Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Religionskunskap’

pastor eller medlem av en församling, när denne/dessa någon inte lärt sig det viktigaste i det Kristna budskapet: Kristendom är kärlekens inte splitets budskap. Att neka någon att gifta sig på grund av ras(vad nu det begreppet har med kristendomen att göra undrar jag), färg på huden, kön eller annat, när det handlar om vuxna människor, det begriper jag inte.

Det som skiljer kristna från andra religioner, muhammedaner och judar, som delar det vi kallar Gamla Testamentet, är och förblir att vi genom Jesus födelse som resultat fick Nya Testamentet. Det är där vikten för oss ligger. De som inte kan ta in det är att beklaga. Jesus sa: Låt barnen komma till mig och förmenen dem inte…. Han delade inte in världen i vit, röd, gul eller svart. Inte i hög eller låg position eller i något av de andra 1800-talskriterierna som människor skapat själva. Jag har mycket svårt att förstå hur någon som gör det kan kalla sig kristen. Eller rättare sagt. Det är tillåtet att visa att man inte vet vad Kristendom är, men det är dumt att glömma att kristendom handlar om att bjuda in till glädje! Om församlingsbor vill visa sådan dumhet och hotar att lämna en församling, så låt dem gå. De har redan visat att de inte tagit till sig Jesu ord.

Färgat par nekat giftermål i USA, GP 29 juli 2012
Färgat par nekat giftermål i USA, Expressen, 29 juli 2012
Förgat par nekat giftermål i USA, SvD 29 juli 2012
Svart par i USA fick inte gifta sig, DN 29 juli 2012
Färgat par nekat giftermål, Aftonbladet 29 juli 2012

Read Full Post »

uppvisas av herrarna Christer Sturmark, P C Jersild, Morgan Johansson och Olle Häggström. Ännu en gång visar herrarna som nått så långt i sin yrkeskarriär upp att de inte förstått vad som står iDen gemensamma kursplanetexten, utformad i ett samhällsorienterande perspektiv, utgör tillsammans med kursplanerna för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och komplettera varandra. De olika delarna bildar tillsammans det nationella uppdraget för utbildningen i de samhällsorienterande ämnena. I den gemensamma texten behandlas ämnenas gemensamma innehållsliga perspektiv, vad som utmärker processen vid arbete med frågor inom perspektivet och den handlingsberedskap som avses bli effekt av utbildningen. Texten för varje enskilt samhällsorienterande ämne utgör en fördjupning av den gemensamma so-texten utifrån det enskilda ämnets aspekt och specifika innehåll.” Kursplan för Samhällsorienterande ämnen, Skolverket

Hur en riksdagsman, Morgan Johansson, av alla lyckats missa vad det innebär är i sig kanske inte så konstigt. Min erfarenhet av riksdagsmän oaktat partitillhörigheter är tyvärr från 1971 och fram till idag att alldeles för många bland dem inte läst in vad de varit med och diskuterat fram när det gäller texter till lagar, förordningar och riktlinjer för olika samhällsverksamheter bland dem utbildning. Så av en riksdagsman förväntar jag mig inte automatiskt att han/hon vet vad det står. Men av de övriga?

Nåväl går vi vidare i respektive ämne som har i uppdrag att utifrån ämnets karaktär FÖRDJUPA det gemensamma, dvs på samma sätt som de som läser fysik och kemi med matematik som baskunskap fördjupar sig i olika förhållanden och aspekter utifrån fysik och kemiämnenas karaktär, så står det:

”Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.” Kursplan Historia, Ämnets syfte och roll i utbildningen, Skolverket

Förvisso går det eftersom alla samhällskunskapsämnen har gemensam bas som fördjupningarna utgår från att lära ut t.ex. varför kunskap från antikens Grekland kom att bevaras, nedtecknas efter översättning till arabiska, äldre texter på latin och grekiska kom att överleva i det vi i dagligt tal kallar Arabvärlden och varför dessa kunskaper i mångt och mycket gick förlorade när Romarriket föll i Europa. Men det är bara den historiska sidan, inte den religiösa som ju är grunden till varför Europa redan innan Romarriket föll, i princip från Kyrkomötet i Nicea, kom att likriktas utifrån kristet perspektiv när det gäller kunskap från Antiken samtidigt som Arabvärlden tack vare profeten Muhammed som föddes så tätt inpå Romarrikets fall och tack vare att det vi kristna kallar Gamla Testamentet kom att få så stor betydelse även för muslimerna utan att hämskon som likriktning av kristendomen, speciellt i den västliga kyrkan kom att ha.

I historia kan vi läsa om hur t.ex. korstågen påverkade Europeiska länders utveckling genom att det ofta var den andre sonen i en familj som gick vidare mot den kyrkliga banan eller som var av den kristna kyrkan manades att försvara de kristna värdena. Men vad som inte ryms inom historieämnet och som har stor betydelse än idag, är skillnaden som trots allt finns inom kristendomens olika trossamfund och mellan sunni och shiamuslimer. Det har med ett kulturellt synsätt att göra och har påverkat såväl musik, konst som även astronomi och matematikkunskaper och in till våra dagar synen på kvinnans ställning i samhället. Det handlar om religion. Vilket också helt överenstämmer med kursplanen för Religion:

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje människa reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet.

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.” Kursplan för Religionskunskap, Skolverket

Någonstans måste läsförståelsen gått förlorad när fyra som kallar sig humanister inte klarar av att förstå skillnaden mellan ‘torr’ historia och livsåskådningens etik. Skrämmande att de lyckats nå så långt utan att ha med sig detta som varje 7:e klassare SKALL ha fått möjlighet att lära in och varje 9:e klassare som får godkänt i båda ämnena MÅSTE ha tagit till sig vad det betyder.

Religion hanteras bäst under lektionerna i historia, SvD opinion 10 mars 2010

Read Full Post »

har sällan skådats. Det enda som Christer Sturmark, Morgan Johansson(S) P C Jersild, Olle Häggström lyckats bevisa är att de ALDRIG lärt in vad deras förhoppningsvis ämnes och stadiebehöriga/e lärare lärde ut under lektionerna i Historia och Religion. För en sak är säker – de bevisar själva i sitt inlägg att de inte uppfyller kraven för godkänt i någondera ämnet årskurs 9:e i Grundskolan. Och de skall vara humanistiska förebilder??? Skrämmande.

Att frånta Kristendomen rollen som formare och det mest betydelsefulla för nordisk och svensk historia från det att de första kristna kom hit under sen gotertid och speciellt från de Nordiska prästernas möte i Oslo under slutet av 1020-talet fram till idag, det är något högst anmärkningsvärt. Sverige har egen kultur som är väl värd att vårda. För att Sverige fått in andra kulturer i nutid, så innebär inte det att den svenska kulturen som i sig är mycket varierad men grundar sig på den kristendom som påverkat våra lagar sedan Magnus Erikssons Landslags tid, inte skulle få sin rättmätiga plats i vår historieundervisning och religionskunskapsundervisning, det är så långt från ett humanistiskt förhållningssätt som tänkas kan!

”Cum illis etiam qui nunc temporis ad Christi conversi sunt fidem, videlicet Episcopis in omnibus gentibus Sueonum, siue Danorum, nec non etiam in illis partibus Slavorum, quae sunt a flumine Pene, usque ad fluvium Egidre, ita ut sub vestro, vestrorumque successorum Hammaburgensis Ecclesiae Archiepiscoporum maneant potestate, vel quicquid vestri laborjs certamine divina favente gratia, ab errore perfidie, sive hominum sive locorum, ad religionem Christianam adquirere potestis, vobis vestrisque successoribus perpetualiter tenendum, inviolabiliter tenere censemus.” Skriv in 161 på raden för SDHK nummer – Påven Johannes XV stadfästningsbrev 8 november 989 e.Kr

Myt att kristendomen byggt Sverige, SvD brännpunkt 28 februari 2010

Tillägg 3 mars: Kristendomens inflytande på svensk kultur ses när Du sitter till bords vid bröllop och hur du hanterar besticken, oavsett om bröllopet är kyrkligt eller borgerligt, att du begravs i kista liggande för evigt med huvudet i visst väderstreck, etikettregler och klädselnormer, t.o.m. synen på en våldtagen kvinnas ev. klädsel och tidigare liv har sitt kulturella ursprung inom den svenska kristendomen både före och efter det blev tillåtet att ha frikyrkor i Sverige, hur man ser på dryckenskap och våld från samhällets sida o.s.v.
Professor Birgit Sawyer sammanfattar det skarpt och bra på Humanisterna avslöjar en skrämmande okunskap, SvD 3 mars 2010

Read Full Post »