Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Reningsanläggningar’

när de påstår Om vår mat, som utvecklingen nu ser ut, i stället produceras alltmer i andra länder som ofta gödslar mångdubbelt mer och har sämre kvävebalanser, blir miljön den stora förloraren, skriver Paul Christensson Svenskt konstgödselkväve är ett litet problem, Paul Christensson på GP debatt 23 juli 2013

Han riktigt slår sig för bröstet i artikeln genom att tycka att det är bra eftersom vi minsann lyckats sänka mineralgödselkvävet från 230.000 (1970-1990) ton till 150.000 ton (2011). Det är bara det att jag vet, utifrån material jag ärvt från min egen far som dog för 6 år sedan men som jobbade heltid med luft och vattenproblematiken från 1954 i det som sedan byggdes upp till Naturvården, jag vet att det mål som sattes 1970 var att vara under 100.000 ton före år 2000! Inget att skryta med att man inte ens försökt ordentligt från LRF:s sida. Ser man inte kemikaliesituationen i naturen som helhet, skall man inte brösta sig. Man skall heller inte komma med falska uppgifter om att alla andra använder mer. För så är det inte. Det varken var eller är så. När det gäller hur det var, så var det så att Sverige var bland de värsta länderna när det gäller jordbruket. Vi är ingalunda bäst i klassen nu heller! Det där med statistik och hur vissa räknar är en sak. Verklighetens kemikalieanvändning och ovilja att ändra jordbruksmetoder från kemikalier som ger kostnader och belastningar längre ner i kedjan till de som ger ett mer naturligt kretslopp, det är något annat än vad Paul Christensson försöker göra gällande!

Till att börja med går det att läsa
……Jordbruken använder stora mängder handelsgödsel. Åkerjorden tillförs dessutom ofta stallgödsel. Risken att fosfor och kväve läcker ut från åkrarna till angränsande vattendrag, sjöar och kustområden påverkas bland annat av vilken gröda som odlas, jordart, nederbörd, bevattning och skörd.

I genomsnitt passerar en tredjedel av kvävegödseln åkerjorden utan att komma till nytta, eftersom den inte tas upp av grödorna. Mer än hälften av detta överskott läcker ut i omgivande vatten.

Våtmarker som dikats ut, sjöar som sänkts och vattendrag som rätats ut bidrar till dagens stora näringsläckage från jordbruksområdena, eftersom läckaget inte längre hejdas på samma sätt som förr. Övergödning, Naturvårdsverket.se sida senast uppdaterad 17 oktober 2012

Håll Er till sanningen LRF. Förvisso behöver vi svenskt jordbruk. Men inte jordbruk som använder konstgödsel i överflöd, inte jordbruk som ofta är värre än något av våra jämförelseländer när det gäller bekämpningsmedel. För tyvärr odlas det ibland grödor här som inte hör hemma i vår fauna och som kräver mer bekämpningsmedel än vad som är rimligt utifrån kemikalieföretagens egna produktlistor. Då har jag ändå inte gått in på allvarligare bitar som att konstgödsel som läcker ut i grundvatten, sjöar och vattendrag inte kan renas tillräckligt pga det stora överskott som ni använder, samt pga av NÄR på året Ni använder vad. Jag har alltså inte ens vidrört det verkligt stora problemet RENT VATTEN!

Sluta bluffa!

Read Full Post »

I Bålsta finns ett av sex svenska reningsverk som inte klarar EU:s krav på kväverening. Nu har åtgärder vidtagits och i sommar väntas den omfattande ombyggnationen vara klar. Resultaten kommer egentligen 14 år för sent. Reningsverk når inte krav, SvD 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, GP 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, Skånskan 12 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, Norrköpings Tidningar 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, DN 23 januari 2013
EU-kommissionen hotar stämma Sverige, Aftonbladet 23 januari 2013

hmmm. 14 år???? EU är långt efter och Sverige fastnade i tiden eller gick bakåt när de som kunde frågan och kände till att det är den totala siffran för utsläpp av Fosfor + Kväve som är det avgörande när det gäller att stoppa algblomning och igenväxning.
För att minska risken för alg- och vasstillväxt moste fosforn i avloppsvattnet bort. Det var där naturligt att, när kapaciteten på det gamla verket skulle öka, man samtidigt kompletterade reningsprocessen med borttagandet av fosforn genom att bygga ett kemiskt fällningssteg Källa: 17-miljonerssatsningen klar Linköpings reningsverk utbyggt Kemisk behandling av vattnet, Östgöta Correspondenten 29 september 1972
Det är märkligt men från det att vi fick Tema t.ex. Tema Vatten (Linköpings Universitet*) så har mer och mer av gammal kunskap, gamla krav och gamla lagar fallit bort från minnet och då från sinnet. Pappa hade rätt när han sa: Det fanns en gammal lagstiftning, säger byrådirektör Gunnar Jönsson. Men den efterlevdes mycket dåligt, i brist på myndigheter. Källa ”Lättare arbeta med miljövården men det behövs större personal, Östgöta Correspondenten 28 februari 1972.
Nu är vi där. Vi har mer personal och myndigheter. Tyvärr har de glömt bort att det inte enbart handlar om kväve…..

1972 är för 41 år sedan. Det var på grund av frågan om Kväve och Fosfor jag själv året innan hamnade i politiken. Gick på ett Folkpartimöte i Göteborg och gick i taket när jag hörde snurren som skulle vara politiskt sakkunniga för Folkpartiet riktigt snurra till det. Vilket för övrigt Kommunistpartiet också gjort exakt vid samma tidpunkt. Viljan var god men när de inte ens kunde läsa dåvarande lagtext innantill, så kunde jag inte längre hålla tyst. Det Folkpartiet och Kommunistpartiet, vid tidpunkten var båda mer drivande i miljöfrågor än vad Centerpartiet blev några år senare när Kärnkraftsfrågan på allvar kom på tapeten, hade tänkt sig var att ställa kravet som minst på 2-stegs rening. Förvisso är det så att första steget då och nu var slamavskillning där slammet mekaniskt avskildes och som i Linköping vid tidpunkten ifråga även flockades (kemisk behandling) samt rötades. Det var bara det att lagen redan då krävde längre gående rening än slamavskillning Eftersom slamavskillning i samtliga fall (utom i några få små testanläggningar) var och är det första steget, så krävde lagen 2-stegsrening som minimum för alla kommuner med mer än 200 fastigheter i bostadsområde. Om det andra steget skulle vara kemiskt eller biologiskt var beroende på om det var frågan om åretruntfastigheter samt om området låg i extra känslig miljöområde.
De flesta svenska kommuner hade redan då påbörjat planeringen för 3-stegs rening. Det tog tid för många kommuner utanför Östergötland som var det län där länstyrelsen tidigt ställde höga krav.

Nu invänder säkert någon att ja men EU-direktivet handlar om Kväve….. Så sant. Sant är också att svenska kravet på fosforreduktion ligger långt under EU-s och att det därför är ett mindre antal kommuner som inte uppfyller EU-s krav på fosforreduktion. Endast 25 svenska kommuner har fullgod reduktion när det gäller den viktiga biten. Det är nämligen så att det inte bara är kväve som är syreförbrukande substans utan det är totalen av kväve och fosfor som är den viktiga om vi skall kunna få Rent vatten [se Rent vatten än en gång, Norah4you 4 augusti 2012]
Då räcker det inte att man i sex svenska reningsverk som inte uppfyller EU-direktivet om kvävereduktion håller på att bygga ut för att uppfylla det dessa kommuner inte satsat på hittills. Trots att frågan varit uppe flera gånger på de senaste 40 åren, så är det endast 25 svenska kommuner som helt uppfyller de krav som redan då ställdes på reduktion av fosfor + kväve. Skandal tycker jag. Där har vi ett verkligt och akut problem som inte bara fått konsekvenser i form av algblomning, grumling av vatten samt föroreningar som i slutändan drabbat natur, djur och människor. Varför satsar man inte mer pengar på detta, undrar säkert någon. Svaret är att de pengar som nu satsas på chimären ‘klimathot’ är en bråkdel av vad det skulle kosta att bygga ut och förbättra de verkliga miljöhoten mot människan och vår miljö. Men om vi inte gör något åt de verkliga akuta problemen, så får våra barn och barnbarn fortsatt leva i försämrad vattenkvalité och då inte bara i tätorter/storstäder.

Det finns lite hopp.
Gott exempel 1.
Hög skyddsnivå
Krav på hög skyddsnivå bedöms utifrån följande punkter:
– Om fastigheten ligger inom 500 meter från öppet vatten.
– Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.
– Om fastigheten ligger inom VA- eller va-område (enligt översiktsplanen).
– Om fastigheten ligger inom yt- och grundvattentäkters samt grundvattentillgångars
påverkansområde.
– Om fastigheten ligger i ett område där recipient eller omgivning är känslig av
andra skäl.
—-

Riktlinjer tillsyn enskilda avlopp, Linköping 4 april 2007

samt

Exempel 2
Med Ostara-metoden förväntas man teoretiskt kunna återvinna ca 20-25 procent av inkommande fosfor ur avloppsvattnet till ett mycket rent gödselmedel. Lars-Gunnar tror att man i Halmstad snarare hamnar på 10-20 procent.

– Det vi ser redan nu efter att ha varit igång en vecka är att i pilotförhållanden kan vi plocka ut cirka 80 procent av fosforen ur rejektet. I fullskala kanske det hamnar på 60 procent. Det innebär tio, max tjugo, procent av totalen tror jag.
Forsforåtervinning testas i Halmstad, Cirkulation.com 11 januari 2013 Cirkulation är VA-tidskriften som alla som vill kunna något om vattenfrågan, rening, återvinning o.s.v. borde se till att läsa!

* All respekt för de som först sysslade med Vattenfrågorna på Tema. En lysande avhandling skrev Bo Wigilius 1988:
Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, Linköping : Tema, Univ., 1988; ISBN 91-7870-346-8 (Tack Bo för exet jag fick när du doktorerat. Jag har haft stor nytta av det under åren. Hälsa Ingmari.)
Men de som kom efter saknar ofta djupkunskap annat än i mycket specifika snäva kunskapsområden. Värst av alla uppfattar jag de som tackade nej till att få tillgång till först Östergötlands men även övriga Sveriges faktiska mätningar av temperaturer i Luft och Vatten 1995 när jag fått uppdrag att fråga om de ville ha tillgången. De sk. klimatforskarna sa rent ut att det var lättare att expolera och interpolera data än att gå på faktiskt uppmätta temperaturer vid vattenyta, 3 meter upp respektive ner m.m……… 😛

Sedan tycker jag det är bra att EU-kommissionen hotar stämma Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 1980-talets slut bromsat inte bara det som EU nu lyfter vad gäller kvävefrågan utan en hel del andra för vår framtid i tätort och i förlängning även i glesbygd nödvändiga reningsfrågorna som är kopplade till Rent Vatten.

Read Full Post »

och sluta kräva att Spara skall betala för Slösas extravaganser. Enda förutsättningen att Slösa blir vuxen nog att hantera sin egen ekonomi, är att Slösa får stå för sin egen nota. De enda övriga EU-länder bör stå för, är att se till att Slösas barn har mat för dagen. Dvs i nödfall får Sverige och andra länder som sköter sin ekonomi ta av sina Biståndspengar för att trygga matutlämning till barn och sjuka. Inget annat. STOPP OCH BELÄGG Sverige varken måste, skall eller kan ta ansvar för andra länders dåligt skötta statsbudgetar!

Det finns stora hål i svenska välfärden. Börja visa medkänsla och förståelse för vanligt folk hemma, svenska medborgare oavsett var i världen de eller deras föräldrar är födda.

1.
Sverige är inte en stormakt och även om vi som vissa andra länder redan gör försökte hävda rätt till land som en gång varit ‘vårt’, t.ex. Magnus Erikssons (han med landslagen Ni vet?) som ‘ägde’ land från Disco Bay norr Nordbygden på Grönland till Sveaborg i Finland när hans rike var som störst, så skulle vi ändå inte vara en stormakt
– vi har helt enkelt inte resurser nog att garantera pensionerna för svenska medborgare – det borde vara prio ett av politiker oavsett färg som vill bli vald/omvald 2014.
– vi har inte ens de många miljarder som i dag här och nu krävs för att trygga rent vatten i våra storstäder; vi har ännu mindre de upp till 50 miljarder kronor som behövs för att bygga om och förbättra Sveriges reningsverk och byta ut alla avloppsrör som lades ner för mer än 40 år sedan innan Avloppssystemet helt rasar samman;
– Sveriges fattigpensionärer och andra som inte har råd själva får till skillnad från de sk. papperslösa inte ens statlig garanti för tandvård som inkluderar tandlossning.
– Fattigpensionärer som såg Göran Persson ‘låna’ stort antal miljarder ur Pensionsfonderna, som hörde Socialdemokrater på alla nivåer ‘lova’ att miljarderna skulle betalas tillbaka, har rätt att kräva att solidariteten börjar hemma. Här i Sverige. Många tvingas idag när de är mycket gamla och sjuka leva med hjälp av släktingar för att det inte finns tillräckligt med platser ens på Äldrevårdens sjukavdelningar än mindre inom hela Äldrevården för de som inte har anhöriga som ställer upp. BÖRJA HEMMA!

Stopp och belägg med snack om Vi måste ta ansvar för Grekland och Europa Göran Färm Europarlamentariker (S) och Olle Ludvigsson Europarlamentariker (S), Aftonbladet 13 juli 2012

2
Höghastighetståg, tunnelbana till Nacka eller en ny Öresundförbindelse?Vägar och spår slåss om statens miljarder, SvD 13 juli 2012
Sverige behöver ingalunda höghastighetståg för att vinna någon futtig kvart eller halvtimma för de som reser. Vi behöver inte en ny Öresundsförbindelse. Men vi behöver upprustning och gott underhåll av det befintliga spår och vägnätet. Gott underhåll som inte innebär att motorvägar och europavägar måste lappas och lagas år efter år och som utöver att det kostar mer för att underarbete och asfalt inte håller gamla dagars kvalitésmått även gör att stora delar av vårt vägnät pga Trafikverkets dåliga planering ger onödiga och långa köer som i sig stör trafikrytm och ibland är rent ut sagt farliga.

När det gäller tågtrafiken är det för märkligt att det även sommartid är så dålig planering(?) eller så låg kvalité(?) på de bytta delarna att resenärer gång efter annan drabbas av timslånga förseningar i värme på tåg utan aircondition som vintertid på tåg där värmen försvinner när strömmen gått. Exempel på detta Stora tågförseningar efter signalfel, GP 13 juli 2012 och det som hände i Stockholmsregionen efter en olycka Totalstopp i tågtrafik, DN 13 juli 2012 Vi bör satsa pengar på att rusta upp befintligt spårnät kvalitésmässigt samt att sätta upp en tidtabell inom det antal år vi accepterar att icke planskilda korsningar ännu får förekomma längs huvudspåren.

Stopp och belägg för pengar till andra länders Slösa som ätit upp morgondagens skörd INNAN vi löst akuta problemen här hemma!

Tillägg: 07.44 14 juli 2012 Till och med Göteborgs Posten har i sann vänsterliberalanda trillat i fel tunna,
Brittisk egoism, GP 14 juli 2012, glömmande att för att kunna hjälpa andra, så krävs att man själv har sett om sitt hus och börjat hemma med att hjälpa de som har det värst här. Så länge det bara är de sk. papperslösa som är garanterade sjukvård, mediciner, tandvård men inte de som lever på existensminimum vare sig de lever på försörjningsstöd eller är fattigpensionärer, så länge finns det helt enkelt inte skäl att tala om jämlikhet och solidaritet för att försörja andra länder inom EU som levt över sina tillgångar. BÖRJA HEMMA!

Tillägg 10.21 Mycket bra analys finns i SvD Sluta EMU i haveri?, Peter Bensons analys SvD 14 juli 2012

Read Full Post »

Mjällschampo, fotsvampsalva och tandkräm – tillsammans bildar våra vanliga hushållsprodukter en kemisk cocktail som direkt påverkar organismers tillväxt och fortplantning i havet.”
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=857&a=484905

Men det är värre än så. Sulfater, sulfiter, perborater, vitmedel, m .m. som ingår i våra vanliga tvättmedel och handtvålar har sedan 60-talet varit kända för att vålla de problem som anges i artikeln. Det som är värst som jag ser det är att kemikalieindustrin åtminstone sedan 70-talet varit klar över att det inte längre bara handlar om organismers tillväxt och fortplanting i havet. Det handlar om anrikning av en del ämnen, rena kemikalier och kemikaliemixar som i förlängningen hotar vår egen fortplantning. Detta är ett problem här och nu. Inte om 10 eller 150 år. Men frågan om rent vatten är viktig. MYCKET viktig. Så viktig att jag igår när jag läste en artikel skriven av USA-s president Obama tog mig friheten att skriva ett blogginlägg på engelska. https://norah4you.wordpress.com/2009/03/24/yes-president-obama-english-text/ 

Frågan är nämligen inte OM många läser bloggen. Utan vilka som läser just den bloggen. Som varande en bland många är bloggar och vad man skriver om ett av de få sätten där man vet att budskapet går fram. Oaktat att det inte behöver vara 1000-tals som läser just den bloggen.

Det viktigaste vi har är att göra är att se till att vi får ren luft, rent vatten så långt det är möjligt. Det går inte att kräva 3-stegs rening på samtliga reningsverk. Först och främst beroende på att andra steget aldrig kan spikas vara biologiskt eller kemiskt utan är beroende på vad för vatten som skall renas. Dvs. från vilken typ av bebyggelse, stadigvarande eller säsongmässig, storlek etc samt vilka industrier inkommande vatten som skall renas kommer ifrån. Det går inte heller att alltid använda samma kemiska reningsmetod. OBS slamavskillning är alltid första steget. Därför är det viktigt att vi ser till att begränsa de kemikalier som kommer i soppan ut i våra bäckar, sjöar, åar och hav. Allt hamnar inte på reningsverkens ‘bord’. Det är vi konsumenter som måste ställa krav!

Read Full Post »