Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rädda Barnen’

Senaste dumheterna från personer som aldrig lärde in det de skulle lärt in för att visa att de var berättigade till Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 står att läsa i artikeln jag kommenterat nedan:

Detta är vad som gäller EU-medborgare och EES-medborgare (EES-land har EES-avtal med EU)

Utlänningslag (2005:716)3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

Allmänna bestämmelser

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel.
……
3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. >

Barnministern vill inte ha migranter i svensk skola, GP 17 december 2015 Tro katten det. Det är inte ens tillåtet enligt Skollag, Utlänningslag eller enligt EU-direktiv och Svenska Grundlagar.

Skollagen
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

Vilka som omfattas av skolplikt
2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.

Rätten till utbildning
3 § Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.
……

29 kap. Övriga bestämmelser

Bosättning
2 § Med bosatt i landet avses i denna lag den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som inte är folkbokförd här men som

1. omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716),

3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,……..

OBSERVERA NOGA:
EU-rätt ger INTE någon som inte finns registrerad som folkbokförd, medborgare i Sverige/asylsökande/personer med uppehållstillstånd m.fl. rätt att gå i Svensk Skola.

Detta följer av att den fria rörligheten har begränsning i tid för de som inte söker jobb i Sverige. Det krävs även att de som omfattas av den fria rörelsefriheten själva har tillräckligt med pengar för sitt uppehåll för att vistas i Sverige precis som i vilket annat EU-land som helst.

Enda rättigheten som följer som EU-medborgare under förutsättning att person har EU-kort från sitt hemlands motsvarighet till Svensk Försäkringskassa är att få akut läkarvård samt akut tandvård till samma kostnad som medborgare i Sverige. (Respektive annat land) För allt därutöver SKALL en person som vistas i annat EU-land än sitt eget vara beredd att och kunna betala. Ev. ersättning efteråt ges av varje enskild persons eget hemland i enlighet med det landets lagar!
I övrigt finns endast rätt till nödhjälp. Inget annat.

MIGRANTERS BARN ÄGER INTE RÄTT ATT FÅ SKOLUTBILDNING I SVERIGE! ALLA EU-MEDBORGARE ÄGER RÄTT ATT FÅ GÅ I SKOLA I SITT HEMLAND. ENDAST ETT LANDS MEDBORGARE OCH DE SOM FÅTT UPPEHÅLLSTILLSTÅND (T.ex P.G.A. ARBETE) ELLER ATT DE SÖKT ASYL OCH INTE FÅTT AVSLAG) ÄGER RÄTT ATT FÅ SKOLGÅNG I ETT EU-LANDS ORDINARIE SKOLSYSTEM!!!

Det är tillåtet att vara dum i Sverige (också här i Sverige 🙂 ) men dumt att själv bevisa det!

Barnministern kritiseras för uttalande om EU-barns skolgång, GP 18 september 2015 ALLA SOM KRITISERAR BÖR VETA ATT DE AVSLÖJAR ATT DE FALSKELIGEN FÅTT GODKÄNT I ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP. DE UPPFYLLER INTE ENS KURSMÅL FÖR GODKÄNT SAMHÄLLSKUNSKAP ÅRSKURS 9!!!!

Read Full Post »

Hur kan Rädda Barnens generalsekreterare Elisabet Dahlin med att hävda: Vi har jobbat i tio år med att ta fram siffror som vi lyfter fram till kommuner och andra Bråket fortsatte efter kamerorna slocknade, Aftonbladet 17 januari 2013 har sällan uttalats i statistiksammanhang i Sverige.

OM Ni klarat av grunderna för matematisk statistik, så hade det varit en sak. Men att uttala sig utan att ha läst matematisk statistik och utan att tillämpa vetenskapsteoretiska grunder för statistik är ren och skär skandal. Att det visar på dålig matematikkunskap efter Grundskola, och högre studier, är en sak. Men att inte kunna grunderna i statistik är något helt annat. Ni på Rädda Barnen har inte på de senaste 15 åren lyckats presentera en enda undersökning som är matematiskt hållbar ens inom de yttre gränserna för felkällor! Det är allvarligt!

Ni borde skämmas förfalskning eller undertryckande av verkliga uppgifter är inte acceptabelt. Hur kan Ni ens med att skriva under Kritiken mot oss slår in öppna dörrar, SvD 17 januari 2013 Ni står där avslöjade och försöker låtsas som om det regnar och som om Ni är de som kan något. Vet hut!

Allra först: Man skall inte blanda äpplen, päron och körsbär. Grunden för att kunna göra en statistisk analys värd namnet, inte utifrån urval utan faktiska siffror, när det gäller ekonomiska situationen i Sverige. Det gäller att veta vad som är äpplen i en undersökning och vilket medelvärde som just den undersökningen använt sig av. Går inte som Ni gör och länge gjort att blanda undersökningar med olika medelvärden. Medianvärdet som ofta används i enklare statistiska undersökningar, som i övrigt kan vara i stort sett felfria var och en för sig(OBS FÖR SIG), är en chimär. Att man får uppdelat så att man får lika många över som under medianvärdet säger väldigt litet om man inte känner till hur spridningen ser ut i varje kvartil och analyserat medianvärdet utifrån hela befolkningsgruppen samt tagit hänsyn till åldersfördelning samt grupptillhörighet – se och börja med att jämföra de olika staplarna med varandra. (Källa: SCB:s Boendeprofiler Produktkatalog 2012

Tab9b: Familjer 20 > år efter medel inkomster i kvartiler
Tab13: Familjer 20 > år efter köpkraft

 

Låg inkomst ( < 143 036 kr)
Låg köpkraft (0 – 129 533 kr)

 

Medellåg inkomst (143 037 – 243 534 kr) Medellåg köpkraft (129 534 – 185 804 kr)
Medelhög inkomst (243 535 – 414 742 kr) Medelhög köpkraft (185 805 – 257 676 kr)
Hög inkomst ( > 414 742 kr) Hög köpkraft ( > 257 676 kr)
Medelinkomst per familj  
Medianinkomst per familj  
Antal familjer Antal familjer

 

 

Redan här ser de som kan något om statistik och verkligheten två allvarliga felkällor som inte ens SCB med betydligt skickligare statistiker än vad Rädda Barnen någonsin skulle ha råd med trots att Ni ger folk ohemult höga löner i förhållande till det arbete Ni utför (Helt orealistiskt humant sett att en välgörenhets eller insamlingsorganisation skall behöva äta ens 15% i administrativa kostnader av det man samlar in):
* Inkomst på pappret är inte detsamma som köpkraft. Dels har vi i Sverige ett system där ränteavdrag som tillåts gör att två familjer med samma inkomst t.o.m. kan leva med en hel ekonomiskt definierad grupp mellan varandra. I två helt olika ekonomiska världar.

* De som ligger alldeles över den lägsta inkomstgruppen, dvs tjänar för mycket för att få Försörjningsstöd, Bostadsbidrag o.s.v. kan i verkligheten leva på lägre köpkraft än de som lever i den lägsta.

Om Ni sedan tittar på tabell 25 i Årsbok för Sveriges Kommuner 2009, scb pdf-fil Så ser Ni direkt att det är få kommuner i detta land där invånarna i medelinkomst skulle tillhöra de två nedersta dvs den grupp där Ni hävdar att 240.000 barn skulle finnas….. Någon sans och reson måste Ni väl ändå ha när Ni läser statistik?

Se även: Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, scb.se

Det Ni helt glömt bort är att inkomst och köpkraft är en form att mäta som inte säger ett dugg om den känslomässiga barnfattigdomen. Ni tycks tro att alla skall ha rätt att leva på samma levnadsnivå som de tror att grannen och ‘andra’ har. Det är ingen mänsklig rättighet för någon barn eller vuxen, att ha egen mobil, egen läsplatta, egen dator, märkeskläder eller att ens ha pengar över till att resa utomlands. Så mycket pengar finns det inte i det svenska samhället ens före politiker och organisationer ätit mer än de borde av kakan!

Fortsatt debatt efter Josefssons reportage, GP 17 januari 2013
Här fortsätter bråket om barnfattigdomen, Expressen 17 januari 2013

Read Full Post »

Eller är det så att bortskämda curlade snorvalpar går och tycker att alla har rätt att få lika betyg, bo lika fint, klä sig lika dyrt och så vidare. DET EXISTERAR INGEN ANNAN BARNFATTIGDOM I SVERIGE ÄN KÄNSLOMÄSSIG BARNFATTIGDOM!

Det finns barn som får vara föräldrar till sina egna föräldrar för att föräldrarna dricker eller använder droger. Det finns barn som har det svårt hemma. Men det är inte detsamma som att det råder någon form av ekonomisk barnfattigdom i Sverige.

Raseri är ett starkt ord. Det ger en föreställning om starka personliga oförätter eller djupa orättvisor som inte bara gör oss upprörda, utan rentav rasande.

Raseriet i det svenska folkdjupet rör sig emellertid om annat, om vi skall tro den samlade svenska kvällspressen.

Det senaste raserianfallet tycks gälla SVT-programmet Uppdrag Granskning och programledaren Janne Josefsson, som undersökt påståendena i Rädda Barnens återkommande kampanjer om barnfattigdom. Raseriet gäller dock inte de uppgifter som kom fram i programmet, att siffror överdrivits och felaktiga påståenden förts fram. Raseriet gäller att påståendena om barnfattigdomen överhuvudtaget ifrågasatts. Snarare borde vi kanske vara tacksamma för en kritisk undersökande journalistik som ger underlag för en nyanserad diskussion om faktiska förhållanden. Det rasande svenska folket, GP 17 januari 2013

Den politisk korrekta bilden måste ju vara den som vänstern, socialdemokraterna och miljöpartiet presenterat 😛 Något annat verkar inte vara möjligt för de som lever i en sagovärld där de tror att fattigdom är att inte få egen mobil, inte få märkeskläder eller resa utomlands på semestern. Påminner mig om en numera avliden släkting som först läste Svensk Damtidning från pärm till pärm – stod det inte där, så var det inte sant…..

”Ska det vara nån jävla tröst för de som växer upp under taskiga ekonomiska villkor att det finns folk i andra länder som har det sämre?” skrev riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson, S, på Twitter. Josefsson står på de rikas sida – slår neråt, Expressen 17 januari 2013 Hm. Eva-Lena Jansson – Allt människor är lika värda men olika. Det är ingen mänsklig rättighet att du eller någon annan skall få det ena eller andra för att grannen och grannens barn har råd med det. Det kallas att prioritera. Även om man lever som jag själv gjorde under många år när min dotter växte upp med 50 kr över existensminimum, så går det t.o.m. att rent kött och mycket grönsaker varje dag. Det handlar om att prioritera och att ta den tid det tar att laga mat. Själv var jag tvungen till det eftersom min dotter var och är matastmatiker. Man behöver inte ha allt för att ”andra får”. Många av de som ‘får’ får det på lånade pengar genom att föräldrar köper på kredit.

Gårdagskvällens Uppdrag granskning i SVT gjorde det andra journalister borde ha gjort och synade verkligheten bakom larmandet. Resultatet blev förödande. För barnrättsorganisationerna. De har systematiskt svartmålat situationen, blåst upp i sig tveksamma siffror, hårdvinklat statistiska undersökningar och gått till häpnadsväckande retoriska överdrifter. Några horder av svältande svenska barn utan kläder för vintern kunde inte Uppdrag granskning finna. Däremot organisationer som fulspelat på vårt grundläggande rättvisepatos i syfte att skapa uppmärksamhet och fånga sympatier. Deras trovärdighet torde nu vara mycket begränsat. De kan stå där med skammen ” Barnfattigdomen synad, Östgöta Correspondenten 17 januari 2013

Vi möter de hungriga barnen, VD för Fryshuset på SvD Brännpunkt 17 januari 2013 Vilka är då dessa barn? Inom Fryshusets verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, och genom många av de 200 ungdomsverksamheter som ingår i riksnätverket ”Fryshusandan”, möter vi ständigt hungriga barn, barn i 7-årsåldern som tar hand om sina föräldrar, 9-åringar som utvecklat avancerade strategier för att dölja att de bara kan äta sig mätta under skolluncher och barn för vilka fritidsaktiviteter är en utopi. Vi möter tusentals av dessa barn. De har dessutom ofta andra svåra erfarenheter, till exempel i form av missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar eller andra närstående vuxna, våld, utbrändhet, sjudomar, handikapp – eller andra utmaningar som de flesta vuxna aldrig ens kommer i närheten av Missbrukarfamiljer och psykiskt sjuka föräldrar. Ja visst finns de. Men det är inte så att det innebär att det finns barnfattigdom. Det finns utsatta barn.

Tror förresten inte ett dyft på att det finns barn till svenska medborgare som inte får äta sig mätta om det inte är för att föräldrarna använder pengar till alkohol, droger etc. Det finns barn som inte får ha nyckel med sig ut och därför inte kan gå hem om inte föräldrar är hemma, det finns utsatta barn. Det finns många som aldrig borde fått bli föräldrar. Förälder är man hela livet och kan man inte acceptera att man måste prioritera sina egna barn före sig själv, så blir barnen känslomässigt fattiga. Men det är inte samma sak som den barnfattigdom som VD:n för Fryshuset försöker få det till.

Lika illa ute, dvs att inte tåla sanningen är journalisten Anders Lindberg på Aftonbladet som i Fattiga barn och högerpopulismen, Ledarkrönika Aftonbladet 17 januari 2013 lyckas skriva slagord på slagord samt Ad Hoc och Ad Hominem som om han tror att det vore giltiga argument. Falska, förfalskade eller korrigerade, snedvridna statistikuppgifter som bygger på felaktiga data, är och förblir så långt från sanningen som tänkas kan oavsett hur många gånger de upprepas!

Tål vänsterfolket inte sanningen? Se även Förfalskade uppgifter, Norah4you 17 januari 2013

Read Full Post »

Något måste ha gått snett inte bara hos Bris och Rädda Barnen, för det är inte första gången vi i nutid hör talas om korrigerade och/eller förfalskade faktauppgifter och skev statistik……

Uppdrag granskning visade på en av Sveriges genom tiderna mest citerade men helt förfalskade rapport utifrån vilken Bris och Rädda Barnen, samt även ledande Socialdemokrater och Vänstern försökt hävda att det råder Barnfattigdom i Sverige så att ett stort antal barn aldrig får äta sig mätta….. Tack Uppdrag Granskning för att Ni inte går på 1984-förfalskade data!

Barnrättsorganisationen Bris har beslutat att undvika att använda begreppet barnfattigdom.Bris säger själva att de inte riktigt insett innebörden av begreppet. …….
Uppdrag granskning tar bland annat upp en kampanjfilm som gjordes av Rädda Barnen 2011. I den konstaterades det att det då fanns 220 000 barn i Sverige som inte kan äta sig mätta.
Rädda barnens Sverigechef Agneta Åhlund medger i programmet att kampanjen gav en felaktig bild och den lades också ner.
På sin hemsida står Rädda Barnen fast vid att drygt 240 000 barn lever i barnfattigdom. Med det menar organisationen att barnens familjer får försörjningsstöd eller har en låg inkomststandard.
Släpper begreppet barnfattigdom, GP 16 januari 2013

Nog för att det förekommit många märkliga kommentarer i media och artiklar. Läs här utdrag ur min blogg:
ALLA åker inte utomlands. Alla har däremot råd att göra utflykter även om de kanske inte kan sova borta om de inte känner någon som kan låna ut tält och sovsäckar. För mat kostar inte mer om man lagar den på ett terassokök än vad råvarorna kostar hemma. Är man ute i god tid, så går det också att göra långa tågresor lika billigt som ett månadskort kostar per barn över 6 år och vuxen i en familj. Annars går det faktiskt att ta med barn på vandringar i skogsområden eller att åka till en närbelägen strand om sådan finns även om det bara sker någon gång per sommarmånad. Allt handlar om prioriteringar.

Blir skrämd av en annan bloggare, som kallar sig Fattiglappens, uppfattning: ”VAD KOSTAR BARN?

Jo, hälsosam mat, ……….,bio och andra nöjen, t ex Liseberg och Gröna Lund, bussbiljetter, barnförsäkring, gå på hamburger- eller pizzarestaurang (ibland), skolresor, presenter till lärarna, dagisavgift och fritidsavgift, examenskläder, ……., sago- och andra böcker, kanske serietidningar, cd-skivor, eventuellt dvd-skivor, ……., skridskor, skidor, cyklar, skidhjälm, cykelhjälm, andra hobbyprylar, ……, tonåringar särskilt flickor önskar smink och makeup-saker, accessoarer och andra hygienartiklar, frisörbesök för åtminstone klippning av håret, ……., någon semesterresa någon gång, inträden till badplatser, inträden till t ex Skansen och museer, gå någon kurs i dans eller på ett gym eller liknande, …….., mobiltelefon med kontantkort (år 2009), husdjur (utvecklar barns känslor), receptfria mediciner, eget rum (ökar hyreskostnaden), osv, osv.” Fattiglappen

Har markerat poster som absolut inte ingår i det nödvändiga. OK satsa på att försöka få tag på ett par skridskor/skidor på bytesdagar eller köp begagnat. MEN inte katten MÅSTE alla barn gå kurser, gå på gym, ha dyra hobbyartiklar, ha eget husdjur och så vidare. NÅGON MÅTTA får det allt vara på vilka som räknas till fattiga. Man får väl rätta mun efter matsäcken. Någon måtta får det, Norah4you 1 augusti 2009

Inte har de som förfalskar alternativt korrigerar fakta något hut i kroppen idag heller:
”Ska det vara nån jävla tröst för de som växer upp under taskiga ekonomiska villkor att det finns folk i andra länder som har det sämre?” skrev riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson, S, på Twitter.
”Fuck you”
Många kritiker menade också att Josefsson moraliserade.
”Åhå, mamman kan inte vara fattig, för HON RÖKER!! Fuck you, Janne Testosteron Josefsson. FUCK YOU VERY MUCH”, skrev Ung vänsters tidigare ordförande Ali Esbati på Twitter.
Även folk som inte befinner sig till vänster politiskt var kritiska.
”Lite tråkigt att ingen i UG faktiskt diskuterar själva begreppet lite djupare utan stannar vid att den etablerade def. inte håller”, skrev Liberala ungdomsförbundets tidigare ordförande Adam Cwejman på Twitter.
Josefsson står på de rikas sida – slår neråt, Expressen 16 januari 2013

* Det är ingen Mänsklig Rättighet att ha eget rum;
* Ingen Mänsklig Rättighet att få åka på utlandssemesterar;
* Ingen Mänsklig Rättighet att få ny eller ens egen mobil innan 16 års ålder;
* Ingen Mänsklig Rättighet att få ha egen dator, läsplatta eller ens dator hemma
* Det är heller ingen Mänsklig Rättighet att äga och bära märkeskläder;
* Ingen Mänsklig Rättighet att ha föräldrar som äger bil och kan skjutsa runt.
Någon måtta får det väl ändå vara på galenskaperna hos organisationer och politiker.

Något har gått helt snett i utbildningen av unga. Historielektrorerna i Linköping och Uppsala har verkligen haft skäl för sin varning att unga idag saknar såväl ordförståelse som ordkunskap. I det aktuella fallet med sk. Barnfattigdom har två stora organisationer lyckats missförstå begreppet barnfattigdom.
Det finns barnfattigdom i form av att det finns föräldrar vars barn och unga klagar på att föräldrarna aldrig tar sig tid att sätta sig ner och lyssna när de vill eller behöver prata. Känslomässig barnfattigdom är inte ekonomisk.

Släpper begreppet barnfattigdom, SvD 16 januari 2013
Barnfattigdomen i Sverige kraftigt överdriven, SvT 15 januari 2013
”Barnfattigdomen är överdriven”, Aftonbladet 16 januari 2013
Makaber artikel Men fattigdom handlar också om risken att bli utestängd från ett normalt liv. I dagens Sverige måste nog ett barn ha tillgång till en dator och internet, och en mobiltelefon får betraktas som nödvändig rent socialt. För att kunna göra läxorna måste du ha en dator. Uppdrag granskning borde läsa på, Malin Krutmeijer på Aftonbladet kultur 16 januari 2013
Normalt liv är inte att få gå i samma skola, få samma betyg, ha samma kläder eller ens ha egen mobil och uppkoppling till internet hemma. Normalt liv är att ha kläder som är hela och rena samt att ha föräldrar som bryr sig om sina barn tillräckligt för att sitta ner med dem i stället för att curla och jaga runt. Normalt liv är att få äta frukost och kvällsmat tillsammans om inte alltid så när det sker i lugn och ro utan jagande efter något som ”Andra får” eller ”Andra har”.

Sedan tycker jag att det får vara nog med snyftartiklar! Det är därför viktigt att poängtera att den statistik som används i diskussionen kring barnfattigdom inte räknar med de allra fattigaste det vill säga barn till asylsökande gömda och papperslösa. Glöm inte de allra mest utsatta barnen, Oscar Fredriksson, styrelseledamot i Svenska Röda Korset på SvD 17 januari 2013 Vi måste lära oss en enkel sak: De sk. papperslösa är till övervägande delen de som fått NEJ till att få asyl eller uppehållstillstånd i Sverige och som vägrar acceptera detta utan gömmer sig. Kom ihåg att det aldrig varit gratis att ta sig till Sverige för annat än FN:s kvotflyktingar. Kom också ihåg att det inte är en Mänsklig Rättighet att själv bestämma vilket land man vill bo i.

I ärlighetens namn tycker jag mer synd om pensionärerna som inte ens är garanterade den pension de haft året innan! Pensionerna sjunker ytterligare, DN 16 januari 2013 De var med och byggde upp Sverige oavsett om de var hemma med barn på den tiden det inte fanns dagis eller de själva jobbade!
Som sagt ovan: Någon måtta får det allt vara på galenskaperna!

Sedan ett litet varningsord: Vi kan inte bekosta allt och alla från Sveriges Statskassa. De som anser att andra inte får tillräckligt, de får gärna dela med sig av hälften av sitt eget överflöd. Börja hemma i stället för att kräva att svenska samhället skall stå för allt och alla!

Så vänder vi på bladet och vad hittade jag där? Tre snurren till unga miljöpartister som försöker få det till att Bris borde göra pudel – för det handlar ju om hur viktigt det är att poängtera den relativa fattigdomen…. Ett svek av Bris att överge barnfattigdom, tre unga miljöpartister på SVD opinion

Read Full Post »

Som jag skrev i Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 :

”* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

Det är inte precis så att media har haft eller har alla uppgifter i fallet. Många uppgifter har cirkulerat och använts av Vänstern och Socialdemokraterna som om det Haddile varit ett asylfall. Men så har aldrig varit fallet. Det är heller inte så att Sverige är speciellt känt för att ha för barnen bättre föräldrar även om det antytts det med jämna mellanrum. Egentligen är franska föräldrar mer kända för att kunna få barn att respektera ett nej och må bra. Why French Parents Are Superior, Patriceayme 5 februari 2012 är en mycket intressant artikel om franska föräldrar.
Men för all del. Fosterföräldrarna till Haddile är ju inte bara svenskar utan mannen har av media omnämnts som Socialdemokratisk pamp i sin kommun. Nog har väl sådana föräldrar bättre förutsättningar?

Inte enkelt det heller för det handlar inte om föräldrars eller fosterföräldrars rätt att tolka ‘Barnets bästa’ utan om Barnets rätt att få återförenas med sin familj. Något helt annat. Som jag skrev i Barnkonventionen ger Haddile rätt att förenas, Norah4you 26 september 2012:

”att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.”

Fredrik Bengtsson bekräftar för SVT att han hade ett samtal om Hadilles mamma. Han är dock noga med att påpeka att han inte vet om uppgifterna stämmer, men han fick uppfattningen att Haddiles mamma var tillgänglig.
-Utifrån de uppgifterna jag fick i går var det intrycket jag fick, ja.
-Enligt de uppgifterna framfördes det att Haddiles mamma uttryckte en önskan om att få Haddile, säger Bengtsson till SVT.

Ambassadkontakter
Vid telefonsamtalet ska Haddiles mamma ha varit tillsammans med släktingar i Algeriet. Enligt uppgiftslämnaren ska Haddiles mamma ha kontaktat såväl Algeriska ambassaden i Stockholm samt svenska ambassaden i Algerie, men ingen ska ha trott på henne. SVT har inte lyckats nå ambassaderna för att bekräfta uppgifterna.
Migrationsverket har lämnat uppgifterna till Migrationsdomstolen som nu hanterar ärendet eftersom beslutet om utvisning är överklagat.

Haddiles mamma kan ha hörts av, SvT 26 september 2012

KAN HA HÖRTS AV. Har troligen hörts av. Och som så många andra människor råkat ut för att svenska myndigheter inte trott på henne! Alltså försökt få hem sin dotter inte en gång utan två gånger. Mycket intressant. Inte märkligt alls när man har kännedom om hur en del tjänstemän här har en förmåga att inte förstå det folk säger utan mer vad de vill tro att folk säger.
Haddile, GP 26 september 2012
Nya uppgifter: Mamman vill återförenas med Haddile, SvD 26 september 2012
Familjen vill ha tillbaka Haddile, DN 26 september 2012
Haddiles fostermamma om de nya uppgifterna: ”Helt ärligt är jag chockad”, Aftonbladet 26 september 2012

Helt ärligt är jag mer chockad över fostermammans inställning att ” – Det måste tyda på någon slags brist hos en mamma om man väntar så här länge, säger Malén Liewehr. Uttalandet diskvalificerar fostermamman helt i mina ögon. En fostermamma som inte ens fattat att mamman försökt få tillbaka dottern tidigare, vilket faktiskt stått i princip i alla media, och som försöker sätta sig på höga hästar som om hon vore bättre för flickan än flickans mamma, den fostermamman anser jag helt diskvalificerat sig som varande fostermamma.

ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de MÅSTE jobba för att barn skall ha tät kontakt och ökad kontakt med biologiska föräldrar om domstol inte sagt annat när barnet tagits om hand. ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de inte är barnets föräldrar och att barnet inte är lovat till dem för tid och evighet. Undrar hur det står till? För till står det! 😛

Vad följden blir av att pappan också nu nämns i de senaste uppgifterna, det är en annan fråga. Men Haddile är i varje fall inte övergiven. Frågan som uppstår är om myndigheterna reagerade för snabbt när hon var nyfödd. De borde kanske förstått att mamman t.ex. kan ha drabbats av förlossningspsykos och att oavsett om det var orsaken till att hon ‘försvann’/inte fick kontakt med myndigheterna när hon mådde bättre, så borde väl förbaske mig svenska myndigheter om de följt Barnkonventionen redan där och då sökt kontakt med andra släktingar och/eller fadern.

Read Full Post »

med sina föräldrar samt att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.
En tveksam anslutning till möjlig förförståelse visar Johan Croneman: Hur tänkte de när de inte tänkte i fallet Haddile på Migrationsverket, DN 25 september 2012

Exempel på motsatsen är Upphäv beslutet, GP 24 september 2012 samt att bristen på kunskap om vad som står i Barnkonventionen även gäller våra folkvalda….
Politiker frågar ut Migrationsverket, GP 24 september 2012 till de som inte gjort sin hemläxa, och som alla andra som gått svensk grundskola egentligen skulle kunnat detta för att vara behöriga att få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap har även BO Fredrik Malmberg sällat sig…. men han är ju föredetta politiker 🙂
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012 som om det skulle vara en förmildrande omständighet 😛
Migrationsverket bygger utvisning på fel grund, Aftonbladet 25 september 2012

för att inte tala om fosterföräldrarna, mannen lär enligt en del artiklar i media vara Socialdemokratisk pamp, som klagar på att domstol inte vill träffa dem. Domstolen vill inte träffa Haddile, Aftonbladet 25 september 2012 Domstolen följer Barnkonventionen till punkt och pricka. Fattas bara annat!
Fosterföräldrana har inte förstått konsekvenserna av § 7 i Barnkonventionen. Konsekvenserna är att det inte är någon annan än Haddile när hon blir myndig som äger rätten att i biologiska föräldrars frånvaro söka svenskt medborgarskap och att Sverige inte har rätt att ta ifrån Haddile hennes franska medborgskap eller att hindra franska myndigheters ensamrätt att besluta om Haddiles framtid.

fast dessa okunniga är bara några av alla som inte verkar ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.
Fallet Haddile engagerar läsarna, SvD Brännpunkt 25 september 2012

Till de som inte lärt in det som borde vara absolut krav att ha lärt in för att kunna göra sitt jobb ansluter sig även Rädda Barnen….. ”Rädda Barnen vill i stället se att lagstiftningen omformuleras till ”särskilt ömmande omständigheter”. En formulering som i sammanhanget kan få betydande konsekvenser. Med en ändring skulle det finnas större möjligheter att tillgodose det enskilda barnets rättigheter när Migrationsverket beslutar om asyl och uppehållstillstånd.

Barnets bästa väger alltför lätt, Agneta Åhlund chef Rädda Barnens Sverigeprogram samt Elisabeth Dahlin generalsekreterare Rädda Barnen på SvD Brännpunkt 25 september 2012 Skrämmande okunskap om vad som gäller. Det krävs ändring i Barnkonventionen, vilket knappast är möjligt att få FN:s medlemsländer att gå med på, för att ändra svensk lag i aktuell frågeställning. att de dessutom hänvisar till §9 samt ” synnerligen ömmande omständigheter som ligger under § 7 och 8 säger även att de inte kan läsa lag och fördragstexter. Varken svenska eller internationella….. Det är extra allvarligt när det är Rädda Barnen vi talar om….

Vidare är det skrämmande att kunskapen inte finns ute i sociala nämnder. OK nämnderna består av politiker…. men det är inte en förmildrande omständighet. Borde vara tvärt om. Myndigheter i tvist om tvååring, DN 24 september 2012

Frågan visar med styrka på behovet av ämnet Samhällskunskap samt behovet att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare dvs inte tillåta kommuner att spara pengar på att t.ex. fördela SO-ämnen till lärare som har andra ämnen eller att anställa obehöriga som ju självfallet är billigare för rektorer och kommuner.

Se även Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 där jag bl.a. tar upp helheten i Barnkonventionen när det gäller ”em>Barnets bästa För skall ändringar göras, så måste även fall inom landet där svenska barn av en eller annan orsak hamnat hos fosterföräldrar för att barnets biologiska förälder hamnat i fängelse eller blivit långvarigt sjuk samt vilket som är barnets bästa om barnets ena förälder flytt från den andre förälderns rättigheter till annat land och barnet varit där under flera år, tas med i diskussionen innan förändring av svenska lagar som i sig för att följa Barnkonventionen skulle kräva förändring i Barnkonventionens texter och paragrafer.

Read Full Post »