Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Okunskap om Sveriges Grundlagar’

Det är och förblir varje lärares skyldighet att försvara fakta speciellt när det gäller judeförföljelser, koncentrationsläger m.m. under Andra Världskriget. Rektor har ingen som helst rätt enligt Skollag eller Svenska Grundlagar att kritisera ens en lärarvikarie som håller sig till fakta och försvarar fakta ÄVEN OM NÅGON ELEV RÅKAR UPPLEVA SIG KRÄNKT AV FAKTA!

Lärare försvarade fakta kring Förintelsen – kritiseras, DN 26 februari 2015
Amanda Björkman: Både fegt och farligt av Komvux, DN ledarsidan 27 februari 2015
Lärarvikarie tagen i örat över förintelsen, SvD 26 februari 2015

Read Full Post »

Novus Opinionsundersökning

Enda frågan utöver om vi får nyvalssituation är hur länge MP klarar av att bluffa sina CO2-troende?

Reality rules

Antarctic sea ice extent September 19 2014 Larger than ever observed before

Antarctic sea ice extent September 19 2014
Larger than ever observed before

fromThe new Faith of IPCC: Humans are Universe’s centre

Åter till nagelbitaren som fått Husbondens Röst, förlåt Aftonbladet, att skriva Även Annie Lööf måste ta ansvar, Karin Pettersson ledarkrönikan Aftonbladet 11 november 2014 Vad säga? Den som måste ta sitt ansvar som minoritetsstatsminister är Stefan Löfvén! Att gå i rosengrönt dimmoln drömmande om att Alliansen skulle rädda traineens regering efter alla dess bravader, det är att ha missat verkligheten eller leva i en helt parallell verklighet som möjligtvis hör hemma någon annanstans i universum. Inte här i Sverige i varje fall.

Skillnad mellan blocken krymper, GP 13 november 2014 Förvisso är det en bit kvar till den STORA omröstningen om Budgetens ramar 3 december. Men redan nu börjar nagelbitaren denna fredag.

Att det redan börjar ny förvalsdebatt(!??) från Kristdemokraternas sida mot sittande regering, är nog bara början på den stormigaste resan traineen till kapten för S+MP skutan har framför sig…..

Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.

Sammantaget har regeringens hantering så allvarliga brister att den bör granskas av Konstitutionsutskottet. Vi menar också att beredningsunderlaget är otillräckligt som grund för ett riksdagsbeslut. Därför kommer vi på dagens möte i riksdagens socialutskott att kräva att regeringens lagförslag ska skickas till Lagrådet för behandling.Vi anmäler regeringens havsverk till KU, Göran Hägglund (KD) partiledare f.d. tidigare socialminister och Emma Henriksson (KD) ordförande riksdagens socialutskott på GP debatt 13 november 2014

”Men om vi ska ha ett skatteutjämningssystem på asylområdet, betyder inte det att vissa kommuner kan köpa sig fria från mottagandet?”

Frågan ställs i SVT till migrationsminister Morgan Johansson. Jo, den risken finns, svarar han. Men det är ändå detta verktyg han vill testa först (5/11). Saken ska avhandlas på fredag, när alla partier utom Sverigedemokraterna möts för samråd. Att SD inte är inbjudna beror enligt uppgift på att bara ”demokratiska partier” är välkomna. Hmm. Delar av regeringen skulle må bra av en termin eller två i statsvetenskapSka sju partier på fredag bekräfta SD:s kritik, Ledarsidan SvD 12 november 2014 En eller två terminer? Minst med obligatorisk närvaro samt skriftlig tentamen efteråt. Speciellt bör tentan från herr Folkhögskolelärare studeras – har karln lärt sig något eller har han än en gång lyckats låta bli att lära sig lära in? Tips på vägen innan studier: Demokrati samt Demokrati kräver samma rättigheter

Analys av trolig utgång 3 december 2014
Till skillnad från många i mediavärlden, flera av dem vänsternissar och eller verkliga högerfötter långt till höger om Sverigedemokraterna, så tror jag att Sverigedemokraterna kommer att rösta på Alliansbudgeten i ett läge där denna ställs mot Regeringens. Enda chansen för Regeringen att slippa den utgången torde vara att S + MP röstar på Alliansbudgeten när den ställs mot Sverigedemokraternas, men det vore ett rävspel som banar vägen för Socialdemokratiska partiets splittring. Alltså inte speciellt troligt.

Det som händer därnäst, tror jag är att nuvarande regering avgår. Att Stefan Löfvén naiv och okunnig som han är försöker sig på en Ingvar Carlsson variant, dvs ombilda regering till endast S regering. En regering som vore så svag att den bara överlever juluppehållet samt faller i trasor i februari månad. Mitt tips är fortfarande samma som tidigare Jag tror, jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Read Full Post »

För att det skall få ske en förändring i Regeringsformen eller någon annan svensk Grundlag,
krävs beslut av bordlägga frågan av Svensk Riksdag samt att det vilande Grundlagsförändringspropositionen tas upp EFTER Val till Riksdagen av den nyvalda Riksdagens ledamöter OCH klubbas igenom!

Det finns bland de förändringar i Grundlagen några propositioner som bordlagts och där ärendet är vilande, som är väldigt viktiga att känna till. Själv tycker jag dessa förändringar är i enlighet med vad som redan finns skrivet i Regeringsformen men uppdaterade till nutidens tekniska möjligheter samt att Sverige är medlem i EU.

Allra viktigaste vilande förslag på ändring i skrivning i Svenska Grundlagar är enligt min mening:

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
(bet. 2013/14:KU17)

I propositionen föreslår regeringen att skrifter och tekniska upptagningar inte ska anses utgivna i Sverige – och därmed omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen – endast på den grunden att de har skickats härifrån till enskilda mottagare i utlandet och alltså inte spritts i Sverige. Syftet med denna ändring är att utvidga möjligheten till internationellt rättsligt samarbete när det gäller vissa situationer där kopplingen till Sverige är svag.

Följande vilande förslag är i enlighet med EU-lag:
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (bet. 2013/14:KU29)
Regeringen föreslår att ett nytt brott, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, införs i brottsbalken. Brottet tar sikte på otillåten underrättelseverksamhet vars syfte är att komma över uppgifter om förhållanden som det kan skada Sveriges säkerhet att en främmande makt känner till. För straffansvar ska krävas att verksamheten bedrivs hemligen eller med användande av svikliga medel och att gärningsmannens syfte är att gå en främmande makt till handa. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det ska finnas samma möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förebygga, förhindra och utreda det nya brottet som gäller för andra former av olovlig underrättelseverksamhet.

Dessutom föreslås att straffbestämmelsen om s.k. flyktingspionage utvidgas så att den omfattar verksamhet som bedrivs med användande av otillbörliga medel samt att straffskalan skärps genom att straffminimum höjs från böter till fängelse. Regeringen föreslår också att straffskalan för brottet vårdslöshet med hemlig uppgift ändras genom att straffmaximum höjs från fängelse i högst sex månader till fängelse i högst ett år.

Regeringens proposition innehåller också förslag om vissa språkliga och lagtekniska ändringar bl.a. i brottsbalkens bestämmelser om spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift. I dessa delar föreslås ändringar även i tryckfrihetsförordningens brottskatalog.

Ändringarna i brottsbalken och de lagar som reglerar hemliga tvångsmedel föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och ändringarna i tryckfrihetsförordningen den 1 januari 2015.

Read Full Post »

för din värste politiske motståndare som du kräver för dig själv.
Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vilka som skall omfattas av Sveriges Grundlags Rättigheter och Skyldigheter. Det är inte upp till någon enskild person eller grupp av personer att avgöra vad som är rasistiskt eller ej i lagens mening. Det har Högsta Domstolen redan avgjort i ett prejudicerande mål helt i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Idag skriver Aftonbladet: Det är inte synd om rasister, Patrik Lundbergs kolumn Aftonbladet 18 september 2014 Nej inte om rasister, men om alla som politiskt-korrekthet utan juridisk förankring kallar för rasister. Än mer synd är det om de som kallar andra för rasister för att de i ”Alla skall med skolans” anda slussats vidare utan ordförståelse, ordkunskap som missade/eller inte förstod när ismerna gicks igenom i ämnet Historia. Varför? de som kallar andra rasister utan att de andra står för att någon ras är överlägsen andra raser och/eller står för att någon ras är underlägsen/borde utrotas, de som gör detta bryter själva mot diskrimineringsförbudet i Regeringsformens 1 kap 2 §.

Det är inte lätt med demokrati. Har gått så långt att demokratifrågan kommit i allvarlig fara. Demokrati kräver samma rättigheter för din värste motståndare som du kräver för dig själv.

Att jag personligen moraliskt håller med att ett antal av SD-s riksdagsledamöter balanserar på eller gått över gränsen innebär INTE att jag utifrån demokratiskt synsätt samt Alla människor är lika värda, men olika; skulle ens kunna tänka mig att begränsa någon enskild eller grupps Grundlagsstadgade rättigheter utöver de som HD i dom fastställt gränserna för!

Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.
…….HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.”.
Tveklös avsikt med lagskärpning, Dagens juridik januari 2014

Rasism innebär i korthet samma som står ovan: Rasöverlägsenhet och önskan att förfölja/utrota de som anses underlägsna. Detta är också innebörden om man läser orden i FN:s rasdiskrimineringskonvention. All annan tolkning är subjektiv tolkning som inte håller juridiskt. Detta innebär dock inte att förklenande uttalanden eller diskriminerande uttalanden inte kan falla under diskriminerings-/mobbnings begreppet. Det är en helt annan sak.

Det finns inget mer förödande för demokrati än att hävda att man själv äger rättigheter man förnekar sina meningsmotståndare. Inget mer förödande än att klistra etiketter på andra människor. Det skrämmer mig, och jag skulle aldrig kunna rösta på SD av en rad olika skäl, att så många svenskar inte kan skilja på förutfattade meningar om andra människor, t.ex. invandrare och fascism/nazism/rashat.

Ärligt talat så har det ingått i kursplanen för Historia sedan 1950-talet att läsa om ”ism-erna” lära in och framför allt lära sig förstå och kunna förklara vad skillnaderna är. Alltför många idag uppnår inte de kriterier som under åren gällt för att vara ”godkänd” i ämnet Historia! Som utbildad SO-lärare uppfattar jag detta som horribelt. Vad som är moraliskt riktigt, är inte alltid detsamma som vad som är juridiskt riktigt utifrån gällande Grundlagar eller ens vad som följer av ”praxis”(praxis är långt ifrån alltid demokratisk se Rätt fråga

SD kräver talsmanspost, GP 18 september 2014
Sverigedemokraterna kräver en talmanspost, Expressen 18 september 2014
SD kräver talmanspost, DN 18 september 2014
SD kräver talmanspost, SvD 18 september 2014
SD kräver talmanspost, Aftonbladet 18 september 2014

De som inte accepterar HD:s prejudicerande domslut och FN:s rasdiskrimineringskonventions innebörd, äger självfallet rätten att lägga fram förslag på Grundlagsändring i Svenska Grundlagar. För att sådan skall få vinna laga kraft krävs två beslut med mellanliggande Allmänt Val till Riksdagen. Intill dess vore det bra om de som vill betraktas som demokratiska accepterar att ALLA även deras meningsmotståndare äger samma rättigheter och har samma skyldigheter som de själva!

Read Full Post »

utlokaliserat till Moldavien, när har de rätt att ifrågasätta en handikappad persons rätt att fortsatt åka sjukresa? Damen i Moldavien tyckte att min dotter som går med krycka men bara kan gå kortare sträckor och som fortfarande regelbundet behöver sjukgymnast, läkarbesök m.m. skulle åka buss och spårvagn. Om olyckan se 2 accidents and a newborn baby, Norah4you january 2014 Att tjänst som kräver goda kunskaper om svenska lagar samt lokala förhållanden utlokaliserats utanför EU, är frågan om det följer svenska datalagar för känsliga sekretessbelagda uppgifter får inte utan godkännande av datainspektionen föras över EU-gräns eller krävas att lämnas. SKAMVRÅN RÖDGRÖNA SÖRJAN OCH ERA ”tjänstemän”

Nu får det vara nog med tykna kommentarer från de som mycket tvivelaktigt fått i uppgift av Göteborgs Kommun som äger Sjukresekontoret via Göteborgs Spårvägar men som stor del av dygnet utlokaliserat beställningscentralen till Moldavien i stället för att GS egen personal här i Göteborg som till skillnad från Moldavierna känner till svårigheter för handikappade att resa kollektivt.
Se till att få hem beställningscentralen hit till Sverige. LÄS lite mer om EU-s konkurrensdirektiv – inget där ger GS, Göteborgs Kommun eller Västra Götalandsregionen rätt att tillämpa upphandling där sekretessbelagda uppgifter skickas utanför EU-gräns!

Read Full Post »

vem är förvånad? Med vetskap om att ämnes- och stadiebehöriga lärare saknats i ämnen som Svenska i de tidigare årskurserna och Samhällskunskap i årskurs 7-9 i stort antal kommuner efter att skolan blev kommunaliserad, är det i sig inte förvånande att vi har fått in ett antal riksdagsmän som t.o.m. hamnat i Konstitutionsutskottet utan att ens uppfylla grundläggande krav, dvs kursmål och betygskriterier för årskurs 9 i Samhällskunskap. Saknas ordförståelse, så hjälper det inte att ”Alla skall med” skolan gett godkänt till många som aldrig varit berättigad till det.

Vad värre är, är att kunskapsdränaget startade tidigare. Det handlar inte bara om de 30.000 helt obehöriga lärarna som blockerat tjänster genom att de felaktigt anställts av rektorer. Rektorer som fått se ekonomiska kakan utsättas för såväl osthyvel som tårtbit och krymt. Det handlar även om de mer än 50.000 lärare (vissa säger upp till 70.000) av de som utöver de helt obehöriga kanske varit lärarutbildade i andra ämnen. Inte alltid ens inom språkkunskap respektive samhällskunskap. Totalt har vi i Sverige under lång tid haft en växande andel icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare. Tyvärr även i naturvetenskapliga ämnen där många Grundskolelever från det att Grundskolan infördes haft lärare som inte ens själva läst över gymnasieexamen i matematik, fysik och kemi.

En lustig episod. I mitten av 2010-talet blev jag själv SO-49 lärare uppringd från en stad vid Vänern. En rektor hade fått förslag från arbetsförmedlingen på mig(!) som lämplig kemilärare (80% tjänst i kemi kombinerat med annat ämne). Jag blev erbjuden jobbet. Tack svarade jag. Men eftersom jag inte satt min fot i en kemisal sedan maj 1968 så måste jag då begära att skolan varnar brandkåren varje gång jag skall ha undervisning. Riskerna för eleverna är för stora för att jag skall våga ta det ansvaret….. Rektorn trodde att alla som var lärare för årskurs 7-9 kunde undervisa i vilket ämne som helst….

Åter till Konstitutionsutskottets okunniga ledande politiker Peter Eriksson (MP) [läs Peter Eriksson kan inte Regeringsformen, Norah4you 11 maj 2014 och andra i Rödgröna sörjan. Det är inte en dag för tidigt att de lär in vad som står i Regeringsformen!

Allra först det kapitel de troligen utgår från i sin ordokunskap:

12kap. Kontrollmakten

Konstitutionsutskottets granskning
1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden.

2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en framställning till regeringen.

Åtal mot statsråd
3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Misstroendeförklaring
4 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har riksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Ett yrkande avseende ett statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin befattning enligt 6 kap. 11 § får inte i något fall tas upp till prövning.

Ett yrkande om misstroendeförklaring ska inte beredas i utskott.

OM KU-ledamöterna kunnat läsa innantill och förstå vad orden i Regeringsformens 13 kapitel säger, så hade KU haft klart för sig:
* att KU inte är någon Myndighet.
* att KU inte ens juridiskt fyller funktion som Författningsdomstol. KU har att följa Regeringsformen som alla andra inom den Offentliga verksamheten, förtroendevalda och tjänstemän lika.
* att KU inte äger rätten att kräva att tidigare statsråd skulle vara tvungna att infinna sig i KU för utfrågning. Vi kan tycka vad vi vill om det, men för att KU skall få den rätten krävs ett tillägg till 1§ dvs en Grundlagsändring med allt vad den medför krävs. Sedan kan KU utreda i all evinnerlighet – de äger inte själva rätten att tolka eller ändra Grundlag utifrån sina respektive politiska uppfattningar eller någon annan uppfattning alls.
* Inte ens om ett statsråd, nuvarande eller tidigare skulle kunna åtalas, vilket inte är så enkelt som många tycks tro för ett statsråd får ALDRIG NÅGONSIN utöva Ministerstyre av Myndighet eller Offentlig verksamhet – dra upp riktlinjer och ställa krav utifrån Sveriges lagar, ja men det är något annat. Utse eller ”kicka” statens representant i en styrelse, ja men det är inte något som KU kan göra annat än utreda om överträdelse av de avsnitten i Regeringsformen skett. KU kan inte kräva något som inte är tillåtet enligt Grundlagarna.

För att förklara detta, så krävs det att läsa Regeringsformen noga:

11 kap. Rättskipningen

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Rätten att få ett mål prövat av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller kammarrätt kan begränsas genom lag.

Andra domstolar inrättas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket finns bestämmelser om förbud mot inrättande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag härifrån får dock göras i lag i fråga om domstolar som har inrättats för handläggningen av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål.

2 § Bestämmelser om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen i deras organisation och om rättegången, i andra hänseenden än som berörs i denna regeringsform, meddelas i lag.

Rättskipningens självständighet

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

I fall där ett tidigare eller nuvarande statsråd av KU anses ha begått en brottslig handling, Kan KU bestämma att åtal bör väckas – men det är Högsta Domstolen inte KU som efter prövning av åtalet kan fälla. INTE KU. KU:s sk. prickningar kan vara aldrig så genanta, men juridiskt viktiga är de inte.

Men det är värre än så med ordförståelsen hos KU-ledamöter….

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Enkelt uttryckt står det således i Regeringsformen att varken Myndighet eller Riksdagen äger någon som helst juridisk rätt att lägga sig i hur en Förvaltningsmyndighet beslutar. D.v.s utöver de riktlinjer som följer av de beslut som Regering resp Riksdag FÅR ge enligt Regeringsformen.

BAKLÄXA KU. Ni har gått över KU:s befogenheter. Inte nog med det i Nuon-fallet är det ännu mer komplicerat då det i 10 kapitlet står:

10 kap. Internationella förhållanden

……
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

Det står att statliga myndigheter skall hålla Chefen för det departement…. Således är det de statliga myndigheternas axlar informationsskyldigheten vilar. Inte på enskilt statsråd eller på ”chef för departement” observera ordet ”chef” det står inte ens statsråd….

KU:s kritik i punkter, Expressen 13 maj 2014
KU slutade i oenighet om Nuon, GP 13 maj 2014
Olofsson briljerade i att inte svara på frågan, DN 14 maj 2014 OCH DN BRILJERAR MED OKUNSKAP OM REGERINGSFORMEN!
Maud Olofsson var inte skyldig att komma att svara på frågan OCH hon var heller inte som statsråd skyldig att hålla sig informerad! Motsatt förhållande gällde! I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar!

Samma okunskap visar SvD:s Cervenka gladeligen upp. ”Skyddar Maud Olofsson någon?”, SvD:s granskning av nuonaffären, SvD 13 maj 2014
Skäms på så dålig ordkunskap alternativt att inte ha läst in och förstått Regeringsformen.
Varje ämnes och stadiebehörig lärare går igenom hur Sveriges Förvaltningssystem, Riksdag och Regering ser ut, figur i skolboken finns, och att INGEN svensk minister får bedriva det som i dagligt tal kallas ”ministerstyre”. De som inte har förstått det som gicks igenom första gången i 7:an de har mycket att ta igen!

Ytterligare skrävlande om okunskap som alla 9:e klassare SKALL ha står Aftonbladet för…. Tung kritik mot Maud Olofssons TV-insats, Aftonbladet 13 maj 2014

Näste ”man” i ledet till skamvrån finns på Sveriges Radio: Olofsson vägrar svara om hon informerade Reinfeldt om Nuon, Sveriges Radio 13 maj 2014

Göteborgspostens ledarredaktion har förnyats senaste åren. Förut fanns där de som kunde Grundlagarna på fingertopparna…. Rätt att pricka Maud Olofsson, GP ledarsidan 24 maj 2013 Enligt vilken paragraf i Regeringsformen är det riktigt? Läs lite mer. Oaktat detta är en prickning av KU lika intetsägande som när någon vid lågvatten skriver en aldrig så vacker text i sanden och texten suddas ut av tidvattenvåg… 😉

Sveriges Radio och andra inom mediavärlden saknar juridisk rätt precis lika mycket som KU saknar rätten att kräva att ett tidigare statsråd svarar på frågor om statsministern informerats. Maud Olofsson har liksom undertecknad gått i gamla skolan där lärare var tvungna att vara ämnes- och stadiebehöriga samt att inte ge godkänt till elever som inte uppfyllde kursmål och betygskriteriet för godkänt. Sveriges Radio äger inte tolkningsföreträde av Sveriges Grundlagar eller andra lagar och förordningar! Sveriges Radio äger inte rätten att stifta lagar. Vänsternissarna inom Media för börja med att se till att de har kunskaperna varje 9:e klassare som får godkänt i Samhällskunskap årskurs 9 som MINST skall ha. Annars är det back to basic som gäller – skolbänken igen!

Read Full Post »

Nu går det utför med snabba steg i kunskapernas Sverige. En sak att många elever efter kommunaliseringen av skolan fått obehöriga lärare, många gånger inte ”bara” ämnesobehöriga utan helt obehöriga lärare som anställts av rektorer med krympande ekonomier ofta trots att det funnits behöriga lärare som sökt…
en annan sak är att vi i vår svenska riksdag har partirepresentanter tillsatta i Konstitutionsutskottet som INTE uppfyller kursmål och betygskriterier för godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9… Värst av allt är att dessa representanter tycks tro att KU är en myndighet som står över svenska Grundlagar.

Konstitutionsutskottet vill utreda tvång för de som kallas till KU att infinna sig. Ärligt talat så handlar detta inte enbart om uppvisad okunskap. Det handlar också om att vi i KU fått in de som inte ens förstått att Sverige är en demokrati och att KU inte har juridisk befogenhet att tvinga någon att infinna sig. KU är inte en Författningsdomstol – något vi i Sverige borde ha haft för länge sedan. KU har inte ens kunskapskrav för sina medlemmar utan tycks tro att det räcker med att vara utsedd av ett parti, inröstad i Sveriges Riksdag samt vald av samma parti att sitta som dess representant i Konstitutionsutskottet.
Snart är det dags att vi väljare i Sverige ställer krav på legitimation för de politiker som väljs till Konstitutionsutskottet. Någon ordning får det allt vara även på KU!

Konstitutionsutskottet (KU) vill utreda om de i framtiden ska kunna tvinga personer som är kallade till granskning att infinna sig, skriver aftonbladet.se.

Detta efter att tidigare näringsministern Maud Olofsson, i kölvattnet av Nuonaffären, sagt nej till att bli utfrågad av utskottet.

– Det är en sak vi diskuterar. Bland annat vill vi se över hur det fungerar i andra länder, säger Peter Eriksson (MP), till tidningen.
KU vill utreda granskningstvång, Aftonbladet 10 maj 2014 Andra länder Peter Eriksson (MP) har sina länders Grundlagar/Konstitution utöver att många länder har en Författningsdomstol inskriven i sin konstitution. I Sverige gäller svenska Grundlagar Peter Eriksson! KU har inte någon befogenhet att sätta sig över eller egenhändigt tolka vad som gäller enligt svensk Grundlag. KU äger inte rätten att förändra Grundlagar!
KU vill utreda om granskningstvång, GP 10 maj 2014
KU vill utreda om granskningstvång, Expressen 10 maj 2014

Read Full Post »

Har sällan blivit så arg på idiotiska byråkrater som idag. Men vi börjar igår. Jag ringde Pensionsmyndigheten och bad att få hemsänt en tid då jag kunde få komma och sätta mig ner för det är inte enbart allmänna frågor som jag har på mitt hjärta. Blev lovad att mail skulle skickas till Pensionsmyndigheten Kvilletorget här på Hisingen och fick besked att jag antingen skulle bli uppringd om tid eller få förslag på tid mailad till mig.

Så fick jag telefonsamtal…. fick avbryta för just då var jag ute med min dotters hund, en av de få saker jag kan hjälpa till med. (Min dotter är fortfarande handikappad efter att blivit nedsprungen och brutit benet när hon var höggravid. Som de som läst tidigare vet, så fick Nova förlösas med akutkejsarsnitt när min dotter först blivit säkrad. Opererad själv några dagar senare. Nova är 65 cm lång och ännu inte 4 månader).
Fick samtal senare av en helt urbota dum byråkratisk kvinna som måste kommit in på ett bananskal. Inget annat kan förklara att hon försökte insistera att vi pensionärer inte skulle erbjudas mänsklig kontakt annat än via telefon eller videosamtal…..?????????? Hon försökte till och med kräva mig på svar varför jag inte accepterade videosamtal……

Ärligt talat – vi som blir pensionärer under året och de som redan är ålderspensionärer, är ÄLDRE MÄNNISKOR.
Äldre människor hör ofta sämre. Väntar själv på tid för hörapparat.
Äldre människor ser ofta sämre.
Äldre människor är sällan så vana vid data som jag, har mer än 45 års erfarenhet. Att erbjuda äldre oavsett kunskap VIDEOSAMTAL???? Hur i hela fridens namn står det till med empati och inlevelseförmåga i konsten att vara människa och medmänniska?
Se ögonblickligen till att mänsklig kontakt är det första alternativet! ALLT ANNAT ÄR REN OFÖRSKÄMDHET och strider mot andemeningen i Regeringsformens 1 kap 2 § – videosamtal är något mellan tjänstemän och mellan myndigheter – INGET mellan det Offentligas utövare och oss vanliga dödliga speciellt inte när det gäller äldre. VI ÄR ÄLDRE MÄNNISKOR – respektera oss.

Alla är inte lika insatta som jag och alla vågar inte strida för rätten att få sätta oss ner öga mot öga. Jag fick efter att ha skällt ut henne till slut löfte om att hon som satt på annan plats i landet skulle kontakta handläggare här i Göteborg! FY SKÄMS!

Read Full Post »