Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pressfrihet’

Samt börja med att inse att det inte heller i Sverige är tillåtet att ens ta del av eller vidarebefordra hemliga uppgifter hur som helst. Tryckfriheten är i högsta grad begränsad – i Sverige precis som i England. Det är inte så att journalister någon annanstans än i USA, där USA:s konstitution gör det möjligare att förmedla uppgifter i tryckt form, äger rätten att hänvisa till Tryckfrihet eller någon form av Offentlighetslagstiftning alternativt ‘behovet’ att informera allmänheten i sin strävan att skjuta demokratiska institutioner i sank. Det är och förblir varje lands Riksdag/Allting/Parlament/Kongress etc som ensamma eller tillsammans med annan makthavare är de som avgör vad som får skrivas/förmedlas/innehas när det gäller hemligstämplat material! Journalister äger inte rätten att bryta mot lagar! Journalister äger inte rätten att kräva sitt eget eller annat lands ledare på sådan rätt!

Chefredaktörer skriver protestbrev till Cameron, DN 24 augusti 2013
Dear Prime Minister Cameron, DN 24 augusti 2013

Det är tillåtet att vara dum. Mycket dumt att bevisa dumhet och okunskap om demokratiska spelregler som självfallet begränsar obehörigas tillgång till hemligstämplat material och därför totalt förbjuder rätten att föra uppgifter vidare muntligt och/eller i skriftlig form. Detta är en av de viktiga bitarna i Demokratin – Människor skall inte utan domstolsbeslut utlämnas till pöbeln.

Så här är det i Sverige:

Tryckfrihetsförordningen

GRUNDLAG

Kapitel 2 Om Allmänna handlingars offentlighet

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954)./em>

Med andra ord det är inte så att journalister i Sverige äger rätten att ta del av clearat, hemligstämplat material när detta är förbjudet i enlighet med gällande lagstiftning bl.a.

Offentlighets- och sekretesslag

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

4 § Av 7 kap. 3 § första stycket 2 och 5 § 1 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 2 yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig.

Med andra ord: I en demokrati finns det alltid av landets konstitution/grundlag beslutade begränsningar i de sk. friheterna – för att skydda enskilda, landets säkerhet och landets förhållande till främmande makt.
Alla som försöker sig på att hävda Tryckfrihet och Yttrandefrihet i strid mot detta visar sin egen okunnighet och ignorans mot demokratiska spelregler! Pressfrihet har aldrig någonstans efter 1800-talets mitt inneburit någon som helst rättighet att bryta mot ett lands grundlagar/konstitution och har i samtliga världens länder aldrig inneburit någon som helst rätt att skriva vad som helst när som helst och hur som helst. I Storbrittanien precis som i Sverige gäller landets Konstitution/Grundlag. Allt annat är rent och skärt vänsterdravel från vänster om Vänsterpartiet i Sverige!

Tillägg 21.30 ännu en av alla journalister som med glädje uppvisar att de inte läst det finstilta varken när de första gången skaffade nätuppkoppling eller senare när de skaffade olika konton via nätet, för att inte tala om att Maria Haldesten liksom så många andra visar att de antingen inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som lärt ut det som krävs i kursplan och kursmål i ämnet samhällskunskap, eller också har de inte lärt in detsamma….. Maria Haldesten: Hot mot den fria pressen, GP 25 augusti 2013 ”Fria pressen” har aldrig fått frikort från att följa något lands Grundlagar/Konstitution än mindre frikort till företräde att tolka av Riksdag/Parlament etc fastställda lagar. Journalister har aldrig stått över lagarna. Inte ens när Sverige som första land fick en Tryckfrihetsförorning var det så att pressen fick skriva allt – då var det två restriktioner majestätsbrott (till vilket även räknades att försöka få ta del av/vidarebefordra hemliga uppgifter) och kritik mot den kyrkan.
Det förra fanns med i de landslagar som gällde över Tryckfrihetsförordningen. Det senare fanns medtaget i den.
Pressen har aldrig någonsin varit fri i Storbrittanien och inte heller i Sverige…… Allt sådant påstående är ren och skär vänster om Vänsterpartiet påståenden.

Read Full Post »

för Sverige skall ju vara demokratiskt eller hur och media säger sig värna om Tryckfrihet och Yttrandefrihet, att ett antal svenska tidningar bland dem SvD, DN, Aftonbladet och Expressen inte längre visar länkar till debattartiklar i för media ”känsliga” och eller politiskt korrekta frågor. Är inte det censur och skall sådan censur om än självcensur kunna försvaras när länkarna inte är i strid med svensk tryckfrihet eller med de Mänskliga Rättigheterna och eller Barnkonventionen????? Pressfrihet i all ära, men om vi har 1984 som styr pressen i strid med svenska grundlagars krav i aktuellt debattämne, så är Sverige illa ute.

Newsmill sällar sig till skaran som inte tål att på sina debattsidor ta med kommentarer de inte anser politiskt korrekta. Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller så vitt inte det i domstol slagits fast i dom att det går över gränsen.

Read Full Post »

eller yttrandefrihet och/eller tryckfrihet, att engelska kungahuset reagerar och agerar mot att prinssessan Kates bröst visas på bild. Hur står det till egentligen. För det första så har hon mig veterligt inte någon avvikande kropp än alla andra kvinnor. Så något som helst samhällsintresse av att se att hon ser ut som andra finns inte annat än i skvallerpressens uppdämda damm där flera media hängt på. Det finns inget som helst skäl att hävda att pressfrihet hotas för att press ev. förbjuds visa bilder på människor som inte godkänt (observera att det om man skall hårdra en del lagar och regler utifrån de Mänskliga Rättigheterna faktiskt kan krävas godkännande för att få använda en person på bild när den är privat) att bilden bli fotograferad på privat område. Någon j-a förståndig person som kan skilja på körsbär och äpplen måste det väl ändå finnas i mediavärlden?

Därför är Kates bröst viktiga, Martin Jonssons krönika på SvD 24 september 2012

Read Full Post »