Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘S och LO kvinnofientliga’

Vi lever i en spännande som redan är Nagelbitare nyval eller ejfråga men som utåt i varje fall är inriktad mot valet 2018. Det som är spännande är att två av allianspartierna som i opinionsundersökningen nedan fortfarande ligger på låga procenttal valt att inrikta sig på ideologiska frågor.

Novus Opinionsundersökning

Staten eller individen, vem vet vilken vård individen behöver?
Utåt kan frågan om det fria vårdvalet verka vara allt annat än ideologisk Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.Vi anmäler regeringens hafsverk till KU, GP 13 november 2014

I verkligheten är det en rent ideologisk fråga:
Är det valda ombud, utvalda av sina enskilda partier, som om de får regeringsmakt utan att ha majoritet bara för att de blivit valda och utsedda att sitta i Riksdag som utser en regering där inga som helst formella krav finns att de som sitter där har kunskap/erfarenhet om det de skall besluta,
eller
är det de enskilda individerna som gått till valurnorna som vet bäst om hur den dagliga situationen för Sveriges befolkning är? Sverige är ett avlångt land med olika förutsättningar som ofta beror mer på var du bor än vad du tjänar när det gäller möjlighet att inom ditt närområde få tillgång till bra vård där de som arbetar inom vården får den lön de är värda för det jobb de utför samtidigt som de också träffar sina patienter mer i stället för att syssla med administration?

Hur kan detta vara en ideologisk fråga och hur kan jag säga att det mer beror på var du bor än vad du tjänar? Enkelt! Tack vare landstingen och den kommunala självstyrelsen dessutom, så är det inte så att två eller flera landsting som ligger nära dig eller din och din närmaste kommuns vårdcentraler är likvärda. Den i ditt område gällande politiska majoriteten avgör vilka möjligheter du har när du blir sjuk. Vårdvalet i sig är en fråga om att ge människan rätten att bestämma över sitt liv och sin hälsa. Välja bort de vårdcentraler som inte bryr sig om sina patienter och välja en vårdcentral där man känner sig lyssnad på.

Men visst är det väl så att pengar köper gräddfiler? Oavsett hur de respektive utförarna ser ut, så finns det alltid några som har råd att åka utomlands för att träffa specialister. Vi vanliga dödliga vi har mer nytta av att ha en läkare som bryr sig och en sköterska som tar sig tid att lyssna än aldrig så många välutbildade läkare som avsätter 5-15 min/patient oavsett vad… Där ligger den stora skillnaden mellan offentlig vård där politiker sätter ramar och lägger sig i detaljer i vad som skall behandlas och hur lång tid det skall ta, jämfört med den privata vården som utföres på allmännas uppdrag. Där får vårdcentraler som patienter inte vill lista sig på slå igen.

Börja nära de enskilda väljarna
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett liberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka…..

2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Folkpartiet behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.

3 Sverige är större än storstäderna. Folkpartiet har hållit ställningarna väl i de största städerna och i landets starkaste akademiska miljöer. Men utanför dessa har vi tappat. Detta kräver en grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om verklighetsbeskrivning och tonalitet
……Folkpartiet ska bli ett brett parti relevant i vardagen, DN Debatt 14 november 2014

Det är viktiga ideologiska bitar: Politik skall utgå från människornas vardag och svenska medborgare som har rösträtt till Riksdag skall så långt som det är möjligt utan att trampa på andra få den Mänskliga Rättigheten Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 1 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter mycket viktig att förstå utan pekpinnar eller "tyck som jag"-syndrom.

En av de andra viktiga Mänskliga Rättigheterna som tyvärr ofta glöms bort speciellt av Socialdemokrater och Miljöpartister är: Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. 8 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter

Socialdemokraterna? Till skillnad från Vänsterpartiet (vars ideologi självfallet bygger på annan grund än Alliansens) så går Socialdemokraterna och LO ut och tror att Arbetsskydd är något som de socialdemokratiskt styrda fackförbunden står för och står bakom. Ack om det hade varit så att fackliga representanter inte hade glömt bort kvinnoyrkesområdena Vård och Skola.

Feminister är S och LO inte, de har hjälpt till att hålla nere kvinnolönerna alldeles för länge. Arbetsskydd i verklig mening i skolmiljö och inom vården har Allianspartier länge lyssnat på men de som drivit den frågan mest ute i offentlig verksamhet är Vänsterpartiet. Säger jag som är moderat men en gång i tiden var Folkpartist.

Det är inte politiker som är eller ens kan vara experter för att de är politiker. Många oavsett partitillhörighet glömmer bort att demokrati förutsätter förankring i medborgarnas vardag. Även där vill jag ge Vänsterpartiet en eloge även om jag inte delar deras syn på vinst i välfärd, har faktiskt en lösning på det för allt måste enligt mitt synsätt utgå från de som idag så vackert kallas ”brukare”.

Lika säker på att få bo kvar på ditt äldreboende med hög kvalité oavsett vem som är ”utförare” av din vård, lika säker på att få som minst få gå ut det stadium på den skolan du börjat i en klass, bör svenskar få vara som alla som flyger med resebyrå eller vanligt reguljär flyg på att det finns pengar avsatta för att de skall kunna komma hem samt att de skall få ersättning om deras planerade ”resa” (motsvarar vistelse på vårdhem samt skolgång) skall kunna avslutas.

Det vore inte orimligt utifrån en Allianssynpunkt att trygga detta såväl kvalitétsmässigt som att det alltid måste finnas tillräckligt mycket pengar avsatta (Kanske på Kommerskollegiet?) INNAN någon som helst övervinst utöver gällande ränta + t.ex. 3% får tas ut ur företag som är utförare. De värsta investerarna lär inte ens vara intresserade av att få vänta på vinst den tid som krävs för det.

Sedan Jag tror jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Ett nyval där ideologifrågorna som finns i vardagen även om politikerna inte ser dem kommer upp och diskuteras utifrån verkligheten.

Read Full Post »