Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘PUL’

Det blir mer och mer markant, jag har tagit upp det ett otal gånger sedan jag startade min blogg 2008 att alltför många suttit av Samhällskunskapslektionerna i Grundskolan utan att lära in. För de som missat det väsentliga som till och med står i Skollagen att alla skall ta till sig, de har väl i varje fall varit på lektionerna? Frågan är fri så också mycket annat. Däremot står det inte rätt till när någon någonstans får för sig att den själv eller verksamheten står över våra grundlagar!

Inledande text till Skollagens 1 kap 4§:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Källa Skollagen Skollag (2010:800)

Nu är i och för sig inte all åsiktsregistrering förbjuden, vilket många fåtts att tro. Det Grundlagarna skyddar oss mot är åsiktsregistrering i allmänna register. Åsiktsregistrering där etnisk eller kulturell eller religiös eller annan integritetskränkande uppgift om enskild person registreras skyddas utöver detta i PUL. Det som är speciellt är att P1 tillhör SR koncernen som har ett avtal med Svenska Staten för att erhålla sina anslag. Förvisso står det inte rakt av i t.ex. Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Radio AB, sverigesradio.se att SR är skyldiga att följa svenska Grundlagar på samma sätt som offentlig verksamhet. MEN, och det är det som gör det till ett Grundlagsbrott. Sveriges Radio har själv i sin text för Lagar och regler följande passus:

Lagar om yttrandefrihet
Sveriges Radio lyder också under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), en av Sveriges två grundlagar som reglerar yttrandefriheten. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar yttrandefriheten när det gäller det tryckta ordet, medan YGL reglerar yttrandefriheten i radio- och tv-sändningar, film, video med flera elektroniska medier.
För diskussionsforum och kommentarsfunktioner på webben gäller lagen om elektroniska anslagstavlor som reglerar vårt ansvar vid efterhandsmoderering.
Dessutom är vi förstås skyldiga att följa alla andra lagar i samhället, t ex upphovsrättslagen och brottsbalken.

Lagar om yttranderätt, SR:s sida för lagar och regler

Med andra ord är det SR själva som klart säger sig följa svenska Grundlagar. Att registrera integritetskränkande uppgifter är varken lagligt tillåtet enligt PUL i något dataregister – vissa av de uppgifter som Ring P1 registrerat är inte ens tillåtna att ha i samma register eller samköras på några villkor, eller enligt svenska Grundlagar.

Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, GP december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, Skånskan 21 december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, SvD 21 december 2012
Lyssnarnas åsikter sparas i hemlig databas, DN 21 december 2012
”Ring P1” registrerar åsikter i hemlig databas, Aftonbladet 21 december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, Norrländska Socialdemokraten 21 december 2012

Att observera: Om t.ex. Bandit Rock, hemska tanke för det är fn den enda radiokanalen jag har respekt för i åsiktsfrihetsfrågan, skulle gjort samma som P1 gjort, så hade det varit olagligt och brottsligt enligt PUL och Brottsbalken.
Det är aldrig tillåtet att registrera människor utifrån politisk eller religiös åsikt annat än i förening där medlemskapet i sig innebär att likasinnade är medlemmar – även här finns det i Sverige begränsningar i lagtext men det tar jag inte upp här.
När P1 som till Sveriges Radios koncern som själva säger sig följa våra grundlagar och lagar inklusive PUL samt brottsbalken gör detta och SR får anslag av staten, då är det en helt annan sak!

Sedan är det viktigt att komma ihåg att våra Svenska Grundlagar varken ger oss den frihet eller det skydd i alla lägen som många förväntar sig om de sovit på Samhällskunskapslektionerna. Våra Grundlagar har många grundlagsskyddade rättigheter. Så långt så gott. I samtliga friheter finns dock ett antal begränsningar. Vissa självklara andra inte. Ytterligare andra begränsningar är så formulerade att det krävs specialkompetens utöver juridisk och statsvetenskaplig för att kunna se om användningen av begränsningarna är inkluderade i de begränsningar som Grundlagen i fråga ger eller ej.
Vi har bra Grundlagar. Inte tu tal om annat. Men, Sverige har inte alls lika stora rättigheter i våra Grundlagar som t.ex. USA har i sin konstitution när det gäller frihetsbiten. Detta är viktigt att komma ihåg när vi kräver att andra länder skall följa de Mänskliga Rättigheterna och bli mer demokratiska. Vi har frihet under ansvar men där ansvarsdelen är klarlagd i form av ett stort antal begränsningar.

Tillägg 01.55 22 december SR: Ny rutin testad i en-två veckor, SvD 21 december 2012 Hur står det till SR? Till och med Datainspektionen har nu börjat reagera för det är aldrig tillåtet att registrera personers åsikter, etiskt ursprung/ras och religiös uppfattning i ett dataregister inte ens med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Tillägg 06.10 22 december 2012 Varför gör ni det SR?, Ledarbloggen GP 21 december 2012 samt Stäng och öppna arkiven, DN huvudledaren 22 december 2012

Read Full Post »

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Regeringsformen

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

VÄNLIGEN LÄS IGEN: ”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde…..”
ALLA människors LIKA VÄRDE SKALL RESPEKTERAS!

Läs vidare i Regeringsformen:
8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871). .”

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871)

Jag tar det igen: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och ANDRA SOM FULLGÖR UPPGIFTER inom den offentliga förvaltningen, d.v.s. även DATAINSPEKTIONEN, SKALL i SIN verksamhet beakta ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN samt IAKTTAGA SAKLIGHET OCH OPARTISKHET. Observera detta Datainspektionen, Datainspektionen kan INTE på något sätt ge en part, i detta fallet Antipiratbyrån, rätten att bortse från det som gäller i PUL eller har befogenhet att sätta sig över Regeringsrättens beslut!

Frågan handlar egentligen om huruvida ip-nummer ska tolkas som en personuppgifter. Datainspektionen har länge hävdat att ett ip-nummer faktiskt kan vara en personuppgift och därmed faller under personuppgiftslagen (PUL)
SvD

Det har dock Antipiratbyrån motsatt sig och i instans efter instans har de hävdat att ip-nummer inte är en personuppgift och att de därför ska få samla in och lagra uppgifterna utan hänsyn till PUL.

Men nu går regeringsrätten på Datainspektionens linje. Det blir konsekvensen sedan rätten inte ger Antipiratbyrån prövningstillstånd och därmed inte tar upp målet.

Dock har Datainspektionen ännu inte förstått att det inte är så att IP-nummer ‘kan‘ tolkas som personnummer i lagens mening utan i lagens mening MÅSTE behandlas på samma sätt som personnummer fram till dess att något tillägg i form av ny lag som påverkar PUL och som ändrar detta eventuellt skulle komma i framtiden. Vilket jag personligen anser vore ett rent självmord av det parti som försöker få fram en sådan förändring.

Datainspektionen har heller INTE enligt Sveriges Regeringsform RÄTTEN att ge någon, Antipiratbyrån eller annan, NÅGOT SOM HELST UNDANTAG FRÅN PUL, så länge inte det kommit en ny lag som formulerar tillägg till PUL där insamling av IP-nummer kan ges undantag utifrån de grunder som IPRED-lagen gett. OBSERVERA DETTA: Så länge INTE PUL samordnats med IPRED-lagen, så får INTE Datainspektionen fatta beslut om något som INTE står i PUL eller i Datainspektionens förordningar!

OBSERVERA OCKSÅ att jag INTE diskuterar upphovsmannarättens vara eller inte vara här. Den behöver moderniseras till att motsvara patenträtten. Men det är en helt annan fråga liksom frågan om det inte är dags att Sverige får en Författningsdomstol.
Läs även: Norah4you 19 april

DN
Ny Teknik
IT24

Read Full Post »

I gårdagens Aftonbladet på Wendela sidorna behandlades en mamma som blivit mammamobbad på nätet. Den ensamstående tvåbarnsmamman Sarah är långt ifrån ensam om sin upplevelse. http://www.aftonbladet.se/wendela/article4349345.ab

Det är därför väldigt bra av Aftonbladet att på samma sida göra klart vad som gäller i fråga om det vi kallar mobbning och trakasserier. [samma gäller också ärekränkning] :

”…fråga 2: Får man till exempel lägga ut andra människors vårdadsdomar och inkomstuppgifter? NEJ, Visserligen är domar en offentlig handling. Men all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet omfattas av personuppgiftslagen, PUL Förutom personuppgifter räknas också foton som en personuppgift

 

PUL

Stalking, är brottsligt. Det finns som särskilt begrepp i flera länders brottsbalkar, i USA, i Norge och i t.ex. Australien. Det är aldrig tillåtet i Sverige heller. Här regleras detta av

PUL (Personuppgiftslagen).

Fråga (19) ställd till datainspektionen: ”Gäller personuppgiftslagen när personuppgifter görs tillgängliga på en privat webbplats?

Svar från datainspektionen: ”Ja, en publicering av personuppgifter på Internet är inte att betrakta som en privat behandling eftersom uppgifterna görs tillgängliga för ett obestämt antal personer.”

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/galler-personuppgiftslagen-nar-personuppgifter-gors-tillgangliga-pa-en-privat-webbplats1/

 

Nog är ett väl ett av de mer skrämmande fallen fn. där någon på en privat webbplats lägger ut personuppgifter i allmänhet samt sekretessbelagda sådana i synnerhet, Monica Antonssons angrepp på ‘Mia’?

MA fortsätter kräva på ‘korten på bordet’ av Liza Marklund när det gäller Mia. MA fortsätter att lägga ut uppgifter om Mia som Mia inte gett tillstånd till.

Det som är värre ändå, enligt min mening är att MA fortsätter att försöka påstå det ena och det andra om Mia samt godkänner kommentarer där drevet triggar varandra till att försöka få det till att MA och drevet har rätt att få se inte bara svenska utan också amerikanska sekretesshandlingar. De som likt signaturen Ulrika försöker göra detta klart för MA får uppleva diverse kränkande påhopp.

Obs kränkande är i detta sammanhanget att använda Ad hominem, tillmälen eller bortförklaringar genom att diskutera något annat än de argument som framförts av annan person. Ad hominem används normalt bara av okunniga samt av de som själva saknar giltiga motargument i en diskussion.

 

När uppgifter läggs ut av någon som dessutom falskeligen försöker förespegla att vederbörande har rätt att försöka få fram sekretessuppgifter samt lägga ut dem på nätet, skulle det kanske t.o.m. kunna röra sig om ärekränkning.

 

Brottsbalken 1962:700

5 kap. Om ärekränkning

”1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.


Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

 

Observera att MA redan i sin titel där hon angriper Liza Marklund direkt och ‘Mia’ indirekt samt i sina uttalande i media skrivit och sagt saker som skulle kunna falla under denna paragrafen. Hon har INTE möjlighet att åberopa 2:a stycket. Skälig grund saknas för att försöka få det till att Mias eget leverne, eller att Mia provocerat fram misshandeln och hoten.

 

2 § Är brott som i 1§ sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.”

 

Andra stycket här är högintressant för hela diskussionen både när det gäller MA-s angrepp på Liza Marklund och Mia samt när det gäller den ensamma mamman Sarah. Vi har lagtexter som ytterst grundar sig på de begränsningar av yttrande- och tryckfriheten som finns klarlagda i våra grundlagar. §1 och 2 i Brottsbalkens femte kapitel är dessutom  helt i linje med PUL.

Det är också viktigt att vi precis som många andra länder, USA bland dem, får en klar entydig stalkinglag. Många unga på skolor drabbas av liknande förföljelse och detta är katastrofalt. Mobbning är INTE tillåten i Sverige! Det är viktigt att svenskar, oavsett var de är födda lär sig att SVENSK LAG gäller i Sverige!

 

Read Full Post »