Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pierre Schori’

trodde att de var Svenska Staten. Säpo är inte militär organisation vilket vänstern vänster om svenska Vänsterpartiet än idag försöker få det till. Det må ha varit misstro mellan Svenska Säkerhetspolisen och Socialdemokraterna. I ljuset av vad många av oss vetat sedan 60-talet samt av de uppgifter som igår blev helt officiella, så fanns det skäl för Säpo OCH för Underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten att vara uppmärksamma samt misstänksamma på Syfte, Tendens och verklig Bakgrund till ledande Socialdemokraters agerande. Det är milsvida vatten mellan att Sverige som land hade och har kontakt med USA, en av de få verkliga demokratierna vid sidan om Schweiz, och att svenskt Regeringsparti i strid med gällande Grundlagar hade direktkontakt med Sovjetunionen, en av de värsta diktaturerna som funnits vid sidan om Nazityskland.

USA, som trots all vänsternoja (speciellt av de som vägrar ta ansvar för vad de själva godkänt) är och förblir betydligt starkare demokrati än vad Sverige någonsin fått tillfälle att bli. Mycket beroende på att USA:s statliga historia som i grunden startar och bygger på USA:s konstitution ger sina medborgare mer frihet under ansvar än Europeiska demokratier, möjligen undantaget av Frankrike, gjort.

Men i Sverige så resulterade en sammanblandning mellan Socialdemokraterna och Staten redan innan Andra Världskriget i att det var från svensk Socialdemokrati (utifrån en Bondeförbundares förslag) som Rasbiologiska institutet i Uppsala*, vars ”forskning” kom att utgöra grunden för att nazisterna, observera att nazisterna var Nationalsocialister inte högermän utan socialister, kunde ta sig fram i Tyskland som beundrade allt ‘Nordiskt’.

* Det var en märklig blandning svenska politiker som låg bakom att Rasbiologiska Institutet fick klartecken av svensk Riksdag 1921. Bland de som var aktiva fanns Hjalmar Branting (S), Arvid Lindman (H), Nils Wohlin Jordbrukarnas Riksförbund, Edvard Wavrinsky (S, från början Liberal), Alfred Petrén (S) och motionen som antogs hade lagts fram av en blandning svenska riksdagsmän under ledning av Socialdemokraten Wilhelm Björck. Värt att påminna alla svenskar om: Det var Sveriges Socialdemokrater (Undantaget Erlander och Sträng, två som ännu inte nått sina senare ledande positioner) som var ledande bakom att judar i Tyskland fick begreppet jude inskrivet i sina pass……

[utgångspunkt för nedanstående utdrag ur bloggen var censurering av inlägg på debattsida i tidning/IEJ]
Märkligt, men mitt inlägg från historisk kända rötter till dagens EU och Tysklands skuldproblem togs bort. Vem censurerar vad som verkligen gällde och när tänker vederbörande som censurerar acceptera att vi svenskar får göra upp med vår rasistiska historia för Rasbiologiska institutet föreslaget av en Bondeförbundare och genomfört av Socialdemokrater samt den spridning det fick i Europa?

Hur lång tid skall det ta innan alla svenskar får klart för sig att det verkligen inte var högerkrafter som var enda drivande i rasfrågorna här i Sverige. Verkligheten dvs inte 1984-nyhistoria om vad som hände fram till Andra Världskriget, var den att det endast är kommunister och liberala frisinnade Folkpartister som kan bära huvudet högt. Undantaget är så vitt jag vet när det gäller ledande politiker Tage Erlander och Gunnar Sträng. Annars fanns det mer än en känd person som gjorde för vår tid märkliga utspel under mellankrigsåren. När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Det som skilde dessa socialdemokrater från övriga som låg bakom rasbiologin, var makarna Myrdal. Makarna Myrdal som tidigt pläderade för att det vi idag kallar Staten visste bättre än föräldrar. Budskapet inlindades i termer som Folkhemmet där Staten i princip antogs veta bäst och vara den som borde ta hand om svensken från vaggan till graven. Tidig indoktrinering fanns halvsynligt i flera av de skrifter som kom. Det var här som Socialdemokratin kom att ha mer än en likhet med den Sovjetiska statsledningens syn på Staten – medborgarfrågan. Indirekt även på vad som för svenska folket skulle presenteras som demokrati men som i verkligheten precis som Peter Bratt säger till DN om IB-gateaffären:
Peter Bratt kallar det svenska samhället på 60-talet för DDR light, alltså en mildare form av det gamla kommunistiska Östtyskland. Även om det i Sverige fanns demokrati och yttrandefrihet, så fanns det ingen tydlig skillnad mellan rege­ringspartiet Socialdemokraterna och staten.

– Regeringen tyckte inte att Säpo fungerade som det skulle. Därför hittade man på en egen säkerhetstjänst, menar Peter Bratt.

På motsvarande sätt anser han att Säpo hade en stark misstro mot Socialdemokraterna och såg dem som landsförrädare som ville sälja ut Sverige till Sovjetunionen. Misstro lade grunden till spionorganisationen IB, DN 28 augusti 2013

Det är anmärkningsvärt att svenska media i flertalet fall försöker låta bli att berätta om IB. Vänsternissar som Bratt och Guillou har helt fel när de fortsatt försöker få det till att det skulle vara viktigare att se på Sveriges samarbete med USA. USA är en demokrati – Sovjetunionen var en diktatur.

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Demokrati! i Europa?, Norah4you 8 april 2013

Det som ledande Socialdemokrater torde försökt luta sig mot, var en ‘uppsåts’ skrivning som Olof Palme och Lennart Geijer genom proposition 1975/76:174; om ändring i brottsbalken (Se: 1975/76:174 om ändring i brottsbalken, Riksdagen.se ändringen kom efter att lagen antogs att lyda:

Brottsbalken

19 kap. Om brott mot rikets säkerhet

4 § Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som före- träder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst fyra år.
Innebar brottet fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga förhållande till främmande makt, dömes till fängelse, lägst ett och högst sex år, eller, om riket var i krig, till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag (1976:509).

Här kom från den dagen lagen togs att råda en kollision mellan Regeringsformen som ingalunda ger en sittande svensk regering så stora friheter och hur Socialdemokratin försökte styra Sverige och svensk opinionsbildning samt i förlängningen synen på vad ledande Socialdemokrater fick och inte fick göra, vilka diktaturer som Socialdemokraterna ansåg de hade rätt att samarbeta med utan att rådfråga Sveriges Riksdag……..

Läs vidare i paragraf 5§ som kan ses som ett försök att ändra paragrafen ovans effekter…..

5 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller ej, för spioneri till fängelse i högst sex år. Detsamma skall gälla, om någon i syfte som nu sagts obehörigen framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift. Lag (1981:1165).

Observera att Regeringsformen INTE ger ett enda svenskt politiskt parti tolkningsföreträde eller ens rätten att självständigt besluta om att samtala i form av ömsesidigt utbyte med någon diktatur!

IB-gate är inte som Socialdemokrater idag försöker få det till något som ‘var en gren av militära underrättelsetjänsten’. Det var något som Socialdemokraterna försökte pracka på Sveriges Försvar och hur det gick till kan vem som helst som har forskarbehörighet att söka i våra svenska Landsarkiv själv leta upp.

Staten i partiets tjänst, DN huvudledare 28 augusti 2013

Se även IB-gate, Norah4you 27 augusti 2013

Read Full Post »

och Socialdemokratin….. USA hade sitt Watergate och Nixon – Sveriges motsvarighet är IB-gate och Socialdemokratiska partiet. I båda fallen handlade det om den yttersta statsledningen som utifrån sin egen agenda och sitt eget partis ego ville få kontroll över mycket som inte direkt ingick i landets underrättelse-/säkerhetsorganisationers uppgifter.

I Sverige innebar detta att Sverige genom Socialdemokratiska partiets lednings beslut som bl.a. kom till för att man inte ansåg sig få tillräckligt stöd för sin egen uppfattning hos Försvarsstab och militärledning skapade en egen underrättelseorganisation. En av de viktiga bitarna bakom IB torde ha varit den tudelning av Socialdemokratiska partiet som en del befarade att var på väg efter Andra Världskrigets slut. Det fanns då, och finns kanske idag, medlemmar i det Socialdemokratiska partiet som stod (står?) det gamla kommunistiska partiet nära i frågor som rör hur landet bör styras/kontrolleras samt även i frågor som rörde (rör?) vem som borde (bör?) ha mer än vad grundlagarna ger rätten till sittande regering att besluta om.

allra först är det dags att tala klarspråk – den utrikes-(?) underrättelsetjänst som SOCIALDEMOKRATERNA skapade under krigsåren. Och som SOCIALDEMOKRATERNA fortsatt kontrollerade även efter att man under Erlanderregeringens tid på 50-talet under ledning av Sven Andersson (S) och Torsten Nilsson (S) träffade överenskommelse med Försvarsstaben att Försvarsstaben skulle få använda sig av de dryga 20.000 arbetsplatsombud som Socialdemokraterna genom fackföreningarna hade på svenska arbetsplatser. Dessa arbetsplatsombud hade utöver sin fackliga uppgift även till uppgift att rapportera alla arbetare med kommunistiska åsikter. Denna Socialdemokratiska kontroll över denna del av Sveriges underrättelse-/signalspanings-/säkerhetstjänstarbete fortsatte långt efter att den sk. IB-affären exploderade.

Hemliga möten. Den socialdemokratiska partitoppen diskuterade svensk inrikespolitik på hemliga möten med representanter för Sovjetunionen.

Informerade IB. De skickade rapporter om mötena till den hemliga spionorganisationen IB. En av rapportörerna var den ledande socialdemokraten Pierre Schori ”Svenska folket har rätt att få veta, DN 27 augusti 2013
så långt verkar allt som om som minst IB gjorde vad Socialdemokratiska partiet i sin överenskommelse med Försvarsstaben utlovat. Så långt tycks det också som om Pierre Schori var en rapportör……

men var det så?

Han visar dokument från IB:s arkiv, undertecknade av Anders Thunborg, på den tiden internationell sekreterare i partiet. Senare blev han FN-ambassadör, försvarsminister och ambassadör i Moskva. Hos IB betecknades han som ”Källa 1151”.

Senare blev Pierre Schori internationell sekreterare. Då var det han som skrev rapporterna. Han betecknas som ”Källa 1152” i dokumenten. Pierre Schori blev senare kabinettssekreterare på UD, biståndsminister, gruppledare i EU-parlamentet och FN-ambassadör.

När DN visar Pierre Schori dokumenten så känner han igen dem. Men han säger sig inte veta något om att han kallas för ”Källa 1152”.

– De där har jag skrivit. Men jag skickade dem till partistyrelsen. Hur de har gått vidare till IB vet jag inte, säger han

Vilket onekligen leder till frågan:
OM Pierre Schori inte var rapportör,
Vad var Pierre Schori då?

Alla torde känna till att det enligt de gamla och den nu gällande Grundlagarna, så är det mer än ett enkelt brott om någon från ett svenskt Regeringsparti utan godkännande av Riksdag alternativt av Försvarsledning/Underrättelsetjänst etc utför uppdrag som innebär direkt kontakt med diktatur som Sovjetunionen utan tvekan var. Ännu värre var och är det om en svensk informerar och diskuterar Sveriges politik, civil såväl som militär, med ett Kommunistiskt land på det sätt som framgår av artikeln. Det kan väl ändå aldrig vara så att Schori med sitt uttalande till DN indirekt antyder något sådant?

De stora egonas parti trodde sig vara stora internationellt, eller hur kan man annars tolka: Pierre Schori uppger för DN att syftet med mötena var att bidra till en avspänning i Kalla kriget.
– Vi ville underminera kommunismen med kontakter i stället för att bygga murar.
S-toppar hade hemliga samtal med Sovjet, Aftonbladet 27 augusti 2013

Onekligen kommer jag att tänka på det jag citerat om svenskar i äldre tider så många gånger: ”arroganta, nonchalanta, lättstötta…..” o.s.v. Inte undra på att tyskar och andra länge talat om de dumma/naiva svenskarna…….

Förre Säpochefen: Så läckte S-toppar till IB, Expressen 27 augusti 2013

Tillägg 00.05 28 augusti 2013 Det som är anmärkningsvärt, är att ett stort antal svenska media inklusive Sveriges Radio valt bort att ta med och även valt bort att kommentera denna mycket viktiga fråga….
Man kan undra varför?

Read Full Post »

får Pierre Schori (S) för sitt inlägg i Socialdemokratins framtid är solidaritet, rättvisa, fred, Pierre Schori DN 5 mars 2011 av Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin i replik i dagens DN:
Schori skriver ”det är för mig obegripligt och huvudlöst att dagens socialdemokrati, från Göran Persson till Urban Ahlin, frivilligt har valt att sända våra soldater till krig under Nato-flagg och amerikanskt befäl”.

Pierre Schori var den minister som hösten 1995 undertecknade propositionen om att Sverige skulle bidra i den Nato-ledda operationen IFOR i det forna Jugoslavien. Han begärde ett mandat av riksdagen att få sända 870 svenska soldater, att verka under Nato:s ledning och under en amerikansk division. Pierre Schori var därmed den förste svenske minister någonsin som skickade ut svenska soldater i Nato-ledda operationer och under amerikanskt befäl.

Det är alltså inget nytt påfund av dagens socialdemokrati att svenska soldater tillsammans med Nato genomför operationer mandaterade av Förenta Nationernas säkerhetsråd.” Schori var först med att sända ut soldater under Nato-flagg, Urban Ahlin (S) DN debatt 7 mars 2011

Socialdemokraters minne har jag skrivit om tidigare…. läs gärna: Minnet Socialdemokrater, Norah4you 4 mars 2011

Read Full Post »