Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ordkunskap’

På däck under skrovet ligger tolv sjunkbomber uppradade, föröver finns två ubåtsjaktstorpeder och längre fram ligger sjömålsrobotarna. Samtidigt som fartyget HMS Helsingborg just nu deltar i den stora ubåtsjaktövningen utanför Stockholm kommer nu nya krav på att regelverket för försvarets vapeninsatser måste ses över.
…..
Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) har varit i kontakt med försvaret och anser att det måste ske förändringar i reglerna.

– Jag har pekat på den otydlighet som råder när man lägger den juridiska bilagan i handboken bredvid den förordningstext som finns i IKFN. Nu bör man tydliggöra att det är IKFN som gäller utan några som helst begränsningar när svenskt vatten ska försvaras.Krav på ny lag om dödlig ubåtsjakt, SvD 22 april 2015

dagarna övar marinen ubåtsjakt med sjunkbomber. Men en av Sveriges främsta folkrättsexperter, professor Ove Bring, anser att försvarets eget regelsystem gör det oklart när en militär befälhavare har rätt att ge eldorder mot till exempel en ubåt.Tvist om marinen får använda dödligt våld, SvD 21 april 2015 OBSERVERA försvarets eget regelsystem INTE Regeringsform, Inte förordnande utfärdat av svensk Regering, och heller inte Europakonventionen sätter några som helst krokben ivägen annat än för de som aldrig fick den undervisning som Skollagen kräver.

För ett stort antal svenskar som gått i Grundskolan fick ALDRIG den ordkunskap och ordförståelse som hela tiden funnits med som Betygskrav och Kursmål. Att inte fått ordkunskap och ordförståelse innebär inte det att gällande SVENSKA GRUNDLAGAR inte täckt in diskuterade situation. Det har vår Regeringsform gjort. Dessutom gäller Skollagens krav utifrån kurskrav Svenska: varenda en som gått ut Grundskolans 9:e klass SKALL ha visat att den kan förstå för att ens vara berättigad till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap: Ingen lag eller förordning får beslutas i Sverige som står i strid med Regeringsformen redan den Regeringsforms formulering som kom vid nya Grundlagens tagande var SOLKLAR i detta avseendet!

Den svenska skolans nedgång (höll på att skriva och fall) samt Socialdemokraternas nedrustning av Svenska Försvaret sedan 1968, har skapat en okunskap om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Regeringsformen är solklar:

Regeringsformen

15 kap. Krig och krigsfara

Rikets försvar
13 § Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet
med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en kränkning av rikets
territorium.

Regeringen får uppdra åt försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande
stater.

Det råder heller ingen som helst tvekan för alla som kan läsa innantill och har ordkunskap nog att förstå att det är helt i enlighet med Internationell Rätt att använda våld, även om det kan röra sig om dödligt våld, för att hindra kränkning av Rikets territorium.

För övrigt är det kanske dags att påminna riksdagsmän/kvinnor samt jurister om Regeringsformens 2 kapitel….

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl
föranleder det.
…….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första
meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som
avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och
meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
……..
– – – – – – – –

Vi får väl innerligt hoppas att ubåtar som kränker vårt svenska territorialvatten inte har Quislingar ombord? 🙂 Oaktat detta högst orimliga förhållande, att det skulle vara så, gäller faktiskt Svenska Grundlagar och lagar i Sverige, vilket betyder att det inte är lagar som behöver ändras eller kompletteras. Endast två saker krävs:

* Bättre utbildning i ordkunskap och ordförståelse i årskurs 1-4 (långsiktigt mål)
* Att de som ligger bakom ÖB beslut om en kompletterande ”Handbok IKFN” som stöd till själva förordningen.

I handboken ingår en bilaga om ”juridiska grunder och begränsningar avseende Försvarsmaktens ingripanden enligt IKFN-förordningen”. Här underställs rätten att öppna eld Europakonventionen för mänskliga rättigheter med motiveringen att ”lagtext är överordnad förordningstext”. med det snaraste sättes på skolbänken för att hämta in de kunskaper som varenda en som gått ut Grundskolan som minst skulle lärt sig förstå när han/hon går ut 9:an.

Read Full Post »

Curlade unga och unga vuxna finns numera över hela skalan från de som har svårt hänga med om de kommit in på högre studier till de som går och tror att de skall få hjälp på en arbetsplats för att utföra jobb de fått examen att utföra…..

Amanda Björkman: Curlade till ett liv utan motstånd, Ledarsidan DN 23 december 2014

Norah4you's Weblog

som inte klarar av att möta motgångar. Det börjar i skolan. Eller rättare sagt redan på dagis. Varenda lärare vet att det tidigt går att se vilka det är som tror sig ha rätten att leka kungar och få igenom sin vilja. Ytterst är det frånvarande eller närvarande känslomässigt frånvarande föräldrar som ligger i grunden. För det har varit i säck innan det kom i påse!

Huliganism handlar inte om reaktion mot samhället. Det är inte så att flertalet av huliganerna kommer från segregerade bostadsområden eller ens att de är uppväxta med ständig brist på pengar eller i missbrukarmiljöer. Stort antal av de huliganer jag vet finns här i Göteborg och i Linköping, två exempel, är unga som har haft det som i Göteborg kallas V70-föräldrar eller föräldrar som curlat med dem så till den milda grad att föräldrarna söker upp lärare i skolan om ‘deras’ barn inte fått tillräckligt…

Visa originalinlägg 1 339 fler ord

Read Full Post »

Som så ofta numera får man DN-nyheterna i andra media före DN.se publicerar….. 🙂
Skolan är den hetaste valfrågan för tillfället. Och i ett gemensamt utspel presenterar Socialdemokraterna och Miljöpartiet en strategi som ska höja de svenska elevernas läsförmåga, skriver Dagens Nyheter.

Det handlar bland annat om fler specialpedagoger, att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och ett nytt mål för läsförmågan redan i årskurs ett.

– Nu behöver vi gå på offensiven med detta, säger S-ledaren Stefan Löfven till DN.S och MP enas om läslyft, Aftonbladet 27 februari 2014

S och MP enas om läslyft, GP 27 februari 2014
S och MP enas om läslyft, SvD 27 februari 2014

Drömmar i den rödgröna röran som inte verkar ha fattat att det inte finns tillräckligt många specialpedagoger utbildade och att det tar flera år att utbilda lärare för att de skall ha ämneskunskaper, kunskaper om Barn- och Ungdomars utveckling, pedagogisk utbildning i ämnet svenska inriktat på de första årskurserna, didaktisk utbildning samt metodikutbildning….
Snyter S och MP dessa specialpedagoger ur fickan? Trollkarlar hör hemma på cirkus inte på politiska linan!

Det tar lång tid nog att utbilda lärare som skall undervisa och som kan lära ut SÅ ATT BARNEN KAN LÄRA IN svenska språket. Känner en som nu gått snart 2-år på lärarutbildningen och som i vår skall besluta om han vågar ge sig på att ha svenska som andra ämne. Kräver nämligen ytterligare 1,5 års utbildning utöver de fyra han redan påbörjat…. Svenska språkets utlärande är inget som går att överlåta till de sk. lärare som fått sin behörighet p.g.a. erfarenhet – vad det lett till har PISA-undersökningen klart visat.

Varken svenska lärare eller speciallärare är något som växer på trän! Det är inget att överlåta på de stadiebehöriga lärare som gått senaste åren utan att ha svenska i sin ämnes-, sin metodik och didaktikutbildning mer än max en termin. För att kunna lära ut svenska så att vi ger alla barn rätten att få möjlighet att lära in att skriva och läsa svenska redan första året krävs flerterminsutbildning inriktat på svenska som huvudämne för tidiga lärare.

Så kom då DN:s artikel 08.05 dvs flera timmar efter att nyheten var ny i andra tidningar…. S och MP går samman om läslyft för eleverna, DN 27 februari 2014

Läs gärna Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013 samt Fridoklin MP, inte längden – förlåt mängden, Norah4you 25 november 2013

Read Full Post »

Utrymmet medger tyvärr inte att här bemöta påståendena i artikeln om att det aldrig förekommer signalspaning med avseende på förhållanden i andra västerländska demokratier eller att den aktiva signalspaningen också benämnd dataintrång är godtagbar så länge Försvarsunderrättelsedomstolen givit tillstånd härtill. Lagstiftningen och rättstillämpningen är oklar i många stycken.Domstolen sprider dimridåer om signalspaningen, Anne Ramberg generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund på SvD Brännpunkt 13 december 2013

Falskt påstående: Lagstiftning och rättstillämpning är oklar i många stycken Finns få länder oavsett om de är demokratiska eller odemokratiska som har så solklar lagstiftning som den som Sverige har fått i och med FRA-lagen. INGET land, inte ens USA som har betydligt större fri- och rättigheter för sina medborgare (så länge de inte sitter i fängelse eller begått allvarliga brott de suttit av) har så solklar text OCH TILLÄMPNING Hur vore det om fru generalsekreteraren t.ex. satte sig ner med en gammal hederlig ordlista eller ‘Lilla Focus’ och slog upp ord för ord vad som står i de kanslisvenska formulerade lagtexterna. Normal ordkunskap för de som gick gamla Folkskolan hade också räckt till för att förstå varför texterna är solklara; varför kommateringen och meningsbyggnaden gör att det som står är solklart vad som menas och vad Riksdagen beslutat. Endast de som i nutid saknar ordkunskap tillräckligt, vilket tyvärr finns många såväl advokater och andra jurister som saknar precis som de flesta som började skolan efter Grundskolans genomförande!

För övrigt är det lite väl omaga att någon som är advokat inte lärt sig skilja på det som är Offentliga uppgifter som inte faller under Sekretesslagstiftning och de som faller under detsamma. Att fru Generalsekreterare saknar kunskap som fanns i ”gamla” Samhällskunskapsboken för 9:an när Enhetsskolan genomförts, det må däremot vara henne förlåtet. Mycket av det försvann i Grundskolans Samhällskunskapsböcker….

Se även: Signalspaning och allas vår säkerhet, Norah4you 4 augusti 2013 samt Nej Mark Klamberg – DU har fel nu, Norah4you 13 december 2013
jag förstår att USA som har ger sina medborgare större friheter och fler rättigheter utan inskränkningar än vad Sverige gett de senaste 100 åren är en nagel i ögat på vänstersinnade och flummiga socialliberaler som i sann Rosseauanda går och drömmer sig till ett Utopia som aldrig funnits förutsättningar för.

Read Full Post »

När Radiotjänst VD Carl-Gustav Johansson påstår Lagstiftningen tydlig om avgiftspligt för TV föreligger, Carl-Gustav Johansson VD Radiotjänst SvD opinion 23 juli 2013 så är han en av många som ställer sig upp och bevisar sin okunskap om ordkunskap. Börjar undra om det numera blivit ett krav att släppa igenom alla som kan repetera ord för ord utan att ha full täckning för ordens innehåll, valör och betydelse?

Allra först. Min första dator och alla där på följande har ett enda huvudskäl för att finnas. Jag är från början systemprogrammerare som blev SO-lärare och som före, efter och under den tiden specialiserat mig på att läsa riktigt gamla texter på medeltidsengelska, tidig tyska, högmedeltida franska, kyrkolatin (fick lära mig latin själv så längre har jag inte kommit), flamländska, frisiska, isländska (fick det med mig som liten att kunna förstå och läsa), norska (talar, skriver och läser), danska (läser) o.s.v. Jag har aldrig skaffat en dator för att använda som TV. Tvärt om så var det så att Carl-Gustav Johanssons föregångare en gång i tiden inte var intresserad av att på förfrågan för ny teknik, i min närhet fanns de som då hade framme tekniken och det som krävdes för att konvertera så att ny tv skulle kunna kopplas till dator! Men Nej, varken Sveriges Radio eller Radiotjänst var intresserade av att vanlig TV skulle gå att använda tillsammans med dator. När? I mitten av 1990-talet.

Exempel på vad min dator är till för:
Dio och Ablabius,artikel från 1998 rev 2010 Norah4history
Goter och Romare När hände vad, © Johansson Inger E, Kapitel ur manuskript den Gotiska mosaiken, Linköping 1996 rev. Göteborg 2003. Norah4history
Tidig version tabell – Grönlands historia påbörjad 1995 version 1998 Norah4history

och nej – går inte att lyssna på radio i denna dator. Ljudet, dvs programvaran kopplade jag själv ur när jag köpte datorn. Gillar tystnad eftersom det var svårt när man har problem att höra vissa ljud. Köpte i och för sig hörlurar för att använda till dataspel på dator som under sina sex år endast varit uppkopplad 3 gånger till nätet. Hörlurarna har jag ännu inte packat upp. Dåligt köp med andra ord.

min mobil skall inkludera radio i det jag betalar för. Enda gången jag försökt lyssna sa mobilen att jag behöver ett minneskort till. So what. Lägger inte pengar på det.

Det som Radiotjänst VD missat är i sig två saker han borde lärt sig redan innan han lämnade Grundskolan – ordkunskap samt ordförståelse är det ena, svensk Grundlag tillåter inte retroaktiv lagstiftning eller retroaktiv tolkning av gammal lag! Se Regeringsformen förbjuder retroaktiv lag, Norah4you 28 juni 2013

Men herr VD har värre problem än avsaknad av ordförståelse för vad ‘avsedd för’ alternativt ‘huvudsakligen avsett för’ innebär. Det krävs speciell programvara som INTE normalt följer med datorer, om läsplattor har jag ingen kännedom så dom avstår jag från att kommentera. Den programvaran tillåter enligt det finstilta inte någon annan att ta ut betalning för installerande och användande av programvaran. Upphovsmannarätten. Mig veterligt har Radiotjänst inte försökt förhandla med företaget som äger den upphovsmannarätten.

Datorer är till för att använda som administrativ och eller teknisk bearbetning i första hand. Möjligheten att för att Radiotjänst ändrade sin egen teknik så att det blev möjligt att se på dator i TV och tvärt om, det är inget som går att använda som giltigt argument för Radiotjänst VD:s tolkning. Som sagt – datorer har normalt inte nödvändig programvara när en person köper en dator. Upphovsmannarätten gör att Radiotjänst först får börja med att förhandla med upphovsmannarättsägaren till den programvaran. Allt annat skulle falla direkt om vi hade haft Författningsdomstol. Tillåter mig betvivla att Radiotjänst lyckas förhandla fram avtal som krävs för att det utifrån nuvarande lagstiftning, som inte täcker in programvaran som inte finns med vid köp av datorer, skulle kunna hålla i internationell domstol. Ännu mindre i den Californiska vilken alla juridiska frågor rörande användningen av densamma enligt upphovsmannarättens ägare hänvisas till i det finstilta!

För datahistoria se Datahistoria fram till nutid, Facts not Fiction sida

Read Full Post »

Eller vad är det frågan om. Att alla i ledet bakom Löfven gått i flumskolan, det vet jag att inte är sant, så uttalandet från Karin Wanngård (S) Stockholms sida att påstå att alla är för att kräva könskvotering ens i kommunala eller statliga bolagsstyrelser, måste alltså vara ett missförstånd från hennes sida alternativt ett krav från Socialdemokraterna på Grundlagsändring. Nuvarande Regeringsformens 1 kap 2§ stoppar all positiv och negativ kvotering. Det finns heller inget i svensk Grundlag som skulle kunna ge en Socialdemokratisk Regering eller en majoritet i svensk Riksdag rätten att gå in och fatta beslut om hur en företagsstyrelse skall se ut varken kvalitétsmässigt eller könsmässigt. Sverige är inget kommunistiskt eller Socialistiskt land!

– Jag tycker att det här är riktigt illa. Vår målsättning är en jämn könsfördelning på 50-50. En fördelning på 60 procent män och 40 procent kvinnor är ett första steg, menar Karin Wanngård som är Socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholm Stad. S kräver könskvotering i Stockholms Kommunala bolagsstyrelser, SvD 4 april 2013

Read Full Post »

om moraset i svensk kunskap fortsätter som det gjort bland svenskfödda ungdomar som kommer till Universitet och Högskola med svenska kunskaper som motsvarar vad som förväntas av en 13-åring?
Konsten är inte att få alla med på tåget mot högskola och universitet. Konsten är att se till att alla som kommer till högskola och universitet har de kunskaper som krävs för att de skall kunna gå ut med examen!

Behörighet till högre studier nyckel att få fler unga i arbete, Ibrahim Baylan och Cecilia Dalman Eek (S) på GP Debatt 28 mars 2013

Se även Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013 samt Studera vidare ingen mänsklig rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Socialdemokraterna inser inte till skillnad från Lars Ohly (V) att det viktigaste för att få unga i arbete är att se till att de får lära sig läsa och lära sig förstå det de läser vid så tidig skolålder som möjligt!

Dock är det viktigt att börja ‘hemma’. Det måste ställas höga krav på de som skall få läsa på lärarhögskola. Att det nu förekommit att 0,1 räckt på Högskoleprovet är skandal. Minimum för att komma in på lärarutbildning borde vara 1,0 av 2,0 möjliga. Har mycket svårt att förstå att man inte gjort Högskoleprovet obligatoriskt samt satt gräns för de som vill undervisa andra. Höj kraven på våra lärare nu, Expressens ledarsida 28 mars 2013 Har helt rätt i resonemanget i den frågan.

Read Full Post »

Det finns ingenting i de Mänskliga Rättigheterna som ger en enda person rätten att kräva att bli godkänd för att kunna läsa vidare! Vänligen läs noga igenom punkt 1 under Artikel 26:

Artikel 26
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

Så var det med det. Det finns ingenting som ens ger någon person rätten att kräva att få läsa vidare på gymnasiestadiet. Det är mycket bra att vi i Sverige har den förmånen. Det är mindre bra att många av de som kommer till gymnasiet inte ens är behöriga i alla de ämnen som krävs för att få läsa vidare på gymnasiet! Något gick allvarligt snett under Alla skall med åren.

Ett av de absolut värsta klavertrampen lyckades tyvärr Erik Arroy, ordförande för Sveriges Förenade Studenter, med att göra:
eftersom undervisningen inte premieras i närheten så mycket som forskningen saknar de verktygen och förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk verksamhet Diskutera lärarnas kompetens i stället, Erik Arroy ordf. SFS i Metro 21 mars 2013

Hur någon kan komma in på ett Universitet eller en Högskola utan att i grunden ha klart för sig att det är forskning och utbildning från grundnivå till forskare som är ett Universitet och en Högskolas viktiga bit. I denna bit ingår inte att stå och lära ut kunskaper på samma sätt som man gör i Grundskolans ‘Alla skall med’, inte heller att lära ut på det sätt som Gymnasielärare skall lära ut. En student som kommer till ett Universitet och en Högskola SKALL ha alla grundkunskaper som krävs för att kunna läsa och förstå en text. Inte bara en svensk text utan som minst även texter på engelska. I många ämnen är det också viktigt att kunna läsa och förstå tyska, franska och latin för att kunna tillgodogöra sig de stora inläsningssjok som krävs på första terminens kurs i ett ämne! Det handlar inte om universitetslärarens pedagogiska förmåga utan om att universitetsläraren har rätt att fordra/kräva att de grundkunskaper som ämnet kräver finns och ordförståelse/ordkunskap är tillräckligt stor. Egentligen borde Högskoleprovet vara obligatoriskt för ALLA att ha gjort med tillräckligt bra resultat visat för att kunna få läsa utan att läsa en gammeldags propp innan man börjar läsa ett ämne!

Studietekniska tips
Jag börjar med det som för de flesta är det svåra: Hur i hela fridens namn skall man kunna läsa 1000 sidor litteratur från ena veckan till den andra, eller till veckan efteråt, när man läser vid universitet?

Den som inte kan klara av att läsa in upp till 1000 sidor själv i kurslitteratur + fördjupningslitteratur + utgivna kompendier, den har i ärlighetens namn tagit sig vatten över huvudet. Det är INTE så att universitetet är en matarstation där allt som skall läras in skall gås igenom! Tvärt om. Föreläsningar är till för att introducera nya områden och nya frågor, för att visa var tyngdpunkten i inlärningen ligger samt för att ge djupkunskap i just det som studenterna skall läsa in den närmaste tiden. Det är alltså 100% fel när studenter de senaste åren krävt att få mer lärarledd undervisning på universitet. Universitetslärare är historiskt och idag i hela världen till för att hjälpa till att ge verktygen för att eleverna skall förstå HUR de skall läsa in och peka på DET de skall läsa in samt att ge studenten de vetenskapsteoretiska grunderna som krävs för att studenten skall lära sig att analysera de texter studenten läser såväl källkritiskt Vem har skrivit Vad och Vad är Syftet samt att vid seminarier och andra tillfällen klara av att validera och analysera det lästa utifrån om argument som förs fram är giltiga argument som KAN leda till en hållbar Slutsats Universitet och Högskola är ingen maskin som skall spotta ut x-antal per läsår!

Kalle Bäck, Professor och Prefekt vid Linköpings Universitet, för många känd som den Kalle Bäck som skrivit om Svärmödrar och Torrdass, lärde ut följande teknik när jag läste Historia:

* Börja med att läsa vad som står i inledande avsnitt, ingress etc och läs sedan sammanfattningen i slutet. DÅ har Du stor chans att veta var Du skall lägga mer vikt på när Du läser.

Kommentar: Detta råd i sig pekar på skillnaden när Du läser i grundskolan – lär in allt som står i boken och helst lite till. Läraren går i de flesta fall igenom allt väsentligt men Du bör kunna mer för att uppnå betygskriterierna. Det är Du som skall lära in vad läraren lär ut!

Gymnasiet: Läs, lär in och försök förstå allt som står i läroboken OCH allt som läraren tar upp på lektionerna. Glöm INTE att slå upp viktiga ord som läraren skrivit på tavlan så att Du är säker på att Du förstår vad orden verkligen betyder. Anteckna flitigt men skriv inte upp hela meningar ur skolböcker, uppslagsböcker etc utan bara Stödord (för att Du skall komma ihåg texten är det bra att Du skriver rent eller läser just de stödorden och texten när Du kommer hem).

Universitetet: Det gäller att få djupkunskap och breddkunskap samtidigt! Detta betyder först och främst att alla som trott att det är rätt att lära sig utantill, vilket för en hel del kan ha förenklat tillvaron på gymnasiet, måste snabbt lära om. ALL kurslitteratur som finns angiven MÅSTE läsas. De avsnitt som inte finns angivna speciellt i de Du skall läsa in, bör Du läsa/skumma igenom på de sätt som Kalle B tipsade oss om ovan. Dvs. Glöm aldrig läsa inledande avsnitt och sammanfattningar ÄVEN om det på din lista står att Du måste läsa kapitel x alternativt sida A till Sida B o.s.v. MEN Du behöver också skumma igenom resten av bokens kapiteltexter och inledning. OM DU köpt boken, så ta gärna med den på en långresa i buss eller på tåg men läs då övriga kapitel på samma sätt som Du läser en roman. Det som Du får är en bild av vad som står i boken, så att Du kan gå tillbaka om det är något avsnitt eller kapitel som har uppgifter Du behöver i senare kurser på Universitetet. Utöver det skall Du bara göra djupdykning i avsnitt som intresserar DIG.

Det är du som student som har ansvaret för att du söker kurs som du har DUGLIGHET nog att KUNNA klara av. Allt annat är ren och skär politiskt korrekt nys och svammel!

I dagens Göteborgspost på ledarsidan står:
Hur har det kunnat gå så fel? Uppenbarligen har vi skapat ett utbildningssystem som såväl sviker som lurar eleverna. Att den breddade rekryteringen är en bov i dramat förefaller uppenbart. Ambitionen att göra alla gymnasiekurser högskoleförberedande tycks ha medfört att ett antal skolor har släppt igenom studenter som saknar kompetens för högre studier.

Det är att göra eleverna en björntjänst, som dessutom får till följd att nivån på svensk högskoleundervisning sjunker. Det har Sverige inte råd med. Detta måste Stefan Löfven och Socialdemokraterna begripa, som fortsätter insistera på att alla gymnasister skall kunna läsa vidare. Facit av en sådan politik stirrar dem nu i vitögat.

Sveket mot eleverna börjar dock tidigare än så. Jämförande internationella studier har visat att svenska elevers läskunnighet sjunkit drastiskt de senaste decennierna. Hjärnforskaren Martin Ingvar tillhör dem som länge varnat för utvecklingen. Hans forskning visar att om barn inte lär sig läsa påverkas hela deras intellektuella utveckling. Läsning formar hjärnan och förbättrar minnet och förmågan till kritiskt tänkande. Därför är lästräning så oerhört viktig. Och därför måste dessa larm tas på största möjliga allvar. Läsa vidare utan att kunna läsa, GP 22 mars 2013

Men det är Svenska Kommuners ansvar att se till att varje elev som behöver hjälp för att klara av att lära sig svenska, läsa och förstå text samt höra vad läraren säger får den hjälp som varje kommun enligt Skollagen är att ge eleven
Det är viktigt! Svårt för barn få hörselhjälpmedel, SvD 22 mars 2013 Det stora kunskapsbortfallet började med Grundskolan, fortsatte med Palmes UKAS och förvärrades den dagen Göran Persson som skolminister drev igenom kommunaliseringen av skolorna. Det har mindre betydelse vilka som är utförare av utbildning SÅ LÄNGE SOM DE SOM UNDERVISAR uppfyller de krav som Skolverket ställer utifrån Skollagen. Väldigt viktigt med ämnes- och stadiebehöriga lärare. Speciellt viktigt under Grundskoletiden. Där har det också brustit utöver att kommunaliseringen är en bov i dramat som lett till att vi utbildar efter ‘Alla skall med’ i stället för efter ‘duglighet’.

Det är ingen Mänsklig rättighet att få läsa vidare. Alla människor är lika värda men olika. De Mänskliga Rättigheterna kräver däremot att alla skall få en gratis grundutbildning. Inget annat.

Läs hela ekoreportaget i text: Elever med en hörselskada får inte alltid hjälp, Sveriges Radio 22 mars 2013 och glöm då inte bort att vi har många elever som får/fått hörselskador i större eller mindre omfattning av all högljud musik överallt och speciellt av högröstade oordningen som finns i våra grundskolor idag! Det är där vi måste börja, inte på Universitet och Högskolor, för att alla skall få den duglighet som krävs för att förstå och lära in. Kanske inte för att kunna uppnå duglighet som krävs på Universitetsnivå, men för att förstå de baskunskaper i svenska språket, engelska språket och matematik som ALLA som skall läsa vidare behöver ha!

Read Full Post »

För oss som gått i den gamla skolan innan flumskolan är det en självklarhet att skolan måste se till att fullfölja sin absolut viktigaste uppgift. Så långt är Miljöpartiets från Folkpartiet upplockade läsa-skriva-räkna garanti ett mycket bra förslag. Det stora problemet utöver dagens kommunala snålhet, ofta tvärtemot Skollagen som redan idag kräver att elever som behöver extra stöd skall få detta.

FP:s Bortglömda löfte. Ska vi möta skolans utmaningar måste vi börja tidigt, med insatser som gör att alla barn lär sig läsa, räkna och skriva under de första årskurserna. Därför vill vi göra verklighet av Jan Björklunds bortglömda vallöfte: läsa-skriva-räkna-garantin. Goda idéer ska förverkligas oavsett vem som först presenterade dem, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Alla har rätt att kunna förstå innehållet i en dagstidning och räkna ut ett kassakvitto. Att kunna läsa, uttrycka sig i skrift och behärska räknesätten är dessutom grundläggande för att klara att tillgodogöra sig skolan.

Ska vi möta skolans utmaningar måste vi därför börja tidigt, genom insatser i förskola och de tidiga årskurserna som gör att alla barn får lära sig läsa, räkna och skriva. Sådana insatser är mer effektiva, både mänskligt och samhällsekonomiskt, än insatser som kommer för sent. ”Garantera varje elevs rätt att kunna läsa, skriva och räkna”, Gustav Fridolin Språkrör, Jabar Amin samt Agneta Luttropp Miljöpartiet på DN Debatt 9 mars 2013

Det är bara det att det kräver i sig kontroller av såväl läseförmåga, ordförståelse (räcker inte att automatiskt kunna läsa av utan att förstå), skriftliga inlämningsuppgifter samt motsvarande matematikkontroll. I och med att ”Alla skall med” idag innebär ju Grundskolan precis som tidigare att alla flyttas upp oavsett om de klarar att uppnå kursmål som skrivs ut i Skollag aldrig så noggrannt. Det borde inte innebära mer uppgifter för läraren, självfallet talar vi om att elever i 1-3:an MÅSTE ha ÄMNES OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE som fått extra utbildning i svenska språket och matematik såväl vad gäller metodik som didaktik än vad de flesta som utbildats på 2000-talet fått med sig. Inte mer uppgifter för detta var vad som ingick i varje småskollärares uppgift att kontrollera och säga till så elev som behövde hjälp före Grundskolans tid fick hjälp, i speciellt förekommande fall om det handlade om att elev inte var mogen tillräckligt genom att gå om en klass. Så får ju inte förekomma nu. De stackars elever som fått hjälp men ändå inte klarat de har tvingats vidare upp mot ännu större prövningar i sann Socialistisk anda att det är fult att ‘peka ut’ den som inte klarar.

Ändå är det redan här vi har sett rotskottet till elevers framtida skolstress. För inbilla Er inte att elever idag har mer att läsa, skriva och räkna än vad man hade förr i tiden. De texter som varje svensk skolelev skulle klara av att läsa årskurs 2, utöver välskrivning, läsförmåga och ordförståelse, de har idag många elever som kommer till årskurs 5 aldrig fått. Tyvärr finns det elever som kommit till årskurs 5 som trots att de ”klarat” att läsa, skriva och räkna helt saknat förmåga att förstå vad det de läser talar om. Här har vi alltså ett viktigt problem att tackla: Hur får vi barn som utvecklas saktare att inte bli de sk. ‘tysta tjejerna’ dvs de som automatiskt lär in en text och på skrivning verkar vara duktiga för de kan ju ”rapa upp” allt det som står i boken, elever som ofta inte räcker upp handen när det handlar om förståelse frågor. Just bara för att de inte förstår det de till synes har lärt sig. Eller elever som verkar vara ena hejare på att räkna med räknare, men som när de blir ombedda att ställa upp talet och skriva det för hand på tavlan eller i boken helt visar att de inte förstått vad de gör?

Sedan har vi ändå inte tagit med den grupp som oftast senare i skolan får sk. bokstavsepitet alternativt placeras över i Särskola för att de är utåtagerande och stökiga, jag talar om de elever som både kan läsa, skriva och räkna samt förstå och förklara vad de gör och som i dagens skola blir de som en pensionerad lärarinna talade med mig om härom året: Vi tar in vetgiriga barn i ettan och släpper ut skoltrötta stökiga elever i femman.

Alla barn är lika värda, men olika. Först när detta blivit skolans viktiga uppgift att ta till sig, först då så har vi en chans att få lugnare skolmiljö, mindre stress för att elever blir frustrerade antingen för att de inte hänger med, hänger med utan att förstå eller blivit helt uttråkade för att deras vetgirighet och egna utveckling inte tillgodosetts. Svenska skolan är ena hejare på att söka problem, inte alltid att lösa dem, men helt odugliga på att hitta varje elevs möjligheter!

MP: Garantera rätt att kunna läsa, GP 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, SvD 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Aftonbladet 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Skånskan 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Norrbottens Kuriren, 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Västerbottenskuriren 9 mars 2013

Det borde vara en Mänsklig Rättighet att i stället för att ‘Alla skall med’ få utvecklas i sin egen, inte andras takt, oavsett om denna utveckling går sakta eller snabbt!

Read Full Post »

När Radiotjänst knackade på dörren blev Tomas Nilsson tvungen att betala tv-licens. Han har nämligen en dator.

Tomas Nilsson, 24, pluggar på Handels och bor i ett studentrum på 18,5 kvadratmeter. Han har inte plats för någon tv. Däremot har han en dator. Tomas måste betala tv-licens för datorn, GP 1 mars 2013 det är nästan som om det är det där extra dvs 1 mars skämtet som en del körde med i min barndom och sedan sa: Mars mars måne jag kan lura dig ända till Skåne…..

Lagtexten så som den lyder ordagrant,
Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Observera först skillnaden mellan huvudsats och bisats. Huvudsatsen: En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program

Ordet avse syftar på att det gäller avsikten bakom inköpet och användningen. Avsikt i aktuellt (och andra fall) kräver en förförståelse och förbeslutad handling där avsikten är det som är före handlingen. Att ens försöka få det till att en dator är avsedd för att ta emot Tv-program och inte till att använda nätet, skriva mail, göra bankaffärer (nästan nödvändigt att göra på dator idag), ta emot och skicka skrivna texter, det visar på mycket dålig svenska kunskap.

”som är avsedd” borde inte gå att missförstå. En dator som en person har kan vara flera år gammal, den kan vara ny – den person som köper en dator avsedd att använda som TV-mottagare, den personen torde i nästan samtliga fall vara unik på sin ort för en dator är något helt annat än en tv-mottagare och det är lätt att konstatera vilken programvara som finns på datorn när den köpts – jag undrar hur det står till med datakunskaperna, eller (jag blev systemprogrammerare 1971) om det inte är så att de som tror att en dator är till för att se tv ens känner till den tekniska skillnaden mellan en dator och tv-apparat, då är det illa. Mycket illa med ordkunskapen och vanlig allmänkunskap som man kan förvänta sig av alla som gått Grundskolan.

För övrigt finns inget skrivet i vår svenska Regeringsform (GRUNDLAG) som gör det möjligt för någon, ens för en myndighet, att tolka om en lag retroaktivt.
Definition av dator är en teknisk maskin som kan bearbeta och beräkna inlagd data med hjälp av skrivna datorprogram. För det mesta program som antingen följer med datorn eller köps speciellt alternativt skrivs av den som använder datorn (Förutsätter compilator). Datorn är alfanumerisk och kan utifrån datorprogrammen göra beräkningar och bearbetningar. Dvs så långt från en radio och TV-apparat som möjligt. Du kan inte använda en vanlig radio eller TV till att göra dessa beräkningar och du har i vanlig dator inte någon hårddisk som klarar av det datorn kan.

Och observera att i Sverige får ingen lag skrivas eller tolkas retroaktivt utan i mycket speciella fall som varit uppe i Riksdagen – inget som gäller den aktuella lagen inte ens möjlig enligt våra grundlagar att omtolkas och det råder inga speciella fall när något dator existerat länge. Hade det handlat om en av riksdagen beslutad tilläggsavgift på inköp av datorer, så hade det varit uppe för lagrådsremiss, så också om lagtexten skulle omtolkas eller omformuleras att inkludera datorer! BAKLÄXA RADIOTJÄNST. Skicka Era jurister och tjänstemän på ordkunskaps- och ordförståelseutbildning årskurs 3-5 GRUNDSKOLAN. Så dåliga är alltså personer i beslutande ställning i Sverige i svenska språket. Säger allt om flumskolan!

SVT:s fula knep, GP 1 mars 2013

För övrigt undrar jag vilket partis valbara kandidater till Riksdagsvalet 2014 som skulle kunna tänkas ställa sig bakom en ny lag som inkluderar datorer köpta innan den då nya lagens formuleringar klubbats som TV-apparat avsedd för att ta emot TV-sändningar för allmänn radio- och TV-utsändning. Det partiet bör redan från början tänka om, om sådant parti finns. Knappast något som väljare i Sverige skulle godkänna! Sveriges Grundlagar förutsätter demokrati och att lagar utgår från all offentlig makt i Sverige utgår från folket

Read Full Post »

Older Posts »