Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riksdagspartier’

Eftersom nog en och annan som läser nedanstående skulle kunna missuppfatta var jag står politiskt, och jag redan i ‘about’-sidan gjort klart att jag röstar på moderaterna, i min ungdom på folkpartiet, så vill jag först göra klart att jag generellt sett står till vänster i sociala frågor men till höger i ekonomiska. I min egen bekantskapskrets finns invandrare från såväl Baltikum som senare från Ungern, dåvarande Tjeckoslovakien, Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Egypten som invandrare från våra nordiska grannländer.

Något har gått väsentligt snett i svensk debatt när ett parti som Sverige Demokraterna ökar. Det som enligt min mening gått snett, är att våra riksdagspartier har många ledande medlemmar liksom det även finns på landets tidningsredaktioner, som trots att den viktigaste biten i en demokrati är yttrandefrihet, med de begränsningar som våra svenska Grundlagar liksom även de Mänskliga Rättigheterna har dvs att det är tillåtet att stifta lagar som begränsar yttrandefriheten så som det är skrivet i
Artikel 29

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.”

Detta är viktigt att ha i bakhuvudet när följande tas med i bilden. Så länge ett parti inte är förbjudet i svensk lag utifrån ovanstående inskränkning, så har partiet rätt att föra fram sin åsikt.

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor.

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2002:909).
Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kapitlet Grundläggande bestämmelser

Det bär mig emot att det skall vara förbjudet eller näst intill förbjudet, till och med för många politiker och media nästan likställt med rasism att diskutera invandring, olika former av densamma, asylrätt, kravet att de som inte får asyl skall återbördas till sina hemländer.

Exempel på artiklar de senaste dagarna som jag följt och klart sett att debattinlägg tagits bort, både sådana där de gränsat till att kunna kallas diskriminerande utan att överträda gränsen, sådana som överträtt densamma samt sådana som varit långt ifrån gränsen men där åsikterna inte varit oportuna i enlighet med den förutsatt rådande meningen är
Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige, GP debatt 27 december 2009 Måste här säga att detta förvånat mig mycket eftersom Göteborgsposten har journalister som jag vet stått upp för yttrandefrihet även för vänstergrupperingar trots att de själva tillhört de mer konservativa inom Folkpartiet.

Alternativt där endast bloggar och inga diskussioner tillåtits är:
Majoritet positiv till invandring, DN 26 december 2009

Alternativt där jag själv sänt in helt oskyldig kommentar som inte godkänts:
Epilepsisjuk pojke avvisas till Eritrea, Newsmill 26 december 2009

Det jag personligen vill framföra är följande:
OM nykomna, invandrare eller människor som kommer från en helt annan del av Sverige integreras eller inte där man bosätter sig, beror till mycket större del på varje individ själv än vad som brukar komma fram i debatten. Är man beredd att acceptera svenska lagar, normer och regler samt själv hälsar på de man vill skall hälsa på en, Om man accepterar att man inte får störa grannarna med musik eller hamrande på de tider då detta är förbjudet där man bor, om man accepterar att tvättider som sätts upp av någon annan är någon annans o.s.v. Så är chansen att bli integerad och accepterad mycket större. Vill man inte acceptera det som gäller, så är det svårare.

Det är omöjligt att utifrån 1000 personer som frågats ut, oavsett om detta skett via telefon eller direkt kontakt eller via utfrågning som skett över nätet, säga om det är så att flertalet är för invandring utifrån den fråga som sägs ha ställts och de alternativ som gavs ex. om invandringen de sista 20 åren varit till övervägande delen positiv. Skälet är tre: Bortfallet är inte redovisat. Frågan sträcker sig över 20 år och det är stor skillnad på de som kom före 1995 och de som kom efter i så måtto att många mer idag än då kommer hit utan flyktingstatus och själva betalt ibland stora summor för att smugglas hit. Det tredje skälet är att en icke anonym utfrågning oavsett om det är SIFO eller någon annan som gör det i en fråga som är så tabubelagd inte garanterat ger det svar som varje individ som svarar innerst inne anser. Jag har inte läst hela SIFO-s undersökning, så jag vet alltså inte om det förekommit kontrollfrågor, vilket det borde gjort, och om så skett i vilken utsträckning och hur dessa varit formulerade. Vi talar inte om en enkel politisk opinionsundersökning om partival eller åsikter om partiledare!

Man måste skilja på äpplen och päron. Vilket tyvärr inte alltid sker i svenskt media. Det finns många tårdrypande artiklar som skrivs och skrivits under åren om enskilda fall. Vi har den Asyllagstiftning vi har och när individer har fått avslag även i domstol, så får faktiskt de som inte gillar besluten i de enskilda fallen försöka ändra lagstiftningen om den nu har brister. I de enskilda fallen jag läst hittills har jag inte sett något där argumenten som åberopats inte skulle kunna gälla tusentals personer som finns i respektive land och som i många fall har ännu värre utsatt situation.

Sedan måste jag personligen säga att jag skiljer på flyktingar med asylstatus, arbetskraftsinvandring etc å ena sidan och de som tagit sig hit genom att betala på ena eller andra sättet för att komma hit. Om detta skulle kunna kallas rasistiskt, så överenstämmer inte det med de traditionella kriterierna för rasism. Vänligen presentera då giltiga argument för att detta inte skulle få diskuteras.

Jag tror också att denna fråga måste upp på dagordningen i samtliga riksdagspartier oberoende av vad enskilda ledamöter och/eller partier anser om multikulturellt samhälle.

Read Full Post »