Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Oljeletning i Arktis’

Nu får Klimatfantasterna komma ner på jorden och lära sig att verklighet inte fantasier är det som gäller, ÄVEN om det nu skall bli ett nytt Klimatmöte i FN:s regi. Uppriktigt sagt är det beklämmande att det finns så många som inte lärde in ens de grunder i fysik och kemi som lärs ut i varje senare årskurs redan i Grundskolan!

FOTOSYNTES
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är medför större problem för mänskligheten, miljön och lokala biotoper att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, än CO2 utsläpp. För CO2 är det som växterna ”äter” och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna…..

HAVSYTAN
Men säger någon, havet har väl alltid varit lika stort….. NEJ. Mängden vatten på vår planet har i stort inte exakt varit densamma beroende på att Väte och Syre gärna bildar vatten tillsammans. Men vattenytan har aldrig någonsin varit ett visst fixerat värde ens under en dag, en månad eller ett år. Vad vi talar om är ett genomsnittligt värde som uppmätts under ett eller flera år och som varierar ute på öppet hav med +/- 20 meter redan om vi ‘bara’ räknar på månens dragningskraft.

För att beräkna havsytans ”medelvärde” krävs att man dessutom känner till Archimedes princip. Enkelt uttryckt ”en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden”. Lyftkraftens storlek är alltså proportionell mot volymen av den del av föremålet som är nedsänkt i vätskan (F=V·µ·g). ”

Vill du veta hur Atlanten,ett av våra världshav och Östersjön i vårt närområde förändrats från senate istiden och fram till nu finns en lätthittad illustration:
Yoldiahavet, vikipedia.org
Jämför det med dagens karta. Det som skiljer är landhöjningen som skett och fortfarande pågår i stora delar av vårt land. Mer i norr än i söder. Sverige och hela norra delen av norra hemisfären t i p p a r. För att förstå detta hänvisar jag till 7:e klassares geografibok avsnittet världen som oftast är i början av boken. Läs där om tektoniska plattor, jordskred, jordbävningar, vulkaner, horst och landhöjning. De flesta av texterna är mycket lättlästa.

Sedan kommer det som många har svårt att förstå:
Samtidigt som landhöjning + avsmältning + att Baltiska isjön (slå upp Baltiska issjön i t.ex. Google.se) fylldes och svämmade över, så rann extremt stora mängder ut över nuvarande Sverige och Öresund bildades. Det var så stora mängder vatten som hastigt och lustigt strömmade ut att hela Nordsjöns nuvarande havsbotten där större delen då var torrlagd så att folk kunde gå (!) från Skottland över till Bohuslän och södra Norge samt över till Danmark, där andra bodde i bosättningar som fanns på den då stora slätten där idag olja borras i Nordsjön, att mängden hastigt utströmmande vatten orsakade tsunamivågor som i närområdet dränkte delar av Norge men också tack vare kraften som uppstod vid utflödet som nådde ner genom nuvarande Engelska kanalen, där folk tidigare gått, till Medelhavet ungefär samtidigt som de floder som vände söderut i södra delen av Baltiska isjön via floderna neråt hamnat i Svarta Havet och Medelhavet dränktes land på många ställen.

Denna process började 8300 f kr. och som jag tidigare skrev i Grundkurs i Geologi för Klimatfantaster, så tippade Vättern 500 år senare och då bröts förbindelsen ut över Sverige. Från den tiden och framåt så är det genom Öresund som stora mängder vatten runnit ut. Mycket liten vattenomsättning i förhållande till vad som skulle behövas har varit inflödande färskt salt havsvatten.
Samma process hände över Nordamerikanska kontinenten. Där har forskarna först under senare tid börjat förstå vidden av Sten- och Bronsålderssjöar som bildades och i många fall försvunnit före vår tid.

Totalt har havsytan stigit med 51 meter sedan senaste istiden peak.

YTTERLIGARE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Dessutom krävs det att Du känner till vattnets volymförändring vid frysning för att förstå grunderna till varför en retarderande inlandsis, avsmältning av isskorpa i Arktis m.m. är beroende på hur mycket landmassa som ”tryckts ner” av isen.
Enkelt uttryckt så krävs dessa uppgifter först för att förstå landhöjningen som alltid är en retarderad rörelse startande först när isen smält över respektive punkt. De platser som först blir isfria reser sig snabbast i början och hastigheten avstannar sedan medan en plats, ofta mycket nära, som blir isfri senare har högre landhöjningshastighet.
För Östersjöns del så innebär detta att Östersjön precis som Vänern ”tippar” söderut med vattenmassorna.
Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.”
Citatet är från min egen C-uppsats i Historia: Johansson Inger, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider’, Linköpings Universitet 1993. Källor till uppgiften:
Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978
Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986
Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia, Göteborg 1949.
Inom parantes kanske det är värt att nämna att för att beräkna havsytan för det vi idag kallar Östersjön från mitten av stenåldern krävdes över 40 variabler för att beräkna världshavens ‘havsytenivå’ respektive landhöjning. Som utbildad systemprogrammerare skrev jag programmet själv. Arbetade utifrån faktiska data inte korrigerade och konstruerade. 88 % av alla bosättningar låg inom 80 meter från närmaste stora vattendrag vid tidpunkten för bosättningens användning. Endast 1 (ett) av alla de fynd som gjorts i området från söder Bråviken(Vikbolandet) ner till Västervik gjordes i vatten…. Det var ett bruksföremål som mycket väl skulle kunnat vara med på en båt och tappats av ett eller annat skäl.

En annan sak som är värd att påpeka är att i vårt eget land, så har Vättern tippat. Mer från samma uppsats: ”Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström. När Roxen avskiljdes från havskontakten mot Östersjön kom Motala Ström att bli Roxens stora tillflödskälla.
För beräkning av de säsongsvisa fluktationerna i Roxens vattennivå kan t.ex Melin (1955) användas. Vattennivån i Vättern beräknas under perioden 1860-1960 varierat mellan 88 och 89 m. Detta ger oss en approximativ havsnivå omkring 7.700 f. Kr av 84-85 m högre vattennivå i Östersjön än dagens.

Källor:
Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976
Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955.

———————
Det är INTE så att det finns någon form av klimathot. Det är en konstruerad bild av verkligheten. Inte minst för att CO2 värden korrigeras i datamodellerna utifrån förändringar av CO2 halt på en vulkan ö. (ofta en på Hawaii) samt att de sk. uppmätta temperaturerna ingalunda är rådata utan korrigerade värden.

Men det är värre än så. Om vi tar en plats som har lång serie mätningar och platsen blivit mer och mer bebyggd, så är det helt fel som två av de mest citerade sk. datamodellberäkningarna att korrigera de ursprungliga värdena för platsen/platserna i fråga neråt före viss tidpunkt…. skall man jämföra en verklig förhöjning, så får man antingen hitta denna i rådatan och ta med biotopförändringen i analysen av senare värden, eller också analysera platsen som om den hade varit lika bebyggd när de verkliga rådatavärdena mättes. Vilket kräver en helt annan infallsvinkel och betydligt djupare analys än att justera neråt. Det kräver faktiskt att man ser om de rådatavärdena man har hade varit högre om bebyggelsen redan då varit så tät som nu

MILJÖHOT
Vi har idag två stora högst dagsaktuella miljöhot. Det ena är utsläpp i luft och vatten av restprodukter från kemikalier, hormoner, tensider, läkemedel samt det värsta av allt – plast som kommer från icke nedbrytbar oljeråvara. Samtliga dessa hotar idag en hel del av våra djur främst i havet och på land. Med den användning av såväl bensin, diesel, biobränsle (de är inte bättre när det gäller restutsläpp) som finns i våra storstäder pga transporter, privata likaväl som kollektiva, så är luften i delar även här i landet precis som det stod om häromdagen avseende Sjöstaden (Stockholm) rent ut sagt olämplig att bo i och definitivt inget lämpligt ställe att ha barn som växer upp. Flera av de utsläpp som görs med nuvarande lagars goda minne då det inte är möjligt att rena så mycket som önskvärt är, lagras upp i kroppen. Speciellt känsligt är det för barn och unga.

Det andra stora hotet vi har, är att våra och andra länders vattenledningssystem är gamla och att det skulle ta alltför lång tid att ersätta dem så som önskvärt vore. Det som används är en form av plast som läggs (maskinellt) på insidan i befintliga rör så länge dessa beräknas hålla minst 30 år. Den plast som används är allt annat än lämplig att transportera vatten, varmt eller kallt, i. En del av de bakteriella angrepp som skett på sina håll skulle kunna förklaras utifrån kända begränsningar i vad plasten i fråga bör användas till. Jobbade på orderavdelning där jag hade hand om export import av plastråvara och plasttillsatser m.m. under två år. Finns en hel del av de i varje hem, nästan, förekommande plastprylarna i hushållet jag aldrig någonsin skulle använda som människor använder dem just för att jag utifrån produktblad och samtal med kemister fick reda på vad de själva kommit fram till.

Rent vatten och ren luft borde vara en rättighet. Det är det inte idag. Det är där det verkliga miljöhotet ligger. Inte i datamodeller med korrigerade värden för CO2 och temperaturer.

Så stora är klimathoten i dag, DN 22 april 2012 och nej det är INGEN fara för isbjörnarna förutsatt att vi inte anser att 400 kvadratkilometer isyta skulle vara för lite per björn att leva på. Däremot är isbjörnarnas fortplantingsförmåga ifrågasatt pga höga värden av plastrestprodukter som uppmätts i dem.
Visst finns det hopp för jordens klimat, DN 22 april 2012

Verkligheten inte fantasin var det jag skrev om i En lögn är en lögn, Norah4you 10 september 2011
För övrigt var det betydligt mindre is i Arktis mellan 980 och 1341 e.Kr. Då var det dessutom mellan 1 och 3 grader varmare i Arktis än idag. (1 grad varmare efter 1322 betydligt varmare tidigare). För vidare läsning börja med att läsa citatet och gå sedan till ett Universitetsbibliotek så får de som tror på klimathot lära sig lite om verkligt läge!

* Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40

Read Full Post »

Innan jag börjar reprisen vill jag bara tala om att IDAG 14 maj 2011 har varje liten isbjörn, ung som gammal 549 kvadratkilometer var att gå på om vi fördelar hela isytan för onsdag 12 maj på antalet isbjörnar….. det är långt bättre än sämsta ytan som var 172 kvadratkilometer var som ändå var extremt mycket bättre än vad de sk. klimatexperterna påstår och politikerna tror på….

Från maj förra året:
”Repeterar än en gång. Jorden består till cirka 70 % av hav. På dessa haven finns det inte ens i nutiden någon form av heltäckande, eller ens deltäckande temperaturmätning 1 resp 3 meter över havsnivån samt 1 resp 10 meter under! Det är så illa att av dessa 70% har inte ens 1% stadigvarande mätstation på samma GPS punkt dag efter dag.

Utöver detta så är den stora frågan: VEM VAR DET SOM MÄTTE TEMPERATURERNA på följande områden INNAN vetenskapliga mätningar kom till i mitten eller slutet av 1950-talet? Antarktis, Kalahariöknen, Australiens öknar? För Arktis är det värre den första mätningarna skedde 1969 på områden innanför 5 mil från iskant. OBSERVERA ATT ISTÄCKET I ARKTIS ALDRIG VARIT MINDRE DE SENASTE ÅRHUNDRADENA ÄN 1956 då det var mindre än 2007 som brukar refereras av en del snillen. Ingen gång sedan mätningarna påbörjades har det under avsmältningssäsongen april till oktober varit mindre istäcke i Arktis än 4.300.000 km2 Fyra miljoner trehundratusen kvadratkilometer. Dvs fördelat på antalet isbjörnar har varje isbjörn som minst haft 172 km2 ‘egen’ yta.
PS antalet isbjörnar har från 1950-talet till nu ökat från 5000 till cirka 25000 och ytan är räknad på senare antalet!

Konsensus om CO2 saknas helt, 20 maj 2010
För i ärlighetens namn: Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis.

Så var det det där med verklighetens temperaturer i Arktis:

För klimatforskarna mest positiva värdet är genomsnittstemperatur på 0-20 grader FAHRENHEIT…. dvs från -6,6 till -17 grader Celsius. Väldigt mycket is som smälter snabbt då. Hur var det då med max. temperaturerna under året….. På de få områden i Arktis där land ligger under istäcket i de inre delarna av Arkis kan temperaturen i luften ovanför det kalla lagret, se under inversion i url nedan eller slå upp det, kan temperaturen uppgå till 37 grader varmt….. och då uppvärmning tack vara att 90% av solljuset direkt reflekteras uppåt. På Grönland, ända till norra Grönland är det precis som i många andra delar av Arktis en temperatur som pendlar mellan -67 och noll. De varmare tidsperioderna under året är så korta att isavsmältning inte är det som är problemet.
http://www.allthingsarctic.com/weather/index.aspx

Som om inte det var nog med fantasisiffror för temperatur i Arktis och Antarktis INNAN någon besökt dessa stora områden av vår jord, så är det också så att av de dryga 70 % av jorden som täcks av vatten och hav, har en bråkdel av dessa ytor någonsin sett kontinuerlig temperaturmätning på x meter över respektive under vattenytan på vilken given GPS punkt vi än väljer.

Men det räcker inte med det. Som Roger Helmer MEP konstaterar i artikeln Consensus? What consensus?, Wattsupwiththat.com 18 maj 2010 med anledning av The 4th International Conference on Climate Change – Chicago, Il., USA:

Of the 80 speakers, I noticed that fully forty-five were qualified scientists from relevant disciplines, and from respected universities around the world — from the USA, Canada, Mexico, Russia, Sweden, Norway, UK, Australia and New Zealand.

All of them have reservations about climate alarmism, ranging from concerns that we are making vastly expensive public policy decisions based on science that is, to say the least, open to question, through to outright rejection of the Anthropogenic Global Warming (AGW) model.
———– slut på citat ——

Vill slutligen påminna de som tror att de kan läsa av en plats (GPS punkts) temperatur genom att borra iskärnor: Har Ni sett hur isdriften är i Arktis? Om inte se gärna på hur Nansens fartyg Fram fördes över Arktis vidder när Fram väl fruset fast. Map showing the route of the Fram, Polarhistorie.no

———- slut på repris ———

Se även Räcker inte 624 kvadratkilometer/isbjörn, Norah4you 38 mars 2011 där följande är viktigast:

Som alla kan se med egna ögon när de läser av kurvorna, så är Arktis isyta större i år än slutet av mars 2005, 2007 och 2009.

För övrigt har vi ännu inte fått lika stor avsmältning i Arktis och på Grönland, inte heller uppluckring av permafrosten på Grönland för att nå fram till den temperaturnivå som 1341 var minst 2 grader varmare än dagens medelvärde!

Som jag skrev i Verklighet inte fantasi gäller, Norah4you 24 januari 2011:

Garden under Sandet motbevisar deras fantasier mer än något annat. Gården under sanden som vi kan kalla den översatt till svenska var en av de många stora gårdarna på Grönland fram till mitten av 1300-talet och var en av de gårdar som EXPORTERADE smör och hårdost (i saltvattentunnor) så sent som i slutet av 1300-talet till Drottning Margareta unionsdrottningen för Sverige, Danmark och Norge. (Mer om det på annan plats bl.a. i Norah4history). Men det som är intressant är två fakta som helt motbevisar klimatfantasternas drömmerier. (Som varande systemprogrammerare från början, så undrar jag om de sk. forskarna ens kan grunderna i datamodellarbete men det är en annan sak):

Fakta 1:Fram till 1990, med ett litet undantag i utkanten av gårdens område med ett uthus som töade fram ur permafrosten på 1930-talet, så låg denna gård liksom många andra tidigare stora gårdar på Grönland inbäddade i glaciärer och/permafrost. Gårdarna på Grönland var när det begav sig många gånger större än motsvarande gårdar i Sverige, Norge och Danmark under perioden 980-1341. 1341 inträffade det första av de stora vulkanutbrotten mellan Grönland och Island samt på Island. Vulkanutbrott som då precis som i vinter, precis som på 1600-talet och 1700-talet givet en snabb temperatursänkning.

Verkligheten överträffar dikten och verkligheten gäller över teorier…..

Utmaningarna i Arktis blir allt viktigare för framtiden, DN debatt 12 maj 2011 blandar tyvärr äpplen och päron. Arktis ÄR en känslig miljö där det är olämpligt att borra efter olja och/eller bedriva gruvbrytning på havsbotten under Arktis. Detta både av miljöskäl, föroreningar, och för att Grönlandsströmmen tillsammans med de övriga kallvattenströmmar som utgör motorn som får Golfströmmen att i slutändan ta den nordliga sväng norra Europa så väl behöver; samt tillväxtplats för krillen som utgör föda bland annat för ett antal valsorter men även för andra havsdjur….. alltså inte heller bra att krill i nuläget fångas för att människor skall kunna köpa extra Omega-3…. men det är en annan sak. Dock är det inte klimathot som komplicerar Arktis tillvaro.

Tillägg 16 maj 06.27 Dåliga nyheter för domedagsprofeter, Östgöta Correspondenten ledare 16 maj 2011

Read Full Post »