtroende att inneha en hög post respekterar de Grundlagar och lagar som gäller!

För övrigt så drev jag själv frågan som lärarkandidat samt mor till skolelev på 1990-talet i Linköping. Lagarna har skärpts sedan dess. Skolelever omfattas också av Arbetsmiljölagstiftningen samt har även Grundlagarna skärpts se Lag (2010:1349) ovan.
Vidare läsning finns i Brottsbalken under vållande till skada och sjukdom…..
Hur i hela fridens namn kan några vilja skryta med att inte kunna de mest väsentliga bitarna i våra Grundlagar och lagar.

Read Full Post »

lärare som krav på varenda skola i Göteborg speciellt i ämnet samhällskunskap i sjuan till nian och i svenska under de första fem skolåren.

”Vi har en läxa att göra”
Obligatorisk utbildning av alla chefer i kommunens öppenhetspolicy. Det blir följden av försöket att tysta en konsult som ville tipsa om oegentligheter inom Göteborg Energi.

RelateratDet bedömer stadsdirektör Åke Jacobsson.

– Det här är oerhört allvarligt, säger han. Sannolikt beror det på okunskap i organisationen. Kommunfullmäktige har fattat ett mycket tydligt beslut vad gäller beslut om öppenhet i alla förvaltningar och bolag.” Vi har en läxa att göra, GP 30 september 2010

Hallå!!?? Vad Kommunfullmäktige fattar för beslut, tydliga eller otydliga om öppenhet i alla förvaltningar och bolag styrs helt och hållet av våra grundlagar! Lag stiftas av Riksdagen och Grundlagar kan inte ändras av något svenskt Kommunfullmäktige, någon svensk kommunal nämnd eller bolag!

En annan läxa som alltså borde läras in är att ordförståelse är viktig. Det är så dags när folk blir vuxna, gjort karriär och sitter som chefer eller mellanchefer att lära dem den ordförståelse som de skulle lärt sig under årskurs 3-5 och vad ordet demokrati samt offentlighetsprincipen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen de för att få godkänt i ämnet samhällskunskap skulle lärt sig förstå tillräckligt bra för att kunna använda sig av det i ord och handling!
Snabb reflexion: Det kostar mer och tar längre tid att lära gamla hundar sitta än att börja lära ut för att sittandet skall läras in när hundarna är unghundar.

Det som stadsdirektör Åke Jacobsson säger innebär tyvärr att inte ens han har fått den fulla förståelse för svenska grundlagar som är en förutsättning för att alla i offentlig tjänst eller som har ett offentligt uppdrag skall ha teckning för den viktigaste biten av alla: Vad vår Regeringsform, speciellt Regeringsformens Regeringsformen 1 kap, läs speciellt 2§ och Regeringsformen 2 kap, läs 1§ noga och vad de säger om hur det offentliga skall uppträda inom organisationen och ut mot alla som bor i detta land.

Läs även om Chef försökte skrämma kvinna till tystnad, GT 29 september 2010

Tillägg 09.11 Nu måste de sista tiderna för flumskolan snart vara här för inte skall väl DN behöva gå ut med artikeln från april igen: Så funkar riksdagen, DN 15 april 2010 den kunskapen SKALL var enda svensk skolelev ha lärt sig under samhällskunskapslektionerna, oavsett var han/hon är född och vilken bakgrund han/hon har!

Read Full Post »