Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rektorer’

Detta är en av de viktigaste saker som alla som arbetar i skolan borde ha lärt sig INNAN de ens tillåts gå i närheten av barn och unga vuxna.
ALDRIG NÅGONSIN ÄR DET DEN MOBBADES FEL!
ALDRIG NÅGONSIN HAR EN SKOLA RÄTT ATT ANMÄLA DEN SOM ÄR MOBBAD TILL SOCIALA MYNDIGHETER!
DET ÄR ALDRIG EN SKOLA SOM ÄGER RÄTTEN ATT AVGÖRA VAD SOM ÄR MOBBNING – MÅSTE ENLIGT LAG ANMÄLAS TILL POLISEN!
DET BARN SOM MOBBAR ANDRA, ÄVEN OM SKOLAN TYCKER ATT DET ÄR OFARLIGT, DET ÄR DET BARNET SOM SKALL ANMÄLAS FÖR INGET BARN SOM MOBBAR ANDRA MÅR BRA!

MYCKET VIKTIGT:

TALA OM FÖR VARJE MOBBAT BARN: DU DUGER SOM DU ÄR

Ur mycket viktig debattartikel i Göteborgsposten 28 Februari 2016:

Det är aldrig den mobbades fel – aldrig någonsin!
MOBBNING: Vid en granskning av anmälningar till Barn- och elevombudet förekommer ofta att skolor lägger skulden på offret.

….

Inget barn föds elak, och jag påstår också,att det inte finns några genetiska anlag som predestinerar någon till att bli en framtida översittare.

Ändå finns det elever som utför onda, maliciösa handlingar mot andra elever, medvetet och med uppsåt att orsaka sitt offer känslomässig och/eller fysisk smärta. Skändligheter som inte bara bryter mot Skollagens nolltolerans med anmälnings- och handlingsplikt, utan ganska ofta också har sitt speciella lagrum i Brottsbalken, exempelvis misshandel, olaga tvång, olaga hot, sexuellt ofredande, olaga frihetsberövande, bötning (utpressning) och/eller olika former av elektronisk mobbning.

Farlig illusion att förneka

Att förneka eller förminska detta är en farlig illusion som i allra högsta grad försvårar möjligheterna att förändra strukturella mönster.

Illgärningar som har sitt lagrum i Brottsbalken skall, enligt min mening, alltid polisanmälas av skolledare. Skolan får inte vara en frizon för brottsliga handlingar.Det är aldrig den mobbades fel – aldrig någonsin!, Christer Olsson leg psykolog, föreläsare och författare, bland annat till boken ”Verktyg mot mobbning och kränkning” på GP Debatt 28 Februari 2016

Brottsbalken 3 kap 8 §

Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.
– – – – – slut på utdrag ur Brottsbalken – – – –

Att inte ta mobbning där elev blir slagen på allvar är att glömma allt vad som står i Skollagen. Illa Nog. Det är också att inte respektera Sveriges Rikes Lagar

Det är också så att alla som arbetar inom skolan eller vården är skyldiga att anmäla om något barn far illa och det barnet som kan misstänkas fara illa är ALLTID det barn/de barn som slår eller hotar andra barn. Saker måste ha varit i säck innan det kom i påse förutsatt att det inte skulle vara så illa att något enda barn skulle kunna bevisas vara födda onda. Vilket är en omöjlighet.

Det ÄR FÖRÄLDRARS UPPGIFT enligt svensk lagstiftning att se till att deras barn sköter sig i skolan samt att de hemifrån får lära sig de regler och normer som gäller i Sverige. Från förskola fram till äldreboende och under alla år!

Ett barn som slår och hotar andra barn KAN INTE MÅ BRA. Det är en skyldighet som skolan har att anmäla dessa vildbasar till Sociala myndigheter och om de skadar andra barn allvarligt, även göra polisanmälan. Denna anmälan SKALL behandlas så att barnet som hotar/slår tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare tillsammans med representant för Sociala Myndigheterna SKALL kallas till förhör om allt skall gå rätt till.

Att sociala myndigheter samt en del skolor försöker beskylla offren med föräldrar för att vara orsak till mobbningen är i sig ett brott mot Regeringsformens 1 kap 2§!

Utdrag ur: Brottsbalken 3 kapitlet 8§, Herr Rektor – Vad står där?, Norah4you 24 Februari 2015
Problemet är tyvärr inte nytt.

Read Full Post »

Problem med ordning i skolan, SKALL ALDRIG skyllas över på skolan! Respekt för andra och etiska/moraliska regler som gör att ett barn förstår att det inte i ord eller handling får kränka andra,
det ligger på Föräldrars ansvar att se till att deras barn fått med sig.

Läser med förskräckelse:
Malmö skickar in fakta om alla elever till Statistiska centralbyrån som bearbetar uppgifterna och skickar vidare till Sweco som taggar varje individ. Pengarna fördelas sedan klassvis.

Räihä tar fram ett papper som visar ersättningen per elev på varje skola i Malmö. ”Strukturersättningen”, de pengar som beräknas efter sociala förutsättningar, var 2014 på Djupadalsskolan 871 kronor per elev och år.

Den skolan ligger i ett rikt område. Strukturersättningen per elev på Värner Rydénskolan var 20 323 kronor. Det är hisnande siffror. Inte ersättningen i sig, men det pedantiska insamlandet av fakta, den minutiösa granskningen, de komplicerade beräkningarna, kartläggningen av varje elev – en välmenande storebror vill göra livet bra för varje människa.
……. [hör följer en uppräckning av elevers disrespekt mot andra elever och lärare samt elevers avsaknad av uppfostran]
För det är en sak alla dessa siffror och beräkningar inte klarar att ersätta. Att vuxna förmår leda, att vuxna kan sätta gränser, hålla ordning, skapa trygghet och vinna barnens förtroende.

­Klarar de inte det spelar det ingen roll hur många ­miljoner skattebetalarna häller in i skolan.Världens bästa skola i världens bästa samhälle, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 5 mars 2015

Många små problem som nonchaleras blir till stora berg
Ett av Sveriges nu mest omdiskuterade problem, svenska medborgare som åker ner till Syrien, förut ofta via Ukraina, för att slåss för IS, ett Islamskt Kalifat, är gammalt problem långt innan IS ens nämns i media. Problemet började inte främst bland de invandrare som hade det sämst ekonomiskt eller socialt i Göteborgs östra områden. Det är äldre än så. Fanns antydningar till det redan under slutet av 1990-talet. Flyktingar från länder där det fanns sunni och shiatroende som ”hemma” hade haft sammanstötningar vi sällan hört talas om började ifrågasätta om de hemspråkslärare som undervisade i skolorna skulle få undervisa. Hörde redan 1999 talas om kvinnliga hemspråkslärare som ifrågasattes även om de ”hemma” i sina födelseländer varit utbildade lärare i arabiska och eller matematik.

Stökpellarna kunde ställa till det på skolorna redan från 1999 och framåt. Det var ofta manliga elever som hade föräldrar som brydde sig på den tiden. Senare blev det ofta att stökpellarna försökte leka kungar tidigt i skolan de gick. Inte blev det bättre med färre ämnes- och stadiebehöriga lärare eller med rektorer som själva saknade lärarbakgrund.

Det som började med stök i klassrummet och matsal blev allvarliga incidenter i skola och närområde. För även när poliserna kallade in de som tänt papper i papperskorgar, allvarligt slagit eller hotat andra elever för att inte tala om de som börjat driva på stan i ställer för att vara i skolan, så hjälpte det om pappershögen för enskilda elever växte när Soc ändå var de som hade att ta hand om unga brottslingar som flera blivit.

Det värsta är att det sällan var/är de elever som hade sämst ekonomiskt eller sämst stöd hemifrån. Det Svenska samhället inte var vuxet att hantera var den ungdomsrevolt som växte fram mycket på grund av det i Sverige självklara Jämlikhetskravet. Svenska sociala myndigheter, skolor och politiker var möjligen vana efter Jugoslavienkrigen att hjälpa de barn och unga som led av psykiska problem efter krig. Möjligen, jag är långt ifrån säker.

Sverige har inte lärt sig hantera den stora kulturchocken som svenska samhället är för många. Det är där jag tror vi måste börja. Inte med snedfördelade resurser mellan skolor utifrån något svenskt antaget behov av ”strukturersättning”. Utan med att det finns en början av sakta introduktion speciellt för unga innan de kommer ut i klass. Jämlikhets tanken, Yttrandefriheten och Tryckfriheten är i sig något som speciellt unga har svårt att förstå. Viktigt med Bra lärare finns där som ledare för eleverna

Sedan är det ett annat stort problem. Avsaknad av någon vuxen som finns där, inte bara på en fritidsgård eller i en skola, utan i hemmiljön; en vuxen som har tid eller åtminstone tar sig tid att sitta ner och LYSSNA, den lyser igenomHandlar inte om utanförskap eller ekonomiska klyftor, Norah4you 12 september 2009 De unga som sökt sig till religionens uttolkare har där fått bekräftelse samt för många för första gången träffat vuxna som tagit sig tid att lyssna när de unga behövt. Att det i flera fall lett fel och till ökad alienation är inte så konstigt.

”Ett skafferi fullt av kanonmat till IS”, Aftonbladet 7 mars 2015

Snedfördelade resurser i bästa välmening?
Det är inte ens tillåtet att göra en generell, icke individbaserad fördelning utifrån vad som förutsätts vara normen för elever i ett bostadsområde/en kulturell eller etnisk grupp eller något liknande.
Det Malmö kommun visar upp är ett av huvudskälen till att klyftorna ökar mellan de elever som lyckas och de som misslyckas. En klyfta som växer i Sverige till skillnad från i andra länder som lyckats bättre enligt PISA.
Det är på individnivå STÖD utifrån individuella elevens behov är garanterat! Allt annat är att visa upp att de som styr skolan själva saknar kunskaperna de skulle haft med sig när de gick ut 9:an en gång i tiden!

Som jag skrev 3 februari 2010 i nedan rebloggad artikel:
Föräldrarnas ansvar för att deras barn är rätt uppfostrade MÅSTE klargöras i lagtext och även att föräldrarna skall kunna hållas skadeståndsskyldiga för det som deras teling orsakar i skadeväg inklusive mobbing. Det är inte statens, kommunens eller skolans ansvar att uppfostra barnen. Vi lever inte i en kommunistisk eller socialistisk enpartistat!

Att förutsätta att det är så synd om de och de eleverna som missköter sig för att de har den eller den bakgrunden som grupp, är att nedvärdera. Utgångspunkten måste alltid vara:
Det är den enskilda människans val att följa eller inte följa lagar, att visa andra människor respekt för att själv få respekt.
Alla människor är lika värda, men olika!
LÄR IN det ämnes- och stadiebehöriga lärare LÄR UT.

https://twitter.com/ManagersDiary/status/573646249016102913

MEN
det är SKOLANS ANSVAR att se till att Eleverna får tillgång till de redskap de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. Detta är i sig garanterat i första paragrafen i Regeringsformen. Det är garanterat i Skollagen som bygger på Regeringsformens 1 kap.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.
– – – – – Utdrag ur inledning till Regeringsformen, Riksdagens hemsida – – – –

Observera noga: Att det inte någonstans står att kommunala självstyrelsen har något som helst undantag när det gäller att följa Regeringsformen – inte ens rätt att diskriminera de som behöver hjälp genom att dra alla i ett bostadsområde/från en etnisk grupp majoritets/eller minoritets över en kam och ge elever i skilda skolor generella ekonomiska snedfördelningar av skolpengarna!

Stöd till elever är alltid INDIVID BASERAT.

Utdrag från
Observera vidare: Den offentliga makten utövas under lagarna

Så vad står det då i Skollagen?

Skollagen

….
Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

< Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

……..

Lika tillgång till utbildning

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

I Diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

– – – – – Utdrag ur bloggartikel: Läroplan garanteras av regeringsformen

Regeringsformens 1 kap 2§ och Diskrimenringslagen 2008:567 FÖRBJUDER ALL DISKRIMINERING. Det innebär i klartext att det inte heller är tillåtet att fördela skolpengen utifrån generella uppfattningar om var elever kommer från/bor eller går i skola. Elever har grundlagsskyddad rätt att på INDIVIDNIVÅ få tillgodosett det stöd som ELEVEN behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. INGET ANNAT!

Värre än så är tyvärr att OM du förutsätter att en elev bara för att eleven kommer från visst bostadsområde, har viss kulturell/etnisk bakgrund och/eller att det är synd om eleven för att elevens föräldrar är drogberoende/arbetslösa/flyktingar från krigsområde etc,
då är det DU som klistrar en etikett på eleven
och det är DU som sänker elevens självkänsla.

Det är i DU som då ”ger” eleven en ursäkt att rent ut sagt ”Balla ur” utan att behöva ta Eget ansvar för egna handlingar!

Norah4you's Weblog

När Du en gång blivit förälder, så är Du förälder hela livet. Det kan hända mycket under resans gång. Du kan råka ut för den största tragik, förlora ett barn eller än nära anhörig. Men oaktat vilket, så är en som blivit förälder, förälder för hela sitt liv. Det innebär ett stort ansvar att vara förälder. Bland det viktigaste som finns är att uppfostra sitt/sina barn och ge dem etiska och moraliska regler som gör att de INTE blir mobbare. För den förälder som tror att skolan är den plats där förälderns ansvar för uppfostran försvinner eller förminskas, den tror fel.

Innan jag går vidare med själva mobbingfrågan och vuxenvärlden i och kring skolan, så vill jag göra klart det jag anser är viktigt att föräldrar, speciellt föräldrar till mobbare, bör få svart på vitt på: En förälder bör enligt min mening ALLTID vara skadeståndskyldig för det förälderns barn orsakar…

Visa originalinlägg 633 fler ord

Read Full Post »

Det finns de rektorer samt ”lärare”, ofta antingen helt obehöriga eller ämnes-/stadie obehöriga, som i sin naivitet går och tror att det går att prata mobbare till rätta. Eller som vägrar se att mobbning förekommer mitt framför ögonen på dem. Se: Mobbning är aldrig, Norah4you 31 januari 2011 samt Brottsbalken 3 kapitelet 8§ herr rektor vad står där?, Norah4you 24 februari 2015

Det finns de rektorer och ”pedagoger” som i sin naivitet går och tror att det viktigaste är att ha samma Värdegrund…. viktigt, ja visst. Men inte ens samma Värdegrund OCH en utarbetad handlingsplan är värd pappret det är skrivet på OM inte det första som ALLA vuxna på skolan är beredda att acceptera är NOLLTOLERANS mot mobbning.

Mobbning kan se ut på många olika vis som jag skrev i bloggartikeln ”Mobbning är aldrig” (länk ovan). Det finns alldeles för många vuxna som är konflikträdda själva och inte vågar vara ledare ens när de är behöriga lärare alternativt färdigutbildade rektorer med lärarbakgrund. Det skylls på Lärarhögskolorna. Kan vara en del av problematiken, men om man inte utgår från Föräldrabalkens föräldraansvar för barns uppförande och från att föräldrar är de som är skyldiga att lära sina barn respekt för andra människor, så trampar man vilse. Finns inte ett enda skäl i världen att inte införa Nolltolerans på varenda skola i Sverige. Passar inte galoscherna, så är den de inte passar inte lämpad att vara ledare och var enda ämnes- och stadiebehörig lärare HAR i sin lärarutbildning fått lära sig att vara ledare.

Det handlar inte om avsaknad av utbildning i konflikthantering. Det är mycket allvarligare än så. OM lärare vet vad som krävs för att vara ledare och skolan läraren arbetar på har Nolltolerans, så skall man inte behöva hamna i en situation där konflikthantering behövs annat än i mycket få undantagsfall under åren. Nolltolerans innebär att stoppa minsta antydan till fula ord, bråk, hot eller översitteri INNAN det gått så långt att ett enda barn far illa av hur klasskamraterna uppträder. Men Nolltolerans kräver i sig att det finns klart angivna konsekvenser om eleverna inte följer nolltoleranskravet. Vid upprepad ”enstaka” situation bör konsekvens ALLTID vara att den elev som ger sig på annan elev i ord eller handling tvingas vara med om att förälder kallas till skolan. Ett sätt att få elever som ändå fortsätter att sköta sig är att begära av elevers föräldrar att de tar sig kontaktdag/semester för att under minst en dag vara med längst bak i klassrummet. Inte många elever gillar att ha förälder i skolan efter första skolåret. Inte en hel dag i varje fall.

Föräldrar och elever skall också vara på det klara med att bråkstakar, mobbare etc. KAN flyttas till annan skola eller få sitta ensam under viss tid med en resurslärare. Kosta vad det kosta vill, men en enda elev som blir mobbad är värd de pengarna om mobbningen upphör! Glöm heller aldrig att säga till den mobbade eleven: Du duger som Du är!

Många drabbas av mobbning i skolan, GP 25 februari 2015

Read Full Post »

Det är märkliga kommentarer som rektorn, är hon för övrigt utbildad lärare i botten?, gör om William 8 år som är rädd att gå till skolan där han blir slagen och hånad. Märkliga för det är BROTTSLIGT att medelst oaktsamhet orsaka att någon enda person i Sverige blir kroppsligt eller psykiskt skadad.

Skolans rektor säger i en kommentar till GP att hon är beredd att rätta till eventuella brister. Hon välkomnar granskningen av Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, och vill inte uttala sig om ärendet i förväg.

– Men det är inte sant att vi har brist på resurser till extra stöd. Ser vi att ett barn behöver stöd så gör vi en ordentlig kartläggning och så får barnet det, betonar hon.

Enligt rektorn känner den obehöriga läraren barnen ända sedan förskolan och har ”tillitsfulla relationer” med alla i gruppen.

– Vi har gjort bedömningen att det är viktigare än den formella behörighetenRektorn: klassen har ett otroligt gynnsamt läge, GP 24 februari 2015

Utöver att rektorn visat sin kompletta okunskap om det som varje elev som gått i svensk skola SKALL ha lärt sig enligt kursplan samt för att få godkänt i årskurs 9 även visat att den förstått, så lyckas rektorn endast bevisa VARFÖR det är MYCKET VIKTIGT ATT ALLA ELEVER FÅR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE.

Brottsbalken 3 kap 8 §

Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Att inte ta mobbning där elev blir slagen på allvar är att glömma allt vad som står i Skollagen. Illa Nog. Det är också att inte respektera Sveriges Rikes Lagar

Det är också så att alla som arbetar inom skolan eller vården är skyldiga att anmäla om något barn far illa och det barnet som kan misstänkas fara illa är ALLTID det barn/de barn som slår eller hotar andra barn. Saker måste ha varit i säck innan det kom i påse förutsatt att det inte skulle vara så illa att något enda barn skulle kunna bevisas vara födda onda. Vilket är en omöjlighet.

Det ÄR FÖRÄLDRARS UPPGIFT enligt svensk lagstiftning att se till att deras barn sköter sig i skolan samt att de hemifrån får lära sig de regler och normer som gäller i Sverige. Från förskola fram till äldreboende och under alla år! Ett barn som slår och hotar andra barn KAN INTE MÅ BRA. Det är en skyldighet som skolan har att anmäla dessa vildbasar till Sociala myndigheter och om de skadar andra barn allvarligt, även göra polisanmälan. Denna anmälan SKALL behandlas så att barnet som hotar/slår tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare tillsammans med representant för Sociala Myndigheterna SKALL kallas till förhör om allt skall gå rätt till. Att sociala myndigheter samt en del skolor försöker beskylla offren med föräldrar för att vara orsak till mobbningen är i sig ett brott mot Regeringsformens 1 kap 2§!

Vuxenvärlden får inte kapitulera, GP 24 februari 2015

Read Full Post »

Reblogg från Norah4you för 3 år sedan. Som jag skrev redan då, 2010: Det behövs rektorsutbildning med legitimation.
För Socialdemokraterna har det tagit tre år att inse att kvalitetsutbildningen på skolans personal skall gälla ända till toppen. Bättre sent än aldrig Socialdemokraterna. Men det hade varit bra, om Ni förstått att det INTE är det nya rektorsuppdraget som gör detta möjligt. Tvärt om var det Socialdemokratiska politiker som efter Göran Perssons Kommunalisering av skolan fördärvade genom att hellre välja ekonomer än rektorer som kan skolvärlden!
Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska arbetet, DN 20 oktober 2013
Höj utbildningskrav på rektorer, Aftonbladet 20 oktober 2013

Norah4you's Weblog

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering…

Visa originalinlägg 1 218 fler ord

Read Full Post »

bland de politiker och tjänstemän som styr och ställer över skolan i Göteborgs Kommun. Utöver ämnes- och stadiebehöriga lärare, som en del rektorer valt att hålla kort och fördela ämnen på lärare, i bästa fall behöriga lärare, som har helt andra ämnen i sin behörighet, så är det få av de som bestämmer som har ett uns aning ens om Barn- och Ungdomars Utveckling.

Det är klart, man kanske inte skall begära så mycket av de som gladeligen uppvisar att de inte ens kan Regeringsformens 1 kap; inte kan läsa Skollagen innantill och ännu inte förstått att skolan inte är något ekonomiskt reglermedel där man höjer hyrorna när man behöver pengar till nämndens eller kommunens andra utgiftsposter…..

Rektorerna och andra beslutsfattare har inte tillräckliga kunskaper om utvecklingsbehoven och saknar därför underlag för att bedöma vad som krävs för att förbättra skolan. En viktig orsak är att det systematiska kvalitetsarbetet brister på alla nivåer i organisationen. Stark kritik mot Göteborgs skolor, GP 7 november 2012

Read Full Post »

gäller även i svenska grundskolor. Till grund för all offentlig verksamhet, även där andra än det allmänna är utförare, ligger Regeringsformens 1 kap 2§:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ”
…..
”Inledningen på Diskrimineringslagen ger nästa steg i den värdegrund som grundlagds i vår Regeringsform, en av Sveriges Grundlagar:
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagens innehåll2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången.

Lagen är tvingande3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.” från inledningen påDiskrimineringslag (2008:567)Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg Svensk Grundlag och speciallagar, Norah4you 31 januari 2010

Det är skolans huvuduppgift vid sidan om att lära ut så att elever kan lära in, att se till att varje skolelev i svenska Grundskolesystemet lär sig förstå vad demokratibegreppet står för och vad våra Grundlagar säger samt att detta gäller i ALL Offentlig verksamhet likväl som i privat verksamhet som är utförare för det Offentliga (inklusive privata grundskolor)

De inom skolans värld som inte är beredda att acceptera att Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lag gäller även i skolvärlden, de har enligt mitt förmenande inte i skolan att göra. De lever inte upp till de grundläggande krav som finns för alla i Skolans likväl som i andra Offentliga verksamheters världar!

Detta innebär inte att inte föräldrarna har huvudansvaret för barnuppfostran, se
Uppfostran är föräldrars ansvar, Norah4you 3 februari 2010
Det innebär att svenskt skolväsende har att ta ansvar för att alla inom skolans värld som ser mobbning, utfrysning eller annan diskriminering ÄR SKYLDIGT att se till att skydda den person som blir eller uppfattar sig som mobbad, att svenskt skolväsende och alla vuxna anställda inom detta ÄR SKYLDIGA att göra polisanmälningar när det förekommer upprepade fall av förföljelse, slag etc även om den som förföljer eller slår är minderårig. Det har aldrig varit och kommer inte att bli skolans uppgift att skylla ifrån sig med att ord står mot ord eller att den som är utsatt själv skulle vara delaktig pga sin personlighet, sitt uppträdande eller sina klädsel, kultur etc. VET HUT DE SOM TROR DETTA!

Skolor får aldrig skylla på offren, GP ledarsidan 16 augusti 2011
Skylld dig själv mobboffer, Ledarbloggen SvD 16 augusti 2011
BEO vill skärpa lagen mot mobbning, SVD 12 maj 2011
Funktionshindrade barn mobbas oftare, SvD 11 juli 2011
De mobbade tvingas flytta, SvD 17 augusti 2011
”Hennes sätt gör att hon blir slagen, SvD 16 augusti 2011
Mobbad elev får skulden, SvD 16 augusti 2011
Lärarna gav inget stöd, SvD 17 augusti 2011
Mobbning: Det finns handlingar som aldrig kan ursäktas, DN ledarsidan 17 augusti 2011
Skolorna skyller mobbning på offren, Sveriges Radio P4 16 augusti 2011

Viktig blogg i ärendet Ibland måste en mobbad flytta på sig, Zaramis 17 augusti 2011

Sedan undrar jag i mitt stilla sinne: HUR kan vuxna människor med att skylla sitt eget ansvar för sina egna reaktioner och handlingar på den som blir mobbad?

Tillägg 09.14 Skolor ger mobboffer skulden, Aftonbladet 16 augusti 2011

Read Full Post »

två som bråkar med varandra. Det är det första varje lärare och rektor värd sin tjänst måste inse. Sparkar, slag är enkelt för där MÅSTE skolan direkt polisanmäla vid första tillfället. Vid andra är det för sent. Det är där skolan brister. Skolan vägrar oftast inse att mobbning inte bara är sparkar och slag utan utfrysning, fula tillmälen, små knuffar, stölder av annan elevs böcker/pennor/suddgummin/gympapåse – för det är dessa småstölder som självfallet inte gått över gränsen för att anmälas och alla dessa fula öknamn, tillmälen; alla krokben och små knuffar, det är där det börjar och det är där skolan direkt måste sätta ner foten.

Tyvärr klarar inte flertalet av de svenska lärarna och rektorerna att ge sig in i bråk utan att de försöker få det till att båda parter är skyldiga. För att peka ut någon eller en grupp som gång på gång ger sig på en enskild elev, det är ju fult. Så kan det inte vara. Men det är så verkligheten ser ut för många svenska elever. De får inget som helst stöd annat än undantagsvis av någon enskild lärare som vågar sticka upp och säga ifrån. Som vågar ringa hem till mobbande elevers föräldrar och göra klart att de får se till att det blir stopp på en gång annars så går anmälan till arbetsskyddsombud. För elever omfattas av arbetsskyddslagstiftningen, tack Lasse Leijonborg och Beatrice Ask för ert ‘fotarbete’ som ledde till detta.

Sedan är det så att om en förälder inte kan få sitt barn att sluta hoppa på enskild elev, eller försöka få det till att den enskilda eleven som flera elever är på är den som själv är skyldig till att den mobbas; att de lärare och rektorer som är lika bedrövliga, måste fås att förstå att det ALDRIG är den som blir slagen, mobbad eller utfrusen som är skuld till situationen. ALLA är lika värda och de föräldrar som inte kan inse detta finns det fog att ifrågasätta om de är lämpliga som föräldrar. Barn SKALL ha med sig etiska och moraliska regler hemifrån. Det är inte dagis, skolor eller ‘samhället’ som skall uppfostra våra barn.

Många svenskar är konflikträdda. Vågar inte stå upp för de som fryses ut eller ännu värre blir slagna. Det finns alldeles för många vuxna, tyvärr även inom skolvärlden, som hellre gång på gång låter parterna tala samman än som vågar göra klart i klassrum, på gator och torg, denna form av beteende tolereras inte och ‘jag’ står 100% på den mobbades sida tills dess du/ni överbevisat mig om att det inte är pga klädsel, utseende, intressen, könstillhörighet, religion, etnisitet eller funktionshinder eller något annat som du/ni inte har att göra med som gäller den ni mobbar som gör att du/ni inte klarar av att uppföra dig/er.

Själv tolerar jag ingenting när det gäller mobbning. Har faktiskt, trots att det egentligen är på gränsen av vad som är tillåtet, lyft ut elev som gett sig på en mobbad i en matsal. Skrivit om det förut. Det är vuxnas plikt att alltid ställa upp för den mobbade. Inte ifrågasätta om någon känner sig mobbad eller utreda, det är varken skolans eller skolhälsovårdens sak utan allt som går över gränsen och som i övriga samhället är brottsligt, är brottsligt även i skolan och skall behandlas som brottsligt.

Sedan är det viktigt att göra klart för bråkstakarna att det är deras beteende och uppförande som kritiseras och anmäls. Det förändrar inte att även de är lika mycket värda som alla andra men att kravet är och förblir att de lämnar de mobbade ifred. Bara barn som inte fått uppfostran, normer och regler, hemifrån, bara de och de få som helt saknar empati för andra av alla möjliga skäl, bara de barnen blir de som mobbar. Medföljarna är ofta rädda att själva bli uteslutna och drabbade, så det är viktigt att snabbt konstatera vem i klassen, på skolan det är som ligger bakom. Mycket viktigt. Samt att sedan när det är nödvändigt snabbt ta bort de som mobbar från skolan, hemundervisning i värsta fall, bästa fall en vecka eller mer på annan skola, så hjälper det inte vilka mobbningsprogram som används. Det är inte de mobbade som man skall flytta på eller de mobbades föräldrar som skall anmälas. Skall några föräldrar anmälas till sociala myndigheter så är det föräldrar till de som sparkar, slår eller verbalt terroriserar annan elev. De föräldrarna kan ifrågasättas som lämpliga föräldrar. Inte de som stöder sina förföljda och slagna barn.

Fel metod eldar mobb, GP ledarsidan 29 januari 2011

Read Full Post »

ens uppfyller kunskapskravet för godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 är och förblir ett problem fram tills vi får:

* rektorsutbildning med legitimation
* ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap ingående i SO-blocket
* författningsdomstol.

För det är i de senare två punkterna stor del av problemen i skolan ligger. När det inte finns ämnes- och stadiebehöriga lärare som både har kunskap om Regeringsformens 1 kap 2 § samt de Mänskliga Rättigheterna, OCH som kan tillräckligt metodik, pedagogik samt didaktik för att lära ut på ett sådant sätt att eleverna lär in det som står där, så kommer det alltid att finnas nissar, oavsett kön, som INTE förstår att det är alla offentliganställdas SKYLDIGHET att ingripa, göra polisanmälan, stoppa allt förtal, dvs framför allt göra klart för alla på skolan, lärare och elever, att redan ett enda trakasseri, sexuellt eller annat i ord eller handling är att gå över både den etiska, moraliska och juridiska gränsen!

Nedanstående SKALL alla offentliganställda ha i åtanke när de handlar OCH SKALL varje svensk elev som får godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 ha lärt in!

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

OM rektorer haft de kunskaper de skulle haft, så hade det ändå i detta fallet precis som i många andra här i Sverige fattats en sak: Så länge vi inte har en Författningsdomstol som kan döma i ärenden som dessa och andra där enskild individ rent ut sagt trakasseras av representanter för det allmänna, och där vi får klara straff för brott mot svensk Grundlag så räcker inte JO, JK och DO till. De senare är som bäst plåster på såren men har inte befogenhet att stänga av olämpliga representanter för det allmänna, utdömma enskilda straff etc. Pengar i skadestånd väger inte upp förlusten av förlorad heder och självkänsla för drabbade offer!

I det aktuella Bjästafallet skall föräldrar och elever som förtalat Linnea, lärare och rektor som inte visat kunskap om våra svenska Grundlagar och som uppvisat osedvanlig inkapacitet både i sina yrkesroller och sin skyldighet att uppfostra sina barn så att liknande inte kan hända,
vara tacksamma att jag inte fanns i närheten. Polisanmälan för förtal, för mobbning och för vållande till kroppskada, för vållande borde det vara om man tillåter att sexuella trakasserier leder till våldtäkt och förtalet av Linnea, som ingalunda är den enda som drabbas i dagens Sverige på liknande sätt, är och förblir förtal och diskriminering av offer pga kön och andra omständigheter i total strid med svenska Grundlagar! VET HUT!
Var är civilkuraget?, GP ledare 26 mars 2010
Ångerfull präst riskerar jobbet, GP 25 mars 2010
BO: Bjästaskolan har brutit mot lagen, SvD 25 mars 2010
Ministrar ragerar på Uppdrag Gransknings program, Svd 25 mars 2010
Massiv respons på ”uppdrag granskning”-reportage, DN 25 mars 2010

Viktigt blogginlägg ”Det finns ett antal nyckelmeningar i gårdagens omskakande inslag i ”Uppdrag granskning”. Det som handlade om Linnea som våldtogs av den populära Oskar på Bjästaskolans toalett när hon var 14.

Det är när Linneas kompis Amanda ska försöka förklara varför alla i samhället utanför Örnsköldsvik, vuxna och barn, verkade ta parti för Oskar, trots erkännande och fällande dom.

– Det är väl det att pojkar är mer värda än flickor.

Men det som framkallade riktigt kalla kårar var ändå de ”vuxnas” uttalanden i programmet. Och då tänker jag inte bara på de anonyma 50-åriga tantrösterna från helvetet som menade att Linnea hade velat detta själv och anmält Oskar som hämnd.

Eller den kvinnliga rektorn och läraren som försökte förklara varför det var så viktigt att Bjästaskolan var ”neutral” i det krig som uppstod på skolan mellan pojken och hans anhängare och våldtagna Linnea. Även sedan domen mot pojken fallit….. ” På spaning med Catia, DN 25 mars 2010

Vi lever på 2000-talet, inte i något medeltida eller tidig-industriellt bruksamhälle! Svensk grundlag KRÄVER att ALLA är lika värda, hur i hela fridens namn kan något sådant här få förekomma och hur kan någon i detta fall, liksom i ett stort antal andra våldtäktsfall, få för sig att flickan ville. Det verkar som om flickor alltid måste vilja när killarna säger att flickorna varit med på det eller när icke närvarande andra anser att flickan ville det. Jag blir så f-ad. Hur i hela fridens namn är folk funtade? Det är helt ointressant hur en flicka är klädd eller inte klädd, hur hon uppträder eller inte uppträder, vilka rykten som går om flickan eller inte går om flickan, hur populär (?) en kille är eller inte är, vilka föräldrarna är och vilka positioner i samhället eller om föräldrar är arbetslösa, sjuka etc.
En våldtäkt är en våldtäkt och ett NEJ är ett NEJ! De som inte fattar detta, har ännu inte lärt in grunderna för socialt umgänge och borde inte få vistas bland folk utan en god man i sällskap!

Read Full Post »

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering av lärares arbetstid.”

Tja, dessa 10 timmar är bl.a. till för att förbereda för lektioner och läsa in till lektioner både det som finns att tillgå på Sveriges många gånger dåligt utrustade skolor där än idag det finns elever som tvingas arbeta med kartböcker (ibland även vanliga böcker) där händelseutvecklingen efter järnridåns fall 1989 fortfarande som bäst avspeglar det som hände fram till 1995! Där läroböckerna i historia m.fl. ämnen är enkelriktade utifrån flumskolans snuttifikations teknik där avsaknad av djup och sammanhang är så stort att bara det kräver en hel del extra arbete av varje SO-lärare (samma för alla andra lärargrupper också) för att kunna anpassa stoffet inte bara till en skolklass som idag inte sitter stilla som elever gjorde för 30 år sedan utan som bäst klarat av att hitta penna, suddgummi och förhoppningsvis sin egen sittplats när 5-8 minuter gått av de 40 minuter som lektionen oftast är.

Läraren som i en vanlig svensk skolklass inte bara har problem med oroliga elever utan också i en normal 7:a (exempel) har en kunskaps- och förståelsebredd hos eleverna som kan sträcka sig från 4:e klass läs- och läsförståelseförmåga upp till de som mycket lätt skulle klarat 8-ans och 9-ans SO-böcker med gott resultat. Läraren måste alltså på dessa 10 timmar även anpassa stoffet till enskilda elever OCH vilket är mycket viktigt eller rättare sagt dessa sk. skolledare redan borde vetat: En lärare som skall undervisa samma lärostoff i 3-4 klasser samtidigt, kan ytterst sällan även om alla elever har goda svenska kunskaper, vilket långt ifrån alltid är fallet, undervisa på exakt samma sätt – men däremot undervisa utifrån samma kunskapsinnehåll på för varje enskild klass anpassat sätt OCH vara beredd med extra texter utifrån varje klass elevers behov d.v.s. förenklade texter till de som har svårt att läsa alternativt ha annan undervisningsmetodik för dem samtidigt som andra elever i exakt samma klass kan behöva både en och två extra fördjupningar för att inte sitta sysslolösa.

Härutöver skall läraren stå till förfogande för föräldrar som behöver ringa även utanför kontorstid. Långt i från alla föräldrar har möjlighet att ringa på kontorstid, hur står det till med nutidskunskapen ‘kära’ skolledare. Läraren skall förkovra sig själv. Jag talar inte om de kurser som skolan/kommunen högst eventuellt bekostar i vidareutbildning och där nedsättning i tid eller annan kompensation utgår. Nej det jag talar om är att varje lärare som vill följa med i den forskning och vetenskapliga utveckling som finns i ämnet och som krävs att läraren har ett hum om inte kan läsa sig till det sittande på skolan som ytterst sällan har den vetenskapliga litteraturen som läraren behöver lugn och ro för att läsa in. Lugn och ro är det sällan på skolans arbetsrum. Men det är klart är man inte själv utbildad i metodik, didaktik, pedagogik OCH barn och ungdomars utveckling är det självfallet lätt att gå och tro att alla barn är lika och att samma lektion kan hållas gång efter gång; att elevers inlärning av det utlärda går att mäta med fyllerifrågor eller alternativsvarsfrågor och att allt blir bra bara man fortsätter i flumskolans spår!

ALLA barn är lika värda men varje barn är olikt de andra i samma klass. Det är inte bara förkunskaper, lästeknik, läsförståelse, intressen och egen bakgrund som skiljer. Barn utvecklas olika fort både hormonellt och kulturellt också. Där det i ena fallet är nödvändigt med förenklad text och att ge eleven extra stöd i olika form för att klara ens de enklaste arbetsuppgifter är det i det andra fallet så att det nästan skulle gå att sätta gymnasieböcker i händerna på en elev. Detta och mycket mer ingår i en ämnes- och stadiebehörig lärares utbildning, men är inte ett krav för skolledare att ha ett uns kännedom om.

Legitimering av rektorer och skolledare behövs å det snaraste! Det är inte acceptabelt att tillsättande av icke färdigutbildade rektorer på skolledartjänster får fortgå.

Tillägg 16 mars 05:53 En avart som varit förödande för skolelever och lärare är att skolledare och rektorer kunnat skära ner på anslagen till skolbiblioteken pga av en brist i bibliotekslagen. Bibliotekslagen har misstolkats på samma sätt av skolledare och rektorer i landet som de misstolkat rätten för rektorer att själva avgöra en potentiel lärares behörighet. I det senare fallet fått till följd att många av Sveriges elever från kommunaliseringen och fram till idag inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare. I det förra fallet att såväl lärare som elever i många av Sveriges skolor inte har tillgång till ett skolbibliotek där t.ex. uppslagsböcker har med uppdelningen av såväl gamla Sovjetunionen som fd. Jugoslavien i nya av FN godkända stater. Ett minimalt anslag till skönhetslitteraturen gör att inköp de senaste 20 åren ofta är ensidiga tillskott av böcker utifrån den biblioteksansvariges egna värderingar om hur skönhetslitteratur för unga skall se ut och vara samt har utrymme att rymma inom den mycket magra budgeten.

Det enda krav som finns på kommunerna är ”lämpligt fördelade skolbibliotek”, en luddighet som många skolledare har sparat pengar på. Skolinspektionen har heller inte haft som sitt uppdrag att kontrollera om bibliotekslagen följs.

Men genom att skärpa lagen om skolbibliotek och flytta den till skollagen, kommer de rektorer som helt struntar i skolbibliotek att kunna prickas. Senast inför höstterminen 2011 bör alla som idag inte har skolbibliotek ha en lösning. Regeringen räknar med att reformen kostar cirka 25 miljoner kronor per år.Bibliotek krav för alla skolor, SvD 1 mars 2010

Redan det existerande förhållandet på stor del av Sveriges skolor avseende skolbibliotekens utformning och omfattning är ett tillräckligt argument för att tillbakavisa skolledarnas krav på att styra lärarnas förtroendetid av rent ekonomiska skäl. När det inte finns tillräckligt med aktuella böcker, forskningsrapporter, vetenskaplig litteratur etc att tillgå på skolan, så skulle varje lärare ha rätt att kräva ersättning för resor fram och tillbaka till närmaste fullständiga bibliotek för att skollagens krav på allsidighet utveckling utifrån demokratisk ståndpunkt skall kunna genomföras.

Hur många övertidstimmar som en lärare gör varje vecka för att klara av förberedelser till lektioner, skrivningar, efterarbete inklusive rättningar och idag får kompensation i form av ledighet för, det är svårt att uppskatta. En mellan tummen och pekfingret analys jag själv gjorde för länge sedan ger fler övertidstimmar än vad något fackförbund skulle godkänna. Dvs långt över de 150 + 150 timmar per individ (i detta fallet lärare) och år och som om det inte fick tas ut i form av kompensationsledighet som nu vid tider då eleverna inte är i skolan skulle behöva betalas ut. Obs multiplicera antalet lärartjänster i Din kommun med 300 så får Du fram ett lägsta belopp som kommunen skulle tvingas betala ut för att ens upprätthålla nuvarande låga skolkvalite.

Utöver detta så verkar det som skolledarna missat att en normal lärare som arbetar heltid idag gör 45,5 timmar varav 10 timmar är förtroendetid…… Vad skulle det kosta kommunerna att sänka lärarens arbetstid till 40 timmar i veckan i form av sämre stödmöjligheter för de elever som skolledarna säger sig värna samt i form av ökat antal anställda som skulle krävas? Vissa har tydligen inte bara missat vad som lärts ut under SO-lektionerna om Sveriges Grundlagar utan även missat den mycket nödvändiga övningen hemma i ämnet matematik!/Inger E (norah)

Stämpelurets makt, DN huvudledare 16 mars 2010 sätter fingret på problemet att skolledare, rektorer och politiker lever kvar i 1950-talets arbetsmiljö.

Read Full Post »

Older Posts »