Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘regeringen’

Det är över 25 år sedan du och jag i Folkpartiets Studentförening vid FFS i Göteborg hade diskussionen där jag gång på gång försökte få dig att förstå att personlig integritet INTE innebär att någon person, grupp av personer eller liknande äger rätten att exkluderas varken från polisens spaningsuppdrag, från signalspaning som bedrivs av militären SAMT att i Sverige gäller Svenska Grundlagar. Frihet kan aldrig någonsin ges på bekostnad av skydd mot brottslig verksamhet oavsett vem eller vilka som bedriver detta. Vilket innebär att det inte är någon som helst grupp som kan hävda Mänskliga Rättigheter för att inte kunna förekomma i Myndigheters register och/eller utredningar. Vi diskuterade även att det inte heller är tillåtet med utomparlamentarisk verksamhet. Du har säkerligen glömt. Men det har inte jag och flera andra.

Sverige är inte Vilda Västern där liberalism frångått sin ursprungliga ideologi för att bli något Rosseauskt frihetsideal eller pseudoliberalism. Liberalism är och har i sin verkliga form alltid varit Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar Liberalism har i sin verkliga form alltid krävt att ingen skall kunna diskriminera positivt eller negativt vilket i förlängningen innebär att det av svensk Grundlag och svensk Brottsbalk och andra lagar fastställda uppdraget för polis och säkerhetstjänst att utföra sin verksamhet är det som gäller. Inte några flummiga politiker eller tidigare politikers personliga uppfattningar oavsett om de är ensamma eller flera om åsikterna.

Det är inte så att romer är ensamma om att i sin stora grupp ha rötägg. Det är inte så att de arbetsfiler som funnits ens är olagliga. Svenska Myndigheter har rätt att utan begränsning lämna ut öppna register och Svenska Myndigheter har inte selekterat ut och registrerat någon för att den är romersk person lika lite som sker men andra minoritetsgrupper och/eller andra grupper etniska eller kulturella. Det är till och med lagligt (även enligt EU-lag) att i register, obs arbetsfil är inget register, föra in uppgift helt lagligt i sådant register som om det varit den uppgiften som legat till grund för att registret upprättats varit olaglig.

Registrering av romer fördöms, SvD 25 september 2013

Se även: Integritetsskydd får aldrig, Norah4you 25 september 2013

Maria, nu får du ge dig I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!

Read Full Post »

någonsin innebära att någon enskild eller grupp, etnisk/kulturell eller liknande undantas från laglig polisiär och/eller säkerhetspolisiär spaningsutredning som kan innebära att uppgifter om släktingar till grovt kriminella kan hämtas från Folkbokföringen som är ett öppet register hos Skatteverket.

En sak att stärka integritetsskyddet. MEN och det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget:

* Folkbokföringen är ett öppet register hos Skatteverket och det är tillåtet enligt Grundlag samt Offentlighets- och Säkerhetslagstiftning att Myndighet utan problem får lämna öppna register till annan Myndighet som äger rätten att använda de uppgifterna i en arbetsfil där utrednings- och analysmaterial gås igenom.

* Såväl svensk lagstiftning som EU-lag stipulerar att brottsbekämpande åtgärder är tillåtna.

Det är varken upp till media eller till aldrig så kunniga jurister/politiker att avgöra HUR svensk polis skall sköta sitt uppdrag att söka lösa brott. Det vore lika tokigt som om en patient sattes att instruera en kirurg hur operation skulle gå till!

Integritetsskyddet måste stärkas i svensk lagstiftning, Mårten Schultz, professor i civilrätt och David Brax fil dr. forskare vid Göteborgs universitet på DN Debatt 25 september 2013

En annan som är ute och cyklar utan att kontrollerat alla uppgifter är DO Lars Lindgren DO: Romerna diskrimineras fortfarande, GP 25 september 2013 Att romer, muslimer, araber i allmänhet, kurder, folk från fd Jugoslavien, människor som tillhör någon av FN (och Sverige) terrorklassad grupp eller av internationella polisen eftersökt brottsyndikats medlemmar registreras i spaningssyfte där det även helt i enlighet med Svensk Grundlagar och lagar samt EU-lag är tillåtet att i brottsbekämpande syfte se vilka släktingar de eftersökta har, det är inget som är diskriminerande. Det följer av Regeringsformens 1 kap 2§ att ingen får diskrimineras och av det därav direkt följande att ingen enskild eller grupp heller får uteslutas att spanas på samt få sina kontakter fastställda ens i spaningsregister. Arbetsfil är inget spaningsregister.

Sedan är Sveriges Radio med flera media fullständigt skrämmande okunniga när de jämför att brottsmisstänktas släkt- och vänrelationer får utredas helt lagligt med Förintelsen. Frågan är vilket Syfte som de som likt EXPO står bakom senaste våldsamma påståenden i media har. Varken Media eller EXPO äger något som helst tolkningsföreträde än mindre rätten att stifta Grundlagar och Lagar! Registreringen väcker minnen från Förintelsen, Sveriges Radio 25 september 2013

Det är ingalunda någon som helst registerskandal att svensk polis använder sig av de i Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningarna tilldelade rättigheterna att bedriva brottsbekämpning. Skandalen är att media själva använder sig av Öppna register för att förfölja människor. Säger inget som helst om att t.ex. nynazister m.fl. hålls koll på. Men det är inte det frågan gäller. Demokrati kräver att de som hävdar sina demokratiska rättigheter är beredda att ge sin/sina värsta motståndare EXAKT SAMMA RÄTTIGHETER. Demokrati kräver att ingen undantas när det gäller vem, när och var en myndighet i sitt uppdrag har skäl att från andra myndigheter begära och få öppna uppgifter! Någon måtta får det allt vara på de vänster om svenska Vänsterpartiet som gång efter annan försöker bygga hinder för de som enligt den gruppen vältaliga inte är politiskt korrekta.

Read Full Post »

att polisen gör det polisen är skyldig att göra när de misstänker grov organiserad brottslighet. Samma sak som ”drabbat” Romer genom att det även i den stora gruppen, precis som i vilken folkgrupp etnisk eller kulturell som helst existerar brottslingar, ”drabbar” även många andra folkgrupper alltså inte bara romer.

Hur vore det om t.ex. Göteborgsposten gjorde källkritisk kontroll av de uppgifter man sedan för vidare? När släktskap spåras bakåt till 1800-talet i öppna register, kallas normalt släktforskning. Varken enskildas släktforskning eller polisers inhämtande av släktskap mellan misstänkta brottslingar är olagligt eller går att kalla rasism.

En rasistisk registrering, GP 24 september 2013 Så länge det handlar om informationsinhämtning från öppna register, så är det inte rasism för att romer precis som andra kriminella eller misstänkt kriminella grupper i vårt samhälle får sin släktskap utredd.
Vi kan gärna diskutera om folkbokföringen skall vara öppet register för det är många andra grupper i samhället som drabbas än hårdare och t.o.m. riskerar sina liv, kvinnor med skyddad adress råkar ofta illa ut.

OBSERVERA NOGA: Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden i Johan Hirschfeldts uttalande ovan. OM det är så, vilket vi inte vet mer än att registret inte är ett register utan en utredningsfil och att denna utredningsfil inte faller under vanlig Datalagstiftning pga att det är uppgifter från i första hand utan under Offentlighets och sekretesslagstiftningens undantag där Polislagen samt internationella avtal mellan länder om brottsbekämpande åtgärder, något som ALLTID är polisers uppgift att utföra sådana spaningar och utredningar.

Det kan och MÅSTE enligt såväl svensk lag som EU-lag ingå i en brottsbekämpande verksamhet. Inget som politiskt korrekta media eller politiker kan eller ens får lägga sig i.
Det är helt tillåtet att registrera och måste vara helt tillåtet att registrera kulturell härkomst eller etnicitet OM densamma är viktig för spaningen mot ett antal samverkande människor misstänkta för grov brottslig verksamhet.
Polisen därför kartlägger vi romer, DN 23 september 2013

Att släktskap utreds när grova brottslingar som polisen gör sitt jobb att spåra, är något som alltid skall ske. Att genom disinformation gång på gång försöka få det till att uppgifter som hämtas ur öppna register Folkbokföring hos Skatteverket m.m. bara drabbar vissa folkgrupper, det är ett nationellt informationsproblem. Det drabbar vanliga svenskar om de tillhör brottsliga grupper eller syndikat lika väl som det i det aktuella fallet varit helt legal spaning på grovt kriminella romer. Även romer har bland sig personer som är misstänkta för grov kriminalitet. Att exkludera en grupp från att utredas ‘bara’ för att den och den etniska folkgruppen av vänsternissar i media och politik anses utsatta, det vore däremot en nationell katastrof för då vore det rasism som förespråkades och praktiserades.

Read Full Post »

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, är starkt kritisk till svenska polisens agerande.

Svensk polis har efter DN:s avslöjande bekräftat att man samlat in uppgifter om romer i ett särskilt register, baserat på personernas etniska ursprung. Vad anser EU-kommisionärerna om detta?

– Det är oroväckande att det i 2100-talets Europa finns en polismyndighet i ett demokratiskt land som ägnar sig åt etniskt profilering. Metoden att registrera folk baserat på deras etniska ursprung är bade olaglig och ineffektiv. Det går tvärs emot de mänskliga rättigheterna, inklusive de lagar som finns IiEuropakonventionen, mot rekomendationerna från Europarådets kommission mot rasism och intolerans och går mot beslut i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.Både olagligt och ineffektivt, DN 23 september 2013

Det är INTE olagligt utan tvärt om ingår det i polisers arbetsuppgifter enligt gällande lagar och förordningar att bedriva brottsbekämpande verksamhet! Att det i det arbetsmaterial, analysmaterial, som tas fram i fall av grov brottslighet FÅR INGÅ släktförhållanden för de misstänkta ÄVEN OM DESSA MISSTÄNKTA TILLHÖR SAMMA FAMILJ OCH DÄRFÖR HAR SAMMA ETNISKA URSPRUNG! Det vore tvärt om olagligt att exkludera någon eller några eller flera etniska grupper från att få spanas på och förekomma inte bara som nu i en arbetsfil (arbetsfil är till skillnad från ett register ALDRIG NÅGONSIN EN OFFENTLIG HANDLING ens en sekretessbelagd offentlig handling utan är och för blir arbetsmaterial som aldrig någonsin skall eller får lämnas ut. Det är brottsligt att lämna ut sådana uppgifter enligt såväl Brottsbalken som våra Grundlagar!

Så påstående att det är olagligt är ren och skär lögn. Vad som däremot kan ifrågasättas, när nu uppgifterna kommit ut vilket de aldrig borde ha gjort eftersom media skrämmer människor från normal kontroll av brottslingar (för samma arbetssätt gäller oavsett etnicitet när det gäller misstanke om organiserad brottslighet vilket framkommit i klartext på presskonferensen) Frågan om SYFTE börjar bli allt mer viktig att ta tag i.

Att sedan svensk Europarådets kommissionär inte kan svenska grundlagar är bara ytterligare ett exempel på okunskapen vad gäller ordförståelse och bristen på ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnen som svenska samt samhällskunskap!

Se även: Inte så enkelt som media vill, Norah4you 23 september 2013

Read Full Post »

För det är helt lagligt i samtliga demokratier, och även diktaturer, att bedriva brottsbekämpande arbete inkluderande spaningsanalys även om det råkar vara så att det handlar om personer som tillhör samma familj, släkt eller etnisk grupp. Att i det fallet använda sig av öppna register – Folkbokföringen hos Skatteverket – är inte bara tillåtet för Polismyndighet utan ingår i det som är polisens skyldighet att använda sig av OM SÅ KRÄVS för att fastställa frågan om organiserad brottslig verksamhet inom grupp oavsett om denna grupp tillhör etnisk grupp/familj. Detta är inte bara tillåtet utan måste också vara tillåtet för INGEN enskild, etnisk eller kulturell grupp kan eller får vara exkluderad från gällande Grundlagar/Konstitution, Lagar och Förordningar!

Har inget med rasism att göra utan vore rasism om någon enda eller flera etniska grupper, kulturella grupper, familjer exkluderades från att kunna spanas på och finnas med i arbetshandling (icke Offentlig handling någonsin) hos Polismyndighet.

Det är ingalunda säkert att det är olagligt utan kanske tvärt om så att det i det aktuella fallet är något av det såväl svensk som annan internationell polis är skyldiga att kartlägga i brottsbekämpande syfte. För inte menar väl ändå alla som gått i taket att det är uteslutet att Romer (eller någon annan etnisk/kulturell folkgrupp) kan ha familj/släkt där mer än en kan vara misstänkt för grov brottslig verksamhet? Det är viktigt att skaffa fakta om När spaningen inletts, Varför en helt legal spaning precis som när det gäller andra brottslingar inkluderat att öppna register som Folkbokföringen hos Skattemyndigheterna ingår i analysmaterial på en datafil!

Nedanstående visar att saken inte är så enkel som det påståtts under dagen.
15:44
Erik Paulsson Rönnbäck:– När jag tittar själv i registret kan inte jag svara på vem i registret som är rom eller inte. Det är uppbyggt kring vissa kriminella personer, sedan har man hämtat in information om deras relationer från öppna register, säger Petra Stenkula.
…….
15:43
Erik Paulsson Rönnbäck:– Det finns ingen etnicitet i detta registret. Det finns kriminella personer, sedan har man i enlighet med lagstiftningen lagt in personer som står i relation eller i samband med personen som kan misstänkas för allvarlig brottslighet, säger Petra Stenkula, biträdande chef länskriminalen Skåne.Direktrapport: Romer i polisregister, SvD 23 september 2013
Med andra ord helt annat skäl för registret än vad som media försökt påstå. Skrämmande att det finns någon som går och tror att en enda folkgrupp inte skulle kunna ha grovt misstänkta brottslingar i någon familj inom folkgruppen. Det är lika mycket rasism att påstå sådant som att påstå att en familj skulle vara brottslig eller kunna misstänkas för brottslighet för att den tillhör viss folkgrupp.

Innan någon går i taken ytterligare, så är det viktigt att komma ihåg att skilja på brottsbekämpande uppgiftsinsamling och uppgiftsinsamling utifrån etnisk härkomst!
Polisen inget register baserat på etnicitet, Expressen 23 september 2013
Det hända kan vara en skandal. Men det kan också vara så att detta som ingalunda skulle vara det första exemplet på att det här i Sverige pågår en mediapolitik som försöker hetsa upp svenska folket, våra politiska representanter och andra för att försöka få tillstånd en helt annan lagstiftning än vad som våra Grundlagar ger. Nu när det kommit fram att det inte är vanlig polis arbetsmaterial utan underrättelsearbetsmaterial, dvs att brottsmisstänkta människor där även deras släktingar ingår inte enbart är något som är under utredning i Sverige, så verkar det utifrån det som kommit fram som det handlar om allvarliga misstankar om Internationell brottslig verksamhet. Om så är fallet, så kommer saken i helt annat läge än om uppgifterna oavsett omfattning insamlats enbart för att kartlägga en släkt som råkar vara romersk.
INGEN folkgrupp är i Sverige eller Internationellt exkluderad från att få släktförhållanden utredda OM det handlar om grov brottslinghetsmisstanke där gruppen som är misstänkt tillhör en och samma släkt.

Det väcker oro och en rad frågor, säger juristen och grundlagsexperten Johan Hirschfeldt i en intervju med DN.
Bland annat undrar han över beteckningen ”Kringresande” – polisens namn på mappen med det romska registret.
– Är ”kringresande” en omskrivning för att vara rom och i så fall en registrering på grund av etniskt ursprung? Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden, säger han.
Grundlagsexpert: Lagstiftningen mycket snårig, SvD 23 september 2013
Det är det minsta man kan säga. Snårig alltså. För OM det är av annat skäl, t.ex spaningsskäl mot personer misstänkta för organiserad brottslig verksamhet, och dessa personerna tillhör en och samma släkt, så är Romer inte exkluderade att få släktförhållandena utredda meddelst de öppna uppgifterna som finns i Folkbokföringsregistret.
OBSERVERA NOGA: Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden i Johan Hirschfeldts uttalande ovan. OM det är så, vilket vi inte vet mer än att registret inte är ett register utan en utredningsfil och att denna utredningsfil inte faller under vanlig Datalagstiftning pga att det är uppgifter från i första hand utan under Offentlighets och sekretesslagstiftningens undantag där Polislagen samt internationella avtal mellan länder om brottsbekämpande åtgärder, något som ALLTID är polisers uppgift att utföra sådana spaningar och utredningar.

Det kan och MÅSTE enligt såväl svensk lag som EU-lag ingå i en brottsbekämpande verksamhet. Inget som politiskt korrekta media eller politiker kan eller ens får lägga sig i.
Så frågan är som jag skrev på morgonen i Inte så enkelt som media vill göra frågan till. Det är illa att det är Romer som drabbats, men rent generellt kan även Romer drabbas även av lagliga spaningsregister och arbetsfiler i databaser.
Om vi för en stund försöker bortse från att det i det aktuella fallet handlar om Romer och om vi samtidigt ‘glömmer’ Regeringsformens 1 kap 2§ som de flesta svenska myndigheter och kommuner ändå inte tycks ta på allvar, så är det inte bara frågan om det existerande registret över en familj/släkt är otillåten eller inte som är den stora biten. För det är inte så enkelt som media vill göra frågan. Frågan är generell när det gäller vad som krävs och är tillåtet enligt gällande grundlagar och lagar, dvs även alla de undantag som finns i varje grundlag och lag här i Sverige, och då speciellt med avseende av polisiärt spaningsarbete och gällande Spaningslag….

Ullenhags högkvarter i Rosengård, GP 23 september 2013 Det är inte alls säkert att Ullenhag är clearad för all information, lika lite som det om det handlar om underrättelsetjänstinsamlande brottsbekämpande uppgifter som inkluderar spaning på en familj skulle vara helt säkert att ens vår Rikspolischef är clearad för all information. Observera att clearing inte sker enbart utifrån position utan från person och om personen utöver att behöva ha all eller nästan all information även anses betrodd att få erhålla denna. Inte så enkelt som media försöker påstå.
Oppositionen kräver svar från regeringen, Expressen 23 september 2013 Kommer Oppositionen att be polisen om ursäkt om det visar sig vid närmare kontroll att det inte är etnicitet utan grov brottslig verksamhet som gjort att ett större antal personer som råkar tillhöra samma släkt hamnat i en spaningsfil? – dvs en arbetsfil vilket inte är att jämnställa med ett dataregister juridiskt sett.
Polisen dribblar med ord, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 23 september 2013 NEJ det gör de inte. Arbetsfiler och arbetspapper är aldrig Offentlig handling vilket däremot Folkbokföringsregistret hos Skatteverket är. Det är helt tillåtet att registrera och måste vara helt tillåtet att registrera kulturell härkomst eller etnicitet OM densamma är viktig för spaningen mot ett antal samverkande människor misstänkta för grov brottslig verksamhet.
Polisen därför kartlägger vi romer, DN 23 september 2013

Observera att det enda de Mänskliga Rättigheterna och våra svenska Grundlagar begränsar är att personer inte får registreras enkom och då utifrån att de tillhör viss folkgrupp/etnisk grupp/släkt inom folkgrupp eller etnisk grupp. INGEN grupp får diskrimineras positivt eller negativt. Läs Regeringsformens 1 kap 2§ noga. Det som är anmärkningsvärt är att små barn hamnat i spaningsmaterialet. Enda förklaringen jag kan se är att rådata från Offentligt register tvärt emot vad Datalagar alltid kräver inte rensat från dessa.

Att det blev mer än ett fjun kvar beror enkom på det faktum att det fanns minderåriga som knappast kan ingå i någon form av brottslig verksamhet i det arbetsmaterial, den arbetsfil INTE dataregister som användes. Att det blev en hel fjäder kvar, än så länge, beror på att det inte framkommit om det funnits skäl att ha kvar arbetsmaterialet/arbetsfilen. Sådan skall så snabbt som möjligt dels rensas från icke nödvändiga uppgifter om enskilda samt i det läge där utredning inte längre pågår antingen få ett diarienummer för att finnas och då i något register som sparas eller annars skall uppgifterna och arbetsfilen förstöras.

Read Full Post »

göra frågan till. Det är illa att det är Romer som drabbats, men rent generellt kan även Romer drabbas även av lagliga spaningsregister och arbetsfiler i databaser.

Om vi för en stund försöker bortse från att det i det aktuella fallet handlar om Romer och om vi samtidigt ‘glömmer’ Regeringsformens 1 kap 2§ som de flesta svenska myndigheter och kommuner ändå inte tycks ta på allvar, så är det inte bara frågan om det existerande registret över en familj/släkt är otillåten eller inte som är den stora biten. För det är inte så enkelt som media vill göra frågan. Frågan är generell när det gäller vad som krävs och är tillåtet enligt gällande grundlagar och lagar, dvs även alla de undantag som finns i varje grundlag och lag här i Sverige, och då speciellt med avseende av polisiärt spaningsarbete och gällande Spaningslag….

Polisen bekräftar olagligt register, GP 23 september 2013 Vad polisen gjort är att de nu bekräftat att registret finns. Vi har INGEN som helst uppgift om NÄR, VAR, VARFÖR eller ens om det funnits ett tillstånd NÄR spaningsregistret skapades. Det är egentligen minst lika allvarlig fråga att få svar på som frågan om att det nu är olagligt eller frågan om det är för att de som registrerats varit romer som de registrerats i spaningsregistret. Se nedan.
Polisen bekräftar register över romer, Expressen 23 september 2013 Utöver att vi inte vet om de romer som registrerats registrerats för att de är romer, så vet vi inte ens om det är en enda eller flera romerska familjers släktträd som finns med i registret. Vi saknar alldeles för många uppgifter.

Vissa av uppgifterna har varken vi vanliga dödliga, Regeringen eller Riksdagen rättigheten att få svar på. Minister och Regering får inte idka ministerstyre av svensk myndighet och det där med undantag i form av tillåten rättighet för svensk myndighet att upprätta Förordning (se nedan) är inte något som är lätt att bena ut. Svenska Grundlagar är komplicerade. Blir ännu mer komplicerade när det gäller brottsbekämpning enligt den nya EU-lagen….(se nedan)
Polisen registrerar romer i stor databas, Aftonbladet 23 september 2013
Romer kartlagda i hemligt polisregister, SvD 23 september 2013
Romregistret, tillgängligt även i Västra Götaland, GP 23 september 2013

Förbjudet registrera på etniska grunder, DN 23 september 2013 Det är heller inte tillåtet att göra positiv eller negativ diskriminering av hur man registrerar eller spanar på en grupp kriminella som råkar vara släkt och vars övriga släktförhållanden finns angivna samt inhämtas från öppna Folkbokföringen. I svensk grundlag kan mycket tyckas vara förbjudet, och också vara det UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR. Det innebär t.ex. om det råkar vara så att det behövs en spaning på en kriminell grupp som samarbetar, och denna gruppen råkar vara släkt med varandra samt råkar tillhöra en viss etnisk folkgrupp, så är denna gruppen inte exkluderad från att spanas på för att t.ex. ta reda på var en efterlyst person skulle kunna tänkas gömma sig undan. Mycket komplicerad fråga och EU-lagen som är på G komplicerar frågan ännu mera.

Polisen: ”Är inget register utan en fil”, Aftonbladet 23 september 2013 Observera att det är svårare att juridiskt och lagligt komma åt en fil än det är att komma åt ett register. En fil kan anses vara arbetsmaterial utifrån Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och då är det endast utredning av Datainspektionen, inte JO, som kan klarlägga om uppgifter i en fil är eller inte är att betrakta som ett register utifrån PUL. Komplicerat är bara förnamnet. Kanske vi svenskar har de lagar vi förtjänar?

Direktrapport: Romer i polisregister, SvD 23 september 2013 Frågan är om det är en datafil eller ett register. Klart är endast datafil inte om den i juridisk mening är att betrakta som spaningsregister eller endast som ett arbetsmaterial i en större utredning där släktingar till misstänkta brottslingar ingår utifrån uppgifter hämtade från Folkbokföringen. Två helt skilda saker när det gäller svenska grundlagar och Offentlighetslagstiftningen å ena sidan och PUL å andra.

Oppositionen kräver svar från regeringen, Expressen 23 september 2013 Oppositionen borde sopa framför egen dörr först. Det har många gånger i Sverige varit så att det funnits svenska familjer, oavsett etnisitet, där grov brottslighet förekommit och där det funnits (finns ännu?) spaningsregister som omfattat stor släkt. Sedan är det också så att det är ett problem att Folkbokföringsregistret t.o.m är så öppen offentlig myndighet att de säljer(!) namn och adresser till företag som skickar ut reklam. Alla svenska myndigheter äger rätten att använda sig av Folkbokföringen hos Skatteverket. Det går absolut inte att exkludera polis som arbetar med brottsbekämpning. Det går inte heller att exkludera någon folkgrupps släkter för det sätter Regeringsformens 1 kap 2§ P för. Ingen positiv eller negativ diskriminering får ske.
– – – – – – – – –

Om vi börjar med Datalagstiftningen. Datalagstiftningen är i sig en mycket komplicerad fråga. Hade varit en komplikation även om det varit ett tillåtet godkänt spaningsregister. Från 1998 gäller PUL i stället för den gamla datalagstiftningen. Men även här är det komplicerat för det finns i inledningen av lagtexten följande skrivning:

Personuppgiftslag (1998:204)

Allmänna bestämmelser

Syftet med lagen

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Avvikande bestämmelser i annan författning

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla.

Det är i sammanhanget värt att komma ihåg skillnaden på lag och förordning. Lag är något som alltid måste antas av Sveriges Riksdag. Förordning är något som sittande regeringar utifrån den lagtext som finns i Regeringsformen.

Regeringsformen

Kapitel 8 Lagar och andra föreskrifter

7 § Regeringen får utöver vad som följer av 3–5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkställighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.

Regeringens föreskrifter enligt första stycket får inte avse riksdagen eller dess myndigheter. Regeringen får inte heller med stöd av bestämmelsen i första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskattningen. Lag (2010:1408).

8 § Att regeringen får meddela föreskrifter i ett visst ämne hindrar inte att riksdagen meddelar föreskrifter i samma ämne. Lag (2010:1408).
Som jag ser det är det här det finns en lucka som står vidöppen om vi någon gång till Sveriges Regering får parti eller partier som vill skapa spaning som den som var tillåten innan FRA-lagen starkt begränsade rätten för signalspaning samt även utökade Datainspektionen och JO:s rättigheter att kontrollera. Alltså precis på samma sätt som Socialdemokraterna en gång, förvisso inte utifrån etisk tillhörighet men ändå, genom skapandet av IB och påprakandet av IB på Militären spanade på kommunister beslöt utan Riksdagens insyn.

Det är ännu mer komplicerat. För ett släktträd är å andra sidan existerande för alla, inte bara myndigheter, att få tag på via Offentliga uppgifter i Folkbokföringen. Det kan dessutom, vilket varit fallet tidigare i Sverige, vara så att det är en speciell släkt som det finns skäl att misstänka för t.ex. droghandel etc. Vi har haft ett antal sådana fall i Sverige som förvisso inte kunnat sägas tala om någon speciell grupps etniska tillhörighet men som utifrån de lagar och förordningar som finns utfärdade före FRA-lagen, PUL, Offentlighets- och Sekretesslagen, Spaningslagar m.m. fortfarande gäller och där det kan vara mycket svårt att bena ut utan att för den skull stoppa normalt polisiärt spaningsarbete.

Skulle det varit frågan om en släkt tillhörig någon av alla ‘vanliga’ svenskar som funnits i ett spaningsregister, så hade det knappast blivit lika stort hallå som det är nu när släkten råkar vara romer. Observera att jag inte försvarar att det finns ett sådant spaningsregister, men vill göra klart att det inte är så enkelt som det först kan tyckas. Vi saknar alldeles för många bitar i helheten utöver att vi nu fått klart besked (om det nu är klart? Man vet aldrig riktigt här i Sverige) att registret existerar och inte har något tillstånd.

Sedan är det detta med EU:s nya datalag. Den består av två delar som i en del består av möjligheter för brottsbekämpande åtgärder. Inte speciellt enkelt att komma bort från att EU-lag gäller över Svensk Lag om inte annat klart sägs i våra Grundlagar. Klart sägs ytterst lite i sådana frågor….
Kommissionens förslag består av två delar. Dels ett direktiv som handlar om den brottsbekämpande verksamheten och hur medlemsländernas polismyndigheter får använda persondata. Dels en förordning som behandlar privatpersoners, företags och myndigheters hantering av personuppgifterLobbyister och politiker strider om ny datalag, Europaportalen.se 20 juni 2013

Det handlar även om Tryckfriheten, vilken glöms bort i sammanhanget. Läs intressant och diskussionsvärd artikel från DN tidigare i år: EU:s nya Datalag oförenlig med svenska Grundlagar, Frilansjournalisterna Staffan Dahllöf, Nils Funcke och Fredrik Laurin på DN Debatt 12 april 2013

Hur man än vrider och vänder på det hela, så är det inte självklart att det inte skall kunna finnas en hel släkt som finns med i ett TILLÅTET spaningsregister. Så stora frågan i det aktuella fallet med Romerna är på vems uppdrag, enligt vilken Förordning samt referererande till vilken lagtext och när upprättades registret? Det är där som man måste börja inte genom att enligt politisk korrekthet bara slå ner på att det drabbat ett romerskt familjeträd. För det är helt enkelt så att våra lagar och Grundlagar inte alls skyddar kriminella som det finns skäl att spana på oavsett vilka de är och där det i förlängningen under spaningens gång kan finnas skäl att söka efter släktingar till en kriminell släkt vilken som helst här i Sverige. Vi vet alltså inte om det för närvarande finns en eller flera andra släkter vars familjeträd finns med helt lagligt och godkänt utifrån att ett antal i en familj/släkt bedriver grov brottslig verksamhet. Det finns heller utifrån våra Grundlagar ingen som helst rättighet för någon utanför den grupp som spanar med tillstånd att få reda på att detta sker. Brottsbekämpning får inte förhindras men det får heller inte vara så att oskyldiga i en släkt med flera brottslingar drabbas. Samtidigt så är Folkbokföringen ett öppet register och det får svenska myndigheter använda. Komplicerat.

Read Full Post »

När SJ-ordförande som fått felaktig dubbellön inte behöver betala tillbaka,
men vanliga människor t.ex. de som fått bostadsbidrag utifrån de belopp de helt korrekt anmält sig ha haft och helt korrekt själva anmäler en lönehöjning under året, en lönehöjning som eftersom bostadsbidrag räknas på hela året gör att de totalt kommer över gränsen för bostadsbidrag,
alltså inte haft tillräcklig inkomst utan fått bostadsbidrag fram till t.ex. augusti, anmält ändrad lön och tvingas betala tillbaka för hela året,
så skickar behandlingen av SJ-ordförandens av honom själv, regeringen m.fl. icke anmälda dubbellön, mycket dåliga vibbar.
Dags att alla Offentliga myndigheter, från regering, staten rent allmänt såväl offentlig tjänst som bolag där staten är hel- eller delägare, verkligen lär sig vad ‘Alla människors lika värde’ samt Regeringsformens 1 kap 2§ verkligen står för. Ordförståelse och ordkunskap behövs på alla nivåer numera i samhället. Diskriminering oavsett kön, ålder o.s.v. är INTE tillåtet!

SJ-topp får behålla felaktig lön, di.se 21 juli 2013
SJ-chefen får behålla dubbla ersättningar, Sveriges Radio 21 juli 2013
Sj-toppen får behålla felaktig lön, SvD 21 juli 2013
SJ-topp får behålla felaktig lön, DN 21 juli 2013

Read Full Post »

du skämmer ut Sverige ännu mer inom och utom landet!

Hur i hela fridens namn har vi moderater, för jag är moderat, lyckats få en så okunnig person till Försvarsminister till råga på allt en som trots allt har någon militärutbildning och mellangrad?
Gäller inte meddelarskyddet även Försvarsanställda?

– Jo, det är sådan lagstiftning det behöver tas hänsyn till, både till sekretesslagstiftning och yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlagar. Försvaret jagar läckor efter SvD:s uppgifter, Försvarsminister Enström till SvD 26 april 2013

SVENSK GRUNDLAG GÄLLER ÖVER ALLA ANDRA LAGAR! Kan en Försvarsminister inte ens grunderna som var enda svensk skolelev SKALL ha lärt in när det gäller svenska Grundlagar för att vara berättigad att få ‘godkänt’/ha uppnått kursmålet för godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, då är det mycket illa ställt med svenska Grundskolan. Detta är ett utmärkt exempel på varför inte personer utanvidare skall kunna hänvisa till lång erfarenhet av att vara lärare i Samhällskunskap utan att ha kunskaperna själv. För nog måste väl ändå Försvarsministern ha råkat ut för sådan lärare om Försvarsministern inte ens kan det svenska Samhällssystemet på sina tio fingrar?

Och hur i hela fridens namn har Tisäter på Försvarsmaktens informationsstab fått sin tjänst? – Vi har inte haft några stridsflygplan över Gävle, sa Marie Tisäter på Försvarsmaktens informationsstab till Aftonbladet.
Mystiska planen identifierade ”Det är våra JAS”, Louise Levin på F21 i Luleå till Aftonbladet 26 april 2013
Om det finns folk på informationsstaben på Försvarsmakten som inte har den blekaste aning om att alla flygplan har transponder som gör att de registreras på radarskärmar, och inte vet vart hon skall ringa utan tar sig för att ringa ”samtliga flottiljer i södra Sverige”, så har vi alldeles för många som inte borde vara på de platser de hamnat på. Men det är Försvarsministern som är högsta ansvarig för att Försvaret skall ha tillräckliga anslag för att kunna ha kvalificerat folk på alla positioner. Så avgå Försvarsministern innan du skadar Alliansregeringen och i förlängningen Sverige ännu mera.

Read Full Post »

för det du och Svenskt Näringsliv lyckades göra när Ni hoppade av förhandlingarna, det slår mer tillbaka på Er i svenskt Näringsliv. Å ena sidan, så lyckades Ni med konststycket att få Alliansen att närma sig LO. Vilket är ett problem för Er framgent. Dock mindre problem än att de unga arbetslösa som kan idag oavsett om de har studerat vidare efter gymnasiet eller ej, sticker till Norge. Hört många som redan flyttat och många som är på väg.

Haveri i förhandlingarna om jobbpakt, GP 29 januari 2013
Storbråk bakom kollaps i pakten, Expressen 29 januari 2013
Regeringens ”jobbpakt” spricker, SvD 29 januari 2013
Regeringens ”jobbpakt” spricker, DN 29 januari 2013
Borg kommenterar jobbpakten, Aftonbladet 29 januari 2013

Sedan har S-sidan missförstått en hel del:
Stefan Löfven: ”Lagt alla ägg i samma korg, Expressen 29 januari 2013 Nej. Det är kanske för att du förstått att det du säger inte håller, som du säger det du säger. Det som skett är att regeringen nu fått fullgoda skäl att inte sänka arbetsgivaravgiften samt att hålla kvar LAS-som det är. Vilket torde gynna de som normalt stödjer S. Inte svenskt Näringsliv som normalt stödjer Alliansen.

Reinfeldts stora jobbpakt skrotas, Aftonbladet 29 januari 2013 Helt sant. Men det som missas här är att irritationen från Alliansens sida mot svenskt Näringsliv ökar rejält. Verkar inte som svenskt Näringsliv vill ta socialt ansvar och att OM de skall behöva göra det så kräver de betalt för att handleda. Märkligt. Inte har de fått det förr om åren. Hade det enbart varit småföretag som begärt det, hade jag haft full förståelse.
Skulle inte velat vara en fluga på väggen i Regeringskansliet idag. Mina öron hade blivit självlysande av alla ”vackra ord” som lär ha sagts!

Tillägg 04.41 30 januari 2013 Spräckt jobbpakt ett rejält bakslag, GP ledarsidan 30 januari 2013

Read Full Post »

-Genom att skylla arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring, helt utan stöd i statistiken, så krattar man manegen för partier som vill sätta människa mot människa, säger Fridolin.
Åsa Romson reagerar även på S-ledaren Stefan Löfvens kritik mot MP för uppgörelsen med regeringen om ökad arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Regeringen krattar manegen för SD, GP 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, SvD 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, Skånskan 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, Västerbottens-Kuriren 30 december 2012
Regeringen krattar manegen för SD, DN 30 december 2012
MP:s språkrör attackerar regeringen: ’Smaklöst’, Aftonbladet 30 december 2012

Stackarna vill de så gärna tillbaka till rampljuset efter föräldraledigheten? Även om Nu har Gustav Fridolin guldläge, Niklas Svenssons krönika Expressen 30 december 2012 så är det med politiker som med stjärnfotbollsspelare – att missa öppet mål eller ännu värre skjuta helt i annan riktning då, gör inte guldläget verkligt!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »