Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”Ökad sekretess”’

eller förstår de inte orden som står i Regeringsformen? Allt det de beslutade om – Ökad sekretess kring EU-dokument – täcktes redan innan beslutet upp av det som står i Regeringsformen!

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
…..
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

Offentlighetsprincipen – en papperstiger, Norah4you 20 november 2013

Det är informationsfriheten som redan utifrån Regeringsformens 2 kap 20 §:s 1 punkt helt i enlighet med hela 20§ får begränsas genom lag som gör att det som redan står i Offentlighets- och Sekretesslagen direkt påverkas av Regeringsformens 2 kap 23 §:s Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott
Skälet är att Regeringar alltid kan luta sig tillbaka mot Regeringsformen och att EU-dokument antingen kan falla under kategorin ‘arbetshandling’ vilka aldrig är Offentliga = öppna handlingar som vem som helst har rätt begära ut;
alternativt så är de handlingar som i och för sig är Offentliga men som faller under sekretesslagstiftning pga. Rikets säkerhet.
Så i sig har vår kära Riksdag idag kostat svenska folket stora summor för att förtydliga något som redan står i klartext i våra Grundlagar. Kom ihåg att det endast är sittande regering som kan välja att lämna ut sekretesskyddat material som någon svensk myndighet har lagt under sekretess som den inte vill häva. Detta borde väl som minst de folkvalda känna till? Eller är det så illa ställt att de inte kan våra Grundlagar. De som inte kan och/eller inte vill respektera dessa – bör de då sitta i Riksdagen?
Inte illa att slösa pengar på det 😛

Ökad sekretess kring EU-dokument, GP 21 november 2013
EU:s handlingar kan lättare hållas hemliga, Expressen 21 november 2013
Ökad sekretess kring EU-dokument, Aftonbladet 21 november 2013
Ökad sekretess kring EU-dokument, SvD 21 november 2013

Sedan kan man tycka vad man vill om detta. Så länge Sverige inte har en Författningsdomstol eller ändrar Regeringsformen genom två Riksdagsbeslut med mellanliggande lag, så har det som står i Regeringsformen fortfarande giltighet och så länge behövdes inte läggas pengar på något som redan finns beslutat!

Read Full Post »