Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Regeringsformen 2 kap 23§’

Hur står Yttrandefriheten och Tryckfriheten relaterat till människors personliga integritet och rätt till säkerhet under privatlivets helgd? En snabb genomgång av gällande Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna gör att frågan som uppkom genom Kreditupplysningsföretaget Ratsits sökmöjligheter ställs på sin spets. Personligen ställer jag mig frågan: Vilket eller vilka partier i Sveriges Riksdag är inför nästa års val beredda att ställa sig bakom ett krav på en Svensk Författningsdomstol?

Det borde inte vara möjligt att andra än myndighet får möjlighet att kunna läsa uppgifter om en person än den som framgår av Folkbokföringen som Skatteverket har samt att Myndighet aldrig får sälja människors adresser. I båda fallen bör domstolsbeslut vara enda godtagbara för att vidare upplysningar skall få ges vidare.

REGERINGSFORMEN

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

under rubriken:

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

står:
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

Med andra ord så får Yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas för att skydda enskildas anseende, privatlivets helgd samt för att förebygga och beivra brott.
Hur är det då möjligt att det skall anses vara en Yttrandefrihets- och/eller Tryckfrihetsfråga att svensk myndighet säljer adress/-er som går till enskilda personer?

Vidare står det längre upp i Regeringsformens 2 kapitel:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.Lag (2010:1408).

Om man slår upp de Mänskliga Rättigheterna så ser man i klartext följande artiklar som ingår i FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna:

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Hur är det juridiskt möjligt att annan Grundlag och/eller lag tillåts kollidera med den enskildes personliga säkerhet utan att det i enskilda fallet varit uppe i domstol?

Se även: Vad är offentlighets och sekretesslagen, Norah4you 12 augusti 2013

Ratsit stoppar känsliga uppgifter, SvD 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Skånskan 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Västerbottens-Kuriren 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, GP 14 augusti 2013
Ratsit ändrar sökmöjligheter efter kritik, Sveriges Radio 14 augusti 2013 Personligen är jag tveksam till om en Författningsdomstol ens skulle godtagit att någon myndighet eller något företag skulle ha möjlighet att låta person/företag/myndighet utanför dess egna verksamhetsområde söka på enskilda personer över nätet. Det är en fråga som Datainspektionen som första instans i nuläget enligt mitt förmenande borde undersöka. Men det belyser vikten av att Sverige snarast får en Författningsdomstol.
Tekniken som utmanar etiken, SvD Ledarsidan 15 augusti 2013

Att den personliga integriteten och säkerheten kan komma att åsidosättas av nuvarande hantering av personliga uppgifter, det står helt klart.
Det finns fler frågor som uppkommer i efterdyningarna av Ratsits publicering av känsliga uppgifter. Det är bra att Ratsits VD tar tag i problemet och går igenom företagets uppgifter, det är mindre bra att myndigheter och eller företag lämnat ut uppgifter som direkt står i strid med vad som är tillåtet enligt Regeringsformen och/eller de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »