Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Politiker’

Folkpartiets krav på garanterad hemlagad mat kan för en del vänsternissar kanske tyckas lite onödigt….
Inte lätt förnya FP, GP ledarsidan 26 april 2015

för högerfötter kanske det kravet främst får dem att ställa frågan: VAD kostar det.

Men i verkligheten är det 1:a steget mot att få de som från Grundskolans införande missat att ha ämnesbehöriga lärare som betonat att det är de ÄLDRE som byggt upp samhället samt att ÄLDRE ÄR MYNDIGA FÖR SÅ VITT INTE DOMSTOL BESLUTAT ANNAT.

I efterdyningarna av alla möjliga inskränkningar av personligt ansvar och personliga rättigheter som skett från S-regeringar ned i kommunala socialtjänsten, så kommer det utan tvekan att mullra: Vet hut, Vi äldre är myndiga och Ni har ingen rätt att sätta Er som våra förmyndare!

Norah4you's Weblog

Det behövs däremot utbildning av Sveriges politiker, tjänstemän inom sociala sektorn, inom vård och omsorg även i övrigt!

En äldre som bor på vårdhem är fortfarande myndig så vitt inte domstol beslutat annat. Betalar vederbörande för en lägenhet, rum med badrum och kokplatta, gäller lagligen samma regler som när någon bor i studentkorridor och delar kök och allmänt utrymme. Dvs. Om den äldre själv köpt, fått köpt för sig eller fått i gåva en flaska vin eller sprit, så har inte någon personal rätt att neka den äldre att dricka detta till maten oavsett om det sker i personens betalda lägenhet eller vid fest för flera som bor på samma ställe.

Vänligen läs Regeringsformens 1 kapitel 2 paragraf och lär in vad där står!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes…

Visa originalinlägg 177 fler ord

Read Full Post »

Timrås politiker ska gå en kurs i vett och etikett. Bakgrunden är en motion om uppförandekod som ställts till kommunfullmäktigePolitiker lär sig vett och etikett, Aftonbladet 3 oktober 2012

Tänk, vore det inte en bra idé att utbilda alla politiker dels i Vett och Etikett samt i de områden de skall besluta om?

Read Full Post »

Det behövs däremot utbildning av Sveriges politiker, tjänstemän inom sociala sektorn, inom vård och omsorg även i övrigt!

En äldre som bor på vårdhem är fortfarande myndig så vitt inte domstol beslutat annat. Betalar vederbörande för en lägenhet, rum med badrum och kokplatta, gäller lagligen samma regler som när någon bor i studentkorridor och delar kök och allmänt utrymme. Dvs. Om den äldre själv köpt, fått köpt för sig eller fått i gåva en flaska vin eller sprit, så har inte någon personal rätt att neka den äldre att dricka detta till maten oavsett om det sker i personens betalda lägenhet eller vid fest för flera som bor på samma ställe.

Vänligen läs Regeringsformens 1 kapitel 2 paragraf och lär in vad där står!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kapitel Statskickets grunder

Sakine Madon: Farmor har rätt till sin whisky, Expressen 20 mars 2010 Finns INGEN text i våra Grundlagar som ger IOGT-NTO tolkningsföreträde i frågan.

Read Full Post »

‘skulle’ stödjas på bordet efter att väg banats hos politiker som själva inte läst tillräckligt mycket inom skilda ämnen från oceanografi, geologi, kemi, fysik, matematik, matematisk statistik, meterologi o.s.v. från att varit allt från skeptiska till kärnkraft till att redan under 70-talet starkt förorda densamma energikällan, nu har genom fiffel och båg (jag talar INTE om det som kommit fram via de sk hackade mailen hos forskare) till misshantring av hur statistik skall behandlas för att kunna användas om giltiga argument ledande till en hållbar slutsats, nu har det kommit på bordet och även här i Sverige, eller kanske i synnerhet här i Sverige ?, sägs nu ”Vi måste enas om kärnkraften”, Näringsliv, fack och politiker: För klimatets skull krävs en långsiktig och trovärdig energipolitik., DN Debatt 15 december 2009.

De ekonomiska krafterna, samt de politiska, bakom forskare som i bästa fall ‘korrigerat’ äldre mätdata för att få det att passa den obevisade hypotesen att
A: den mänskliga aktiviteten efter industrins genombrott ÖKAT CO2 halten i atmosfären och att
B: denna CO2 halt ÖKAR jordens medeltemperatur som i sin tur förutsätter
C: att ökad medeltemperatur smälter isarna, i Arktis, Antarktis och glaciärer på höga höjder.

Innan vi tittar lite närmare på dessa obevisade delhypoteser, så kanske det finns skäl att återgå till grundskolans undervisning i mängdlära så som den såg ut när flumskolan infördes här i Sverige (idag klarar inte den ‘vanlige’ 9:e klassaren detta som 7:e klassaren fick lära sig runt 1970). Inte ens om det hade bevisats att A -> B och att B -> C, hade det bevisats att alla C är att härleda till B (ingår i mängden B) och absolut inte att A är den enda eller avgörande orsaken till att C inträffar. Logisk slutledningsförmåga saknas eller har hos en del forskare lagts på hyllan.

Men det är värre än så. Om vi tittar närmare på B, så är det så att det avrundade gaserna i atmosfären har under hela den korta period som de fiktiva, icke avlästa utan beräknade värdena, sägs avse dvs från 1860 till nutid avrundats enligt följande (korrekta värden till höger.
Avrundade värden Verkligt värde avrundat till 2 decimaler
Kväve 78 % 78.08 %
Syre 21 % 20.95 %
Argon 0.9 % 0.93 %
Koldioxid 0.04 % 0.038 %

Sedan följer
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 % så som de traditionell brukar presenteras i läroböcker.

Om vi nu tittar närmare på CO2, så är det så att givet att en exprimentell avläsning görs i ett laboratorium som har torr luft och lägre än 10 grader Celsius, så hade ett värde 0.033 varit det ‘normala’ värdet. Skälet till skillnaden ligger i Kolets kretslopp och Vattnets Kretslopp. Nåväl titta noga på det teoretiskt ‘verkliga’ normalvärdet 0.033 och jämför det med det verkligt uppmätta, 0.038 uppmätt de senaste 100 åren vilket de som gör en djupdykning i t.ex. läroböcker i Naturlära från 1920-talet lätt kan kontrollera, ta sedan ett djupt andetag och försök få ihop bevisningen (hmm) från t.ex. Naturvårdsverket utifrån uppmätta värden 1990 där de påstår att 3,2% ig ökning av CO2 värdet skett de senaste 200 åren. OBS inte i något enda av IPCC-s avlämnade officiella rapporter har detta bevisats, och hade det det, så hade det varit bluff och båg på hög nivå.

Nåväl 3,2% ökning av verkligt laboratorieuppmätt normalvärde 0.033% (inte 0.028 som några av de sk. forskarna fått fram genom sina korrigerade värden) motsvarar ett tillägg som om det varit sant hade motsvarat 0.001056 under 200 år. Observera att redan här skiljer sig verkligheten från de fiktiva uppgifterna som framräknats utifrån att 40% av det FRIGJORDA Kolet hamnat i atmosfären och bildat CO2. Men titta nu noggrant på 0.033 + 0.001056. Det vanligen presenterade avrundade värdet kommer fortfarande att vara 0.033 och på intet sätt skulle en liknande fortfarande obevisad hypotes om framtida ökning kunna påverka den i vardaglig hantering av atmosfärens gaser använda 0.04 …….

En av många källor från 1920-30 talet som använder sig av avrundningen 0.04% för CO2 är Holmström Leonard, Naturlära, Första delen Fysik, Kemi, Geologi åttonde upplagan tryckt Lund 1933 sidan 41 4:e raden…..

När verkligheten och kartan skiljer sig åt, är det verkligheten som gäller. Den förmodade höjningen av CO2 har INTE observerats i verkligheten på de senaste 76 åren….. det använda avrundade värdet 0.04 % var och är högre än det verkliga värdet 0.038 % så som det observerats de senaste 20 åren. Så mycket för hypotesen om 40% förändring eller ens 3,2% förändring under 200 år.

Jag stannar här för denna gången. Det finns mycket mycket mer att tillägga t.ex. titta närmare på hur medelvärden räknas fram (tre olika medelvärden aritmetiskt, geometriskt och harmoniskt har av vissa forskare använts i en och samma analysrapport…. blanda äpplen, päron och körsbär brukade min matematiklärare kalla sådant…); förflyttning av mätstationer eller ändrade förutsättningar (förr mättes temperatur, luftfuktighet och luftttryck på samma nivåer som vid tidigare mätningar på samma plats, dag ut och vecka in år efter år med samma sorts utrustning och på SAMMA tider under dygnet. Nu kan mätstationer flyttas hit och dit utan hänsyn tagen till höjd över havet, grundens beskaffenhet, närhet till vatten o.s.v. Här finns mycket att säga om de sk. klimatforskarnas hantering av VERKLIGA rådata, vilket inte alls är samma som de sk. rådata en del av dem i bästa fall hänvisar till….) Återkommer.

Men notera för dagen att nu har korten kommit på bordet – kärnkraften förespråkas av politiker och media allt utifrån obevisade hypoteser som bygger på mer än lösan grund.

Läs gärna och fundera över de uppgifter som kommer från Klimatmötet i Köpenhamn. T.ex i Kaotisk kamp mot klockan, GP 14 december 2009 Carlgren: ”Det är en skam”, SvD 14 december 2009 m.fl.

Att sedan det finns de som försöker få det till att Miljöintresset minskar i EU, SvD 15 december 2009 om inte klimatmötet når de politiska förutsatser som politiker utifrån obevisade hypoteser försöker framställa som viktiga, det tror jag inte en sekund på. Alltför nära i tiden ligger problemen som verkligen hotar mänskligheten, här nu och i framtiden: Förorening av luft, förorening av vatten, utsläpp i luft och vatten av kemikalier som påverkar fertiliteten (redan har påverkat fertiliteten för bl.a. isbjörnar….) hos allt levande i vatten, i luften och på land. Slaget om de verkliga miljöproblemen har ännu inte börjat. Där har CO2 tillsammans med förändrad surhetsgrad i nedfallande regn p.g.a. föroreningarna i luften en verklig påverkan på vår möjlighet att överleva, vår möjlighet att andas frisk luft och dricka rent vatten. Som framgår av Var tionde göteborgare mår dåligt av avgaser, Metro Göteborgsupplagan 14 december 2009 dör 80 göteborgare i förtid varje år pga luftföroreningar…… jfr det med det totala antalet döda fram till igår av svininfluensan i HELA Sverige – 20 st……

Men Al Gore fortsätter sin vana trogen….. Nu påstår han att Arktis is kommer att vara helt borta om 7 år…… Summer polar ice may vanish in 7 years: Al Gore; CTV.ca 14 december 2009

Tillägg 16 december 06.50: Nu börjar grytan koka. GP skriver på ledarsidan: Låt kärnkraften tävla! GP 16 december så nu har alla ingredienserna tagits fram. Inte för att de, kärnkraftsindustrin, lyckats helt i sin ‘Klimathot’-fantasi men skam den som ger sig 😉 de har verkligen satsat länge för att få media på sin sida i denna frågan…..

Read Full Post »

English text
Allt går att sälja med mördande reklam. Även falska temperaturuppgifter från mätningar i äldre tider. Förvisso kan det finnas anledning att ta hänsyn till städers, t.ex. Stockholms framväxt. Men det är viktigare att se exakt var, plats och biotopsituation, temperaturobservationer gjorts under åren än att ENBART presentera korrigerade värden utan relevans och bevis för att de har ett faktiskt vetenskapligt värde!

Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Sug på detta och förklara sedan vetenskapliga bevisningen för att korrigeringar som gjorts är korrekt gjord hänsyn tagen till biotopsituation och hur observationsplatsen/platserna förflyttats genom åren:
”Röda staplar anger år som varit varmare än genomsnittet, blå staplar kallare. Den svarta kurvan visar mer utjämnade variationer på 10-årsskalan. Stockholms temperaturserie har här omräknats med hänsyn tagen till att staden har växt, och därigenom blivit varmare. Därmed återges på ett så rättvisande sätt som möjligt de verkliga variationerna i klimatet. Medelvärdet på 5.75° avser den ursprungliga, mer lantliga miljön.” http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/faktablad_stockholm.pdf

Sug vidare på karamellen. För liknande förfalskningar av uppmätta data förekommer runt hela jordklotet: Läs först inledningen av blogginlägget ‘Something hinky this way comes ncdc data start diverging from giss på
Wattsupwith that.com gå ner till signaturen evanmjones inlägg:
But what is the difference between GISS, HadCRUT and NCDC ? Do they use data from different monitoring stations ? Do they have differnt methods of making up their data….oops, I mean different methods for analysing their data ? What`s the difference ?

I would have thought there is only the need for one group to monitor the worlds surface stations ?? I`m sure there’s a good reason ?

Well, believe it or not, it’s like this: NCDC takes its data and adjusts it (much controversy there). GISS takes the fully adjusted NCDC data and ”unadjusts it” via some strange algorithm and then applies its own adjustments to the mangled results. Why they do not simply start off with NCDC raw data is a mystery for the ages.”

Så allt går att sälja och fås att svälja när klimatfantasterna använder cirkelbevis, dvs obevisade antaganden som varande fakta för att bevisa att klimathotet förekommer, och i förlängningen använder sig av ‘korrigerade värden’ vars korrekthet saknar bevis och absolut inte tar hänsyn till att temperaturer kan variera även på två mycket närliggande platser om den biotopiska och geologiska situationen är avvikande. Två mycket närliggande platser? Ja i Stockholms fall ovan har man glömt bort att Uppsala förvisso ligger nära, men inte intill och att Stockholm ligger vid inloppet till Mälaren dvs kustnära och Uppsala ligger i inlandet. För att inte tala om alla andra geologiska variabler vars inverkan på temperaturer som de sk. forskarna inte tagit hänsyn till.
Läs även Sanning och konsekvens klimathotet, Norah4you, 1 jan 2009
Läs också om snurren som gör utspel utifrån obevisade antagandet om klimathotet:
Åsa Westlund EU-parlamentariker, krav på skotrar och gräsklippare, Expressen
Ulvskog utspel Newsmill.se 9 maj 2009

Read Full Post »