Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Passiv Dödshjälp’

Utöver att jag personligen blir mycket illa berörd av den avsaknad av kunskap som varje svensk skolelev som fått godkänt i ämnet samhällskunskap SKALL ha fått med sig för att vara berättigad till godkänt i ämnet samhällskunskap, som jag skrev i Helt rätt chefsåklagare Peter Claeson, Norah4you 20 oktober 2009:

Regeringsformens första kapitel 2§ som börjar:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…. ” Självfallet FÅR inte någon yrkesgrupp hävda att de står ovanför lagen och är det så att utredningen visar att det finns skäl att undersöka om något varit mord eller dråp, dvs avsikt finns skäl att misstänka, eller vållande till annans död, så är det i svensk domstol detta skall avgöras inte av invärtes utredning inom en yrkeskår.

För övrigt har jag några funderingar:
* Är det vedertagen praxis, och i så fall utifrån vilka grunder, regler och lagar, att använda narkosmedlet tiopental vid en dödsbädd?
* Vem beslutade om att tiopental skulle finnas inne i rummet där Linnea vårdades?
* Vem blandade till lösningen?
för det är ju inte bara frågan om vem som gav sprutan som ger svaret på avsikten. Hoppas att kommande rättegång ger svar även på de tre frågorna.

Slutligen undrar jag, för jag hade ju för mig att det krävdes högsta betyg för att komma in på såväl läkarutbildningen som juristlinjen, hur så många läkare och minst en jurist, barnläkarens försvarsadvokat, lyckats få ens godkänt i ämnet samhällskunskap först i Grundskolan och sedan i Gymnasiet utan att uppfylla betygskriterierna för godkänt. Det är för mig en stor gåta att det tydligen finns så många som INTE lärt sig de viktigaste bitarna i våra grundlagar som det inte bara krävs att ha läst utan och förutsätts att eleven/eleverna förstått för att ens få godkänt……….”

Det finns också en annan viktig del som alla skolelever som vill ha högre än godkänt MÅSTE ha lärt in och kunnat visa förståelse för om de aspirerade på högre betyg än godkänt i ämnet samhällskunskap i 9:an: Den LAGFÖRANDE makten är i Sverige helt skild från den LAGSTIFTANDE makten. Den enda som enligt våra grundlagar undantas i någon form är sittande regent, kung eller riksföreståndare i kungs ställe. Tillämpning av svenska lagar har inget med opinion, åsikter eller praxis hos läkarkåren att göra – finns det, och det finns det i det aktuella fallet, bevisning som gör att frågan om brottslig handling kan föreligga, så är det upp till svensk domstol att avgöra frågan!

Rättegång mot dråpåtalad läkare, GP 22 mars 2011/A>
Klart för rättegång mot åtalad barnläkare, Expressen 22 mars 2011
Läkarmål går vidare till rättegång, DN 22 mars 2011
Läkare bedrövad av rättegångsbeslut, SvD 22 mars 2011 Får mig att undra hur det står till med empatin och verklighetsanknytningen. OM läkaren är oskyldig, så borde det varit en normal reaktion att vara tacksam för att få chans bli friad i domstol och inte ‘bara’ lita på tyckanden och låtandet i media m.m. Svenska lagar gäller alla. Det är domstolen som avgör vad som varit/är brottsligt. Inget annat.
Läkarmål till rättegång, Aftonbladet 22 mars 2011

Read Full Post »

som egentligen är en självklarhet utifrån Regeringsformens 1 kap 2§ samt Hälso- och Sjukvårdslagen.

För att förklara mitt resonemang ovan börjar jag med den senare lagen och visar att den har stöd i Regeringsformen.

Allra först finns följande viktiga punkter i Hälso- och Sjukvårdslagen:
* Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet
* Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt …..bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

Redan här finns med reservation för att dessa punkter i sig kräver att en patient själv är tillräckligt klar att fatta egna beslut, så ger de punkterna direkt anvisning med stöd utifrån Regeringsformens:

* Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
* Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

att det av Socialstyrelsen lämnade beskedet är helt i enlighet med gällande grundlagar och Hälso- och Sjukvårdslag. En enskild människas eget beslut att avstå, avbryta eller inte påbörja en behandling kan aldrig jämnställas med aktiv dödshjälp även om individens beslut leder till döden. Det som är viktigt är att Socialstyrelsen gett, också utifrån Hälso- och Sjukvårdslagen, gett klart besked om att patienten har rätt att få lindring av värk, smärtstillande, lugnande eller liknande i detta fall.

Det är dock makabert att det finns läkare som vill jämnställa detta med för tidigt födda eller svårt sjuka småbarn. Det är i de fallen aldrig frågan om individ som kan fatta eget beslut och förstå konsekvenserna och att ens försöka tvinga fram, för det är vad de försöker göra när de säger:
”-Ja, exempelvis rätten till palliativ sedering, nedsövning inför livet slutskede, och när det gäller de riktigt små barnen, hur ska man se på dem och när är det rimligt att rädda och inte. Det finns många frågor kvar när det gäller livets slutskede, säger Ingemar Engström” Får avbryta behandlingen, GP 26 april 2010

Makabert eftersom en palliativ sedering varit och är tillåten så länge man inte ger en aktiv dödshjälp. Nedsövning inför livets slutskede skall och har ju i flera år praktiserats genom att läkare i slutskede när patienten om möjligt varit tillräckligt klar och kunnat göra eget val erbjudits de patienter där smärtstillningen genom palliativ sedering inte är tillräcklig eller där patienten fått stark ångest de stunder denna inte räckt till för att slippa värsta smärtan. Jag vet det eftersom jag och min dotter var närvarande när min far, som levde på övertid med prostatacancer och inte förväntades ha mer än någon dag kvar, blev längre, erbjöds att få en pump med kontinuerlig smärtlindring och där han också kunde få så att han fick sova så mycket som möjligt. Pappa som själv fick välja hade svårt att hitta orden men när han fått allt klart för sig, så log han mot läkaren trots svår smärta och sa: Jag ger dig mitt förtroende. Dvs han var tacksam att han fick sova när smärtan var som värst på slutet. Eget val är aldrig samma som aktiv dödshjälp.

Frågan om de riktigt små barnen är också mycket enkel om man läser lagtexterna och Grundlagarna. Går barnets liv att rädda, kan barnet andas själv utan hjälp om än med svårighet, är frågor som läkaren måste besvara utifrån varje enskilt fall. Det går inte att bunta ihop dessa riktigt små barnen och ge ett besked som i samtliga fall avgör liv eller död. Det är helt oetiskt. All form av medicinering som överstiger dödsdos av ena eller andra slaget så att ett enskilt barn avlider snabbare är däremot AKTIV DÖDSHJÄLP. Den som inte kan förstå detta, måste ha svårt att förstå lagtexterna.

Här följer dessa:
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), § 2
”2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493).”
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Regeringsformen:
”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformen, 1 kap. Statsskickets grunder

Patient får rätt bryta behandling, DN 26 april 2010
Svårt sjuka får mer makt över sin död, SvD 26 april 2010

Tillägg 23.51 28 april: Tydligt om rätten att få dö, GP 29 april 2010

Read Full Post »

Svensk lag handlar inte om det är värt att ta ett ärende till domstol eller inte. Inte heller om åklagaren vet om Linnéa i det aktuella fallet blivit mördad eller inte. Svensk lag gäller lika för alla, inga undantag för barnläkare, andra läkare, sjukvårdspersonal i övrigt eller för den delen för någon annan som i sin yrkesverksamhet kan misstänkas för att medvetet ha vållat sjukdom, skada och/eller död!

Det en svensk åklagare har att göra, har åklagarmyndigheten gjort i det aktuella fallet: Startat utredning OCH när utredningsresultaten som i det aktuella fallet visar på stor överdosering inte av ett utan av två preparat varav den ena överdoseringen är extremt stor enligt alla tillgängliga och i samtliga andra rättsfall i landet gällande undersökningsmetoder där överdosering misstänkts/fastställts,
SÅ ÄR åklagaren skyldig att låta ärendet gå vidare till domstol. Det är domstolen och inte professor emeritus eller någon annan inom sjukvården inklusive HSAN som har att avgöra om läkaren befinns skyldig till misstänkt brott. Allt annat är rent och skärt nonsens och sättande läkarkåren som vore den gamla tiders adel som bara kunde dömas av kungen själv!

ROLF ZETTERSTRÖM, professor emeritus i barnmedicin Newsmill.se 16 februari 2010

Read Full Post »

som styrker att det inte bara var barnläkaren som hade ansvaret för den lillas behandling i slutskedet utan också aktivt gav sprutan med tiopental,
så är det en skam att kollegor till läkaren inte velat att detta ärende där det konstaterats överdödlig dos av tiopental skulle få gå till domstol. Nu är vi där. Åklagaren har väckt åtal och svensk lag som gäller alla oavsett kön, ras, ålder och yrke skall följas. Helt rätt.

Barnläkare åtals för dråp på bebis, GP 1 februari 2010
Barnläkaren åtalad för dråp, DN 1 februari 2010
Barnläkare åtalas för dråp, SvD 1 februari 2010
Beslut om åtal mot barnläkaren, Expressen 1 februari 2010
Advokaten: Åklagaren pratar i nattmössan, DN 1 februari 2010

När det gäller
Läkarförbundets ordförande kritisk till utredningen, SvD 1 februari 2010 kan man ställa sig frågan om Läkarförbundets ordförande är juridiskt utbildad nog att avgöra hur en utredning med brottsmisstanke om dråp skall gå till. Annars är han helt ute och cyklar. I Regeringsformens 1 kapitel 2§ står klart att ALLA är lika värda.

Tillägg 05:32 3 februari Detta tas mycket bra upp i Oisín Cantwell: Ingen får tro att just de står ovanför lagen, Aftonbladet 2 februari 2010

Se även mina tidigare inlägg i debatten bl.a. Självklart att utredningen mot läkaren, Norah4you 9 april 2009

Read Full Post »

det är inte Socialstyrelsen eller Läkarkåren utan svensk lag, inklusive våra Grundlagar bl.a. Regeringsformen 1 kapitel §2 som börjar:
”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…. ” Självfallet FÅR inte någon yrkesgrupp hävda att de står ovanför lagen och är det så att utredningen visar att det finns skäl att undersöka om något varit mord eller dråp, dvs avsikt finns skäl att misstänka, eller vållande till annans död, så är det i svensk domstol detta skall avgöras inte av invärtes utredning inom en yrkeskår.

För övrigt har jag några funderingar:
* Är det vedertagen praxis, och i så fall utifrån vilka grunder, regler och lagar, att använda narkosmedlet tiopental vid en dödsbädd?
* Vem beslutade om att tiopental skulle finnas inne i rummet där Linnea vårdades?
* Vem blandade till lösningen?
för det är ju inte bara frågan om vem som gav sprutan som ger svaret på avsikten. Hoppas att kommande rättegång ger svar även på de tre frågorna.

Slutligen undrar jag, för jag hade ju för mig att det krävdes högsta betyg för att komma in på såväl läkarutbildningen som juristlinjen, hur så många läkare och minst en jurist, barnläkarens försvarsadvokat, lyckats få ens godkänt i ämnet samhällskunskap först i Grundskolan och sedan i Gymnasiet utan att uppfylla betygskriterierna för godkänt. Det är för mig en stor gåta att det tydligen finns så många som INTE lärt sig de viktigaste bitarna i våra grundlagar som det inte bara krävs att ha läst utan och förutsätts att eleven/eleverna förstått för att ens få godkänt……….

Barnläkaren åtals för dråp, Aftonbladet 20 oktober 2009 respektive
Källor till Aftonbladet: Barnläkaren åtalas för dråp, 20 oktober 2009
Barnläkaren åtalas för dråp, SvD 20 oktober 2009
Troligt åtal mot läkaren, DN 20 oktober 2009
Troligt läkaråtal för spädbarns död, GP 20 oktober2009
Barnläkaren åtalas för dråp, Expressen 20 oktober 2009

Tidigare artiklar i bloggen: Regeringsformen måste följas, Norah4you 7 oktober 2009
Självklart att utredningen mot läkaren, Norah4you 9 april 2009

Read Full Post »

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformen 1 kapitels inledning

Detta är grunden för att Sverige ska kunna kallas demokrati. Vad hjälper det med Tryckfrihet, Åsiktsfrihet och Yttrandefrihet om handlingar som begåtts av någon kategori inom det Offentliga inte skall rättsligt som alla andra likadana handlingar? Det finns ingen friskrivning för sjukvårdspersonal. Inte ens sociallagen ger rätten att göra detta eftersom sociallagen MÅSTE tolkas i ljuset av Regeringsformens 1 kapitel! Alla är lika. Det går INTE att lägga ner ett ärende som barnläkaren med hänsyn tagen till att ‘ Nu står vi istället här med en vårdpersonal som, av rädsla för att polisen kan storma in, inte tycks ha modet att ge en fullvärdig behandling.

Allt medan sjuka människor plågas i sina sängarUtan kyla och eftertanke får patienterna lida, SvD Ledarsidan 7 oktober 2009 Det finns i Socialstyrelsens uttalande inget stöd för att frågan om aktiv dödshjälp skall smygas in bakvägen. Det finns däremot två mycket stora frågetecken utöver frågan om Läkarens ev. aktiva egna handlande eller definitiva ansvarig på platsen för det som hände:
* Varför vill inte en del sjukvårdsansvariga, läkare, sköterskor, politiker och höga tjänstemän ta till sig att det är en ocean stor skillnad mellan att ge smärtlindring, t.ex. av en gammal cancersjuk patient, och att ge extremt dödlig dos till ett spädbarn som redan tidigare utsatts för felaktig dosering oavsiktligt?
* Hur säkras ev. bevis när medicin som blandats (av vem i det aktuella fallet och på vems begäran?) skall destraueras efteråt. För det kan ju inte få vara så, att det är samma personal som skött patienten som avlidit som skall redovisa kvarlämnade oanvända mediciner. Sprutor borde inte få tömmas i nuvarande allmänna destraueringskärl, läggas tillsammans med andra, framtagen medicin och det som använts borde ALLTID läggas i en egen låda som en apotekare får ansvar att kolla att allt är kvar som skall vara kvar!

Inga svar om praxis, SvD inrikes 6 oktober 2009
Inget fel i vården av barnet, DN 6 oktober 2009

Se även: Socialstyrelsen friar inte barnläkaren, Norah4you 7 oktober 2009

Read Full Post »

skall fortsätta! Vad är detta för dumheter att några tycks tro att en läkare inte skulle kunna utredas i domstol?

Vi anförde jäv därför att åklagarna ägnat mer tid åt att försvara sig själva i medierna än att utredda det påstådda brottet. Min klient känner att hon inte kommer att få en rättvis prövning av misstankarna, säger advokat Björn Hurtig till TT.”

http://www.dn.se/sthlm/utredningen-mot-barnlakaren-fortsatter-1.841808

Läs även om den ytterst märkliga JO-anmälan mot poliser som gjorde sitt jobb: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2720575.svd

Hur någon sedan kan få det till jäv att åklagaren gör sitt jobb oaktat VEM det är som utreds, det är frågan.

Premisserna för att svensk domstol inte skulle kunna utreda OM en läkare medvetet eller omedvetet gett dödlig dos till ett barn, är exakt samma som om någon annan, ointressant vilken, skulle kunna bevisas ha gett ett barn en dödlig dos, medvetet eller omedvetet. DVS.

P1:  rättsmedicinskt utbildade obducenter kan göra en obduktion på ett för tidigt fött barn. Den premissen är sann.

P2: Rättsmedicinalverket har kunskap att analysera gift i vävnader. Den premissen är sann.

Den enda hållbara slutsatsen för så vitt barnläkarens advokat och vänner inte vill få det till att Obducenter inte kan göra riktiga obduktioner och Rättsmedicinalverket inte har kunskap i att analysera i fall där den dödliga dosen kan ha getts av läkare, är att samma förutsättningar gäller enligt svensk lag – ett misstänkt brott måste utredas av svenskt rättsväsende. Ingen läkare är Gud!

Läs gärna https://norah4you.wordpress.com/2009/03/15/ingen-skall-bestamma-vad-som-ar-vardigt-liv/

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn menar karln?
Problemet är att då räddar man väldigt många till ett svårt liv.
Hugo Lagercrantz berättar om en förälder till ett för tidigt fött barn som han mött.
– Pojken talade ganska normalt och spelade dataspel, men han led av ett svårt neurologiska handikapp och var väldigt klumpig och hjälplös. Mamman sade att hon älskade sin pojke, men att hon samtidigt kände att han förstört hennes liv. Pappan stack ifrån henne, hon fick inga fler barn och hennes yrkesliv förstördes.
– Samtidigt finns det förstås också föräldrar som trivs med situationen
.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/vad-ar-ett-vardigt-liv-1.821718

Att vi inte talar om FRI abort efter 12 veckan, vilket är tillåtet idag, innebär INTE att vi givit föräldrar/läkare eller andra rätten att avkorta liv!!!!

Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, efterlyser också en debatt om när sjukvården bör avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling.” och ”hänvisar också till FN:s barnkonvention, som säger att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård, oavsett handikapp” samma artikel i DN.

Frågan är Professor Lagercrantz om de Mänskliga Rättigheterna och FN:s barnkonvention ens i drömmarnas värld tillåter Aktiv dödshjälp. Svensk lag gör det INTE. I nutid är det få länders som gör det. I historisk tid var det liksom könsstympning ett sätt att skilja de som den då ledande politiken ansåg vara fullvärdiga människor eller övermänniskor från andra. BEDRÖVLIG människosyn professorn!

Read Full Post »

Det skall inte ens finnas en chans att någon får bestämma vad som är värdigt liv! Inte ens när det gäller ett ytterlighetsfall som Agnes i dagens DN-artikel. http://www.dn.se/nyheter/sverige/trots-hjarnskadan-har-agnes-ett-bra-liv-1.821703

Om vi svävar på målet i frågor som denna en gång, öppnar vi för att ge möjlighet att bedöma människors livskvalité utan att fråga dem själva. Någon säger men det går inte att fråga de som är svårt hjärnskadade. NEJ, men det ger oss heller INTE rätt att för att vi inte kan ställa frågan till den ena eller andra säga att de skall inte få leva. För frågan som i det läget uppkommer är VEM är det som far illa, den sjuke eller omgivningen?

Sedan är det en helt annan fråga NÄR och HUR samt VILKA livsuppehållande åtgärder som skall sättas in utöver smärtlindring. Där finns det en hel del gråa fält som behöver diskuteras. Inte nödvändigtvis gråa för de som arbetar i intensivsjukvården även om det också för dem troligen finns frågor om prioritering när brist på platser är frågan för dagen. Det får ALDRIG ens kunna misstänkas att det är fråga om ekonomiska avgöranden! En människa är inte en reservdelsfabrik! De som vill donera får ta sina beslut, Jag som INTE vill donera kräver respekt även för min uppfattning!

Dock är det viktigt att Sverige INTE disrespekterar livet och att Sverige INTE medger Aktiv dödshjälp rent generellt bara för att glidande praxis satt av de som förespråkar Aktiv dödshjälp om det är fallet att praxis i Sverige till skillnad från lag närmar sig detta. Mänskliga rättigheterna som Sverige skrivit under ger även sjuka och handikappade rätt till sitt liv.

Read Full Post »

I Sverige dödförklaras man, när hjärnan totalt och oåterkalleligt upphört att fungera. Vid respiratorvård stängs respiratorn då av, och döden konstateras, antingen man är barn eller vuxen. Inga injektioner av något slag behövs, ty hjärnan är utslagen och kan inte reagera på smärta eller annat lidande.

Om ett svårt sjukt spädbarn tas ur respiratorn och kan andas själv, då föreligger ingen hjärndöd, men väl behov av lindrande åtgärder, de sista viktiga timmarna i livet.

Inom palliativ vård gäller då att ge lägsta dos av läkemedel, som ger fullgod verkan, dvs, ”vaken men utan lidande”, respektive ”sovande, men väckbar”. Aldrig något annat.” http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2587001.svd

Barbro Beck-Friis, professor i gereatrik och Christina Doctare, legläkare och författare, fd medicinalråd, framför i de meningarna något av det viktigaste som sagts i hela den aktuella debatten om vård i livets slutskede. Att det skall vara så svårt för en del att förstå detta?

En av kommentarerna visar att det finns de som inte förstår. ”Läkarna rådgör med kollegor och med föräldrarna i den hör typen av beslut. Inga slutna rum här inte!” Signaturen ‘Kalle’ klockan 06.00 13 mars. MEN den som INTE förstår är Kalle – Varken läkarkollegor eller föräldrar har rätt att sätta sig över lagen! I det ögonblick någon väljer att göra det, så är det berättigat att ställa artikelns rubrik på sin spets:

”Frågan om liv och död får inte avgöras i slutna rum”! Det kan finnas de som inte gillar att vi i Sverige gör skillnad på sällskapsdjurs lidande och mänskligt. AKTIV Dödshjälp är i lag förbjuden i Sverige. I denna fråga liksom andra frågor oavsett vilka, är det viktigt att poängtera LAG är till för att FÖLJAS. Så är det i alla demokratiska samhällen. OM någon inte gillar en lag, så får personen i fråga ändå inte medvetet bryta mot lagen försåvitt det inte gäller att rädda en annan människas liv. Allt annat är att förespråka nya frälsen och/eller anarki!

Read Full Post »

Older Posts »