Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Professor Olle Häggström’

I ett av de mest häpnadsväckande oinitierade debattinläggen hittills i den sk. klimatdebatten, visar Professor Olle Häggström att den av honom i ord så omhuldade vetenskapligheten i form av godtagbar argumentation saknas hos Herr Professor själv! Det enda i hela hans långa inlägg som håller för närmare granskning är

En samvetsgrann forskare måste med lika stort allvar beakta det som talar emot hennes favoritteorier, som det som talar för
http://newsmill.se/artikel/2009/04/03/klimatdebatten-och-lars-berns-forlorade-heder

Men Herr Professor direkt vilse i blåbärsskogen. Ad hominem och cirkelbevis haglar som underkylda droppar i ett höstregn i inlägget. Ad hominem? Exempel på detta finns I röd text avsnittet nedan:

 

I Sverige har detta blivit särskilt påtagligt det senaste året, framför allt i och med att den sammanslutning som kallar sig Stockholmsinitiativet flyttat fram sina positioner, och energiskt spridit sina villfarelser i svensk dagspress.” http://newsmill.se/artikel/2009/04/03/klimatdebatten-och-lars-berns-forlorade-heder

…..

” Annat är läget då vi lämnar vetenskapens inre krets och ger oss ut i det offentliga samtalet på exempelvis dagstidningarnas debattsidor. Där värderas intellektuell hederlighet inte alltid lika högt. Rikligt med exempel finner vi i klimatdebattenAtt sammanfatta deras spretiga budskap är ingen enkel uppgift, men det tycks gå ut på att (a) någon global uppvärmning inte pågår, (b) om den pågår så är den i varje fall inte orsakad av fossilbränsleförbränning eller annan mänsklig aktivitet, (c) om den ändå skulle vara orsakad av mänsklig aktivitet så är det hur som helst inte farligt med lite uppvärmning, och (d) om uppvärmningen likväl skulle visa sig ha negativa effekter så är det ändå för sent att göra något åt saken.” http://newsmill.se/artikel/2009/04/03/klimatdebatten-och-lars-berns-forlorade-heder

Hela det gulmålade stycket är något som vetenskapsteoretiskt kallas cirkelbevis. När vi lämnar det rent matematiska området, så innebär cirkelbevis ALLTID:

Circulus in demontrando  Cirkelbevis uppstår när slutsatsen förekommer i premissmängden. Ju längre cirkeln är desto svårare är det att upptäcka dem. Inom
matematiken uppstår lätt cirkelbevis. ”
http://www.cs.umu.se/~leo/Philosophy/argument.htm

Förutsättningen för Herr Professors argumentation är att följande premisser samtliga är sanna:

P1 * En global uppvärmning pågår sett över längre tidsperioder

P2 * En global uppvärmning orsakas av fossilbränsleförbränning alternativt annan mänsklig aktivitet.

P3 * Att den antagna globala uppvärmningen skulle ha negativa effekter.

Allra först vill jag be Herr Professor begrunda att en stor del av jordytan INTE har annat än extremt korta serier av verkliga uppmätta temperaturer. Ice-core borrningen då? Verkligheten är precis som jag skrev om i https://norah4you.wordpress.com/2008/11/19/grundkurs-i-geologi-for-svenska-klimatfantaster/  att vattnets kretslopp INTE tagits med i beräkningen. Vattnets kretslopp innebär bl.a. att vatten i alla former ‘lever’ och försöker ta sig ner till LÄGSTA möjliga nivå. Dvs. oavsett om vi talar om Arktis, Antarktis eller glaciärer på Grönland, i Alperna o.s.v. så är det ALDRIG så att en borrning rakt ner ens sett över en kortare tidsperiod som 5 år har is som legat på samma plats som den is som ligger ovan eller nedanför den uppmätta nivån. För Arktis är det också så att Arktis, till skillnad från Antarktis, inte har fast mark under sig och att bästa sättet att visa hur isen rör sig under året respektive över längre och kortare tidsperioder är att titta på hur forskningsstationer ‘vandrat’ med isen mätt i longitud och latitud. Ett bra exempel på hur isen förflyttar sig finns att se på sidan 48 i den populärvetenskapliga tidskriften Illustrerad Historia Världens Historia där förflyttningen av Nansens i isen fastfrusna skepp Fram från 22 september 1893 till 13 augusti 1896 visas på karta!

Nåväl en global uppvärmning sett över längre tidsperioder är INTE BEVISAD. Tvärt om är det så att vi förvisso haft en temperaturhöjning från 1910 och fram till idag som stämmer överens med en vetenskaplig rapport från 1931, så när som att den vetenskapliga rapporten om den pågående temperaturhöjningen antog att den temperatur vi hade förra året 2008 skulle inträffat senast 1995…..

Stor del av vår jord inklusive Arktis har INTE sett en vetenskaplig expedition som ens under ett enda år mätt temperaturförändringar före 1960-talet! Detta är något som Klimatfantaster har en viss förmåga att glömma tala om! Interpolerade värden tas fram på lösa boliner från 1860-talet och framåt UTAN att det ens funnits en enda människa som mätt temperaturen på 2/3 av jordens yta före 1920-talet!

Därmed är P1, som antar att en global uppvärmning pågår sett över längre tidsperioder, som bäst obevisad. Som sämst osann. De övriga premisserna kräver att P1 är sann för att de tillsammans med P1 skall kunna leda till en hållbar slutsats. Så är inte fallet så länge som P1 är obevisad. Om P1 är osann, så faller övriga premisser i detta som i alla andra fall av cirkelbevis.

 

I total avsaknad av giltiga argument som leder till en hållbar slutsats försöker Herr Professor att ta heder och ära av vetenskapsmän som har kunskap i områden som Herr Professor i Matematisk Statistik antingen inte läst under sin utbildning eller också glömt.

 För enkelhets skull vore det tacknämligt om verkligheten sett från t.ex. 980-1341 togs med i beräkningen. Verkligheten Herr Professor var den att sett under perioden 980-1280 var den årliga medeltemperaturen på Grönland mer än 4 grader varmare än idag! Temperaturen började sjunka efter en serie av vulkanutbrott runt Island. Det som avgjorde att bara fåtaliga Grönlänningar av de tidigare mellan 3000-5000 bofasta bodde kvar efter att de flesta flyttat mellan 1342 till 1435 (då enligt en nyligen funnen notering i en annal talar om räddningsbåtar som förde över en stor del av kvarvarande grönlänningar till … ja gissa vad. (fakta presenteras i mitt fullständiga manuskrift Grönland och grönlänningar med underrubrik det försvunna folket som förhoppningsvis är färdigredigerat under sommaren). Se även https://norah4you.wordpress.com/2008/11/21/det-al-gore-och-klimatfantaster-glomde-hm/

Det hade också varit tacknämligt om forskare bland ‘Klimatforskarna’ läst åtminstone grundkurserna i geologi, historia, arkeologi, oceanografi samt även det som t.o.m. många som borde kunna det missat: verkligt uppmätta temperaturer i luft och vatten. Åtminstone från 1957 då vi i Sverige med början i Östergötland och norra Småland påbörjade långa serier av mätning av lufttemperatur – vattentemperatur alldeles under vattenytan – vattentemperatur 1 meter ner samt temperatur 1 meter över botten i sjöar (Vättern, Boren, Roxen, Glan, Sommen, Åsunden, Tåkern för Östergötlands del), vattendrag (Motala Ström, Svartån, m.fl. som rinner ut i Östersjön från Vikbolandet ner till Västervik!

Men när forskare på Tema Vatten i Linköping, samt även forskare vid olika institutioner i Stockholm i början av 1990-talet erbjöds att få faktiskt uppmätta värden, inte bara från Östergötland, så tackade de nej eftersom det var lättare att extra- och interpolera värden i förfluten tid……. Som vi sa när jag läste data: SKIT IN SKIT UT.

(Nota Bene så sent som 1994-95 fanns för Östergötlands del större delen av avlästa resultat inklusive uppgifter från väderstationer som numera lagts ner och där bara de varmaste värdena använts i Klimatforskarnas inter- och extrapolering, i en av källararkiven i Vadstena Landsarkiv. Andra delar av landet hade då skickat sina uppgifter till Naturvårdsverket. Jag vet att de i verkligheten uppmätta värdena samt faktiska värden för landhöjning och vattenhastighet/mängd vatten i samtliga svenska vattendrag finns att få tag på i förra fallet på Statens Geotekniska Institut i Linköping (SGI)  i det senare från mitten av 1800-talet fram till 1950-talet i Melin, Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder : The discharge in the Swedish rivers = Le débit des rivières de Suède, Stockholm 1955, Serie: Meddelanden / Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Serie D, 0373-3769 ; 6 ) De avlästa uppgifterna som fanns på dessa ställen stämmer helt överens med de uppgifter som Viak AB-s Geotekniska avdelning fick fram under geotekniska undersökningars resultat vid djupborrningar när man tittade närmare på sedimentära lager inklusive diverse typer av lera som finns avlagrad.)

FAKTA Herr Professor är viktig att både ha och använda sig av. Det räcker inte med att säga:

” En samvetsgrann forskare måste med lika stort allvar beakta det som talar emot hennes favoritteorier, som det som talar för. Detta ideal uppnås inte alltid, men måste ständigt eftersträvas.” http://newsmill.se/artikel/2009/04/03/klimatdebatten-och-lars-berns-forlorade-heder

Herr Professor glömmer bort allt Herr Professor rimligen borde ha läst i vetenskapsteorikurserna under Akademiska studierna en gång i tiden. Något så häpnadsväckande som att Herr Professor sätter sig själv på höga hästar i subjektiva, och därför ej giltiga argument i en vetenskaplig debatt, ordfraser som:

Exempelvis får jag som forskare aldrig lov att använda mig av ett argument som jag vet är felaktigt. Om någon påvisar att ett argument jag använt är ohållbart, så använder jag inte det mer. Och om jag tycker mig finna ett argument som kullkastar etablerad teori, så bemödar jag mig om att ta reda på om argumentet måhända diskuterats tidigare och vad teorin i så fall har att säga om det, innan jag skrider till publicering. ” http://newsmill.se/artikel/2009/04/03/klimatdebatten-och-lars-berns-forlorade-heder.

Men Herr Professor Det är helt ointressant om någon skall behöva påvisa för Herr Professor att ett argument är ohållbart! Ett argument är antingen giltigt eller ogiltigt! Herr Professor borde själv direkt i sina egna vetenskapliga analyser av sina egna teorier hitta vilka argument som är giltiga och vilka som är ogiltiga utifrån att analysera vilka premisser varje enskilt argument kräver vara sanna för att argumentet skall vara giltigt. Observera att ogiltiga argument kan leda till en till synes acceptabel slutsats MEN att för att en slutsats (vilken är den som kan vara hållbar eller ohållbar) skall vara hållbar, så krävs att argumenten som förs fram är giltiga!

Mer Ad Hominem:

” I tidskriften Folkvett 4/4008 (se http://www.vof.se/tidigare.php) gör jag en relativt noggrann genomgång av ett antal texter författade av företrädare för Stockholmsinitiativet, och påvisar bristerna och de direkta pseudovetenskapligheterna i argumentationen. Den som läser min granskning kan lätt få intrycket att den värste demagogen och irrpropagandisten i svensk klimatdebatt heter Peter Stilbs. Detta var antagligen riktigt vid den tidpunkt för ett halvår sedan då jag författade min Folkvett-artikel, men därefter har Stilbs fått hård konkurrens, och förmodligen rentav överträffats, av den f.d. industridirektören Lars Bern.” http://newsmill.se/artikel/2009/04/03/klimatdebatten-och-lars-berns-forlorade-heder

Den vetenskapsteori som vi läste på B-nivå i Statskunskap, Historia, Sociologi och Geografi hade högre krav. För att inte tala om D-nivån, akademiskt arbete, i Historia…….. Akrebi, analys av nödvändigt sanna premisser för att ett argument skulle kunna vara giltigt, analys av att i och för sig visade giltiga argument leder till en hållbar slutsats o.s.v. Var nödvändigt bakgrundsarbete för det vi lade fram!

Jag skall inte genera Herr Professor mera eftersom resterande delen av artikeln som bäst är obevisade cirkelbevis eller obevisade hypoteser, som sämst helt saknar giltiga motargument eller presenterande av giltiga motargument för Professorns antagande. MEN om Herr Professor så önskar och Herr Professor är villig att presentera av Herr Professorn bedömda som giltiga argument för Professorns hypotes, är jag och många med mig intresserade att ta en saklig vetenskaplig debatt även i denna blogg!

Vattennivåer I Forntiden
Fakta om jorden

Read Full Post »