Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Polislagen’

Någon specialsatsning med anledning av den senaste tidens sprängningar är inte aktuell, anser stadens polismästare.

– Extern förstärkning och fler poliser på gatorna som inte känner miljö och personer är en kortsiktig medicin. Det finns andra metoder som vi jobbar med nu, säger Sintéus.

Vilka då?

– Jag vill inte kommentera det, men jag kan säga att vi har ett utredningsläge som inte ser helt hopplöst ut.Tre granater – på tre dygn, Aftonbladet 24 Juli 2015

Hur naiv och verklighetsfrånvarande får en polischef i en av Sveriges största städer vara?

Missförstå mig inte. Jag har full respekt för Säk, Und, Must och andra inom Polis och Militär som tar sitt ansvar för att inga människor skall komma till skada. Självfallet absolut krav på alla inom Polisen att skydda vanliga människor för de risker som den allt mer liknande krigszon som Malmö verkar ha blivit gått helt åt h-e!

Read Full Post »

I Sverige gäller SVENSKA LAGAR.

Det är beklagligt men i sig mycket allvarligt att det finns de som försöker skylla på Svensk Polis som helt i enlighet med gällande Svenska Lagar avvisar de som utan mötestillstånd oavsett skäl samlas på sjukhusområde. Sjukhusområde är Inte Allmän Plats där vem som helst äger rätten att samlas för att någon anhörig eller vän ligger på sjukhuset. Avdelningar på svenska sjukhus har besökstider och de måste följas. Vad som gäller i andra länder och enligt andra seder än de vi är vana vid sedan generationer i Sverige, det gäller i andra länder. inte här!

Polisen började, vi var inte stökiga, GT 15 februari 2015
Bråk vid Sahlgrenska på söndagen, GP 15 februari 2015

Saknar betydelse om Ni var stökiga – När polis säger att Ni måste avlägsna Er från platsen, SÅ ÄR NI SKYLDIGA ATT GÖRA DETTA OAVSETT OM NI ÄR SVENSKA MEDBORGARE ELLER EJ. För icke svenska medborgare kan svenska Fri- och Rättigheter begränsas ytterligare!

* ALLA som av Polis eller i förekommande fall Ordningsvakt är SKYLDIGA att utan motstånd följa polis/ordningsvakts uppmaning oavsett om denna är att gå från platsen eller att identifiera sig på uppmaning eller om det handlar om att polis beslutar att ta en person med för samtal/förhör

* Varken Sjukhusområde eller Skolområde är Allmän Plats
INTE ens på Allmän Plats är det tillåtet att samlas hur som helst! Mötesfriheten har begränsningar och krav. Polisen SKALL åtlydas DIREKT om Du blir uppmanad gå ifrån det område Du befinner dig!

Regeringsformen
2 kap Grundläggande Fri- och Rättigheter

Förutsättningar för begränsningar i Fri- och Rättigheter
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

Norah4you's Weblog

Vådan av Alla skall med Skolans okunskapssyn syns klart i Trygghetsvärd: Polisen går för hårt fram, GP 6 januari 2014 Den uppkomna okunskapen beror på att alldeles för många lärare i Samhällskunskap varit antingen ämnes-/stadie-obehöriga eller ännu oftare inte alls behöriga lärare…..

Detta gäller i Sverige, även i Rödgrönblå rörans Göteborg. Ämnes- och stadiebehöriga lärare bör ha gått igenom detta redan i 7:an med definitivt sett till att alla elever som skall få godkänt (numera E) i ämnet Samhällskunskap i 9:an har förståelse för vad detta innebär!

Polislag (1984:387)
Allmänna bestämmelser
Polisverksamhetens ändamål

VISSA BEFOGENHETER FÖR POLISMÄNNEN

Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas…

Visa originalinlägg 914 fler ord

Read Full Post »

Vådan av Alla skall med Skolans okunskapssyn syns klart i Trygghetsvärd: Polisen går för hårt fram, GP 6 januari 2014 Den uppkomna okunskapen beror på att alldeles för många lärare i Samhällskunskap varit antingen ämnes-/stadie-obehöriga eller ännu oftare inte alls behöriga lärare…..

Detta gäller i Sverige, även i Rödgrönblå rörans Göteborg. Ämnes- och stadiebehöriga lärare bör ha gått igenom detta redan i 7:an med definitivt sett till att alla elever som skall få godkänt (numera E) i ämnet Samhällskunskap i 9:an har förståelse för vad detta innebär!

Polislag (1984:387)
Allmänna bestämmelser
Polisverksamhetens ändamål

VISSA BEFOGENHETER FÖR POLISMÄNNEN

Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken.
Lag (2002:577).

KONKRET FALL 6 januari 2015: Polisen såg genom fönstret hur en man gav sig på en kvinna med kniv i Gällstad.

Mannen högg kvinnan flera gånger, bland annat i huvudet och i ryggen.

– Patrullen går in och försöker avleda handlingen med bland annat batong. Det hjälper inte så vi övertar kvinnans nödvärnsrätt och skjuter verkanseld mot mannen, säger Joakim Hansson, biträdande vakthavande befäl vid polisen i Västra Götaland.Man sköts av polis när han knivhögg kvinna, GT 6 januari 2015

Först går polisen in enligt §10 punkt 3 vid hotet ser att man verkställer hotet och då får polis överta kvinnans nödvärnsrätt enligt Brottsbalken. Polis får utöver att överta kvinnans nödvärnsrätt i detta läget använda sig av §10:7 i Polislagen. Dvs. Polisen får till skillnad från civil person öka graden av våld. Om du själv ingriper i liknande situation skulle du möjligen kunna få använda något att slå mot mannen med, men aldrig pistol. Inte i Sverige. Här krävs det i den situationen skrivning gällande polis och den gäller bara för polis.

KONKRET FALL 6 januari 2015: ….Fjädermolnsgatan i Länsmansgården. En person hade ringt in och berättat att det bråkades i en lägenhet.

Under insatsen tvingades polisen sätta handbojor på en av de inblandade och i tumultet fick en av poliserna ett slag mot käken.

En person greps för misshandel och våld mot tjänsteman.Polis skadad vid insats, GP 6 januari 2015

Polisen kommer till platsen finner att ingripande enligt Grundtext i § 10 föreligger. Under det ingripandet gör en person motstånd -> personen skall då ha handfängsel/handbojor Polisen blir slagen – Brottsrubricering Misshandel (som minst i det fall som orsakade polisingripandet) Våld mot tjänsteman (Varje person som vistas i Sverige om brukar våld även det som en del naivt kallar aktivt motstånd, SKALL avvisiteras, få handfängsel och är skyldig att utan minsta våld följa med polisman! Om så inte sker begår personen Våld mot tjänsteman enligt Brottsbalken!)

Viktigt att påpeka är att ALLA som av Polis eller i förekommande fall Ordningsvakt är SKYLDIGA att utan motstånd följa polis/ordningsvakts uppmaning oavsett om denna är att gå från platsen eller att identifiera sig på uppmaning eller om det handlar om att polis beslutar att ta en person med för samtal/förhör etc. Även en ordningsvakt i Sverige får vid t.ex. huliganaktioner ingripa i polis ställe och uppmana person att följa med – om personen gör motstånd skall handfängsel brukas och får vid behov batong brukas för att föra med person till lokal där polis inväntas.

KONKRET FALL 5 januari 2015 Vid Hammarkulletorget kastade ungdomar först sten mot en ruta. När den boende öppnade fönstret sköts en raket in i rummet och en gardin började brinna. Branden kunde dock släckas av den som bodde i lägenheten.

Tio minuter senare fick polisen larm om att en raket slängts in genom en brevlåda i Sandeslätt. Raketen exploderade inne i lägenheten och lägenhetsinnehavaren uppges vara mycket skärrad. Skadorna blev dock inte värre än brännskador på en matta.

Vid halv sju kastade någon in smällare genom ett brevinkast på Bredfjällsgatan i Hammarkullen. Även där kunde de boende själva släcka branden.

Även polisen attackerades när de anlände.Lägenheter attackerade med smällare i Hammarkullen, GP 5 januari 2015

Sten mot en ruta är skäl för polis att ingripa. Raket in i rummet hos den vars ruta krossats innebär att § 10:3 situation råder. När polisen attackeras (oavsett av vem eller hur) när de kommer för att ingripa enligt § 10:3 råder utöver Våld mot tjänsteman enligt Brottsbalken samma rättigheter/skyldigheter för polisen som i fall 1 och 2 att ingripa.

INGEN som bor eller vistas i Sverige äger rätt att göra annat än följa polismans uppmaning och all aktivt motstånd ger polisman rätt och skyldighet enligt § 10:7 att använda det som Trygghetsvärden falskeligen påstår vara ingripande där hon ansåg att ”polisen gått för hårt fram”. Polisen får gå ännu hårdare fram om så är nödvändigt för att bli åtlydda! Såväl Polislag, Regeringsformens undantag för Fri- och Rättigheter samt Brottsbalk har den polis som i sådan situation Svenska Lagar och Svensk Grundlag bakom sitt ingripande då han/hon ingriper på det sätt som förekommit i Angered, Hammarkullen, Biskopsgården m.fl. ställen.

I Sverige gäller Svensk Grundlag och Svenska Lagar.

Read Full Post »

Allra först. Hur brutalt det än kan verka när poliser rider rakt in i grupp, oavsett om gruppen är demonstranter i oordning eller fotbollshuliganer, så ÄR DET HELT I ÖVERENSSTÄMMELSE MED SVENSKA GRUNDLAGAR OCH ANDRA SVENSKA LAGAR. Precis som i alla länder, så är det polisens uppgift även här att snabbt lösa upp orosmoment som hotar säkerheten! Där har polisen också rätt att använda batonger samt hundar. Här i Sverige som i samtliga andra länder oavsett grad av demokrati!

Demonstrationsfrihet är en av alla friheter som har klara begränsningar.

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
……
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.
– – – – – – –
Inflikad kommentar (IEJ) Så långt kan de flesta vänsternissar och högerfötter, men vad många här i Sverige missat bl.a. på grund av kommunaliseringen av skolan som lett till att majoriteten de senaste åren inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap, är att ALLA FRI- OCH RÄTTIGHETER HAR SINA KLART ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR. En av de viktigaste följer direkt av 1 kap 2§ skrivning om demokrati och ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE:
————
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. .

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.
.
………
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
—————————-

Det finns en prejudicerande dom som gör att Nazistiska partier INTE omfattas av mötes- och demonstrationsfrihet:
Läs noga:
Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.

HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.Tveklös avsikt med lagskärpning, Dagens juridik 2014/01/15

Det är i det ljuset som vi alla svenska medborgare skall se händelserna runt och vid demonstration i Malmö och Helsingborg!
Utländska medborgare kan genom lagar ha ytterligare begränsningar i fri- och rättigheter allt i enlighet med Regeringsformen!

Flera skadade vid Nazimanifestation, GP 23 augusti 2014 Observera noga. Det fel polisen gjorde var att de begick Grundlagsbrott utifrån prejudicerande Högsta Domstolsdom – Nazister FÅR INTE demonstrera i Sverige eller bära något Nazistmärke på allmän plats.
Observera också, vilket är viktigt, att det inte går att räkna Sverigedemokraterna till nazister eller rasister – läs och försök förstå skillnaden mellan riksdagspartiet Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti (eller andra Nazistiska partier).
Polis på plats i Helsingborg, Kvällsposten 23 augusti 2014

Motdemonstranter skadade vid nazidemonstration, DN 23/24 augusti 2014
Här kommer det svåra. Trots att polisen i strid med gällande svensk Grundlag tillät nazistdemonstration,
så är det inte tillåtet för en enda en än mindre en stor grupp att ordna ”spontan” eller annan demonstration UTAN POLISTILLSTÅND. Det är att bryta mot svensk lag och Sveriges avtal (FN:S Rasdiskrimineringstraktat, EU-direktiv o.s.v.) att demonstrera på allmän plats utan tillstånd. Vad värre är för motdemonstranterna, uppvigling till våld samt störande av allmän ordning på allmänplats samt upplopp ÄR GROVA BROTT. I Sverige som i alla andra länder runt jorden. Det är inte tillåtet att ta lagen i egna händer.
Flera skadade vid nazidemonstration, SvD 23 augusti 2014

Hård kritik mot polisens insats, Aftonbladet 24 augusti 2014 Här gör media en tavla som är jättestor. POLISEN INTE BARA FÅR UTAN SKALL STÄVJA OLAGLIG DEMONSTRATION; MASKERADE DEMONSTRANTER SKALL TAS OM HAND; POLISEN ÄR SKYLDIG ATT LÖSA UPP OLAGLIGA DEMONSTRATIONER SAMT FÅR OCH SKALL ARBETA MED POLISHÄSTAR, POLISHUNDAR SAMT ANVÄNDA SINA BATONGER!

Är det någon som inte anser detta, så är det via motioner i Sveriges Riksdag efter inval som Sveriges Riksdagsmän och Riksdagskvinnor efter två voteringar med mellanliggande ALLMÄNT VAL kan ändra i Grundlagar.

Polislagen

Källa Polislagen SFS 1984-387, Riksdagen.se
Allmänna bestämmelser
….
Polisens uppgifter

2 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Till polisens uppgifter hör att
1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat,
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.

2 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Till Polismyndighetens uppgifter hör att
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Lag (2014:588).
……
Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om
1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,
3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,
5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,
6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller
7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.
– – – – – – – – – – –

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577).

Read Full Post »

Tillägg 21 juli 00.45
Ibland undrar åtminstone jag hur det står till på tidningsredaktioner nu när det äldre gardet börjat pensionera sig….
På DN verkar det som om all kontakt med verklighetens svenska Grundlagar och lagar gått förlorad. Polis i Sverige har rätt att bruka våld om detta krävs för att genomföra en tjänsteåtgärd. Här som i alla andra länder. Finns inget land som är undantaget, skillnaden är om de får eller inte får bruka vapen som tjänstepistol!
Och att det därför – precis som för alla andra myndigheter – finns en skyldighet att kommunicera när det som ser ut som om någon typ av allvarliga missförhållanden uppmärksammats.

Det är svårt att föreställa sig någon­ annan myndighet eller offentlig verksamhet som efter ett avslöjande av motsvarande allmänintresse, en kärnkraftsincident till följd av en berusad medarbetare eller en handläggare på Migrationsverket som sålt uppehållstillstånd, skulle säga på samma sätt som polisen Hög tid att tänka om, DN ledarsidan 21 juli 2013

I Sverige gäller svenska Grundlagar och svenska lagar, DN:s ledarredaktion. Det som är hög tid är att alla som skriver i media får den grundkunskap som varje ämnes- och stadiebehörig lärare SKALL lära ut med början i 7:e klass. Som det nu är visar alltför många upp en okunskap som gör det svårare för dem själva att förstå sammanhang, när var hur och varför. Pseudoliberalism a la Rosseau eller Stureplanscentern torde även den grunda sig på okunskap eller avsaknad av ordförståelse. Oaktat detta, så skiner skribenternas tendens och syfte. Trodde de verkligen något annat? 😀

Ursprunglig bloggartikel:
Bland allmänhetens yngre samt hos media är okunskapen stor, för att inte säga mycket stor om att alla är skyldiga att åtlyda en polisman under arbete. Säger polisman/kvinna till dig att gå från en plats, så är du enligt lagen skyldig att göra detta. Polismannen/kvinnan äger också rätten att bruka det våld som krävs för att få dig därifrån; lyda polisens order om att stanna för kontroll; lyda polisens order om att sätta dig ner etc.

Detta gäller och har full täckning i våra Grundlagar

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt,
använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för
omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,
….fler punkter finns i Polislagen 1984:387 …..

att vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet och kvasiliberaler som tror på frihet a la Rosseau inte har ordförståelse och ordkunskap nog att förstå – är deras bekymmer. Problemet är att vi har fått ett antal jurister, åklagare och advokater som inte har ordkunskapen och ordförståelsen heller…. I Sverige gäller svenska lagar. En klar fördel om de som lämnar Grundskolan, eller som minst de som gått ut Gymnasiet kan läsa och förstå det som står skrivet i lagtext om de tänker bli jurister 😀
Ytterligare ett bevis på svenska skolans kvalitétsförfall sedan Grundskolan infördes.

Varann polis som åtalas för våld går fri, DN 18 juli 2013
Varannan våldsåtalad polis friad, Aftonbladet 18 juli 2013

Självfallet går polismän/kvinnor fria när de använder det våld som krävs för att få människa/-or att åtlyda de order som polis ger i sin yrkesutövning. Samma rätt att utöva våld men i betydligt mer begränsad form gäller även för Ordningsvakter:

Lag (1980:578) om ordningsvakter

Allmänna åligganden

6 § En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det distrikt där han tjänstgör. Han är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att den inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning. Lag (1989:150).

7 § En ordningsvakt skall hålla polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Lag (1989:150).

8 § För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte.

Vore på tiden att ingen fick läsa juridik som inte i språkförståelseprov visar att han/hon har full förståelse för vad ord står för!

Tillägg 19 juli 2013 Ett av många uppvisande av att okunskapen är stor visar GP:s ledarsida upp i dagens ledare. Det är möjligt, till och med högst troligt, att händelsen inte alls reflekterar polisens arbete i stort och förekomsten av övervåld. Men en polis i uniform som missbrukar sin ställning kan räcka för att uniformen mister en del av sin förtroendeingivande status. Det borde polisen förstå. Dessvärre har polisen mött allmänhetens reaktioner mot videon med först tystnad och sedan arrogans. Problem med attityden, GP ledarsidan 19 juli 2013 Problemet med attityden ligger inte hos polisen rent allmänt – den ligger hos allmänheten som liksom den som skrev ledarartikeln inte gjort sin hemläxa. Det är tråkigt att GP:s ledarredaktion inte längre har kvar Anders Kilner och de andra som gått i pension de senaste åren. De hade den kunskap om samhällets lagar och regler som nu tycks ha glömts bort. GP är inte ensamma, tyvärr. Det är attitydproblemet i media och hos allmänheten utifrån vad som skrivits i media de senaste två åren som är problemet. Okunskapen är stor!

Read Full Post »

Det är något mycket allvarligt när det ens kan inträffa att en åklagare i Sverige säger sig Schultz publicerade i morse ett öppet brev till Ask på rättsmagasinet Paragrafs hemsida, där han uttrycker betydande oro över det lagstiftningsarbete om polisens användande av infiltratörer i kampen mot grov brottslighet som just nu pågår på Justitiedepartementet.
Känd åklagare till angrepp mot Ask, Aftonbladet 3 juni 2013

Självfallet skall svensk polis ha samma möjligheter att spana med hjälp av infiltratörer som all annan EU-polis och som är vanligt i de flesta demokratiska stater som har ett Rättsväsende som är berett att följa Grundlagar och lagar i stället för att som nu ofta försöka sig på egna tolkningar som helt strider med lagstiftarna (Riksdagens ledamöters) intentioner som klargjort i såväl förarbeten till lag som i lagen. Kunskaperna i ordkunskap och ordförståelse verkar ha sjunkit i mer än ett fall inom Rättsväsendet. Rättsväsendet är inte lagstiftare och skall heller inte försöka sig på att vara detta. I svensk Grundlag är det Riksdagen som beslutar om vad som står i t.ex. Polislag m.m.

Gång efter gång verkar det som om svenskt Rättsväsende de senaste 10 åren går ifrån vad som står i klartext i lag! Agitera gärna, debattera gärna men sluta försöka leka lagstiftare!

Read Full Post »

och deras frånvarande föräldrar. Inte klasskillnader som Vänsterns anhängare och t.o.m. Löfven försökt få det till. Är det stora problemet när samhället runt omkring drabbas av grabbar, för det är fler grabbar men inte enbart, får för sig att kasta sten eller tända på bilar.

Det märkliga är att dessa ”grabbar” varit synliga i skola och ofta hos polisen långt innan de hamnar i rubrikerna. En del av dem, känner flera av de som tillhört samma röta här i Göteborgs förorter kring Angered, i Majorna, i Tuve, i Backa o.s.v som varit i farten sedan 1998. Träffade på dem i skolor och på buss- spårvagnshållplatser sent på nätterna. Vissa av oss har lång erfarenhet av att prata med de brötiga. För det går att tala, gäller att få dem att lyssna först och vara beredd att våga säga ifrån när de gör något fel samt vara snar att berömma när de gör något rätt. Vissa av oss skriver jag. Jag talar om oss vanliga människor, grannar, kompisar med deras föräldrar eller vi som tittar på när de som knattar spelade fotboll.

Dessa arga unga män har ofta varit arga unga redan på dagis. Senast under pubertsåren har de utmärkt sig. Med de tolkningar av lagarna som många kommuner gjort, har skolan som rustats ner vad det gäller skolpsykologer på plats på skolorna och med den allt sämre skolhälsovården, det som borde och alltid varit behöriga lärares ansvar hamnat i händer på elever och föräldrar samt politiker som anser att det ingalunda är störande om ungar springer ifrån lektioner, har på mobiler, springer runt i klassrummet o.s.v. Den förr så viktiga lugna platsen klassrummet finns inte mer.

Föräldrarna har abdikerat eller så går de och tror att kvalitéts tid när den kan passas in är tillräckligt. Som vore ett barn som växer upp något som ställs på en hylla och tas fram till allmänt beskådande när den idrottar, sjunger etc för att därefter läggas ner i en låda tills föräldrarna har tid. Så tror många att deras barn får respekt för dem. För inte kan det väl göra skillnad om föräldrarna tar sig tid att tala med sina barn samt lyssna, när barnet har tid ? 🙂

– Ungdomarna har ingenting med det att göra så att jag fattar inte varför det började och varför det fortsätter, säger mamman.

Hennes son har nu släppts men är nu ute på gatan igen med sina kompisar.

– Jag har bett honom att vara hemma, men jag kan inte tvinga honom. Jag har sagt till honom att han ska hålla sig borta i väntan på rättegången, säger hon. De flesta tidigare dömda för brott, DN 25 maj 2013 OM inte en mamma kan hålla inne sin tidigare ostraffade tonåring så han inte helt hamnar på fel vägar, hur i hela fridens namn skall då samhället kunna få ordning på den grabben

Har inget att göra förresten? Unga idag har fritidsgårdar. Det hade inte vi på 50- och 60-talet. Men en annan sak jag hör av dessa arga unga män, och andra ungdomar oavsett var deras föräldrar kommer ifrån och i vilket bostadsområde de bor: ”Jag får inte ta med mig mer än en eller två kamrater hem”…… skulle varit på min tid. Jag tog hem hela klassen när vi kände för att sitta och prata. Räckte inte stolar och soffa till satt man på golvet. Fanns det inte mer än bröd utan pålägg, i bästa fall nybakade bullar, och bara saft eller kaffe, så tog alla det som fanns eller frågade i värsta fall om de fick ett glas vatten. Roligt hade man hemma. Inte ute på gator och torg.

I övrigt tror många, långt ifrån bara invandrare utan ut i de fina villaområdena där ungar börjar med droger m.m. i brist på lyssnande föräldrar, att det är samhället som skall se till att deras barn får läsa läxan, får lära sig lag och moral samt helst också få någon frukost på dagis/skola eller fritids. För att sitta ner med sina barn som i lugn och ro får äta något innan dagen börjar, det har dessa föräldrar ofta själva inte varit med om. Här i Sverige var det långt in på 60-talet en vanlig stund med föräldrar. Senare blev det hasta för att lämna före 7 på dagis. Lika bedrövligt på kvällen då det blev vanligt att hasta för att hämta, äta någon snabbmat för att hinna till någon av alla dessa sysselsättningar föräldrar ville (och vill) att deras barn skall få hinna med innan de sent på kvällen kommer hem och får svårt att hinna läxan…..
Läs Ansvaret ligger på föräldrarna, Norah4you 24 maj 2013

Läser idag på SvD:s ledarsida Varför plockar vissa upp stenarna medan andra låter bli? Det handlar dels om personlig moral, men framför allt om social kontroll. I båda avseendena är grundproblemet ett otillräckligt föräldraskap.

Det är egentligen mycket enkelt: Vissa pojkar tillåts springa runt och härja bland brinnande bilar klockan två på natten, andra pojkar hålls hemma av sina föräldrar. De skrattar när stenarna kastas, Fredrik Kärrholm polis och kriminolog på SvD:s ledarsida 26 maj 2013

Peter Kadhammar skriver i annat ‘angeläget’ ärende (sex) under rubriken: I det nya samhället får vi mindre tid till det vi behöver mest, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 26 maj 2013 Han syftar på tid till närhet mellan en person och hans/hennes partner…… Men barna då? Barn har inte bett att få komma till världen. De föräldrar som inte är beredda att sätta sitt barns hälsa och välgång framför sina egna för all del högst väsentliga önskemål, de föräldrarna borde enligt mitt sätt att se aldrig blivit föräldrar. Förälder är man hela livet.

Det finns goda krafter. Föräldrar och andra vuxna som nattvandrar. Nattvandrare räddar skolor från vandalisering, Sveriges Radio 25 maj 2013 Men att det ens skall behövas att rädda skolor, bilar och annat från vandalisering…..

och vad har hänt i lugna Lysekil? Stenkastning mot polisen i Lysekil, GP 26 maj 2013 någon måtta får det allt vara på semesterfolkets barn, för när det gäller vissa platser är det de som tidigt åker till sina båtar, stugor o.s.v. som är de som märks mest. Själv har jag i alla år haft ett ont öga till alla dessa med trasiga fickor som ‘tappar” papper och cigaretter för att inte tala om inte klarar av att ta med sig ölburkar och vinflaskor hem. De har ju ändå burit dem ut….. Alla dessa som beter sig som vore de fastboendes tomtmark något man får använda hur som helst till vad som helst. Om alla ni sommarboende hade en aning om vad fastboende verkligen tycker om värstingbeteende, så hade ni nog sett till att hålla er unga hemma när ni själva slappar av på fredag eller lördagkväll i ‘goda vänners lag’.

Så Löfven: Sluta upp med att göra dagsaktuell politik av något som började spåra ut redan innan första borgerliga regeringen kom efter Andra Världskriget – det är varken klassklyftor eller integrationsproblem att vi svenskar lever ett liv där barnen får finnas och synas men helst inte inkräkta på våra möjligheter att ‘förverkliga oss själva’- Det är varken klassklyftors eller integrationsproblem att de som kommer hit får uppleva att deras barn tror att det är den extrema frihet som många svenska barn har som de själva också har rätt att få. Skolka i skolan, strunta i vad föräldrar säger, slänga ur sig könsord i skolan utan att skolan ens ringer föräldrarna o.s.v. Som man bäddar får man ligga. Sopa framför egen dörr. Arga unga män är inte bara invandrargrabbar eller ens bara grabbar. Aggressionskontroll har de oavsett vad aldrig fått lära sig.

Tillägg 2 juni 2013 Det där med titel är viktigt i nutida Sveriges politiska debattklimat…. eller 😛 Husby-kommission krävs för djup analys, forskare i bl.a. sociologi och kulturgeografi m.fl på SvD Opinion 1 juni 2013 Hallå alla av Er Sociologer och Kulturgeografer, speciellt Ni härifrån Göteborg: Har Ni glömt bort Rita Liljeström. Det finns otaliga mycket bra sociologiska utredningar som klargör varför det blir problem i vissa familjer, vissa grupper och/eller vissa områden. Samma förklaring när det gäller Husby som när det gällde problemområden på 70-talet. Det är INTE Staten eller Samhället, för Samhället är VI ALLA och Staten är det VI ALLA som medborgare som röstar in de som sitter i husen däruppe och bestämmer eller i lokala stadshus m.m., det är inte staten eller samhället som har ansvaret om uppfostran av svenska och andra barn! Det är föräldrars ansvar och OM inte förälder/föräldrarna klarar av det, det är först då som samhället kommer in. Däremot har samhället ansvar för att se till att barn inte far illa och det räcker tyvärr inte med kommunala socialnämnder för att få ordning på de busindivider som i princip varje lärare känner till redan innan de lämnat de första klasserna. När de väl kommer till gymnasiet känner såväl polis som soc till dem väldigt väl. Men soc räcker inte. Det räcker inte med att killarna tas in för förhör och släpps till soc som gör vad de kan, men ändå inte kan hantera detta eftersom det krävs två bitar:

* Klara konsekvenser direkt – inte längre lallande som det varit sedan 70-talets vänstervåg. Vilka konsekvenserna skall vara, t.ex. fotboja och utegångsförbud på helgerna eller annan lösning, det är något som bör fastslås på regional eller landsnivå.

* Föräldrautbildning värd namnet. En gång i tiden ingick det i hemkunskapen att eleverna i vanliga skolan fick lära sig en del, inte tillräckligt, om barn och att ha barn. Dvs inte bara Sex- och Samlevnadslektioner. Andra bitar fanns med på Samhällskunskapslektionerna. Så fanns det också närmare kontakt mellan olika generationer. Morföräldrar och Farföräldrar fanns ofta nära och lite lärde sig nog det uppväxande släktet den vägen. Men nu behövs det verklig Föräldrautbildning. Kanske under gymnasieåren?

Read Full Post »

är vad det handlar om Stefan Löfven.

Arga unga män. Det är vad man ser när man sett några av killarnas ansikten på bilder. Vet ej vilka som tagits eller ej, men jag har sett ett antal för 15 år sedan när de var små boende i Ryd och Skäggetorp i Linköping på bilderna. Tillhörde tidigt de som utmärkte sig bl.a. en jag tyckte mig se på en av bilderna har en bror som jag vet försökte bränna papper i skolpapperskorg när han inte fick som han ville. Alla är inte invandrare, långt ifrån. En av de jag sett på bilderna har en far som tidigare var aktiv och då inte i något av ytterpartierna. De jag sett är samma jag sett när LHC:s värsta gäng varit här ner och bråkat i Centrum. Tror att en av dem var bland de som Göteborgspolisen av misstag pga annat stök i stan tog för Kungsbackafolk och slängde på Kungsbackatåget.

De jag sett har äldre familje eller nära vänner som var nere och bråkade på Avenyn en gång i tiden. Några av de unga månade redan för 15 år sedan när jag lämnade Linköping om ‘djuren’ speciellt pälsdjur och djur som utsätts för labförsök. I det gänget jag tänker på, som ligger nära de jag såg eller de jag tyckt mig se på bilderna började alkohol och droger i många fall figurera tidigt. Inte många av dem som kommer från familjer som har det ekonomiskt sämst. Det handlar inte om klyftor utan om arga unga män som var arga redan när de inte fick som de ville i skolan. 30-tal omhändertagna vid demonstration, Sveriges Radio 25 maj 2013 Inte alls förvånande att det är i Linköping ett 30-tal motdemonstranter till SD bussas från platsen. Motdemonstranterna har sitt fäste nära universitetet i Linköping var SD numera har sitt folk vet jag inte förr var rasisterna fler vid Campus Norrköping.

Bilbränder och bråk sprider sig, SvD 25 maj 2013
De flesta tidigare dömda för brott, DN 25 maj 2013 Självklart är det så. Detta börjar inte vid 20 års ålder utan har börjat långt tidigare med sk. åtgärdspaket som soc och skola med eller utan föräldrars godkännande satt in när case-filen blivit för tjock. Flera liknande fall jag känner till har varit unga som redan i 10-12 års åldern har uppträtt på ett sätt som splittrat familjer. Nog svårt för familjer som har bra balans i tillvaron i övrigt. Katastrofalt för de familjer som kommit nya hit till Sverige och där föräldrarna trots att de lyckats ekonomiskt inte längre har någon kontroll som de varit vana vid.

Som jag skrivit tidigare:
”På kort sikt är den enda lösningen att ta om hand alla orosstiftare, stenkastare och bilbrännare, man kan identifiera. På lång sikt krävs det att man:

A) Ställer krav på alla skolor att se till att elever från 1:a klass får det stöd eller uppmuntran (såväl de som har det svårt som de som idag bromsas av ”Alla skall med” behöver få det som Skollagen trots allt kräver! Få tillbaka ordningen i skolan samt lägg pedagogiska ansvaret helt på ämnes- och stadiebehöriga lärare – erfarenhet är inte nog som det mycket väl visat sig när det gäller kunskapsinhämtandet.

B) Ställer krav på att alla skolor skall ha en skolpsykolog och en sjuksköterska på skolan som minst visst antal timmar per vecka.

C) Tar ifrån kommunerna ansvaret för de ungdomar som idag lämnas till Socialtjänsten med högst varierande åtgärdspaket som körs gång på gång allt medan case-files blir tjockare och tjockare och de andra som borde få hjälp finner att det blir mindre och mindre pengar till de elever och unga som sköter sig. Låt det finnas en gräns när problemunga lyfts ovanför kommungränserna och får verkligt professionell behandling som är lika över hela landet oavsett allt.

D) Sätt fritidsledare och ungdomsledare på skolbänken så att de får verkliga kunskaper i hur Samhället fungerar. Inte hur de tror att det fungerar. Kunskaperna i ämnet Samhällskunskap och vad Demokrati står för har aldrig varit så låga som nu.”
Utdrag ur Det verkar vara organiserat, Norah4you 25 maj 2013

Försök inte göra det till någon klasskamp eller som resultat av ökade klyftor, Löfven. Det är arga unga män som det lallades med redan när de bråkade på dagis eller i skolan. Lallats med, tagits in av polis lämnats över till förälder eller soc och som återkommit gång på gång när de inte fått som de ansett sig ha rätt att kräva. De har ju blivit lallade med redan från början oavsett vilka deras föräldrar varit/är och oavsett om de varit invandrare eller svenskar sedan generationer. Svenska utbildningsväsendets personal har sedan kommunaliseringen blivit rädda att våga säga stopp i tidigt skede. Lärare får ju enligt vissa kommuner inte ens ta och lyfta ut en elev som slår på andra elever.

Mycket läsvärd artikel: Det hjälper inte att kasta sten, GP 25 maj 2013

Read Full Post »

föräldrar som tar sitt föräldraansvar enligt Föräldrabalken. Det är det som är problemet.

Tillägg 19.20 21 maj 2013
Dumma uttalanden haglar från politiker: Allt ansvar kan inte läggas på förorten, Lawen Redar Stockholms Arbetarekommuns styrelse och Anders Österberg ordförande Socialdemokraterna i Akalla på SvD Opinion 21 maj 2013 JO ALLT ANSVAR KAN ENDAST LÄGGAS DÄR DET HÖR HEMMA: HOS DE SOM STARTADE UPPLOPPET försök inte med något annat! Det finns varken någon som helst ursäkt, förklaringsmodell eller giltigt argument som inte lägger ansvaret där det hör hemma – hos de som använder våld för att få igenom sin egen uppfattning! Det hör inte hemma i en demokratisk stat. Anarki vill vi inte ha i Sverige!

Nedanstående är den ursprungliga bloggartikeln:
Aftonbladet har helt rätt i större delen av Oisín Cantwell artikel. Speciellt rätt har han när han skriver: Att hävda att polisen bär skulden till kravallerna är för övrigt kvalificerat nonsens. De som startade upploppet, som kastade stenar och eldade upp bilar, är de ansvariga. Överdrifter och sanningar i Husby, Oisín Cantwell på Aftonbladet 20 maj 2013

Däremot har jag mycket svårt att tro kvinnan han refererar till som trovärdig när det gäller vad poliser skall ha sagt. Skälet är mycket enkelt. Jag är SO-lärare och van vid att såväl svenskfödda som utrikesfödda (som inom parantes ofta är bättre på ordförståelse och grammatik än svenskfödda som bara slussats igenom grundskolan) lyckas med att missförstå. När ord är tagna ur sitt sammanhang är det inte alltid det som den som uppfattar ordet men missar meningen tolkar ordet som. Tvärt om är detta ett av de många problem som finns ibland ungdomar och unga vuxna idag. För att göra en jämförelse med ett barn under 12 år vars mamma säger till barnet som gör något tokigt ‘det var väl dumt’, och barnet (har haft skolelever jag fått förklara detta för) får för sig att mamman (eller någon annan) skulle sagt att barnet var dumt. Jag har varit med om att invandrarelever och andra från icke studievana miljöer helt missuppfattat liknande ord utryckta från sammanhang. Och de missuppfattningarna har skett i vanliga skolan…….

Kanske ä r det bara Megafonen som har tagit tillfället i akt att koppla samman kravallerna med dödsskjutningen. Men det kan mycket väl finnas ett samband.

Uppenbart är att hat mot polisen eldas på av organisationen, som i ett pressmeddelande skriver att ”förbipasserande vuxna som stadsdelens fältassistenter och Husbybor attackerades med batonger och slag. Polisen släppte även lös sina hundar.” Polisen dementerar detta och uppmanar alla som sett något sådant att anmäla.

Självfallet ska inte polisen bete sig illa. Men nog är det en smula cyniskt att anklaga polisen när de ingriper i ett tumult. Polisen verkar dessutom ha gjort sitt jobb och skyddat oskyldiga boende. Bland annat evakuerades ett flerfamiljshus efter att ungdomarna tänt eld på ett garage. Det största sveket hade utan tvekan varit att inte skydda medborgarna. Låt stenkastarna ta ansvar, SvD ledarsidan 21 maj 2013

Självfallet skall de som kastar sten och/eller tänder eld på bilar ställas till ansvar. Anarki som Megafon verkar förespråka är raka motsatsen till demokrati. Polisen har grundlagen, regeringsformens 2 kap 20§ samt polislagen bakom sig när de gör ingripanden. Hur det ens finns någon som kan beskylla polis för att ha enorma hundar är extremt märkligt. Lika märkligt att en del tycks vilja få frågan ‘har ni inte hundar i ert hemland’ till att vara rasistisk. Nu går skam på torra land när en lösrykt fråga förs fram som rasistisk. Lämplig kanske frågan inte var, men det är något helt annat än att den skulle vara rasistisk.

Verkar finnas anarkistiska grupperingar som gör vad de kan för att inte behöva leva efter lagen. Varför satte ett gäng unga van­daler eld på bilar och slog sönder fönster i Husby centrum?

Ingen av dem som deltog i upploppet i Stockholmsförorten under söndagsnatten har förklarat varför de anser sig ha rätt att förstöra andra människors egendom. Men företrädare för Megafonen, en organisation som bedriver ungdomsverksamhet i flera förorter, hävdar att det var en begriplig reaktion på polisens dödsskjutning av en 69-årig man förra veckan. DN har helt rätt i artikeln Destruktiva reaktioner, DN ledarsidan 21 maj 2013 Inte bara destruktiva och brottsliga reaktioner. De sk. reaktionerna är också kontroproduktiva. Det är inte så att våldsverkare som förstör andra människors ägodelar och riskar andra människors liv och hälsa gör speciellt bra reklam för de människor de säger sig representera. Tvärt om!

Se även Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013
Vill även påminna om vad jag skrev 2009 när bilbränderna härjade här i Göteborg:
utan fastmer om stökpellar som blivit behandlade som småkungar redan i de tidiga skolåldrarna. Både svenskar sedan generationer och invandrare.

Båda grupperna tycks som det ser ut och hörs på stan här i Göteborg vara utnyttjade av vissa extrema grupper på vänsterkanten. Samma grupper som omtalas i Aftonbladets artikel idag om
Extremisternas torpeder hörs det talas om på stan. Dock finns det ett fel i den artikeln. LFA i Linköping har en kärna som tillhört AFA sedan början av AFA. Några av dessa kommer precis som de i andra delar av landet från mycket etablerade familjer. Ett par av dem var kända som stökpellar redan när de gick på dagis. Jag askulterade på deras fritids när jag gick på lärarhögskolan i Linköping i början av 90-talet och min egen dotter hotades, förföljdes, sparkades m.m. av två av dessa. Så jag känner igen dem oavsett om de dyker upp här i Göteborg som i samband med bråket på Avenyn under EU-mötet eller om de slängs på tåg till Kungsbacka som misstänkta halländska bråkstakar när LHC spelat mot Frölunda.

Det dessa extremgrupper och religiösa grupperingar som skyller på samhället och utanförskap har gemensamt är tre saker: De tål inte tillsägelser och skolan/soc med flera har daltat med dem för mycket; De hatar USA och Israel samt de vill synas i media och press.
Det handlar inte om utanförskap, Norah4you 13 september 2009

Read Full Post »

det är viktigt att dokumentera. ”Det är viktigt att dokumentera”, Thomas Mattson Expressen 24 maj 2013

Problemet är inte när media dokumenterar utan när media okritiskt släpper igenom vinklade uttalanden om händelserna eller t.o.m. låter bråkmakarna uttala sig på ett sätt som nästan är (kanske till och med är brottsligt övertramp) till uppvigling.

För bråkmakare är de som ligger bakom – och vilka det är, är ganska lätt att se om man går tillbaka samt tittar på vilka som uttalat sig när och var i liknande frågor till förmån för de som vill fördärva samhället på ena eller andra sättet men kallar det protester mot samhället…. nu som tidigare. Ännu mer tyckligt blev det när man tittar närmare på 5 av de första ställena utanför själva Husby det hände. Ringde en stark signal från en inre klocka direkt.

Nåväl, vad menar jag med övertramp?

Ex 1. Utdrag ur Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013

Om Megafons sprakfålar(gammalt svenskt ord slå upp) och bråkstakar, i detta fallet invandrare i andra fall invandrarfientliga grupper eller fotbollshuliganer inte respekterar våra svenska Grundlagar (Regeringsformens 2 kap 20 § gör detta grundlagsriktigt) så får de problem.

Megafon om upploppet i Husby, SvD 20 maj 2013

Polisen måste erkänna att de gjort fel, DN 20 maj 2013 NEJ POLISEN HAR INTE GJORT FEL! Det som gäller är frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar. Hotar någon en annan person, polis eller inte, med våld eller vapen, så är det svensk polis skyldighet på samma sätt som i hela Västvärlden och större delen av övriga världen att stoppa detta OM NÖDVÄNDIGT MED VÅLD. Detta våld inkluderar allt från användande av batong, polishund, polishäst, till handgripligt våld och användande av vapen utifrån hur polisen, inte åskådarna, bedömer riskerna för någon persons liv och hälsa, oaktat om denne någon är polisman eller tillhör allmänheten!

Ex 2. Ett upplopp är det tystades språk, Andres Lokko på SvD:s kultursida 24 maj 2013 Hela utformningen av den artikeln är ett enda stort offergörande av de invandrare som bor i förorter och där ungdomarna känner hopplöshet och utanförskap. PROBLEMET är, att det är något som i princip alla som inte tillhör innegrupperna numera gör i den åldern. Visst är det illa att de ungdomarna inte klarar skolan, och där går det att göra mycket inte med mer pengar eller fler vuxna utan genom att se till att eleverna i dessa områden endast får ha ämnes- och stadiebehöriga lärare oaktat vilken skola de går på. Men detsamma problemet har unga som bor i rikare områden där föräldrarna skjutsar dem till träning och sedan lämnar dem vind för våg, där föräldrar aldrig någonsin ens anser att de minsann skall bry sig om att hjälpa till med läxan för läxan det är ju skolans sak och får ju inte inkräkta på fritiden. Talat med många unga som känner lika stor hopplöshet och utanförskap samt omöjlighet att se en framtid. Inte lika mycket kriminalitet, dvs utom droger och alkohol, bland de ungdomarna till att börja med. Men även de känner att samhället och vuxenvärlden sviker. De tar sig aldrig tid att sätta sig ner och lyssna, som så många unga säger.
Vet fler invandrare, fattiga invandrare som lyckats få jobb men ändå inte har det fett, som bryr sig om sina barn än V70-föräldrarna verkar göra. Så offer är inte någon för att den är invandrare och har det extremt jobbigt och känner sig utanför. Unga idag känner sig ofta utanför på ett helt annat vis än vad vi gjorde.

Ex 3 Gäller ett av flera exempel på det som för mig liknar uppvigling när det släpps fram. <A HREF="Ni står mitt i stormen. Er värld brinner. Och vi skriver till er för att säga att vi vet vad ni går igenom, och att vi beundrar hur ni har hanterat de senaste dagarnas händelser.

För några år sedan brann bilar i Biskopsgården. Polisen gjorde som de ville de där nätterna och när morgonen kom sa politikerna vad de ville om oss. Skrivgruppen Pantrarna: Till en nation som brinner, Aftonbladet 23 maj 2013

– – – –
Sedan kan man alltid diskutera om hur mycket som skall rapporteras direkt och hur mycket som skall dokumenteras och läsas igenom några gånger på redaktionerna innan det trycks. Men det är ju sådana problem som vi läsare anser att Du och dina kollegor bör kunna klara av att lösa. Alla kan det tyvärr inte./ Inger E

Read Full Post »

Older Posts »