Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Offentlighets-. och sekretesslag’

Det där med att läsa lagtext, DN, är inte alltid så lätt. Förvisso kan det i ett första skede när man läser Lag 2007:1091 saamt Lag 2011:1029, men nog borde väl DN grävt lite mer i de lagar, direktiv och i den konsiliderade versionen av Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt? Det är nu så att redan i våra svenska Grundlagar finns undantag för frågor som på något sätt kan hota Rikets säkerhet. Den som går och tror att SÄPO och ev. fester och övrigt som SÄPO har och var de skall ske inte omfattas av det, den är onekligen en drömmare.

Men det finns mer handfasta bitar att läsa för den som gör sin hemläxa:

I Lag 2011:1029 står ”Undantag på grund av sekretess m.m.
5 a § Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen. Lag (2011:1030)
.”
går man vidare och tittar i lagtexten hittar man:
Undantag från lagens tillämpningsområde
7 § Denna lag gäller inte när artikel 36, 51, 52 eller 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) tillämpas
.”
och går man vidare så hittar man:
Artikel 36
(f.d. artikel 30 FEG)
Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för
import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet
eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att
skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell
och kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för
godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna
.”
KONSOLIDERAD VERSION AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

Sedan finns det ett stort antal förordningar och annat som gör att Försvarsområdet när det gäller vissa sekretessbitar som faller under Sekretesslagen m.m. som gör att när det gäller liknande verksamhet av tillfällig natur som nämns i DN:s artikel Här höll SÄPO sin hemliga Bondfest, DN 27 augusti 2012 berör. DN har i mina ögon åter visat sin ignorans, eller okunnighet, medvetet eller omedvetet om behovet av sekretess såväl vad gäller verksamhet som var den förekommer när det gäller SÄPO och andra som faller under Grundlagens undantag från offentlighetsprincipen. SKÄMS!

Inte ens det faktum att beloppet som använts verkar stort gör Ert förfarande försvarbart.

Säpofest upphandlades inte, GP 27 augusti 2012 Nej varför skulle de bryta mot undantagen i Säkerhets- och Offentlighetslagstiftninge, svenska Grundlagar och EU-fördrag????????? Föreslår någon i sina sinnens fulla bruk att utomstående skulle kunna få reda på att SÄPO skulle ha fest, när och var de tänkte ha dem. HUR STÅR DET TILL MED FÖRSVARSVILJAN? Försvann den med allmänna värnplikten. Å förlåt jag glömde att det fanns vapenvägrare även bland journalister. 😉

Säpos Bond-fest kostade miljoner, Expressen 27 augusti 2012
Säpofest upphandlades inte, SvD 27 augusti 2012
Säpo anordnade Bondfest för miljoner, Aftonbladet 27 augusti 2012

OM DN anmält det de fått reda på till Riksrevisionsverket, så hade det varit en sak. MEN sättet som DN offentliggör saker på när det gäller SÄPO, SÄK, UND och andra är skrämmande låg journalistik trots att den inte riktas mot enskilda personer.

Read Full Post »

Att någon politiker idag så bredvilligt visar upp att han inte lärde in det han borde lärt in redan under årskurs 7-9 när det gäller våra svenska grundlagar, det börjar bli alltför vanligt. Men att en partiledare visar upp okunskap är inget att rekommendera eller något som går att skämta bort.

Fridolin är inte clearad för all information om svenska Försvaret eller ens om Försvarets olika samarbetspartners. Detta visar han själv genom egna ordval. Och det må vara honom väl unt att ha sin uppfattning. MEN och det är ett viktigt MEN: Det får aldrig någonsin vara så att en person vilken som helst som blivit vald till svensk riksdag och inte bara det till partiledare, i Fridolins fall språkrör, automatiskt skulle kunna få kännedom om sekretessbelagda uppgifter. Antingen vet Fridolin detta och spelar för gallerierna eller så har han utöver dålig kunskap oavsett erhållet Samhällskunskapsbetyg även urbota dålig Försvarsupplysningskunskap och skrämmande dålig kunskap om alla de begränsningar som svenska samhället med rätta har i Offentlighets och Sekretesshänseende.

Jag var inte glad när Allmänna värnplikten skrotades. Helst hade jag precis som jag ordmässigt slogs för redan under 70-talet önskat att det funnits ett bredare försvarsspektrum där kvinnor också involverats och där mer än militären, hemvärnet, bilkåristerna och lottarörelsen förts samman på annat sätt än det var. Värst med att färre och färre fick genomgå värnplikten innan den försvann är konsekvenserna som blev att nästan inga unga numera har en susning till aning om vad försvarsupplysning är och varför det är mycket mycket viktigt att alla sekretesslagar respekteras och att politiker, tjänstemän och andra inte får insyn i mer än vad respektive person är clearad för.

Fridolin visar sin extrema okunnighet i vad som gäller definition av demokrati och diktatur. Det är inte så att det är så enkelt att klassificera vilka länder som är demokratier om vi tittar närmare på grundlagar/konstitutioner och tillämpning som han tycks tro. Illa att han har så dålig kunskap. Värre är att han tycks tro att Sverige utan att gå med i Nato (kostnad okänd) skulle kunna ha egen vapenindustri samt bara sälja till de länder som vid varje given tidpunkt utifrån politisk värdering som råder då kan sägas vara helt demokratiska. Så är inte fallet. Är Fridolin beredd att betala 10 gånger mer till svenska Försvaret? Knappast. Han verkar med sin okunskap om vad som är sekretessbelagt, varför och konsekvenserna i form av försämrad försvarsförmåga för svenska Försvaret om han och andra som inte är clearade skulle få de uppgifter han eftersträvar. SKÄMS! En svensk riksdagsman/kvinnas främsta uppgift måste vara att följa de grundlagar vi har och det har såväl avgående försvarsminister Tolgfors som Alliansen gjort till punkt och pricka. Vänligen läs och lär in Regeringsformens 2 kap 20§ samt kapitel 15 och Offentlighets- och Sekretesslagen INNAN vidare klavertramp görs från Miljöpartiets sida!

Fridolin vill att Tolgfors lägger korten på bordet, Expressen 29 mars 2012
S och MP: Tolgfors måste förklara sig för KU, DN 29 mars 2012 NEJ det varken måste eller får han göra inför människor om än valda i riksdagsval som inte är clearade för den informationen. GE upp med att försöka fördärva svenska försvaret ytterligare!

Read Full Post »

lärt sig vad som står i Offentlighets och Sekretesslagen????????

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
….
5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för
– rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
– rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
– myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),
– intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
– det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
– intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).
……

OM det verkligen är så illa att Försvarsutskottets medlemmar inte lärt sig vad som står i vanlig hederlig kanslisvenska i lagtexten, undrar jag hur de partier som har medlemmar som klagar på att de inte fick svar på frågor som inte får besvaras enligt gällande svenska lagar som minst efter senaste valets fastställda förändring av Regeringsformen lärt sig vad som står i Andra Kapitlet!
…..
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).

Must roll i FOI-affär förbryllar, GP 27 mars 2012
FOI-chef ut i hetluften, GP 27 mars 2012
Must betalade för FOI:s bulvanföretag, Expressen 27 mars 2012
Fåordig FOI-chef i Försvarsutskottet, SvD 27 mars 2012
Locket på i Saudiaffären, Aftonbladet 27 mars 2012

Är det så illa att vi i svenska Riksdagens Försvarsutskott har medlemmar som kanske inte ens är clearade som enskilda personer för att få kännedom om det de klagar på att de inte fått svar på,
eller sysslar herrskapet med spel för gallerierna i gammal dubbelmoralanda från ‘neutralitetens tidevarv’? Oavsett vilket, så är det illa ställt med de som klagar på att de inte fått reda på det som är sekretesskyddad information. Det är dessutom skönt att sådan sörja inte hände under kalla krigets dagar. Då hade vi legat ännu värre till än den berömda Glistrup varianten för Danmark, en telefonsvarare som säger ‘Vi ger oss’ 😛

Tillägg 21.18 Fåordig FOI-chef i Försvarsutskottet, di.se 27 mars 2012

Read Full Post »

är vad advokat Thomas Olsson ägnar sig åt när han kräver alla papper på bordet i ärendet med det GP kallar terrorrazzian. Råder det sekretess, oavsett grad av sekretess, så FÅR INTE UPPGIFTERNA FÖRAS VIDARE, varken muntligt eller skriftligt. Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

För övrigt ingår stor del av de handlingar, inklusive arbetsmaterial, som en myndighet, t.ex. polisen, säkerhetspolisen och åklagarväsendet har inte i allmänna handlingar. Arbetsmaterial ingår aldrig i begreppet allmänna handlingar vilket advokaten borde känna till. Redan Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2 § begränsar starkt möjligheten att ta del av sekretessbelagda handlingar, när det gäller misstanke om terrorbrott, bombhot alternativt misstanke om utsättande tredje person för livsfara, så räcker det att läsa vad som står där för att förstå att advokaten spelar för gallerierna och inte i en verklig terräng.

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954). ”
Tryckfrihetsförordningen, 2 kap Om allmänna handlingars offentlighet, 2§ Både punkt 1, 3 och 4 samt ev. punkt 6 är tillämpliga i det aktuella fallet redan innan de speciella lagar, som helt i enlighet med Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen begränsar vad som anses som allmänna handlingar och stärker sekretesskydd utifrån t.ex. Säkerhetslagstiftningar, Polislag, Förordningar, Lagar och internationella avtal som rör Rikets säkerhet och/eller misstanke om terrorbrott.

Sverige är inte så öppet som en del som sovit på samhällskunskapslektionerna tycks tro nu mera. Vi är öppnare än många länder, men när sekretess råder, så är det svårare än i en del andra länder att få ut uppgifter. Vilket jag personligen tycker är helt rätt.

Advokat kräver alla papper på bordet, GP 11 november 2010

Se även: Åklagaren och poliserna handlade rätt, Norah4you 11 november 2010

Read Full Post »