Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ordkunskap Magdalena Andersson – vad är det?’

Att Du inte kan räkna, Magdalena Andersson, det visste vi redan. Om vi inte visste det, så står det klart för var och en som kan som minst 7:ans matematik att om man lånar 43 miljarder, så kan man inte påstå sig ha en bra ekonomi.

Det är tillåtet vara dum, Magdalena Andersson. Detta är dock inte första gången Du själv bevisar Din okunskap och dumhet. Märkligt är bara förnamnet.

Att du inte kan Regeringsformen, visade Du helt klart med följande urbota MÄRKLIGA uttalande:

– Det är ett märkligt förslag att man ska ha en regel som är för människor som är födda i Sverige och en annan regel för människor som har flyttat till Sverige, säger finansministern.Anderssons svar på kritiken: ”Märkligt”, Expressen 21 December 2015

MÄRKLIGT, MAGDALENA ANDERSSON ATT DU INTE KAN REGERINGSFORMEN!!! Du är ju inte precis ny i politiken och borde kunna Regeringsformen om inte från dina egna studier, så borde du som minst läst in och lärt dig förstå vad som står där som politiskt aktiv

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
….
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
……
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – – – – – – – – – – – – slut på citat från Regeringsformen – – – – – –

Read Full Post »

för att bekosta stora dyra och ogenomtänkta idrottspalats, trafikomläggningar som kostar mer än de ger, och tar inte bort svenskars rätt att få behålla i handen vad de flesta andra demokratiska länder låter sina medborgare behålla ÄVEN OM de länderna ofta har minst lika bra hälsovård och avsevärt bättre skola än Sverige har!

Lånade gjorde Göran Persson. Åtminstone sa han det när han tog pengar från svenska folkets pensionssparande. Lovade betala tillbaka, men så skedde aldrig.

Magdalena Andersson borde sändas på utbildning i Ordkunskap och Ordförståelse! Per omgående. Att låta människor behålla samt att låta människor slippa betala dubbelt via skatt + avgifter, det är inte att låna pengar utan högst rimlig tolkning av demokrati utanför Socialistiska och Kommunistiska Stater!

”Regeringen lånar till skattesänkningar”, Magdalena Andersson (S) till DN 24 augusti 2013

Read Full Post »