Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Radiotjänst’

Det var under andra hälften av 70-talet. Min bäste kompis, han jag berättat om förut, han som jag ätit middag med minst en gång i månaden sedan 1968 då vi tog studenten om vi bara varit i samma stad. Han hade ett exjobb att göra på Chalmers Fysik….. det hade varit en rejäl fest för sexmästeriet på Chalmers kvällen innan. Jag var vidtalad att komma och se till att han kom upp så han hann med en av de avslutande labbarna…
Studentkorridoren, händelsen torde vara preskriberad vid det här laget, såg ut som om någon flyttat dit hälften av minst två vägarbeten…. Min kompis behövde ett par rejäla koppar kaffe för att ens bli som dagen efter kvällen före. Men kaffe drack vi och han kom iväg till Chalmers. Sent på kvällen ringde han. Labförsöket skulle handla om studier av kristalina ”kristaller i olika tillstånd” Som jag skrivit ovan så var han inte speciellt nykter och råkade blanda fel. Resultatet blev första stadiet av det vi idag känner som flytande kristaller i skärmar.

Den kvällen satt vi och fantiserade om vad resultatet skulle kunna innebära framöver. Vi tänkte oss att måla del av vägg med kristallerna ifråga och sätta dit kontakter, kopplingar o.s.v.
Han och andra fortsatte forska runt området. Hans royalty är ringa, men redan på den tiden blev Luxor, TV-tillverkaren i Motala erbjudet att bygga skärm som skulle gå att använda för såväl databruk som TV-mottagning. Men svenska Sveriges Television ville inte frångå det analoga systemet. Resten är historia. Patenten fick inget gehör här utan ett japanskt konsortium fick ”leasa” på visst antal år och skärmarna kom fram snabbare än vad någon här velat tro. Nokia köpte upp Luxor samt lade ner, även Nokia lär ha tillfrågats men tackat nej att utveckla till säljbar produkt.

Historia ja. Men allvarlig historia för stort antal potentiella jobb försvann inte bara rakt ut från Sverige utan också tvärs över hela jordklotet.

Tackar man nej, så tackar man nej Sveriges Television – Helt rätt beslut av Högsta Förvaltningsdomstolen som sa NEJ till att Ni skulle äga rätt att ta ut licensavgift för datainnehav. Alltså helt rätt inte enbart utifrån domstolens motivering som var på pricken rätt. (vi hade börjat bygga upp det som kom att bli nätet men i slutet av 70-talet var det amerikanska militären som ägde det som några viktiga storföretag runt världen fick tillgång till. Men det är en annan historia.

Välförtjänt bakslag, GP 1ledarsidan 3 juni 2014
Nu slipper blinde Peter betala avgift för datorn, Expressen 13 juni 2014
Radiotjänst vill inte återbetala, Aftonbladet 13 juni 2014
En dator är en dator och inte längre en tv, SvD ledarsidan 13 juni 2014
En dator har aldrig varit en tv annat än i de okunnigas värld. Tekniskt är det helt annat och som skrivet ovan – SVT såg själv till att stoppa övergång från analogt system till digitalt för mer än 30 år sedan!

Tillägg 14 juni 2014 Adjö, Radiotjänst, Huvudledare DN 14 juni 2014

Read Full Post »

När Radiotjänst VD Carl-Gustav Johansson påstår Lagstiftningen tydlig om avgiftspligt för TV föreligger, Carl-Gustav Johansson VD Radiotjänst SvD opinion 23 juli 2013 så är han en av många som ställer sig upp och bevisar sin okunskap om ordkunskap. Börjar undra om det numera blivit ett krav att släppa igenom alla som kan repetera ord för ord utan att ha full täckning för ordens innehåll, valör och betydelse?

Allra först. Min första dator och alla där på följande har ett enda huvudskäl för att finnas. Jag är från början systemprogrammerare som blev SO-lärare och som före, efter och under den tiden specialiserat mig på att läsa riktigt gamla texter på medeltidsengelska, tidig tyska, högmedeltida franska, kyrkolatin (fick lära mig latin själv så längre har jag inte kommit), flamländska, frisiska, isländska (fick det med mig som liten att kunna förstå och läsa), norska (talar, skriver och läser), danska (läser) o.s.v. Jag har aldrig skaffat en dator för att använda som TV. Tvärt om så var det så att Carl-Gustav Johanssons föregångare en gång i tiden inte var intresserad av att på förfrågan för ny teknik, i min närhet fanns de som då hade framme tekniken och det som krävdes för att konvertera så att ny tv skulle kunna kopplas till dator! Men Nej, varken Sveriges Radio eller Radiotjänst var intresserade av att vanlig TV skulle gå att använda tillsammans med dator. När? I mitten av 1990-talet.

Exempel på vad min dator är till för:
Dio och Ablabius,artikel från 1998 rev 2010 Norah4history
Goter och Romare När hände vad, © Johansson Inger E, Kapitel ur manuskript den Gotiska mosaiken, Linköping 1996 rev. Göteborg 2003. Norah4history
Tidig version tabell – Grönlands historia påbörjad 1995 version 1998 Norah4history

och nej – går inte att lyssna på radio i denna dator. Ljudet, dvs programvaran kopplade jag själv ur när jag köpte datorn. Gillar tystnad eftersom det var svårt när man har problem att höra vissa ljud. Köpte i och för sig hörlurar för att använda till dataspel på dator som under sina sex år endast varit uppkopplad 3 gånger till nätet. Hörlurarna har jag ännu inte packat upp. Dåligt köp med andra ord.

min mobil skall inkludera radio i det jag betalar för. Enda gången jag försökt lyssna sa mobilen att jag behöver ett minneskort till. So what. Lägger inte pengar på det.

Det som Radiotjänst VD missat är i sig två saker han borde lärt sig redan innan han lämnade Grundskolan – ordkunskap samt ordförståelse är det ena, svensk Grundlag tillåter inte retroaktiv lagstiftning eller retroaktiv tolkning av gammal lag! Se Regeringsformen förbjuder retroaktiv lag, Norah4you 28 juni 2013

Men herr VD har värre problem än avsaknad av ordförståelse för vad ‘avsedd för’ alternativt ‘huvudsakligen avsett för’ innebär. Det krävs speciell programvara som INTE normalt följer med datorer, om läsplattor har jag ingen kännedom så dom avstår jag från att kommentera. Den programvaran tillåter enligt det finstilta inte någon annan att ta ut betalning för installerande och användande av programvaran. Upphovsmannarätten. Mig veterligt har Radiotjänst inte försökt förhandla med företaget som äger den upphovsmannarätten.

Datorer är till för att använda som administrativ och eller teknisk bearbetning i första hand. Möjligheten att för att Radiotjänst ändrade sin egen teknik så att det blev möjligt att se på dator i TV och tvärt om, det är inget som går att använda som giltigt argument för Radiotjänst VD:s tolkning. Som sagt – datorer har normalt inte nödvändig programvara när en person köper en dator. Upphovsmannarätten gör att Radiotjänst först får börja med att förhandla med upphovsmannarättsägaren till den programvaran. Allt annat skulle falla direkt om vi hade haft Författningsdomstol. Tillåter mig betvivla att Radiotjänst lyckas förhandla fram avtal som krävs för att det utifrån nuvarande lagstiftning, som inte täcker in programvaran som inte finns med vid köp av datorer, skulle kunna hålla i internationell domstol. Ännu mindre i den Californiska vilken alla juridiska frågor rörande användningen av densamma enligt upphovsmannarättens ägare hänvisas till i det finstilta!

För datahistoria se Datahistoria fram till nutid, Facts not Fiction sida

Read Full Post »

Vad är det för vansinne som drabbat svenska domstolar, politiker och jurister? För något vansinne måste det väl ändå vara när det gång på gång händer att de som borde kunna läsa innantill och som samtidigt i sin yrkesutövning förutsätts vara väl bevandrade med Sveriges Grundlagar och Sveriges Lagar inte kan Grundlagarna????

Nu börjar det här bli tröttsamt. Ända sedan november 1971 har jag gång på gång fått förklara för såväl politiker som jurister VAD det i verkligheten står i de lagar som beslutats om i Sveriges Rikes Lagar. Det var då jag på ett politiskt möte ‘råkade’ kläcka ur mig att men det står redan i klartext i lagen om ett förslag som mer än ett svenskt Riksdagsparti tänkte ställa som valfråga i kommande Valrörelse….. De, statsvetare och politiker den gången, hade svårt att förstå så jag fick koppla in specialist som varit med när den första miljölagens paragraf om Vattenrening togs för att de tillslut efter mycket om och men lyckades fås att förstå att de saknade ordkunskap och ordförståelse att förstå de lagar som redan fanns 🙂

HJÄLP! SVERIGE BEHÖVER EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL utöver att varje svensk skolelev bör garanteras att hans/hennes lärare i ämnet Samhällskunskap är ämnes- och stadiebehörig. Vad som händer när detta inte varit fallet, har vi svenskar sett otal exempel på från såväl kommunala tjänstemän och politiker samt jurister ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

I måndags meddelade förvaltningsrätten i Luleå ett tjugotal domar i mål rörande radio- och tv-avgift. Målen gäller personer som fått avgiftskrav från Radiotjänst AB men överklagat. Bedömningen som förvaltningsrätten gjort gäller om en internetansluten dator är en tv-mottagare. Alla som överklagat har fått avslag.

Bedömningen följer förarbetet i Prop. 2005/06:112, avsnitt 15.2 Avgiftssystemet: De som kan ta del av ett schemalagt tv-utbud ska betala radio- och tv-avgift oavsett distributionssätt. Det räcker alltså enligt rätten att man kan ta emot tv-utbudet för att mottagaren ska uppfylla lagkravet i 1989:41 om att den ska vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen främst används till andra ändamål. Ohållbar syn på TV i datorn, SvD 27 juni 2013

Det är inte tillfylles utifrån Svensk Grundlag, Regeringsformens 2 kap 10§ eller utifrån Europakonventionen artikel 7 att hänvisa till en proposition 2005 SOM INTE klargjort att man med distributionssätt inkluderar nätsändningar via Internet. Observera att vid tidpunkten ifråga fanns det i de flesta svenska hem antingen satelitmottagare eller kabeltv om man inte hade annan mottagare. Det stod inte i klartext att avgiften som fick tas ut från och med den propositionens läggande omfattade mottagning i något annat än den TV-apparat som vid tidpunkten då propositionen lades var det alternativ som fanns! Ingen Författningsdomstol i något demokratiskt land skulle godkänna Förvaltningsrätten i Luleås tolkningar. En Förvaltningsrätt är INTE en Författningsdomstol!

Retroaktiv lagstiftning är förbjuden enligt Regeringsformen 2 kap 10 § och Europakonventionens artikel 7.

Regeringsformen 2 kap 10§

10§ Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då. Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott.
Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. Lag (2010:1408).

Konkret betyder detta att det inte är möjligt för Radiotjänst att kräva TV-avgift på datorer och mobiler som teoretiskt sett skulle kunna ta emot TV men som är inköpta Innan ett skriftligt förslag lämnats till Riksdagen eller ett av Riksdagensutskott där det klart framgår att den lagtext som Radiotjänst åberopar för sin rätt att kräva avgift även omfattar de från tidpunkt då det skriftliga förslaget lämnas omfattar från den tidpunkten inköpta datorer och mobiler. De datorer och mobiler som var inköpta INNAN ett sådant förslag getts till Riksdagen eller/innan Riksdagen inte Radiotjänst fastställt att datorer och mobiler skall omfattas av TV-licens, får inte omfattas!

Europakonventionen artikel 7

No punishment without law
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed.
Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.

TV-licenslagen speglar inte dagens teknik, SvD Opinion 11 juni uppdaterad 24 juni 2013
TV-avgiften har överlevt sig själv, SvD Opinion 14 juni uppdaterad 24 juni 2013

Det är en av de bärande bitarna i varje demokrati att INGEN lag får vara oförutsägbar. Om du t.ex. handlar en vara som är tillåten och fri från avgift vid en tidpunkt och det inte finns klart uttryckt att det kommer att bli avgift framledes på varan, så är det inte tillåtet att retroaktivt besluta att vara inköpt innan detta klart uttryckts i en regeringsproposition än mindre innan denna tagits av Riksdagen skall avgiftbeläggas!

Read Full Post »

Det var i ett inslag i Ekots kvart i fem-sändning – om att Radiotjänst inte aktivt kommer att söka efter personer som har datorer för att avkräva dem licenspengar efter att SVT börjar sända direkt på nätet – som bomben släpptes:

– Mig veterligen finns det ingen teknik för det, sa Radiotjänsts kommunikationschef Johan Gernandt i Ekot, och fortsatte:

– Och i sammanhanget kan jag väl nämna att den pejlningsteknik som Radiotjänst använt sig av tidigare i historien använder vi inte heller.
……..
Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst bekräftar uppgiften för Expressen.se.

– Nej, det var länge sedan vi tog den ur bruk, någon gång i sluten eller mitten på 90-talet. Det är ett väldigt otympligt sätt att bedriva kontrollverksamhet på, säger han, smått överraskad över att informationen inte varit allmänt känd tidigare.
Bluffen: Radiotjänst använder inte pejlare, Expressen 23 januari 2013

Där föll den sista biten av trovärdighet hos Radiotjänst. De som till råga på allt tillsammans med SVT:s krav på att få ta ut licensavgift för redan existerande datorer och datorer som säljs…..
För att inte tala om hur många domar som varit uppe i domstol där människor bestridit att de har TV. Om någon blivit dömd att betala för TV efter att pejlingen upphört, så torde den personen blivit dömd på falsk försäkran från pejlare. För det är förvisso en väsentlig uppgift om en pejlare som gått ut och knackat dörr har eller inte har bevisning mot den som blivit anklagad. Vem skall betala för den vilseförningen/undanhållande av fakta?

Hur går det i gårdagens uppseendeväckande fall om TV-innehav? Nekades avanmälan En kvinna i Kisa har anmält till jutitieombudsmannen att hon tvingats skriva på ett papper om tv-innehav trots att hon inte äger nån tv-mottagare. Kände sig hotad av Radiotjänst, Ostnytt 23 januari 2013, SVT Regionalt

Bluffen: Radiotjänst använder inte pejlare, umenytt.se 23 januari 2013

Det var sista spiken i licensfrågekistan. Kan Radiotjänst inte vara ärliga, så finns det ingen moralisk eller etisk grund för att kräva att få fortsätta administrera licenser för public service. Varit tillräckligt illa sedan 1970-talet med att det varit vinklade nyheter som sällan stämt med något annat lands press nyheter om händelser som inte varit det man nu kallar politiskt korrektrapporterade enligt SR och SvT:s bild av verkligheten. Nu räcker det. Lägg ner Radiotjänst samt skrota Public Serviceavgift som inte betalas via pay-per-view eller via skattsedeln om alla politiska partier någonsin blir eniga om det. För övrigt behöver inte Sverige vinklade nyheter a la Nordkorea eller gamla Sovjetunionen.

Radiotjänst har gjort bort sig.

Read Full Post »