Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Säkerhetslagar’

Det där med att läsa lagtext, DN, är inte alltid så lätt. Förvisso kan det i ett första skede när man läser Lag 2007:1091 saamt Lag 2011:1029, men nog borde väl DN grävt lite mer i de lagar, direktiv och i den konsiliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt? Det är nu så att redan i våra svenska Grundlagar finns undantag för frågor som på något sätt kan hota Rikets säkerhet. Den som går och tror att SÄPO och ev. fester och övrigt som SÄPO har och var de skall ske inte omfattas av det, den är onekligen en drömmare.

Men det finns mer handfasta bitar att läsa för den som gör sin hemläxa:

I Lag 2011:1029 står ”Undantag på grund av sekretess m.m.
5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. Lag (2011:1030)
.”
går man vidare och tittar i lagtexten hittar man:
Undantag från lagens tillämpningsområde
7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas
.”
och går man vidare så hittar man:
Artikel 36
(f.d. artikel 30 FEG)
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för
import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet
eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att
skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell
och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna
.”
KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Sedan finns det ett stort antal förordningar och annat som gör att Försvarsområdet när det gäller vissa sekretessbitar som faller under Sekretesslagen m.m. som gör att när det gäller liknande verksamhet av tillfällig natur som nämns i DN:s artikel Här höll SÄPO sin hemliga Bondfest, DN 27 augusti 2012 berör. DN har i mina ögon åter visat sin ignorans, eller okunnighet, medvetet eller omedvetet om behovet av sekretess såväl vad gäller verksamhet som var den förekommer när det gäller SÄPO och andra som faller under Grundlagens undantag från offentlighetsprincipen. SKÄMS!

Inte ens det faktum att beloppet som använts verkar stort gör Ert förfarande försvarbart.

Säpofest upphandlades inte, GP 27 augusti 2012 Nej varför skulle de bryta mot undantagen i Säkerhets- och Offentlighetslagstiftninge, svenska Grundlagar och EU-fördrag????????? Föreslår någon i sina sinnens fulla bruk att utomstående skulle kunna få reda på att SÄPO skulle ha fest, när och var de tänkte ha dem. HUR STÅR DET TILL MED FÖRSVARSVILJAN? Försvann den med allmänna värnplikten. Å förlåt jag glömde att det fanns vapenvägrare även bland journalister. 😉

Säpos Bond-fest kostade miljoner, Expressen 27 augusti 2012
Säpofest upphandlades inte, SvD 27 augusti 2012
Säpo anordnade Bondfest för miljoner, Aftonbladet 27 augusti 2012

OM DN anmält det de fått reda på till Riksrevisionsverket, så hade det varit en sak. MEN sättet som DN offentliggör saker på när det gäller SÄPO, SÄK, UND och andra är skrämmande låg journalistik trots att den inte riktas mot enskilda personer.

Read Full Post »

är vad advokat Thomas Olsson ägnar sig åt när han kräver alla papper på bordet i ärendet med det GP kallar terrorrazzian. Råder det sekretess, oavsett grad av sekretess, så FÅR INTE UPPGIFTERNA FÖRAS VIDARE, varken muntligt eller skriftligt. Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

För övrigt ingår stor del av de handlingar, inklusive arbetsmaterial, som en myndighet, t.ex. polisen, säkerhetspolisen och åklagarväsendet har inte i allmänna handlingar. Arbetsmaterial ingår aldrig i begreppet allmänna handlingar vilket advokaten borde känna till. Redan Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2 § begränsar starkt möjligheten att ta del av sekretessbelagda handlingar, när det gäller misstanke om terrorbrott, bombhot alternativt misstanke om utsättande tredje person för livsfara, så räcker det att läsa vad som står där för att förstå att advokaten spelar för gallerierna och inte i en verklig terräng.

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954). ”
Tryckfrihetsförordningen, 2 kap Om allmänna handlingars offentlighet, 2§ Både punkt 1, 3 och 4 samt ev. punkt 6 är tillämpliga i det aktuella fallet redan innan de speciella lagar, som helt i enlighet med Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen begränsar vad som anses som allmänna handlingar och stärker sekretesskydd utifrån t.ex. Säkerhetslagstiftningar, Polislag, Förordningar, Lagar och internationella avtal som rör Rikets säkerhet och/eller misstanke om terrorbrott.

Sverige är inte så öppet som en del som sovit på samhällskunskapslektionerna tycks tro nu mera. Vi är öppnare än många länder, men när sekretess råder, så är det svårare än i en del andra länder att få ut uppgifter. Vilket jag personligen tycker är helt rätt.

Advokat kräver alla papper på bordet, GP 11 november 2010

Se även: Åklagaren och poliserna handlade rätt, Norah4you 11 november 2010

Read Full Post »