Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Regeringsformen kap 6’

Det finns ingen som helst grund för vänsternissar(läs miljömuppar) och socialdemokratiskt önsketänkande om splittring i Alliansen. Lär er en sak: I Alliansens partier är det högt till tak utanför Stockholm och Göteborg!

Socialdemokraterna har själva bäddat sin säng. Socialdemokraterna får själva ta ansvar för sina egna handlingar och utspel. Socialdemokraterna kan komma att ångra en hel del av de stämplar på såväl Vänsterpartiet som Alliansen de satt utifrån ”Tyck som jag”-syndromet.

LO-basen: Låsningen på väg att lösas upp, Expressen 17 september 2014
LO och Löfven kan drömma vidare – deras drömmar går INTE i uppfyllelse!

Att Centerpartiet eller Folkpartiet i nuvarande situation att se väljarflykt vid ett omval/nästa val är inte realistiskt utan rödgröna drömmar. Det inte ens är troligt att en ev S- eller S-MP regering skulle kunna sitta 4 år utan att få stöd från Sverigedemokraterna, vilket inte är troligt de får.

Drömmar som blir till sand!

C-splittring kring budgetuttalande, Aftonbladet 17 september 2014
Kravet på FP och C: Ta er samman undvik regeringskris, DN 17 september 2014 Inte FP:s eller C: sak att stötta en Löfvenregering. Löfven hade kunnat ansluta sig till Alliansen och stötta dem!

Read Full Post »

Statsvetare som inte kan Svenska Grundlagar och inte har ordförståelse nog att förstå vad som står i Regeringsformen, har i varje fall jag inte förtroende för!

Statsvetare: Talmannen försvårar regeringsbildning, GP 17 september 2014
Talmannen tar sig stora friheter, DN 17 september 2014
Talmannen försvårar arbetet, SvD 17 september 2014
Talmannen försvårar arbetet, Aftonbladet 17 september 2014

Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att bevisa om man inte kan grunderna i det man sägs vara utbildad för att vara expert i!

Observera: SYFTE, TENDENS o.s.v. samt användningen av Fallacies vid argumentering Samtliga som läst vid Universitet/Högskola och skrivit högre än C-nivå SKALL ha lärt in:

Fallacie: argumentum ab auctoritate
Professor X, professor i vetenskap A uttalar sig. Syftet och Tendensen är något man aldrig kommer förbi när uttalandet skall valideras. För att någon är professor, oavsett om denne professor uttalar sig inom sitt eget vetenskapliga område eller inom andra områden, innebär inte detta att professorn är trovärdig för att han är professor. Det innebär heller inte att professorns uttalande ens om det är inom hans eget område är oberoende av påverkan från till exempel forskningsanslag från intressegrupp. Företag, enskilda intressegrupperingar o.s.v.
Auktoritet är inget säkert kriterie på trovärdighet.

Så här är det enligt Regeringsformen:

Regeringsformen
6 kap. Regeringen

Statsministeromröstning efter val

3 § En nyvald riksdag ska senast två veckor efter det att den samlats genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej, ska statsministern entledigas.

Omröstningen ska inte hållas om statsministern redan har entledigats.
——-
Instick: Reinfeldt har lämnart in sin avskedsansökan vilket innebär att den nyvalda riksdagen skall entlediga hans expeditionsregering.
——-
forts från Regeringsformens 6 kapitel:
Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).

5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid. Lag (2010:1408).

6 § När riksdagen har godkänt ett förslag om ny statsminister, ska han eller hon så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, om statschefen har förhinder, inför talmannen. Talmannen ska alltid kallas till konseljen.

Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar.

– – – – – – – – Källa: Svensk Författningssamling Regeringsformen, Riksdagen.se

Read Full Post »