Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetssamarbete’

inte politisk desinformation är det som gäller i Sverige!
Nu är det nog med desinformation Wilhelm Agrell. Må vara att Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys, men en professor är INTE lagstiftare och äger heller inte tolkningsföreträde av gällande lagar. När professorn dessutom visar okunskap om gällande Grundlagar, då går skam på torra land! Det fanns i 1809 års grundlagar skarpa skrivningar om sådant.
FRA töjer på reglerna för sitt arbete, DN 9 september 2013
NEJ, så är inte fallet. Svensk Grundlag gäller i Sverige och tidigare svenska regeringars avtal med annat land eller länder har tillträdande regeringar skyldighet att följa även vad gäller underrättelse- och signalspaning. BAKLÄXA Wilhelm Agrell. Det är tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa det!

DN:FRA bryter mot
DN: FRA bryter mot regler, SvD 9 september 2013
DN: FRA bryter mot regler, GP 9 september 2013
DN: FRA bryter mot regler, Östgöta Correspondenten 9 september 2013
FRA bryter lagar med sin spaning, Aftonbladet 9 september 2013 S-media och vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet visar återigen avsaknad av ordkunskap, ordförståelse samt ovilja att göra källkritisk analys. Varför är jag inte förvånad?
Dokument visar att FRA bryter mot regler, Expressen 9 september 2013 Så länge FRA följer svenska Grundlagar, vilket de gör till punkt och pricka och ingalunda överträder de internationellt överenskomna avtal/traktat med andra land/länder som svenska regeringar företrädesvis under Tage Erlanders tid samt efter att Sverige gick med i EU träffat, så bryter de ingalunda mot några ‘regler’. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar!

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Lag (1976:871).
….
10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).
….

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

10 kap. Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.
Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås. Lag (2010:1408).
4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Lag (2010:1408).

Innan någon får för sig att det för att det står 2010:1408 dvs att nuvarande Riksdag fattat besluten, så är det bäst att göra klart för alla okunniga, att svensk Grundlagsändring kräver beslut av två sittande Riksdagar med mellanliggande allmänt val. Beslutet före allmänna valet 2006 står att läsa i av föregående Riksdag 2002:904. I första fallet satt Regering Göran Persson (s) i det senare Alliansen. Men alla som har haft ämnes och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap årskurs 7-9 skall inte bara ordmässigt kunna utan också visat att de förstått att Grundlagsändring kräver 2 riksdagsbeslut med mellanliggande allmänt val. Annars har deras lärare inte följt kursmål och betygskriterier för ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Det är också så att Europas stater satte sig ner i Basel efter Napoleonkrigen (!) och skrev under ett antal traktat som innebar och fortfarande innebär att de internationella avtal, bilaterala eller annat, som en stats regering avtalat gäller även om ny regering tillträder för så vitt respektive avtal inte omförhandlas! Detta borde Wilhelm Agrell känna till. Ingick under många år i det man fick läsa de första två terminerna i Statskunskap.

När det gäller internationella avtal som kan anses beröra det av Wilhelm Agrell påstådda regelbrottet, som alltså är helt Grundlagsriktigt, så ingicks de flesta nu gällande under efterkrigstiden efter Andra Världskriget och skrevs under av regeringen Erlander! Undantag är de bitar som direkt berörs av Sveriges inträde i EU och därav följande Grundlags- och lagändringar. Dessa i sig ger FRA ökad rätt att samarbeta med EU-land och i enlighet med de av EU som helhet träffade avtalen och traktaten.

Wilhelm Agrell har gång på gång kommit med desinformation som inte stämmer överens med gällande svenska lagar och vår Grundlag. Nu är det nog!

Read Full Post »

samhällskunskapslektioner? Fler och fler ställer sig i kön av de som vill bevisa att de inte lärt in vad som lärts ut av förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga lärare. Sverige har sedan mitten av Andra Världskriget haft säkerhetssamarbete både militärt och på underrättelsesidans civila del samt på regeringsnivå. Det som många tycks ha missat är att samarbetet faktiskt ökade under Palmes tid vid makten. Se Samarbetet gammalt, Norah4you 19 november 2010
och Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Redan när jag växte upp på Kindagatan i Linköping under 1950-talet, där bland grannarna fanns så väl militärer, aktiva politiker som forskare som jobbade för olika svenska säkerhetsorganisationer, där vi barn gick ut och in hos varandras familjer, var samarbetet mellan Sverige och USA ett känt faktum. Sverige har officiellt varit neutralt, med egen tolkning från Tage Erlanders tid och framåt vad som menas med neutralt.

Officiellt har det hetat att Sverige varit neutralt i fredstid syftande till Alliansfrihet i krigstid. Detta har dock aldrig någonsin inneburit att Sverige bland sina samarbetspartners haft Östblocket utan de samarbetsavtal etc. som funnits har varit med Nato eller med något av våra Nordiska grannländer som i sin tur haft nära kontakt med Nato. Sverige har på industriell nivå med svenska regeringars goda minne sedan Tage Erlanders tid, kanske tidigare, också haft direkt samarbete med USA när det gäller framtagning av t.ex. flygplans spaningsutrustning m.m. Läs Tage Erlanders memoarer och läs även vad som Ni som inte förstår detta borde ha läst in om Andra Världskriget. Har journalister och andra redan glömt t.ex. Catalinaaffären?

Läckor: USA ser Sverige som allierad, GP 2 december 2010
Reinfeldt hyllad av Bush för hemliga terrorsamarbetet, Expressen 2 december 2010
USA bekräftar svensk Natokoppling, SvD 2 december 2010
Läckor: USA ser Sverige som allierad, DN 2 december 2010

Read Full Post »