Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘S + MP regeringen’

Vi i Alliansen har par i damer. Ett riktigt dreamteam som redan gått ner i startblocken.
Vad har Socialdemokraterna och Miljöpartisterna? En bitter gammal man som inte vill ta ansvar för sina egna beslut och handlingar; en pojkvasker som glömt att torka sig bakom öronen och hur man lämnar sandlådan samt en velande dam som tror att det går att lära folk göra ett när hon själv gör något annat!

ALLIANSEN
Vi har fått rätt budget, men vi har fortfarande fel regering, säger Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra.Partierna laddar för strid i nyvalet, GP 3 december 2014

– Socialdemokraternas regeringsduglighet är i stort sett förintad. Löfven har haft obegripliga svar på väldigt många frågor, säger C-ledaren.Alliansen anpassar inte invandringspolitiken, DN 3 december 2014

SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIET
Skärpning, Stefan Löfven.
…..De rödgröna och SD fällde under förra mandatperioden ett antal alliansförslag. De fyra partierna till och med gick emot gammal budgetpraxis och ryckte ut ett förslag ur alliansbudgeten och stoppade det. Var det ansvarslöst? Inte särskilt. Realpolitik. Betydde det att de rödgröna kunde tänka sig att regera med SD. Självfallet inte.

Det gör det naturligtvis inte heller när allianspartierna röstar på sin egen budget. Menar statsministern att de borgerliga skulle rösta mot det budgetförslag som de enats om och som de gått till val på, bara därför att ett annat parti också tänkte rösta på det?”Inget annat än ohederligt, Löfvén”, K-G Bergströms krönika Expressen 3 december 2014

Nu måste vi andra partier upp ur sandlådan, Fridolin i TV4-nyhetsmorgon 3 december 2014

Enligt Kemikalieinspektionen finns i år ingen variant av färgsorten som är tillåten i Sverige.
Åsa Romson har utgått ifrån att färgen inte är förbjuden, uppger hon. Hon avslöjar även att hon släpper ut disk-, bad- och tvättvatten.

– Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.
Enligt Romson går det inte att tvätta botten på större båtar på det sätt som MP förespråkar som giftfritt alternativ.
Redan 2011 skrev Aftonbladet om Romsons segelskuta Jens Kiil, och att den värms upp med oljepanna
Romson målade båt med förbjudet gift, Aftonbladet 6 oktober 2014

EXTRA VAL 22 MARS 2015
Valstriden är redan inledd, SvD 3 december 2014

Read Full Post »

Vissa förnekar sig aldrig. Jönssonligans svenska regeringsvariant mellan Socialdemokraterna och Miljömupparna har en egocentriker till ledare, Statsminister Löfvén…..

Stefan Löfven kommer träffa både Ban Ki-Moon och Hillary Clinton under sin USA-resa.
Under mötet med generalsekreteraren planerar statsministern att ta upp en av sina hjärtefrågor: Internationell jämställdhetspolitik
Stefan Löfvén på väg mot USA, Expressen 17 november 2014

Read Full Post »

Nu är det dags för herr trainee till statsminister att läsa och lära in Regeringsformen samt förarbeten som gjorts till densamma. Det var illa nog när Utbildningsminister Fridolin gång på gång visat att han saknar kunskap om vad som står i Regeringsformen trots att han är utbildad till ”Folkskollärare”.
För information bör här klart anges att en Folkskolläraren till skillnad från en ämnes- och stadiebehörig Samhällskunskapslärare INTE har samma ämnesutbildning som denne. Självklart i och för sig för det är grunderna och Sveriges Grundlagar som en Samhällskunskapslärare är skyldig att kunna lära ut så att en elev i Grundskolan som minst skall kunna förstå och visa sig ha förstått vad som står i kraven kursmål för Samhällskunskap samt vad som utifrån Betygskrav står som krav som ALLA måste uppnåtts för att en elev skall få godkänt numera betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

I Sverige herr trainee till Statsminister gäller Sveriges Grundlagar. Inte något annat. Lika lite som i ett antal andra fall som ”Din” minoritetsregering försökt sätta sig över Sveriges Grundlagar, lika lite har Ni rätt till detta i aktuellt ärende. Det är Sveriges Regering dvs Svenska Staten som skrivit under EU-konvention, EU-avtal och har ansvaret, fullständiga ansvaret inklusive det ekonomiska ansvaret, för de som inte är skrivna i en svensk kommun och som kommit hit utifrån av Svenska Staten underskrivna EU-handlingar! Finns ingen som helst juridisk möjlighet att överlåta det ansvaret på Svenska Kommuner. Visar endast på extremt dålig kunskap om Sveriges Grundlagar! Det är inte tillåtet varken för Regering eller Riksdag att försämra det som finns skrivet i Svensk Grundlag annat än med beslut före och efter ett Riksdagsval!

Regeringsformen
14 kap. Kommunerna

1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag.

3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter.

5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelägenheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag.

Att det i den nya, troligen tillfälliga, svenska regeringen finns de som går och tror att detta innebär att det skulle vara tillåtet att begränsa Kommunala självstyret genom vanlig lag, är tyvärr alltför vanligt om man skall läsa vad Er minoritetsregering framfört sedan valet 14 september innevarande år. Så är icke fallet! Det är viktigt att gå längre upp i Regeringsformen för att få klart vad som utgör Grunden för Sveriges Regeringsform
(Som visas nedan finns det också i Regeringsformen klara begränsningar för vad som gäller avseende Icke svenska medborgare

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

I klartext för Er som likt nya regeringens statsminister och ministrar inte förstår att läsa kanslisvenska och som inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap: Det går inte för en svensk regering som representerar Svenska Staten att försöka lasta över ansvaret för Svenska Statens avtal med EU eller för Svenska Statens lagändringar utifrån EU-direktiv på svensk kommun. Det är och förblir Grundlagsbrott. Läs förarbeten till Regeringsformen! Som minst borde ministrar och statsminister i Sverige ha eller skaffa sig ordkunskap nog att förstå detta som bland annat följer av vad som står i Regeringsformen!

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om
.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

Finns inget där som ens gav sittande minoritetsregering rätten att utan Riksdagens (obs inte enbart Utrikesutskottets vilket Ni ju inte brydde Er om) godkännande erkänna staten Palestina.

Saknar här fullständigt betydelse att Palestina som stat borde godkänts av FN i samma ögonblick som Israel godtogs som självständig stat. Saknar också i förhållande till Svensk Grundlag helt betydelse vad palestinier gör för att rädda sitt land från ockupation och trakasserier. Observera i sammanhanget att såväl sittande som tidigare regering har kort minne och verkar föredra att glömma att det som Agent 19, Falken m.fl. gjorde för att få Norge fritt från Nazisterna i princip är samma sak som sker från Palestiniers sida. Det är i FN och EU som Sverige bör påtala den Mänskliga Rättigheten som alla som blivit ockuperade/fråntagna land att få sitt eget land erkänt! Men Svensk Grundlag tillät Er inte att göra detta! Lika lite har en minoritetsregering rätten att ge sig på Kommunala självstyret via lagar som inte avser rättigheter för Kommunernas egna invånare. Till det krävs det Grundlagsändring i 1:a Kapitlet Regeringsformen. Vilket en Författningsdomstol hade gjort klart för länge sedan! Om vi bara haft en….

Stefan Löfvén hotar med straffavgifter, Expressen 6 november 2014 Hota kan Du Stefan Löfvén men Du äger inte juridisk rätt att driva igenom detta utan Grundlagsändring OCH dessutom måste Du ha Riksdagen bakom dig för att utöver Grundlagsändring genomdriva detta. Lär Dig Sveriges Grundlagar och vad som gäller i en Demokrati!

Det minsta Sveriges medborgare, oavsett var den enskilde medborgarens föräldrar är födda, kan begära av Sveriges Regering är att Statsministern och övriga ministrar KAN SAMT RESPEKTERAR SVENSKA GRUNDLAGAR!

Read Full Post »

Vänsternissar i svenska media förnekar sig inte:

Inflik 7 november 2014:
Dagens absolut dummaste artikel står Eva Francell Aftonbladet för under rubrik: Alliansen skickar in en atombomb skriver hon på ledarsidan:
Oppositionen kunde inte hålla sig.

Trots att Stefan Löfven redan har fullt upp med Miljöpartiets alla krav väljer Alliansen att köra in ännu en kil. Den här gången är bomben kärnbestyckad.

Anna Kinberg Batra säger i dag att hon är öppen för samtal med regeringen om den långsiktiga energipolitiken. Hennes villkor är dock att 2010 års energibeslut ligger fast och blir bas för samtalen i Stefan Löfvens energikommission. Hon vill att de ska ”ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften”.

Läs min twitterkommentar:

Ursprunglig text 5 november 2014
I går gick Sverigedemokraterna, via anonyma källor, ut i Aftonbladet och hotade att fälla Stefan Löfvens budget. Liknande tongångar har nu hörts en tid från partiet.

Ingen vet om Sverigedemokraterna menar allvar eller om de bara vill få så mycket utrymme i medierna som möjligt. Men oavsett vilket ges partiet nu en oproportionerligt stor roll som enbart beror på att de borgerliga partierna valt att gå fram med en ”alliansbudget” i stället för att som brukligt lägga partimotionerLägg ner rösterna om budgeten, M; Anders Lindberg i Aftonbladets ledarkrönika 5 november 2014 Morsning! Dröm vidare om att försämra Sveriges framtid!

Så kan Alliansen undvika ett nyval, Rebecka Martikainen på Expressen intervjuar S-statsvetare 4 november 2014

ALLIANSEN BEHÖVER INTE FRUKTA ETT NYVAL! VÄRRE FÖR SVERIGE VORE FORTSATT TRAINEE OCH MUPP-POLITIK!

Vänsternissar i media tycker att det S + MP regeringen lägger fram i budget det skall också Allianspartierna som minst omfamna med att lägga ner sina röster. Allt för att stoppa Sverigedemokraterna från inflytande. Demokrati innebär att man låter sin värste fiende få exakt samma rättigheter som gäller för sig själv! Allt annat är ren och skär mobbning och diskriminering. Att jag aldrig skulle rösta på SD innebär inte att jag önskar hindra demokratin! Det många måste lära sig är att åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet m.m. gäller alla som inte faller under FN:s rasdiskrimineringskonvention. Där faller inte SD oavsett vad många ”Tyck som jag”-syndromets media- och politikerskara anser!

Skatter – S+MP budget
I villande skogen han vallar sin hjord av bångstyriga ministrar vi vanliga dödliga börjar undra vilka som är inkvoterade och på vilket beslutsunderlag…..

Massiv kritik hot höjd skatt, DN 17 oktober 2014
Remisskritik mot skatteförslag, SvD 17 oktober 2014

Listan på de som gör tummen ner för Löfvéns Finansminister Magdalena Anderssons presenterade skatteförslag, den listan bara växer: Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknas- och utbildningspolitike (IFAU), TCO, Saco, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Lars CalmforsI villande skogen Löfvén vallar sin hjord, Norah4you 17 oktober 2014

Miljöfrågan
Enligt Kemikalieinspektionen finns i år ingen variant av färgsorten som är tillåten i Sverige.
Åsa Romson har utgått ifrån att färgen inte är förbjuden, uppger hon. Hon avslöjar även att hon släpper ut disk-, bad- och tvättvatten.

– Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.
Enligt Romson går det inte att tvätta botten på större båtar på det sätt som MP förespråkar som giftfritt alternativ.
Redan 2011 skrev Aftonbladet om Romsons segelskuta Jens Kiil, och att den värms upp med oljepanna
Romson målade båt med förbjudet gift, Aftonbladet 6 oktober 2014
Åsa Romson är en katastrof till Miljöminister Inte kan väl någon kalla henne Grön efter detta?Åsa Romsons samvete rymligt, Norah4you 6 oktober 2014

Integrationspolitik
”Kommunernas ansvar”

Hittills i år har 1 465 personer avhysts från tillfälliga bosättningar, enligt Kronofogden. Det kan jämföras med cirka 900 avhysningar under hela förra året. Majoriteten är romer från östra Europa som drömmer om försörjning, men resan till Sverige slutar ofta med tiggeri och miserabla levnadsvillkor. Många kommuner vet inte hur de ska hantera situationen, säger Leif Klingensjö, enhetschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

-Vår ambition är att försöka få till någon slags gemensam plan eller åtgärdsprogram tillsammans med regeringen.

Landets nya barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér, låter dock hälsa att kommunerna får lösa problemet själva.

-I Sverige är det här kommunernas ansvar. Regeringen kan däremot prata med ursprungsländerna, till exempel Rumänien. Det har man gjort och det tänker jag fortsätta med.”EU-migranter kommuners ansvar, GP 26 oktober 2014
BAKLÄXA! Det är svenska staten inte Sveriges Kommuner som träffat samtliga avtal gällande Sveriges medlemskap i EU! Det krävs ändring i Regeringsformen SAMT i Kommunallag (avskaffande av den Kommunala självbestämmanderätten) för att Staten oavsett vilken regering som sitter INTE SKALL VARA JURIDISKT SKYLDIGA ATT TA ANSVAR FÖR AV STATEN FATTADE AVTAL OCH BESLUT!

forts på S+MP regeringens oförmåga ta ansvar
Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!Ryggradslöse Fridolin, Norah4you 1 november 2014

Ovanstående är bara en liten droppe bland S + MP regeringens farliga förslag för Sveriges Framtid, Svensk Arbetsmarknad och Möjlighet att hjälpa de som behöver få skydd pga krig!

Read Full Post »

Snacka om att försöka göra sig oskyldig till problem som Miljöpartiet för vilket Fridolin är en av ”cheferna” orsakar:
”Det är inte jag som gör rekryteringen”, Fridolin till Expressen 31 oktober 2014 Att du inte klarar av att ta ansvar, det har många av oss redan känt till, Fridolin. Inget nytt med andra ord från Disneysandlådans S+MP regering!

Du sitter där och tror dig vara för mer än andra. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa att man är det!

Se även: MP går från klarhet till klarhet, Norah4you 28 oktober 2014

Men det är klart, du sitter ju i samma båt som traineen Löfvén som precis som tidigare Socialdemokratiska statsministrar hycklar med historiska verkligheten Du gamla du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben, Norah4you 1 november 2014 kanske det är för att dölja verkligheten S bjöd in Er till regeringen och gått med på allehanda? Vem vet?

Se även: Tack Säpo, Norah4you 31 oktober 2014

Read Full Post »

”Romson och Fridolin visste om knarkdomen”, DN 27 oktober 2014 Stora frågan blir Visste Stefan Löfvén om knarkdomen?

Visst skall alla få en andra chans,
men om det är så att Romson och Fridolin var medvetna om såväl drogdom som dom för begånget våld,
så visar MP även i denna frågan så dåligt omdöme att det endast finns en lösning: Rösta på Alliansensbudget – första steget till nyval.

https://twitter.com/pippiglassbil/status/526911150529990656

https://twitter.com/beckmansasikter/status/526918610812272640

Romson värvade knarkdömd man, Aftonbladet 27 oktober 2014
Romsons toppman smugglade knark, Expressen 27 oktober 2014
Knarkdömd MP-topp i Rosenbad, SvD 27 oktober 2014
Knarkdömd MP-topp i Rosenbad, GP 27 oktober 2014

SasjaL

Åsa RomsonGustav Fridolin

Åsa Romson & Gustav Fridolin
[ Foton: http://www.riksdagen.se ]

Allt sedan man hörde talas om Miljöpartiet första gången, så har jag haft känslan av ett drogliberalt flumparti. Det här förstärker detta. Men ska man egentligen bli förvånad, då [riks]politiker verkar allt mer ha problem med lag och ordning …

Romson värvade knarkdömd man [Aftonbladet]
Romsons toppman smugglade knark [Expressen]
Knarkdömd MP-topp i Rosenbad [SvD]
”Romson och Fridolin visste om knarkdomen” [DN]

Visa originalinlägg

Read Full Post »

« Newer Posts