Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Östersjön’

Det är då för märkligt, men varje gång som någon, oavsett vem, för fram uppgifter om ubåtar i svenska vatten,
så är samma desinformatörer bland de sk. experterna ute och gör sitt bästa för att förvränga sanning. Vilket jag upplever sker nu igen:

Ubåten som hittats på svenskt vatten har sannolikt legat under havsytan i 99 år.

Per Andersson, tidigare medlem i ubåtsanalysgruppen, tror sig vara säker på att det är en rysk Catfish-ubåt som sjönk i Östersjön 1916.Främmande ubåt hittad i svenskt vatten, Expressen 27 juli 2015

Vi har hört samma visa många gånger sedan säker ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Jag gav inte mycket för de som var medlemmar i ubåtsanalysgruppen på den tiden den gruppen var aktiv. Ofta sas det en sak utåt via media och något helt annat om man var ”inne” när uppgiften släpptes….. Jag ger ännu mindre för de sk. experterna idag! För tidigt att uttala sig som expert om man inte har samtliga nödvändiga premisser klara för sig!

Verkligheten vad gäller upphittad ubåt är mycket enkel – om ubåten inte haft muddring samt dammsugning av ytorna som syns på bilderna ALLDELES INNAN, så är det helt omöjligt att ubåten skulle kunna legat i Östersjöns bräckta vatten på svensk sida mer än 10 år. Förvisso går det inte att utifrån lämnade uppgifter säga att inte muddring och dammsugning skett, men inte ens då borde ytan vara så ”ren” som den beskrivs. Endast de som inte kan något om kemi och speciellt inte något om korrosion samt absolut inte kan något om Östersjöns bottenslam och igenslamningshastighet (varierar mellan 0,2 – 0,8 mm/år) kan få för sig att framföra påståenden om en ubåt från 1916.

Börja med att läsa följande, så kommer Du som läser troligen att förstå min reaktion:

Desinformationen om bottenslam, fosfor

Förhållandet mellan elementen kväve, fosfor och kol är relevant för vilka mikroorganismer som bildas. Ett typiskt förhållande C/N/P för aeroba organismer är 42/7/1. I havet är detta förhållande snarare 100/10/1.

De aeroba organismerna bildar koldioxid m h a syre, vatten och energi. De anaeroba organismerna och sulfatreducerande bakterier (SRB) kräver mer organiskt material för att ge samma energimängd. SRB lever väl och tillväxer under förhållanden med rätt organiskt material, vilket har beskrivits som tillgång till fettsyror och alkoholer som skall finnas tillgängligt i havssedimentbäddens aeroba organismer.

Det är viktigt att påpeka att det krävs orörda förhållanden för att bilda stabila korrosionssystem. Häftiga rörelser, exempelvis vågkrafter, syresätter sedimenten och reducerar aktiviteten från SRB. En temperaturökning i sedimenten ökar den mikrobiella aktiviteten.

Det finns få fenomen som fascinerat forskare inom mikrobiellt inducerad korrosion (MIC) lika mycket som ”förädlingen”, alltså ökningen av korrosionspotentialen p g a att det bildas en biofilm på metallytan. Mikrobiella kolonier på passiverbara metaller, t ex rostfria stål, kan förflytta korrosionspotentialen i ädel riktning. Detta leder vanligen till gropfrätning, då oxidationsförmågan i mediet förflyttar metallytans korrosionspotential över gropfrätnings- eller spaltkorrosionspotentialen.

Potentialökningen har observerats i marina miljöer för många metaller och legeringar. Detta fenomen har speciellt stor betydelse för de legeringar där gropfrätningspotentialen endast är några hundra mV över korrosionspotentialen. Det förekommer teorier om att orsaken till potentialökningen är organometalliska katalyser, försurning av elektrodytan, den sammanlagda effekten av högre halt väteperoxid och sänkt pH. Ökningen av korrosionspotentialen har också förklarats med en accelererande katodisk syrgasreduktion p g a mikrobiell aktivitet
Trots den omfattande litteraturen inom detta område, så är fortfarande den exakta mekanismen för potentialökningen i havsvatten olöst.

Om geometrin på en stålyta resulterar i att syrehalten varierar på olika ytor, så bildas en syrekoncentrationscell, även kallad luftningscell. Mikrobiella celler som adsorberats på en metallyta växer, reproducerar sig och bildar kolonier. Sammantaget utgör de fysiska anomaliteter på metallytan. Lokala anoder och katoder bildar då differentiella luftningsceller. Under aeroba förhållanden bildas anodområden under mikrobiella kolonier. Omgivande ytor blir katodytor, se bild 10.Uppdragsrapport, Korrosion på skeppsvrak i svenska vatten SOU09 798, sid 22 Se även bild 10 och 11 sid 23

samt

Bildas en biofilm av SRB på metallytan så påverkas korrosionen av väteladdningen på metallen. SRB höjer korrosionshastigheten och ökar vätgaskoncentrationen (Domzalicki et al 2008). Bildad vätesulfid sänker pH. Studien har funnit att maximal väteupptagning i Östersjön sker på 10 m djup.

Accelerated low water corrosion (ALWC), är en aggressiv form av lokal korrosion på naket stålspont i lågvattenzonen. Normal korrosionshastighet är 0,1 mm/år, men kan som korrosionstypen ALWC stiga 10-falt till över 1-2 mm/år! Tallriksformade angrepp är fyllda med svart järnsulfid in närhet av ytor vid lågvattenstånd. Fenomenet är sammankopplat med tidvattenstånd i marin miljö. Senare studier har funnit större mängder totalt organiskt kol och klorid på ytor vid inträffad ALWC.Uppdragsrapport, Korrosion på skeppsvrak i svenska vatten SOU09 798, sid 26

Sedan hade det varit tacknämligt att veta VEM och på VEMS UPPDRAG en publicerad rapport från Sjöfartsverket om sjövrak och bottenslam i Östersjön försvunnit från nätet…. Publicerad alltså ”kära” korrigerare. Finns med andra ord att tillgå som minst på 25 ställen i Sverige i den publicerade formen samt som minst samma antal till hos de som fått ge kommentar före publicering.

Experterna: Kan vara från första världskriget, Aftonbladet 27 Juli 2015 Vad är dessa sk. experter experter på? Östersjöns bottenslam som på svenska sidan har stora avlagringar av fosfor samt andra kemikalier? Är de experter på hur korrosion ser ut på vrak från t.ex. Andra Världskriget som ligger som potentiella oljeutsläppsrisker i Östersjön? Eller vad är de experter på? Att i nuvarande läge ens försöka föra fram över 100 år gammalt vrak som förslag utan att ens göra klart att om så är fallet det krävs att muddring samt dammsugning förekommit direkt innan filmning samt att andra premissen för att det ens skall vara trovärdigt är att ubåten legat inbäddad i över 50 cm tjock avlagring från före 1960-talets ökade kemikalieutsläpps avlagringar som bottenslam i Östersjön – det är så nära bevis på att de vill desinformera som är möjligt. SYFTE och TENDENS?

En ubåt med kyrilliska tecken har hittats omkring 2 750 meter utanför Sveriges ostkust. Vrakets position avslöjades i ryska arkiv, enligt utforskaren Alex Max.

Ubåtens ålder är okänd. Enligt flera medier kan den vara från första världskriget.Ubåten spårades i ryska arkiv, GP 27 juli 2015 2 750 meter?????? Största djupet i Östersjön är 459 meter….. se: Havet.nu – Djuphavet avsnitt Bottentopografi

Stor skillnad mellan 2 750 meter och verklighetens största möjliga djup i Östersjön 459 meter……

Se även Svenskt territorium på land och i vatten är SVENSKT!

Åldersbedömning av största vikt, Sveriges Radio 27 Juli 2015

Read Full Post »

Återigen visar en svensk domstol att de inte kan läsa innantill och inte kan ta till sig varken ursprungliga innehållet i en text, än mindre konsekvenserna av de förändrade lagtexter som tillkommit och absolut inte innebörden och konsekvenserna av nya lagar som i klartext hänvisar till lag som gäller i enlighet med nordiska avtal. Hur vore det att skicka Miljödomstolens ledamöter på en djupare kurs i logisk analys och eller filosofi. För det är där de klart brustit!

Vi börjar från början. Som man gör i 7:e klass när man förklarar Vattenfrågan. (Innan någon går i taket och försöker påstå sig kunna detta bättre…. Min far var en av de första som jobbade med miljöfrågor i allmänhet och Blå sidan, Vatten och Luft i synnerhet. Jag växte upp med de som skrev våra miljölagar på 1950-60 talet och har i bokhyllan vid sidan om mig en lagbok som innehåller en av de första verkliga miljölagarna samt de kommentarer och bakgrundsnoteringar som låg till grund för den förändring som skedde i lagar före Miljöbalken och som INTE tagits bort av Riksdagen men som nu finns med i såväl Brottsbalk som Jordabalk eller hänvisas till i 1998-808. Hänvisas det till en annan lag, så GÄLLER den hänvisningen.

Miljöbalken 1998:808
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Notera ENDAST OM och gå sedan vidare till
6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt i följande vattenområden med tillhörande käll- och biflöden:
…….
I Ljungan Ljungan uppströms Storsjön samt Gimån uppströms Holmsjön

Nu får säkerligen någon för sig att bara för att uranletning inte handlar om vattenkraftverk eller vattenreglering, så kan inte den biten gälla. Men si då tror de fel. För det viktiga i denna biten är att det tagits med att området i Ljungan uppströms Storsjön är av betydelse för vattenändamål oavsett om det gäller påverkan på vattenkvalité eller om det rör ett område som räknats upp som av Riksintresse, båda är giltiga i aktuella Miljödomstolsfallet om uranbrytning. Men häng med. (Vet av erfarenhet att alltför många har svårt att följa med i mina ‘svängar’ men jag vet också att jag från 1961 och framåt alltid fått rätt i slutändan om vad som står respektive inte står när man kontrollerar miljölagstiftning. Kan ta tid ibland, men det är en annan sak.)


5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
Föreskrifter om miljökvalitet
Rubrik 2003-12-05 gm SFS 2003:890, ikraft 2003-12-22
Ändrad 2003-07-22 gm SFS 2003:518, ikraft 2003-09-01

1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Notera kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Och läs noga texten i vad som står i samma kapitels
3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Lag (2010:882).

Notera vad som står Myndigheter och kommuner ska. Det är nämligen det första stället där Miljödomstolen trampat ut på kvicksand. Kommunen SKALL ansvara för att miljökvalitetsnormer följs! För sedan går vi till en av de lagar som hänvisas till på flera ställen i Miljöbalken avseende ändringar i samma balk, nämligen

Lag (2010:898)
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 1 juli 2010.
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 12 § miljöbalken
ska ha följande lydelse.
där det i lagtexten står:

1 kap.
4 § I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet
gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse
mellan Sverige och Finland, lagen (1974:268) med anledning av
miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland,
Norge och Sverige och lagen (1929:404) om giltighet här i riket av svensknorska
vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929.

16 kap.
12 § Överklagbara domar eller beslut får överklagas av
1. den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom
eller henne emot,
2. en lokal arbetstagarorganisation som organiserar arbetstagare i den
verksamhet som avses med beslutet, såvitt avser domar och beslut i frågor
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
3. en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande
i arbetslivet, motsvarande organisation på arbetsgivarsidan
samt en sammanslutning av konsumenter, såvitt avser beslut som en länsstyrelse
eller en central förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av
bemyndigande enligt 14 kap., förutsatt att beslutet inte avser ett särskilt fall,
och
4. den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är
särskilt föreskrivet i balken<as, i föreskrifter meddelade med stöd av balken
eller i lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och
Finland har rätt att överklaga.
Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att överklaga
enligt bestämmelser i rättegångsbalken.

Det förvånar mig mycket att Miljööverdomstolen inte inser att de avtal med våra nordiska grannländer som ledde fram till 1974:268 också omfattar SAMTLIGA Vattendrag och vattenupptagsområden som leder ner till Östersjön. Detta klarlades under 1970-talet och har inte sedan dess ändrats. Det betyder i klartext att Miljödomstolens beslut att inte ta ställning i sakfrågan är illa nog. Men värre är att de inte kan läsa sig till och förstå att kommunen HAR rätt att överklaga.

Må vara att flumskolans offer i form av juridik och icke juridikstuderanden som inte kan läsa och förstå ens att det de skriver strider mot gällande svensk grundlag, vilket det aktuella fallet också gör (orkar inte dra den biten nu. För komplicerad för de som gått ut efter 1968, tror jag av erfarenhet.) Men lite logik bör väl ändå senare års gymnasie- och högskolestudenter fått med sig när de skrivit akademiska uppsatser och arbeten? Vetenskapsteori vad är det är frågan som direkt dyker upp……

Kommun överkörd om uranborrning, GP 21 juni 2012

Kommun överkörd om uranborrning, SvD 21 juni 2012

Kommuners rätt att överklaga är klar oavsett vad det än gäller för verksamhet, Miljödomstolen, förutsatt att verksamheten KAN påverka vattenkvalité och i förlängningen människors och djurs hälsa! BAKLÄXA gånger två!!!

Tillägg 24 juni 2012 05.31 Huvudartikel: uranbrytning@A 006 BRA 1, SvD opinion 24 juni 2012

Read Full Post »

de som följt mina bloggar genom åren vet att jag letat fram de orden om nordbor som kom från ön ute i norra Oceanen redan på 260-talets slut när Ostrogoter börjar nämnas vid namn som Kol och Svein/Stein i källorna. De som läst det vet också att epiteten som följer inte stämmer in på finnar, norrmän eller danskar. Men det lämnar jag därhän. Vill bara konstatera att svenskar, trots alla invandringar som skett de senaste dryga 1700 åren aldrig förnekar sig. Svenskars sätt att agera och orera måste vara ett ärftligt kulturdrag som gett stora avtryck genom historien.

I den aktuella frågan, svavelhalt i fartygsbränslen, försöker svenska redare att trolla med bena för att få till argument som de anser talar för att de är särfördelade. Ren arrogans, nonchalans och stor portion lättstötthet har drabbat inte bara mig utan alla som försökt göra klart att påståenden som gjorts i Bränslekrav riskerar slå ut tusentals jobb, SvD Brännpunkt 10 januari 2012

Men verkligheten mina herrar, de som förespråkat fortsatt tillstånd för svenska (!) fartyg att använda nuvarande svavelhalt i fartygsbränslet är herrar, är inte den arroganta presentationen som Ni framför. Verkligheten gäller före alla former av teorier.

Giltigt motargument 1:
Av det totala nedfallet i Sverige på cirka 90 000 ton av antropogent svavel, det vill säga skapat av människan, beräknades 9 procent komma från inhemska källor år 2004. Fartygstrafikens andel i Östersjön och Nordsjön bidrog tillsammans med 22 procent.” Svaveldioxidföroreningar som ‘importeras’ till Sverige, Ekonomifakta.se, Utsläpp internationellt Svaveldioxid
OBS ekonomifakta ägs av Svenskt Näringsliv. Det är knappast troligt att Svenskt Näringsliv medvetet försöker presentera en för hög siffra på svenska luftens föroreningar från fartygstrafik med svavelhaltig olja.

Giltigt motargument 2:

Under the deal, in the internationally agreed SO2 control areas of the North Sea, English Channel and Baltic Sea, all ships will be limited to using maximum 1.5% sulphur fuels from 2007, or May 2006 in the case of the BalTIC.” EU in ship sulphur and bathing water deals, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission

Till sist finns skäl att påminna redare och alla andra om att föroreningarna som kommer från fartygstrafik med svavelhaltig olja uppmärksammades under hela 1970-talet och resulterade i första överenskommelsen Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 1979 som i sig gav avtryck i svensk lagstiftning och överenskommelser. Överenskommelser som fartygstrafiken ännu idag 2012 inte lyckats eller velat? leva upp till. BAKLÄXA!

Arrogansen och nonchalansen finns även på miljösidan (ursäkta ‘klimathot’-sidan) typiskt svenskt besserwisserfenomen som alltså är över 1700 år gammalt fenomen: Sverige ska vara drivande i miljöarbetet, SvD 9 januari 2012 Det är länge sedan Sverige var drivande i miljöfrågan. Den styrkan gick förlorad under Palmes första regering. Besluten som efter mycket om och men togs bl.a. i Vattendomstol och annat anpassade sig mer till svenska redare än till verkligt behov för att skydda natur i allmänhet och Östersjön med kringområden i synnerhet från svavelföroreningar!

Det finns också skäl att påpeka att det är fel att framställa det som om det är svenska jobb som går förlorade när kraven på begränsning av svavelhaltighet genomförs. ALLA fartyg som trafikerar Engelska kanalen, Kattegatt och Östersjön berörs oavsett var de är registrerade!

Se även Inget klimathot, men , Norah4you 10 januari 2012

PS vad stod det mer efter arroganta, nonchalanta och lättstötta? Jo där stod det ”De dricker inte ofta, bara när de har fest men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest”. Samma skrev en postmästare i Asia minor år 844 om två handelsmän som kallade sig Ar-rus…..

Read Full Post »

När SMHI tar upp att ”Övergödningen som från början orsakat syrebristen ger kraftigare algblomning som i sin tur minskar syretillgången. När syrehalten sjunker under två milliliter per liter slås allt liv på bottnen ut.” så är de precis som miljöforskare (hm) från Baltiskaländerna när de 1991 fick besök av Valfrid Paulsson, fd Naturvårdsverkets chef, i spetsen för en 14-manna delegation med representanter från SLU och KSLA ingalunda de pionjärer de tycks tro sig vara. Problemet med att stor del av Östersjöns bottnar dör pga låg syresättning har varit känt, diskuterat, behandlat, lagstiftningar har kommit till ända sedan 1970-talet. ”men Valfrid Paulsson hade varit där redan under 1970-talet för diskussion om Östersjöns framtid och hade mycket att berätta från denna tid.” står det i Kungliga Skogs och Lantbruksakademins minnesord över Valfrid Paulsson. Källa: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2005–2006, Småskrifter nr 8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Enhet för de Areella Näringarnas Historia.

Man borde ha kunnat förvänta sig att SMHI som minst letat reda på: Diagnos – Östersjön; red. Anders Åkerblom; Statens naturvårdsverk Solna 1978, Serie: Rapporter / Statens naturvårdsverk, 0347-8173

Men som vanligt SMHI gör inte sin hemläxa innan de går ut med det som varit allmänt känt sedan 40 år. Hade de gjort detta, så hade de också vetat att det inte bara är frågan om övergödning, i sig ett mycket stort problem för syresättning av bottnarna, men också att Östersjön pga landhöjningen tippar söderut och att Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen. De hade vetat om att kombinationen av för mycket gödningsmedel, flagnater, perborater, allmänna fosfater i tvättmedel och tvålar, tillsammans med andra kemiska produkter ytterligare förvärrat situationen. De borde också vetat om att problemet även är att Östersjön pga tippningen inte längre syresätts från Västerhavet, Skagerack, Kattegatt och Nordsjön via Öresund och Bälten på samma sätt som för 50 år sedan. Redan då var det problem med syresättningen och/eller för syresättningen viktiga salthaltennivån i Östersjön…. OM inte åtgärder vidtagits främst i Sverige på detta området, så hade mer än hälften, inte en fjärde del av bottnarna med allra största säkerhet varit döda idag. Det var på den vägen det gick då för 40 år sedan.

Allt mer av Östersjöns botten dör, GP 20 januari 2011
Allt mer av Östersjöns botten dör, SvD 20 januari 2011
Norrländska Socialdemokraten 20 januari 2011

Se även: Naturvårdsverket (1987) Östersjön : känslig miljö i förändring ISBN 91-620-1034-4
men även Fältbiologerna var tidigt ute med sina varningar: Liv och död i Östersjön, red. Elmfors Anders Fältbiologerna Sollentuna 1982 ; ISBN 91-85094-15-3

Lite kuriosa – samtliga tidningar ovan refererade till DN-artikel som inte fanns tillgänglig på nätet förrän 07.26 dvs en halvtimma senare än de övriga….. Bottendöden breder ut sig i Östersjön, DN 20 januari 2011

Read Full Post »

Per Jonsson, professor i sedimentologi vid Stockholms universitet, tillbringar sommaren på den engelska kuttern Sunbeam, ett stort träsegelfartyg, i skärgården. Han och hans kolleger återbesöker bottnar och djup där man tog prover på 90-talet.

– Jag har gjort nästan all min forskning från den här båten.

Vi befinner oss i Älgöfjärden, en bit ut i skärgården utanför Värmdö­landet. Här sänker Per ner sin så kallade geminihämtare, en enorm grävskopa med stora plaströr, och plockar upp sediment från botten. Vi börjar på 27 meters djup.

– Nu kommer sanningen att avslöjas, ropar Per Jonsson.

Upp kommer en mörkgrå sörja som luktar ruttna ägg. På toppen av bottenprovet ligger en vit hinna av svavelbakterier som sprider sitt os.

– Jaha, här var det klart och tydligt. Situationen har inte förbättrats sedan 90-talet.

Det är en död havsbotten. I utskärning kan man se årsringar av sediment som lagt sig på botten. Själva förekomsten av årsringar är ett dåligt tecken. Det visar att det inte finns några bottendjur som rör runt i leran
Vattnet mår sämre än väntat, DN

Se även Verkligt problem rent vatten, Norah4you 11 juli 2009

Read Full Post »