Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rödgröna minoritetsregeringen’

Nu ställer sig ministrarna i Rödgröna sörjans regering på led för att göra bort sig. Gratulerar. Tillåtet vara dum i Sverige dumt att själva bevisa det. Att nuvarande Löfvénregeringen tar lätt på Sveriges Grundlagar, Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och vår rätt till fria samt opåverkade val på Valdagen, det tycks de tro är ok. Stackars satar som missat allt som de borde lärt in i 7:e klass på Samhällskunskapslektionerna…..

Magdalena Andersson (S) är orolig över att Storbritannien – ett av EU:s viktigaste länder – kan vara på väg att lämna unionen. Andersson berättar att hon är nervös över att landet som är en av Sveriges viktigaste allierade i EU, kan lämna.

– Ja, självklart. Det har blivit jämnare och de senaste opinionsundersökningarna har visat ett övertag för att lämna, säger Magdalena Andersson till Dagens industri.
….
Om britterna röstar för ett utträde, inleds en process som lär ta flera år och som är förknippad med osäkerhet.

– Det är inte osannolikt att vi får se en del turbulens på de finansiella marknaderna direkt efteråt, säger Magdalena Andersson till Dagens industri.

Magdalena Andersson tror liksom en rad andra politiker att ett brittiskt EU-utträde kan försvaga Sverige och de EU-länder som inte har euron som valuta.
Magdalena Andersson orolig över Brexit, Expressen 15 Juni 2016
Hallå kära Nomenklatura. Lär Er vad Demokrati betyder! Fakta om demokrati

Läs gärna: Lär sig svenska ministrar aldrig nå’t -Brexitfrågan

Read Full Post »

Svensk oro

Precis som i andra huvudstäder runtom i Europa ser den svenska regeringen med oro på att ett av EU:s största medlemsländer kan vara på väg att lämna unionen. För svensk del innebär det att en allierad i många handels- och ekonomiska frågor skulle försvinna. Den krympande kretsen av länder som står utanför eurosamarbetet skulle också tappa sin tyngsta medlem. Och ett utträde skulle drabba svenska företag, studenter och andra som bor och jobbar i Storbritannien.

Men Ann Linde ser även en fara i att en brexit kan få spridningseffekter till andra länder som också vill folkomrösta eller omförhandla sina avtal med EU.

– Och det öppnar upp för en ja- och nej-debatt här igen, säger Ann Linde.
EU-minister pessemistisk om Brexit, Aftonbladet 14 Juni 2016

Det är tillåtet att var dum i Sverige. Dumt att bevisa det. Det finns inget krav på gedigna kunskaper för att få bli minister eller sitta i Riksdagen i Sverige. Ann Linde har ändå mer på fötterna än de flesta andra i Rödgröna Sörjans Regering. MEN… hör och häpna. Det var mindre administration och krångel att exportera samt importera från Europeiska länder, från USA, Från Canada, Från Kina och Japan samt från samtliga dåvarande Öststatsländer bakom Järnridån INNAN vi gick med i EU.

Tro mig. Jag har haft hand om två stora företags orderavdelningar, ok på ena hade jag på pappret bara hand om Farligt Gods samt längre export-import via båt eller flyg samtidigt som jag var med om datorisering (systemprogrammerare från början) jag har även jobbat på två andra export/import firmor.

Flera av mina kompisar (jag tog studenten 1968) läste utomlands utan andra problem än att de som inte hade rika föräldrar (dvs de flesta av mina kamrater) jobbade som galningar under jul-trettonde samt på somrarna för att komplettera med de då låga studielånen som CSN medgav. Självklart var det många som lusläste stipendielistor eller via sina institutioner fick delar av utlandsstudier betalda mot att de skrev akademiska arbeten.

Vi hade inga problem inom politiken att veta vilka våra broderpartier i andra länder var och många av mina vänner oavsett partitillhörighet kom via partiet att få resa långt bort för att studera problem svält i läger samt allt från Polisario till Gazaremsan.

Var svenska politiker funnits när de varit på studieresor kan man undra. Inte där de träffat verkligheten. Så långt står klart. Att svenska politiker saknar grundläggande kunskaper om våra Grundlagar är mycket illa. Värre är att de tycks glömt bort vad demokrati innebär.

Läs gärna: Är du inte för demokrati, Margot Wallström

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn tänker du på, Margot Wallström. På vad sätt skulle det vara fel om alla invånare i EU-land fick folkomrösta om de vill eller inte vill vara med i det EU som nu finns och/eller det EU som EU-s ledande politiker vill ha? Redan nu är EU något helt annat än det vi svenskar, ett exempel bland många, fick rösta om vi ville vara med i.

En ny opinionsundersökning som publicerades i The Independent på fredagskvällen ger lägret som vill lämna EU ett försprång på tio procentenheter.

– Det kan påverka andra medlemsstater i EU som kommer att säga: ja, om de kan lämna så kanske också vi bör ha folkomröstningar och lämna, säger Wallström till BBC-programmet ”This Week”.Wallström varnar för ”Brexit”, Aftonbladet 12 Juni 2016

Påverka andra medlemstater att säga: Om de kan lämna så kanske också vi bör ha folkomröstningar….

PÅ VAD SÄTT ANSER DU ATT DU OCH DE LEDANDE POLITIKERNA SKULLE HA RÄTTEN ATT BESTÄMMA ÖVER OSS SVENSKA MEDBORGARE, DANSKA MEDBORGARE o.s.v.! Det vi nu ser är ett EU som mer liknar den nya världsordning som Hitler och Mussolini på sin tid drog upp riktlinjerna för! LÄR DIG AV HISTORIEN. UPPREPA INTE HISTORISKA MISSTAG OAVSETT VEM, ELLER VILKA LÄNDER SOM GJORT DEM!

Du har glömt bort att de rättigheter och de skyldigheter du kräver för dig själv även din värste meningsmotståndare/fiende äger samma. Du har glömt bort att göra källkritisk kontroll INNAN du uttalar dig. Glömt bort. En gång i tiden var det något du visste var nödvändigt.

Read Full Post »

LO om SD (4) Bytt titel vid rebloggning: LO har glömt att läsa Regeringsformens 1 och 2 kapitel.

Regeringsformen
1 kap. Statsskicket grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den
enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas.

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

Att det är svenska medborgare och de som getts asyl eller uppehållstillstånd torde klart framgå av Kapitel 2:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

….
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.
…..
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att
barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

Källa: LO om SD (4)

Read Full Post »

Vi lever i en spännande som redan är Nagelbitare nyval eller ejfråga men som utåt i varje fall är inriktad mot valet 2018. Det som är spännande är att två av allianspartierna som i opinionsundersökningen nedan fortfarande ligger på låga procenttal valt att inrikta sig på ideologiska frågor.

Novus Opinionsundersökning

Staten eller individen, vem vet vilken vård individen behöver?
Utåt kan frågan om det fria vårdvalet verka vara allt annat än ideologisk Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.Vi anmäler regeringens hafsverk till KU, GP 13 november 2014

I verkligheten är det en rent ideologisk fråga:
Är det valda ombud, utvalda av sina enskilda partier, som om de får regeringsmakt utan att ha majoritet bara för att de blivit valda och utsedda att sitta i Riksdag som utser en regering där inga som helst formella krav finns att de som sitter där har kunskap/erfarenhet om det de skall besluta,
eller
är det de enskilda individerna som gått till valurnorna som vet bäst om hur den dagliga situationen för Sveriges befolkning är? Sverige är ett avlångt land med olika förutsättningar som ofta beror mer på var du bor än vad du tjänar när det gäller möjlighet att inom ditt närområde få tillgång till bra vård där de som arbetar inom vården får den lön de är värda för det jobb de utför samtidigt som de också träffar sina patienter mer i stället för att syssla med administration?

Hur kan detta vara en ideologisk fråga och hur kan jag säga att det mer beror på var du bor än vad du tjänar? Enkelt! Tack vare landstingen och den kommunala självstyrelsen dessutom, så är det inte så att två eller flera landsting som ligger nära dig eller din och din närmaste kommuns vårdcentraler är likvärda. Den i ditt område gällande politiska majoriteten avgör vilka möjligheter du har när du blir sjuk. Vårdvalet i sig är en fråga om att ge människan rätten att bestämma över sitt liv och sin hälsa. Välja bort de vårdcentraler som inte bryr sig om sina patienter och välja en vårdcentral där man känner sig lyssnad på.

Men visst är det väl så att pengar köper gräddfiler? Oavsett hur de respektive utförarna ser ut, så finns det alltid några som har råd att åka utomlands för att träffa specialister. Vi vanliga dödliga vi har mer nytta av att ha en läkare som bryr sig och en sköterska som tar sig tid att lyssna än aldrig så många välutbildade läkare som avsätter 5-15 min/patient oavsett vad… Där ligger den stora skillnaden mellan offentlig vård där politiker sätter ramar och lägger sig i detaljer i vad som skall behandlas och hur lång tid det skall ta, jämfört med den privata vården som utföres på allmännas uppdrag. Där får vårdcentraler som patienter inte vill lista sig på slå igen.

Börja nära de enskilda väljarna
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett liberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka…..

2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Folkpartiet behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.

3 Sverige är större än storstäderna. Folkpartiet har hållit ställningarna väl i de största städerna och i landets starkaste akademiska miljöer. Men utanför dessa har vi tappat. Detta kräver en grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om verklighetsbeskrivning och tonalitet
……Folkpartiet ska bli ett brett parti relevant i vardagen, DN Debatt 14 november 2014

Det är viktiga ideologiska bitar: Politik skall utgå från människornas vardag och svenska medborgare som har rösträtt till Riksdag skall så långt som det är möjligt utan att trampa på andra få den Mänskliga Rättigheten Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 1 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter mycket viktig att förstå utan pekpinnar eller "tyck som jag"-syndrom.

En av de andra viktiga Mänskliga Rättigheterna som tyvärr ofta glöms bort speciellt av Socialdemokrater och Miljöpartister är: Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. 8 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter

Socialdemokraterna? Till skillnad från Vänsterpartiet (vars ideologi självfallet bygger på annan grund än Alliansens) så går Socialdemokraterna och LO ut och tror att Arbetsskydd är något som de socialdemokratiskt styrda fackförbunden står för och står bakom. Ack om det hade varit så att fackliga representanter inte hade glömt bort kvinnoyrkesområdena Vård och Skola.

Feminister är S och LO inte, de har hjälpt till att hålla nere kvinnolönerna alldeles för länge. Arbetsskydd i verklig mening i skolmiljö och inom vården har Allianspartier länge lyssnat på men de som drivit den frågan mest ute i offentlig verksamhet är Vänsterpartiet. Säger jag som är moderat men en gång i tiden var Folkpartist.

Det är inte politiker som är eller ens kan vara experter för att de är politiker. Många oavsett partitillhörighet glömmer bort att demokrati förutsätter förankring i medborgarnas vardag. Även där vill jag ge Vänsterpartiet en eloge även om jag inte delar deras syn på vinst i välfärd, har faktiskt en lösning på det för allt måste enligt mitt synsätt utgå från de som idag så vackert kallas ”brukare”.

Lika säker på att få bo kvar på ditt äldreboende med hög kvalité oavsett vem som är ”utförare” av din vård, lika säker på att få som minst få gå ut det stadium på den skolan du börjat i en klass, bör svenskar få vara som alla som flyger med resebyrå eller vanligt reguljär flyg på att det finns pengar avsatta för att de skall kunna komma hem samt att de skall få ersättning om deras planerade ”resa” (motsvarar vistelse på vårdhem samt skolgång) skall kunna avslutas.

Det vore inte orimligt utifrån en Allianssynpunkt att trygga detta såväl kvalitétsmässigt som att det alltid måste finnas tillräckligt mycket pengar avsatta (Kanske på Kommerskollegiet?) INNAN någon som helst övervinst utöver gällande ränta + t.ex. 3% får tas ut ur företag som är utförare. De värsta investerarna lär inte ens vara intresserade av att få vänta på vinst den tid som krävs för det.

Sedan Jag tror jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Ett nyval där ideologifrågorna som finns i vardagen även om politikerna inte ser dem kommer upp och diskuteras utifrån verkligheten.

Read Full Post »