Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetspolitik’

t.ex. genom att läsa i tyska sensationstidningar och vanliga mer seriösa tidningar de senaste 10 åren.
t.ex. genom att gå igenom det finstilta i de villkor som skrevs i samband med att Nazityskland föll och resulterade i ett Väst- och ett Östtyskland.
t.ex. genom att sätta sig in i NATO-avtalet med dåvarande Västtyskland samt de undertecknanden som skedde i samband med den tyska återföreningen
Tyskland är ett land där den säkerhetspolitiska bevakningen varit och är större än i många andra länder. Rädsla för att få en ulv i fårakläder i Tyskland har varit, och är till viss del, fortfarande stor.

Bakgrund

Angela Merkel föddes1954 i Västtyskland, Hamburg, men växte upp i Östtyskland. Tog sin doktorsexamen i Kvantkemi i Östtyskland.
Det var inte förrän samma år månaden före muren föll, 1989, som Angela Merkel politiskt tog avstånd från Östtyskland genom att gå med i i Demokratischer Aufbruch. Många antydningar och rykten har passerat revy under åren om hennes verkliga politiska ståndpunkt under tiden innan dess.

Angela Merkel blev direktvald till Tysklands Förbundsdag som representant för Stralsund-Nordvorpommern-Rügen samma år som Tyskland återförenades, 1990. Helmut Kohl (CDU) som under många år varit förespråkare för Tysklands återförening valde representanter från såväl gamla Västtyskland som tidigare Östtyskland. Så år 1991 kom Angela Merkel med i Helmut Kohls regering.

Det är ingalunda konstigt att Angela Merkel varit påpassad samt signalspanad på redan 2002. Främst pga de rykten och antydningar som funnits inte minst inom Tyskland om hennes bakgrund. Hon bör nog leta närmare hemma när det gäller vilka som är de som stått först i ledet för att avlyssna henne oavsett det gällt mobiltelefon eller annat.
– – – – –

Merkel kan ha avlyssnats sedan 2002, GP 27 oktober 2013
USA har spionerat på Merkel sedan 2002, Expressen 26 oktober 2013 Fattas bara annat. Hennes eget land har ju i media rapporterat om händelser, uttalanden och ageranden under hennes studietid i Östtyskland som direkt ger en ledtråd till att Merkel varit någon som ögon har hållts på från tysk sida (oklart vilka krafter) långt innan muren föll. Om det funnits dupier om Merkels ärliga framtoning, så verkar de ha dämpats eller försvunnit efter att Obama besökte henne i Tyskland. Men det var inte Obama som var USA:s president 2002…. det var George W Bush…
Merkel övervakades av USA redan 2002, Aftonbladet 2013
Merkel kan ha avlyssnats sedan 2002, SvD 27 oktober 2013
Merkel avlyssnad sedan 2002, DN 26 oktober 2013
Uppgifter: Avlyssningen godkänd av Obama, Sveriges Radio 27 oktober 2013

Syftet med utspelen som görs framträder mer och mer klart. Vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet göra allt de kan för att kasta grus i EU:s och USA:s demokratiska verksamhet. Signalspaning är laglig i samtliga länder. USA är inte ensamt, samtliga länder gör detta, Signalspaning för att få reda på vad andra länders ledare verkligen står och vad de tycker har lång legalitet i de länder där anklagelserna mot NSA framförs. Pengar går åt i stora mängder för denna form av desinformation. Följ pengarna. De som slår ner på vad de felaktigt påstår vara olagligt, de som sprider desinformation och söker söndra i land efter land samt mellan länder, de har allt annat än demokratiskt syfte och är inte själva demokrater! Att media och många politiker i olika länder går på deras desinformation är allvarligt. Mycket allvarligt!

NSA är inte de enda, om de redan 2002 spanade på Merkel, så är det ingalunda oförklarligt om/att NSA gjort det. Att en person som fötts i Västtyskland haft föräldrar som flyttat till Östtyskland och vuxit upp under den Östtyska kommunismens fana, var inte något som bara går att trolla bort oavsett vad. Merkel har själv vunnit under åren genom att handla som hon sagt. Inte tu tal om detta. Men förklarligt är det att hon varit en person som varit av intresse för många länder, inte minst i sitt eget återförenade land.
Se även: NSA inte ensamma, börja fråga hemma, Norah4you 25 oktober 2013

Read Full Post »

inte politisk desinformation är det som gäller i Sverige!
Nu är det nog med desinformation Wilhelm Agrell. Må vara att Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys, men en professor är INTE lagstiftare och äger heller inte tolkningsföreträde av gällande lagar. När professorn dessutom visar okunskap om gällande Grundlagar, då går skam på torra land! Det fanns i 1809 års grundlagar skarpa skrivningar om sådant.
FRA töjer på reglerna för sitt arbete, DN 9 september 2013
NEJ, så är inte fallet. Svensk Grundlag gäller i Sverige och tidigare svenska regeringars avtal med annat land eller länder har tillträdande regeringar skyldighet att följa även vad gäller underrättelse- och signalspaning. BAKLÄXA Wilhelm Agrell. Det är tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa det!

DN:FRA bryter mot
DN: FRA bryter mot regler, SvD 9 september 2013
DN: FRA bryter mot regler, GP 9 september 2013
DN: FRA bryter mot regler, Östgöta Correspondenten 9 september 2013
FRA bryter lagar med sin spaning, Aftonbladet 9 september 2013 S-media och vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet visar återigen avsaknad av ordkunskap, ordförståelse samt ovilja att göra källkritisk analys. Varför är jag inte förvånad?
Dokument visar att FRA bryter mot regler, Expressen 9 september 2013 Så länge FRA följer svenska Grundlagar, vilket de gör till punkt och pricka och ingalunda överträder de internationellt överenskomna avtal/traktat med andra land/länder som svenska regeringar företrädesvis under Tage Erlanders tid samt efter att Sverige gick med i EU träffat, så bryter de ingalunda mot några ‘regler’. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar!

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Lag (1976:871).
….
10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).
….

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

10 kap. Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.
Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås. Lag (2010:1408).
4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick. Lag (2010:1408).

Innan någon får för sig att det för att det står 2010:1408 dvs att nuvarande Riksdag fattat besluten, så är det bäst att göra klart för alla okunniga, att svensk Grundlagsändring kräver beslut av två sittande Riksdagar med mellanliggande allmänt val. Beslutet före allmänna valet 2006 står att läsa i av föregående Riksdag 2002:904. I första fallet satt Regering Göran Persson (s) i det senare Alliansen. Men alla som har haft ämnes och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap årskurs 7-9 skall inte bara ordmässigt kunna utan också visat att de förstått att Grundlagsändring kräver 2 riksdagsbeslut med mellanliggande allmänt val. Annars har deras lärare inte följt kursmål och betygskriterier för ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Det är också så att Europas stater satte sig ner i Basel efter Napoleonkrigen (!) och skrev under ett antal traktat som innebar och fortfarande innebär att de internationella avtal, bilaterala eller annat, som en stats regering avtalat gäller även om ny regering tillträder för så vitt respektive avtal inte omförhandlas! Detta borde Wilhelm Agrell känna till. Ingick under många år i det man fick läsa de första två terminerna i Statskunskap.

När det gäller internationella avtal som kan anses beröra det av Wilhelm Agrell påstådda regelbrottet, som alltså är helt Grundlagsriktigt, så ingicks de flesta nu gällande under efterkrigstiden efter Andra Världskriget och skrevs under av regeringen Erlander! Undantag är de bitar som direkt berörs av Sveriges inträde i EU och därav följande Grundlags- och lagändringar. Dessa i sig ger FRA ökad rätt att samarbeta med EU-land och i enlighet med de av EU som helhet träffade avtalen och traktaten.

Wilhelm Agrell har gång på gång kommit med desinformation som inte stämmer överens med gällande svenska lagar och vår Grundlag. Nu är det nog!

Read Full Post »

Det är anmärkningsvärt, men inte sedan 1971/72 har jag någon endaste gång utöver Juholtarn hittat Riksdagsmän/Riksdagskvinnor från något politiskt parti som är så förbaskat okunniga om vad Svensk Riksdag beslutat om från början av svensk Signalspaning och samarbetsavtal som svenska Regeringar, främst Socialdemokratiska fram till Erlanders sista, beslutat. Vår svenska signalspaning är mer än 40 år äldre än den amerikanska! Nog finns det många politiker som ställer upp sig på led för att visa att de inte läste, lyssnade på eller förstod historia och samhällskunskap eller ens vad som är giltiga argument när det gäller källkritisk analys. Men först ställde Åsa Romson (MP), Norah4you 6 september 2013 sig upp och sedan fortsätter Miljöpartister i ledande ställning att visa sin kompletta okunskap i frågor som de borde ha läst på om de nu, vilket de har, suttit i Riksdagen i minst 3 år. Lite inläsning och bakgrundskunskap har vi svenska väljare rätt att kräva att våra valda ombud skaffar sig. Vi lever inte i Rosseaus fria natur och inte i Vilda Västern! (se Nätet inte vilda västern, Norah4you 6 september 2013

Krav på bred utredning av övervakning i Sverige, Peter Rådberg riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet på Sveriges Radio 7 september 2013 Hur kan någon sitta i Försvarsutskottet, Juholtarn undantagen, och inte skaffa sig de kunskaper som finns i öppna källor för alla? Att en person i Försvarsutskottet också har rätten att få se tidigare Försvarsutskottsbeslut och inte tagit den möjligheten, säger tyvärr allt om Rådbergs okunskap. Kan också visa på avsaknad av ordkunskap och ordförståelse för vår Regeringsform, eller har han inte läst igenom den ordentligt?

Read Full Post »

ställer tydligen sig på startlinjen i tävlingen om vem som skall bli Alliansens bästa draglok valet 2014! Att det finns stort antal politiker som är mer än lovligt okunniga, så okunniga att de inte ens orkar läsa det finstilta eller om de orkar ändå inte har ordkunskap och ordförståelse för att förstå, det är en sak. Att vara så urbota okunnig om svensk signalspaning med anor från början av 1900-talet och att alla demokratiska säkerhetstjänster i eget(!) intresse samarbetar med varandra, det är så makalöst uppvisande av inkompetens och okunskap att vi är många som baxnar. Trodde faktiskt själv att Åsa Romson redan tidigare nått botten av okunskap. Ack vad jag bedrog mig! Hon har inte ens kunskap om vad som står i klartext i våra svenska Grundlagar när det gäller vad svenska staten får och skall göra. Makalöst – hur kan hon få uppehålla lön som andra betydligt skickligare bara kan drömma om när de går arbetslösa eller när de sliter i sitt anletes svett?

Ask och Bildt kallas till Riksdagen, SvD 6 september 2013 Att det ens finns en enda politiker som vill visa upp sin okunskap på det sättet, är mycket mycket märkligt. Åsa Romson kandiderar verkligen för att bli Alliansens bästa draglok val 2014!

Read Full Post »

på alla de sk. dataexperterna och journalister som upprörs över att säkerhetstjänsterna runt jordklotet idag precis som på Julius Caesars tid för 2000 år sedan har till uppgift att inte bara fånga upp klartext utan också kodade/krypterade meddelanden.

Det är med de sk. experterna som det är med de sk. klimatexperterna – Den som inte ser till att lära sig sina grundkunskaper under första skolåren, den har svårt att när det kommer till att dra slutsatser. Vad gäller datorer rent generellt är det som vi sa på 70-talet: Skit in – skit ut. Datorer är till för att underlätta arbetet inte till för att krångla till något. Signalspaning förekommer i samtliga länder på denna jord och än har ingen dator skapats som utifrån hur en människa ser ut kan avgöra om människan är ond eller god. Finns rörelsemönster och vissa andra igenkänningstecken som kan höja röda flaggan, men utöver det är det helt enkelt som så att Signalspaning alltid har till uppgift att stoppa onda från att hota det egna landets säkerhet och att samarbete mellan de i demokratiska länder som spanar efter allvarliga hot förekommit före och efter nätets tillkomst.

Nätet har aldrig varit ett fritt forum där folk kan göra vad som helst och säga vad som helst utan att riskera att ställas inför lagarna! Det har heller aldrig varit annat än en form av anslagstavla där allt som sänds kan (och med ditt eget godkännande av det finstilta i avtal du godkänt för att få använda nätet, programvara, suppliers tjänster, molntjänster etc) ‘läsas’. Nu är det inte så att allt du sänder läses. Det är med det som står i klartext så att det går och får streamas utan att ett öga ser annat än det som ‘magneter’/fiskeredskap är inriktat på att söka efter OM DU själv inte är någon person som det utifrån ett eller annat skäl alltid skall hållas ett öga på.

När det gäller banksekretessen, så verkar det som om det gick spårlöst förbi när USA (samt även andra) begärde att få tillgång till uppgifter om Du skall flyga till/från USA eller passera USA:s luftrum. EU parlamentet gav sitt godkännande till viss överföring av uppgifter som de naiva idag försöker sprida stor desinformation om vad, när och hur.

Hur okunniga om verkligheten, beslut som tagits av t.ex. EU eller som personer själva godkänt utan att läsa det finstilta, hur okunniga är det tillåtet att vara? För om det inte är naivitet och okunnighet som gör att Snowden och Wikileaks anhängare hoppar på de signalspaningsorganisationer som GÖR SITT JOBB, så är det inte utan att SYFTE och TENDENS lyser igenom. Sagt det förr – följ pengarna.

Vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet verkar ha företräde till att uppträda som naiva okunniga talesmän för något de antingen inte förstår eller inte vill att andra skall förstå. Journalister och vänsternissar har aldrig clearats för att stå över något lands grundlagar/konstitution och inte heller för att skriva lagar!

”Sverige deltog i NSA-övervakning, Aftonbladet 6 september 2013 HALLÅ Aftonbladet – Sverige sysslade med signalspaning långt innan NSA ens var påtänkt!
USA har knäckt säkra krypteringar, DN 5 september 2013 som SasjaL skriver om i kommentar till Inte är de matematiker (denna blogg) så står det i klartext i Amerikansk lagstiftning att amerikanska krypteringsprogram är skyldiga att lämna krypteringsnyckel till NSA. Var har världens medias journalister fått sin utbildning?

Se även Inte är de matematiker, Norah4you 6 september 2013 samt Fakta om demokrati, Facts not Fictionsida

Read Full Post »

och verkligen inte speciellt kunniga i datorspråk (obs alltså inte programspråk) som utgör ena grunden för att kunna ”gå bakvägen” (obs inte detsamma som den backdoor av olika varianter som vi alltid använde när vi skrev stora systemprogram förr) för att ‘knäcka’ det som i första läget ser ut som rena kinesiskan. De sk. krypteringsprogram som finns på marknaden är normalt inte något som håller måttet. Sedan är det helt enkelt så att ju mer data någon sänder från punkt x till punkt y ju enklare gör den som sänder ‘krypterat’ det för de som runt hela jorden har till sin normala arbetsuppgift att ‘knäcka’ kryptot. De sk. krypteringsprogrammen läggs normalt inte ens in på det media där rådata från början sänds från, kräver för stort arbetsminne om det ens bygger på varierande slumptals förflyttningar för att det skulle gå obemärkt förbi och samma gäller för där det ‘krypterade’ återskapas vid punkt y.

Skall vi sedan titta på de sk. krypteringsprogrammen som vi vanliga dödliga har tillgång till, så ligger dessa ofta någon annanstans än i punkt x respektive punkt y. Vilket innebär att rådata sänds från punkt x till punkt a för att ‘krypteras’ skickas vidare till punkt y som använder sig av motsvarande icke vid punkt y liggande ‘källa’ för att meddelst i förväg inställd variation samma som använts i punkt x få tillbaka användbar rådata. Vilket i klartext innebär att de som har till sin arbetsuppgift att kolla viss person, viss grupps etc nätanvändning inte behöver bry sig om att slösa tid på krypterat material utan gå på det som är rådata från punkt x till punkt a.

Den som går och tror att krypteringsprogrammen på marknaden är olösbara de är naiva. Lika naiva som Wikileaks är när de härom sistens utannonserade en server som varit använd av Assange m.fl. men som de påstod vara rensad…….. för så vitt de inte skrivit över varje position minst 7 gånger med slumptal och fyllt varje utrymme existerar det inte ens i det fallet en omöjlighet för skickliga logistiskt kunniga matematiker med talteorikunskap att ‘knäcka’ vad som funnits på servern innan. Naiva är bara förnamnet på vad Wikileaksare och journalister runt jorden är när de tror sig vara hemliga. Räkna med att allt som sänds på något sätt över nätet är möjligt för de som har till sin uppgift att fiska gammelgäddan och vet att de inte skall agna för annat fiske att läsa. Nätet är som ett såll och det finns mer än ett ställe runt jorden utanför det för Wikileaksare och vänster om Vänsterpartiet nissar så kritiserade USA där det som sänds över nätet kan läsas o.s.v.

NSA knäckte kryptering på internet, GP 6 september 2013 So What? hade varit konstigare om de inte gjort det. Det är deras och alla länders motsvarigheters arbetsuppgift att klara att knäcka krypteringar. Att vi nu använder nätet i stället för uppsnappningsbara krypterade dokument som transporterades av ryttare förändrar inget. Hastighetsskillnaden i överföring från punkt x till punkt y spelar mindre roll än de naiva tror.
FRA ska ha hjälpt USA att spionera, Expressen 6 september 2013 Hallå Expressen i vilken värld i universum tror ni ni levt i alla år och vilka historiska kunskaper om samarbete samt utbyte mellan olika demokratiska länders signalspaning har ni? Godmorgon alltså!
”Sverige är NSA:s hemliga partner”, Aftonbladet 6 september 2013 Bättre hemlig partner med ett västligt demokratiskt land eller flera än att i naivitet sitta som representanter för svenskt regeringsparti med sovjetiska ledare och diskutera svenska inrikes och utrikesfrågor troende att det agerandet gör nytta för demokratirörelse. (Se IB-gate del 2 – Socialdemokraterna, Norah4you 28 augusti 2013 Det är oceanvid skillnad mellan samarbete mellan demokratier än att samarbeta med diktaturer. USA är och förblir landet som har betydligt större demokratiska rättigheter än vad ens Sverige någonsin haft inskrivet i våra Grundlagar. De som påstår något annat, de har inte gjort sin källkritiska analys alls.
USA har knäckt ”säkra” krypteringar, DN 6 september 2013 Godnatt jord med så okunniga journalister m.fl. de sk. ”säkra” krypteringarna som vanligt folk använder eller har råd att använda sig av har aldrig någonsin varit ”säkra”. Oaktat att de knappast varit gratis.
”Sverige deltog i NSA-övervakning”, SvD 6 september 2013 Men hallå, hur har vi det med samhälls- och historiekunskaperna? Att de matematiska kunskaperna numera ligger på låg nivå, är en sak, men att ha så dålig koll på annat är skrämmande. Tur att man slapp ha så okunniga i närheten av sig om det hänt något som gjort att vi råkat i krig på den tiden vårt svenska försvar var ett verkligt försvar.

Tillägg 08.25 befarar att kunskapsrötan gjort att mängder aldrig förstått att lära sig det de skulle lärt sig innan de passerat igenom till gymnasium eller motsvarande. NSA knäckte kryperingar på internet, SvD 6 september 2013 Goddag yxskaft – det är NSA:s och samtliga säkerhetstjänsters uppgift att knäcka koder om så behövs för att skydda egna landet. Har alltid varit så. Världen blev inte Rosseaus fria natur eller gav någon friheter över lagar för att nätet skapades!

Så knäcks bankkoden i det hemliga ”Bullrun”, Expressen 6 september 2013 och….. läste inte EU-parlamentarikerna det finstilta i avtalet med USA när det gällde USA:s krav på att få vissa uppgifter av alla som vill resa till eller från eller via/över USA:s territorium? Läste de inte det finstilta de själva varit tvungna att godkänna för att få tillgång till nätet, programvara, servrar, tjänster etc.????? Vilken ordförståelse och ordkunskap samt språkkunskap dessa klagande visar upp 😛

Read Full Post »

på und och säk?

Vad i hela fridens namn är det frågan om? Hur i hela fridens namn är det ens möjligt att en som innan hon kom till Sverige, flydde hit, efter att blivit misstänkt, åtalad och anhållen i sin frånvaro för spioneri i USA (hade varit lika illa om det varit i annat land) gift sig med en svensk UD-man. Förr i tiden hade personsäkerhetskontrollen gjort det omöjligt för den mannen att jobba kvar på plats där något som helst sekretessbelagt material funnits om hans/hennes fru inte först friats från alla misstankar. Caesars fru skall inte kunna misstänkas ens att kunna riskera bli utsatt för hot om represalier eller för att själv vara den som aktivt kan lämna hemligstämplat material vidare!

Någon jäkla ordning får det allt vara i Sverige även år 2013!

Spionmisstänkt gift med UD-man, GP 26 april 2013
Spionmisstänkt är gift med UD-tjänsteman, Expressen 26 april 2013
Spionåtalad gift med svensk UD-man, Aftonbladet 26 april 2013
USA jagar spion i Stockholm, Aftonbladet 26 april 2013
Misstänkt spion gift med UD-tjänsteman, SvT 26 april 2013
Spionåtalad gift med svensk UD-man, SvD 26 april 2013
Spionåtalad gift med svensk UD-man, DN 26 april 2013

Tänk jag minns på 70-talet när en kvinnlig arbetskamrat som jobbade på avdelning på storföretag där personkontroll och godkännande av säk krävdes råkade ut för att hennes morbror som hon aldrig träffat flydde från ett östland. Hon flyttades per omgående till en annan avdelning där sekretess inte rådde som påverkade Rikets Säkerhet. Det skall inte finnas minsta grogrund för misstanke. Så enkelt är det. Det måste alla som är beredda att Försvara hela Sverige ställa upp på!

Tillägg 28 april 2013. Börjar undra hur det står till med jävsituation o.s.v. då den i USA spionåtalade kvinnan trots Migrationsverkets nej 2002 till hennes ansökan om svenskt medborgarskap tilläts bli svensk medborgare genom att maken, anställd på UD fick arbetsgivaren UD 2003 (under Göran Perssons regeringstid) att skriva intyg att hon behövde bli svensk medborgare. UD hjälpte spionåtalad bli svensk, SvD 28 april 2013 Var i hela fridens namn fanns de ansvariga som kollade med säk och und innan något sådant intyg ens kunde skrivas. Observera klart åsidosättande även om Regeringsformens 1 kap 2§. För att en kvinna är gift med en UD-tjänsteman, oavsett om hon är eller inte är åtalad för spioneri i annat land, skall kunna få svenskt medborgarskap krävs att det Offentliga behandlar henne precis som alla andra. Något annat är inte acceptabelt! Än mindre tillåtet!

Read Full Post »

men det är också där som det viktiga i att Hemlig information, Topphemlig information och Hemliga verksamheter som skall kunna träda i kraft när och om Sverige kommer i krig eller ännu värre ockuperas av främmande makt ligger!

Att någon med Inga-Britt Ahlenius bakgrund, erfarenhet från vida verksamhetsområden inte förstår det, är märkligt. Att hon inte varit clearad för uppgifterna är däremot förståligt. Lika förståligt och demokratiskt korrekt som att inte media, journalister och eller ‘forskare’ fått kännedom, för de uppgifter som lämnas av dessa är tack och lov så snurriga vad gäller tidsperspektiv och innehåll att det är glädjande att något fått vara hemligt i Sverige sedan början av 1940-talet. Inte 50-talet. Läs Erlander lite noggrannare. En av de få källor som är öppna utöver vissa ambassadörers memoarer.

Hemlig information är per definition hemlig och kan vara betydligt mer demokratiskt organiserad än öppen. Men Hemligt är hemligt oavsett om det är militär, civil-militär eller av riksdagen organiserade verksamheter.

Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet, Inga-Britt Ahlenius på DN debatt 27 januari 2013
Teorin: Hemligt militärt nätverk dödade Palme, Expressen 27 januari 2013 Tänk det tror jag inte en sekund att den verksamhet som beskrivs skulle legat bakom.
Inga belägg för teorier om Palme och Stay Behind, SvD 27 januari 2013
Inga-Britt Ahlenius: ”Sverige måste kartlägga motståndsrörelsen”, Aftonbladet 27 januari 2013 OM det nu ÄR SÅ att ‘Stay Behind’ som Inga-Britt Ahlenius och media plägar kalla det var Sveriges hemligaste verksamhet, så fanns det skäl för hemligstämpeln. Inte något för vänsternissar oavsett politisk uppfattning eller för allmänhet att känna till. Det varken var eller är något som bör diskuteras med högtalaranläggning till ‘den lede-Fi’!

Sedan är det tacknämligt att inse att Lars Ångström tack och lov inte har en aning om det han talar om. Hade han haft det, så hade han vetat om att det från början var mer demokratisk kontroll på verksamheten än han kunnat drömma om. Som sagt ovan. Hemlig verksamhet skall per definition vara hemlig. Kanske skulle lite av uppgifterna från 1941-1959 kunna släppas, vad vet jag. Men resten bör få förbli hemligt!

Read Full Post »

kommer till rätt plats. Det har alltför ofta i Sverige, oavsett regeringar, varit politiskt korrekta tillsättningar i stället för en person som har djup kunskap inom område som är viktigt för tjänsten och bred kunskap därutöver samt lång yrkeserfarenhet som inte faller tillbaka på politisk aktivitet. I detta fallet är det enligt min åsikt rätt person på rätt plats.

Säpochef tar över Migrationsverket, GP 22 mars 2012
Säpochef tar över Migrationsverket, SvD 22 mars 2012
Säpochef tar över Migrationsverket, DN 22 mars 2012

Read Full Post »

antingen inte clearad för all information och har i så fall inte varit det heller, eller så spelar han okunnig att sanningen om ubåtarna på 80-talet var ubåtar i långt större utsträckning än vad han försöker göra gällande.

Disinformation kallades det förr i tiden. Borde så kallas också idag.

Knappast ubåt tror forskare, GP 17 september 2011

Read Full Post »

Older Posts »