Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riksdag’

Definition Menlös
från SAOL:
menlös, adjektiv -t, -a, *oskadlig, intetsägande, oskyldig

Det är inte något fel på Svenska Grundlagar eller på Sveriges Rikes Lagar. Det som gått snett, p.g.a. obehöriga lärare även när det gäller svenska språket under de första skolåren, är att alldeles för många saknar ordkunskap och därför inte har förmåga att ta till sig det som står i t.ex. Regeringsformen om begränsningar av Rättigheter och Friheter. Att begära att politiker som vuxit upp utan tillräcklig kunskap för att förstå ord i lagtexter och utan att ha den kunskap som kursmål och betygskrav för ämnet Samhällskunskap årskurs 9 – Det är väl ändå för mycket begärt ? 😛 ??

Bra exempel på att svensk polis inte är tandlös utan med svensk polislag i ryggen FÅR och SKALL använda våld om så erfordras står att läsa om här: Svensk polis FÅR och SKALL ibland bruka våld

ett exempel på politikers menlöshet syns däremot i den lagstiftning som gäller för Dubbelt medborgarskap. Utöver att vi i många fall under åren har sett svenska politiker uttala sig för någon med svenskt samt annat medborgarskap, så verkar det inte som om samma politiker förstått eller åtminstone inte önskat att väljare förstår vad som gäller.

Dubbelt medborgarskap inte enkelt

Vi har många andra frågor där politiker uttalar sig tvärsäkert innan en uppkommen situation ännu är klarlagd. När svensk regering och andra politiker var snabba att uttala sig om branden i en moské innan brandorsaken var fastställd skrev jag:
Alla attacker mot religiösa byggnader är terrorism Även jag begick då misstaget att ta det till hands närmast liggande orsaken till branden för tämligen given. Det är en sak. Jag är en privatperson. Valda ombud för svenska folket i Riksdag, Kommun och Landsting samt Ministrar bör hålla sig bättre uppmärksamma på att inte uttala sig innan brott konstaterats.

Read Full Post »

Det är med förvåning jag än en gång inser att alldeles för många aldrig lärde in det som är och hela tiden har varit ett av de grundläggande kraven för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Den som inte lärt sig förstå det svenska samhället i allmänhet och skolan i synnerhet SKALL vara genomsyrat av, den har helt missat vad ordet/begreppet demokrati står för!

Hela svenska samhället bygger på Sveriges Grundlagar. På respekt för våra grundlagar och att den offentliga makten, utövare och de som är i utövares ställe RESPEKTERAR våra Grundlagar.

Regeringsformens 1 kap 2§ står ännu en gång i centrum.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitel Statsskickets grunder §2

Det är alltså inte ens tillåtet av svenska myndigheter eller de som utför uppdrag för svenska myndigheter att ge bidrag till någon förening som oavsett politisk, kulturell, etnisk eller annan bakgrund inte ställer sig bakom demokratibegreppet så som de svenska Grundlagarna anger detta!

Ge inga bidrag till hatet, SvD Opinion ledarsidan 13 juli 2011
Jag förstår att demokratiminister Birgitta Ohlsson är besviken. Birgitta Ohlsson: Jag blir oerhört besviken, repligk SvD opinion 14 juli 2011

Dock är frågan större än att bara omfattas av demokratiministern samt ansvarigt statsråd för myndigheten Ungdomsstyrelsen, statsråd Nyamko Sabuni, eller Erik Ullenhag ansvarigt statsråd för diskrimineringsfrågor. Detta är en fråga för Utbildningsminister Jan Björklund och för statminister Fredrik Reinfeldt att ta till sig och fundera över vad som behöver till i form av skräpta krav på såväl grundskoleutbildning samt krav på alla svenska myndigheter/utövare att respektera våra svenska grundlagar!

Tillägg 15 juli 05.33 På förekommen anledning, då det under natten förekommit att person skickat kommentar som beskyller annan namngiven person för att begått brottslig handling inkl. blåljuga ‘för svenska folket’ vill jag göra följande klart:
De flesta bloggar i Sverige och annorstädes har utöver det lands lag där bloggaren hör hemma också annan internationell lag som skall följas. I wordpress fall gäller Amerikanska lagar, precis som för många andra bloggportaler som används för bloggande även av svenskar. Det är alltså inte tillåtet att påstå saker hur som helst om offentlig person eller dennas yrkesutövning. Den som skriver något sådant, liksom den som tillåter en sådan kommentar att komma in bryter mot de avtal som bloggägaren tecknat när bloggen startades upp. Är medveten om att många missat detta.

Utöver det gäller för alla svenska medborgare och de som skriver/kommenterar i Sverige även svensk Brottsbalk (1962:700)
5 kap. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader
.” Källa Brottsbalken 1962:700

Observera att det endast är de som är ”skyldiga att uttala sig” och som visar ”att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den”, endast där både A och B gäller alltså inte antingen eller som krävs.
(Ni kommer väl ihåg mängdläran i matematiken? Här är en praktisk tillämpning av den för det är den som ligger till grund för logisk analys när hänsyn skall tagas till vad som krävs och vad som ingår i en lag, ett påstående, ett argument. Redan de gamle grekerna förstod matematiskt tänkandes betydelse för helhetssyn och logiskt tänkande, filosofi m.m.)

Tillägg 07.28 15 juli. I Newsmill finns ett snille som tycker att ‘Islamisterna’ bör få behålla bidraget. Därför bör islamisterna få behålla sina bidrag, Aje Carlbom Socialantropolog Newsmill 15 juli 2011
Det saknar betydelse vilka det inte är demokratiska – bör är svagt för SVENSK GRUNDLAG GÄLLER I SVERIGE!

Read Full Post »

Eftersom nog en och annan som läser nedanstående skulle kunna missuppfatta var jag står politiskt, och jag redan i ‘about’-sidan gjort klart att jag röstar på moderaterna, i min ungdom på folkpartiet, så vill jag först göra klart att jag generellt sett står till vänster i sociala frågor men till höger i ekonomiska. I min egen bekantskapskrets finns invandrare från såväl Baltikum som senare från Ungern, dåvarande Tjeckoslovakien, Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Egypten som invandrare från våra nordiska grannländer.

Något har gått väsentligt snett i svensk debatt när ett parti som Sverige Demokraterna ökar. Det som enligt min mening gått snett, är att våra riksdagspartier har många ledande medlemmar liksom det även finns på landets tidningsredaktioner, som trots att den viktigaste biten i en demokrati är yttrandefrihet, med de begränsningar som våra svenska Grundlagar liksom även de Mänskliga Rättigheterna har dvs att det är tillåtet att stifta lagar som begränsar yttrandefriheten så som det är skrivet i
Artikel 29

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.”

Detta är viktigt att ha i bakhuvudet när följande tas med i bilden. Så länge ett parti inte är förbjudet i svensk lag utifrån ovanstående inskränkning, så har partiet rätt att föra fram sin åsikt.

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor.

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2002:909).
Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kapitlet Grundläggande bestämmelser

Det bär mig emot att det skall vara förbjudet eller näst intill förbjudet, till och med för många politiker och media nästan likställt med rasism att diskutera invandring, olika former av densamma, asylrätt, kravet att de som inte får asyl skall återbördas till sina hemländer.

Exempel på artiklar de senaste dagarna som jag följt och klart sett att debattinlägg tagits bort, både sådana där de gränsat till att kunna kallas diskriminerande utan att överträda gränsen, sådana som överträtt densamma samt sådana som varit långt ifrån gränsen men där åsikterna inte varit oportuna i enlighet med den förutsatt rådande meningen är
Invandrare förblir alltid invandrare i Sverige, GP debatt 27 december 2009 Måste här säga att detta förvånat mig mycket eftersom Göteborgsposten har journalister som jag vet stått upp för yttrandefrihet även för vänstergrupperingar trots att de själva tillhört de mer konservativa inom Folkpartiet.

Alternativt där endast bloggar och inga diskussioner tillåtits är:
Majoritet positiv till invandring, DN 26 december 2009

Alternativt där jag själv sänt in helt oskyldig kommentar som inte godkänts:
Epilepsisjuk pojke avvisas till Eritrea, Newsmill 26 december 2009

Det jag personligen vill framföra är följande:
OM nykomna, invandrare eller människor som kommer från en helt annan del av Sverige integreras eller inte där man bosätter sig, beror till mycket större del på varje individ själv än vad som brukar komma fram i debatten. Är man beredd att acceptera svenska lagar, normer och regler samt själv hälsar på de man vill skall hälsa på en, Om man accepterar att man inte får störa grannarna med musik eller hamrande på de tider då detta är förbjudet där man bor, om man accepterar att tvättider som sätts upp av någon annan är någon annans o.s.v. Så är chansen att bli integerad och accepterad mycket större. Vill man inte acceptera det som gäller, så är det svårare.

Det är omöjligt att utifrån 1000 personer som frågats ut, oavsett om detta skett via telefon eller direkt kontakt eller via utfrågning som skett över nätet, säga om det är så att flertalet är för invandring utifrån den fråga som sägs ha ställts och de alternativ som gavs ex. om invandringen de sista 20 åren varit till övervägande delen positiv. Skälet är tre: Bortfallet är inte redovisat. Frågan sträcker sig över 20 år och det är stor skillnad på de som kom före 1995 och de som kom efter i så måtto att många mer idag än då kommer hit utan flyktingstatus och själva betalt ibland stora summor för att smugglas hit. Det tredje skälet är att en icke anonym utfrågning oavsett om det är SIFO eller någon annan som gör det i en fråga som är så tabubelagd inte garanterat ger det svar som varje individ som svarar innerst inne anser. Jag har inte läst hela SIFO-s undersökning, så jag vet alltså inte om det förekommit kontrollfrågor, vilket det borde gjort, och om så skett i vilken utsträckning och hur dessa varit formulerade. Vi talar inte om en enkel politisk opinionsundersökning om partival eller åsikter om partiledare!

Man måste skilja på äpplen och päron. Vilket tyvärr inte alltid sker i svenskt media. Det finns många tårdrypande artiklar som skrivs och skrivits under åren om enskilda fall. Vi har den Asyllagstiftning vi har och när individer har fått avslag även i domstol, så får faktiskt de som inte gillar besluten i de enskilda fallen försöka ändra lagstiftningen om den nu har brister. I de enskilda fallen jag läst hittills har jag inte sett något där argumenten som åberopats inte skulle kunna gälla tusentals personer som finns i respektive land och som i många fall har ännu värre utsatt situation.

Sedan måste jag personligen säga att jag skiljer på flyktingar med asylstatus, arbetskraftsinvandring etc å ena sidan och de som tagit sig hit genom att betala på ena eller andra sättet för att komma hit. Om detta skulle kunna kallas rasistiskt, så överenstämmer inte det med de traditionella kriterierna för rasism. Vänligen presentera då giltiga argument för att detta inte skulle få diskuteras.

Jag tror också att denna fråga måste upp på dagordningen i samtliga riksdagspartier oberoende av vad enskilda ledamöter och/eller partier anser om multikulturellt samhälle.

Read Full Post »