Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Oppositionen i Göteborg’

3 mars absolut dummaste uttalande alla kategorier står Rödgröna sörjan i Göteborg för:

Viktigast är att frigöra lärarnas professionella autonomi och stärka rektorers pedagogiska ledarskap genom att minska den tidskrävande och detaljstyrande statskontroll som ökat så mycket under de borgerliga. Det förfogar vi inte över i Göteborg.Skolans kris är nationell men vi gör vad vi kan, Anna Johansson (S), Kia Andreasson (MP) samt Mats Pilhem (V) på GP Debatt 3 mars 2014

HALLÅ – kom tillbaka till verkligheten!
* Det är KOMMUNERNA inte staten som är huvudman för Grundskolorna i Sverige!
Ett av många exempel senaste åren på att Rödgröna sörjan inte gör så gott de kan. Oscar Fredriks skola i Linnéstaden ska spara pengar. Då drar ledningen in skolans specialpedagog. Detta får förödande konsekvenser för min pojk och ytterligare två elever i hans klass, skriver Mia Fredin.Så får skolan sköra elever att bryta ihop, GP 15 januari uppdaterat 24 januari 2014

* Göteborg ger mindre i skolpeng per elev än t.ex. Stockholm

* I Göteborg tillämpar rödgröna sörjan styrning av skolpeng utifrån grupptänkande vissa områden FÖRUTSÄTTS ha sämre förutsättningar för eleverna.
Samma stadsdel. Men väldigt olika förutsättningar. Frölundaskolan får 40 procent mer per elev än Nygårdsskolan.

I Askim-Frölunda-Högsbo är undervisningskostnaden 39 149 kronor per elev. Men det skiljer mycket mellan skolorna i stadsdelen.

Sett till måluppfyllelse tillhör skolorna i den södra delen av stadsdelen de bästa i Göteborg. Nygårdsskolan är till och med den kommunala skola där högst andel elever uppnådde målen i alla ämnen våren 2013. Frölundaskolan däremot ligger under snittet i staden.

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter styr stadsdelen olika mycket resurser till olika skolor.

– Vi har tre olika nivåer i vår stadsdel, utifrån den socioekonomiska nivå skolan har. Och det ger mer eller mindre pengar till skolorna, säger Kenneth Wallengren, utbildningschef i stadsdelen.Samma stadsdel olika elevpeng, GP 20 februari 2014
Analys: Därför får skolorna olika stöd, GP 20 februari 2014 Observera att detta är ett rasistiskt tänkande om något! Varje barn oavsett var i Göteborg har rätten att få det stöd som just det barnet är berättigat till enligt SKOLLAGEN. Inte efter Rödgröna sörjans värderingar! Om detta i slutändan innebär att det fortsatt är 13.000 kr/barn i skillnad mellan olika stadsdelar/bostadsområden i stadsdelar etc, så pekar det på något helt annat – dålig styrning/dåliga krav för att få ämnes- och stadiebehöriga lärare på ALLA stadens skolor!

Read Full Post »

i Göteborg lämnar mycket övrigt att önska.
Samma stadsdel. Men väldigt olika förutsättningar. Frölundaskolan får 40 procent mer per elev än Nygårdsskolan.

I Askim-Frölunda-Högsbo är undervisningskostnaden 39 149 kronor per elev. Men det skiljer mycket mellan skolorna i stadsdelen.

Sett till måluppfyllelse tillhör skolorna i den södra delen av stadsdelen de bästa i Göteborg. Nygårdsskolan är till och med den kommunala skola där högst andel elever uppnådde målen i alla ämnen våren 2013. Frölundaskolan däremot ligger under snittet i staden.

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter styr stadsdelen olika mycket resurser till olika skolor.

– Vi har tre olika nivåer i vår stadsdel, utifrån den socioekonomiska nivå skolan har. Och det ger mer eller mindre pengar till skolorna, säger Kenneth Wallengren, utbildningschef i stadsdelen.Samma stadsdel olika elevpeng, GP 20 februari 2014

Varken Rödgröna sörjans politiker eller andra politiker och tjänstemän i Göteborg har fått utbildning i att avgöra Barn- och Ungdomars behov. Än mindre äger de rätten att bryta mot Skollag och Regeringsformens 1 kap 2§!

SKOLLAGEN

Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Observera att det är de enskilda elevernas behov. Inte betongfördelning utifrån några politiska uppfattningar om att socioekonomiska skäl skulle motivera att elever på ena skolan skall få 40% mer i elevpeng än elever på andra skolan. Det finns ingenstans annat än i Rödgröna sörjans Tyck som jag – syndromet några som helst skäl att utgå från att det i ena skolan av socioekonomiska skäl skulle finnas fler elever som behöver stöd än på den andra skolan. För inte kan det väl finnas underliggande rasistiska värderingar om vilka barn och unga som behöver hjälp för att lära sig läsa och skriva? Så illa kan det bara inte vara. Däremot kan det finnas stor skillnad mellan olika skolor i samma stadsdel vilken ämnes- och stadiebehörighet som lärarna på skolorna har – samt här i Göteborg även vilka möjligheter som getts ämnes- och stadiebehöriga lärare att få den vidareutbildning/specialutbildning som deras arbetsuppgifter i enskilda elevgrupper kräver!
OBSERVERA NOGA: SKOLLAGEN GÄLLER ÖVER KOMMUNALA EKONOMI!
MEN SKOLLAGEN LYDER UNDER VÅRA GRUNDLAGAR.

Regeringsformen

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det finns inte en susning till chans att det skulle bero på socioekonomiska omständigheter att elever på ena skolan i en stadsdel skulle behöva 40% mer elevpeng. Eller skulle vara i större behov av läs- och skrivträning i lägre stadier eller vara de som i större utsträckning lider av dyslexi. Observera att det är den enskilde elevens behov inte någon form att Östtysk betongförutsägelse hur många i ena skolan eller andra skolan som behöver få den hjälp som SKOLLAGEN kräver av utföraren. Det finns många faktorer som påverkar Barn- och Ungas utveckling. Förvisso är socioekonomiska skäl en faktor. Men det finns ett otal andra som rödgröna sörjan hanterar så illa att barn på ena skolan kan tvingas få delade suddgummin för att just det året så finns det inte tillräckligt med pengar till mer än 3 pennor och 1 suddgummi. Ren skandal är hur Göteborgs Rödgröna sörja hanterat skolpengen.

Read Full Post »

byggs inte mot himlen, även om man skulle kunna tro det när man läser Göteborgs toppolitiker flyger alldeles för ofta, Expressen 13 oktober 2012
Nej här i Göteborg använder man okänt antal miljoner, troligen miljarder när allt en gång räknas på räkenskapens dag som kommer på jorden för politiker…., för att lämna avtryck genom att dels påstå sig vara för bättre miljö (Rödgröna Göteborgssörjan) och vilja minska antalet bilar genom centrum…. (tyvärr även lokala Allianspolitiker ingår i den smeten).

Bättre miljö? Hur många får stå i X antal köer under månader det tar att bygga ”Fortet Göteborg” där de som bor i ena änden av stan pga det inte finns mycket alternativ men jobbar i eller på andra sidan Göteborgs Centrum är de som får betala. Hur ser luften i Göteborg som redan var dålig ut om man mäter en kall morgon nu?

Allt för att våra ‘kära’ politiker fått för sig att man måste ha Västlänken…. viktigast av allt tycker en del av dem det är att Göteborgs Central byggs för genomtrafik i stället för säck som nu. Oh nu glömde jag det allra viktigaste med den nedgrävda tågtunnel i den tjocka leran av mycket dålig kvalité, en extra station i Haga !!!???!!!
53 meter som mest av dålig lera sa min egen far runt 1940 när han gjorde de geologiska undersökningarna för ev vattenledningsdragning nere i området där Stena lägger till (blev knutpunkt i ena änden av Järntorget, där översvämningarna var som värst härom året). Samma sa geologer som var ute med sina teodoliter (herre Gud vad teodoliter numera kostar….) när jag pratade med dem när de gjorde undersökningarna…. Och varför? Enligt snillena lokalt för att öka attraktionen för Göteborg för resande in till Göteborg ner mot Malmö….

Men SJ drog sig ur den linje de hade. Tåg från Oslo måste passera betydligt bättre knutpunkter i Värmland, Dalsland och så vidare. Knutpunkter som leder till Södra stambanan och så länge det inte går tåg mellan Strömstad och Halden är det nog få som inte flyger via Landvetter eller åker bil som väljer att åka genom Göteborg för att Göteborgs Central byggs om och får tågtunnel. Hallå eller? Hur står det till med kunskap om hur man gör konsekvensanalys?

För avsaknad av konsekvensanalys lyser igenom. Härom veckan höjde den beslutande Rödgröna Göteborgsröran att idiothöja parkeringsplatser på Heden. Från tidigare blogginlägg Vem handlar på Avenyn 2 tim för att åka hem?, Norah4you 2 oktober 2012:

Än mindre förstår jag de handlare som säger ”– Nio på morgonen har Heden-parkeringen alltid varit full och sen har bilarna stått där till klockan fem. Vi vill ju att våra kunder ska hitta parkering. Det kommer de att göra nu, säger Marianne Sörling, vd för handlarorganisationen Innerstaden i Göteborg. Vi vill att kunderna finner parkering, GP 1 oktober 2012.

HALLÅ vilken kundkrets är det som handlar i centrum av Göteborg mellan 9 och 5 en vardag? Utöver de som redan jobbar eller läser där, torde majoriteten vara pensionerade som om de bor i Göteborg får sitt gratis månadskort (helt riktigt tycker jag för övrigt) till kollektivtrafiken och har tid att åka med den. Knappast de som jobbar utanför centrum än mindre de som bor utanför centrum. De senare torde med all säkerhet handla i något av köpcentrana åt det håll de bor längre ut och oftast i annan kommun.

För övrigt undrar jag – vem tar en bil till Heden för att endast använda 2-4 timmar på att gå på Avenyn och i innerstan för att handla? Utöver turister som man redan gör allt man kan för att skrämma bort med trängselskatten, alltså….

Alltså…. vilka är det som handlar mellan 8 och 17 i centrala Göteborg utom de som jobbar eller läser Centralt? Sjuka och pensionärer samt arbetslösa. De åker oftast kollektivt eller med färdtjänst. Vad man gör är skrämmer bort i stället för hjälper de centralt placerade affärerna. Snillen som bygger Göteborgs version av Babels Torn!

Hulthén vill snabbt börja bygga Västlänken, GP 13 oktober 2012 är hon rädd att hon inte hinner få ett ‘minnesmärke’ av partiet annars?
Svårt rubba betalstationer, GP 11 oktober 2012
Lyssna på Backaborna, GP ledarsidan 11 oktober 2012
Nya murar runt stan, Maria Haldesten GP ledarsida
Ansvarslöst inhopp av moderater, GP Debatt 9 oktober 2012 Tvärt om! Ett i högsta grad ansvarsfullt inlägg där konsekvensanalys värd namnet visas saknas hos beslutsfattarna här i Göteborg. Alltför många politiker har nått över sin egen kapacitet och specialkunskap och kommit i händerna på tjänstemän samt näringsidkare i Centrum. De som säger sig värna om miljön här, de är de som t.o.m. bygger bort de för syre och människor viktiga grönområdena! Lärde de sig inget i skolan om fotosyntes????
Lyssna på opinionen mot trängselskatten, GP debatt 14 oktober 2012
Politikerna pressades om trängselskatten Expressen 11 oktober 2012
Politikerna svarar på väljarnas dom, GT 13 oktober 2012
frågan är hur många av de envisa byggherrarna av Fortet Göteborg som får vara kvar efter valet. Många har blivit belastningar för sina partier!

Read Full Post »