Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rektor skola Landskrona’

som inte skäms för att visa att de inte har lärt in tillräckligt i ämnet samhällskunskap under grundskolan för att vara berättigade till godkänt i ämnet årskurs 9. Skrämmande okunskap om Regeringsformens 1 kap 2§!

Regeringsformen kapitel 1 Statskickets grunder
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden

samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.  

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Lärares rasism rent personalärende, DN 10 december 2010
Lärares rasism rent personalärende, SvD 10 december 2010
Kommun fördömer lärares rasism, GP 10 december 2010

För övrigt undrar jag om det är möjligt att läraren ifråga är ämnes- och stadiebehörig. OM så är fallet, så har lärarhögskolan släppt igenom en som inte borde fått bli lärare.

Tillägg 12.05 Så sällar sig Älvkarleby kommun i fallet där de nekar en 91 åring färdtjänst till gänget som inte klarat av att lära in vad samtliga i beslutsfattande ställning, politiker och tjänstemän SKULLE lärt in för att få godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Läs noga igenom citatet från Regeringsformens 1 kap 2§ ovan:
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

Ingen färdtjänst i jul för 91-åring, SvD 10 december 2010
Om kvinnan har färdtjänst, vilket inte framgår, i Er egen kommun, har Ni aldrig rätt att neka henne färdtjänst i aktuella fallet. Om hon inte har det, så har Ni möjligen, inte ens det är säkert, rätt att begära läkarintyg på att hon behöver åka färdtjänst och inte klarar kollektivtresande!

Read Full Post »