Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nuvarande Regeringsform’

Säkrast att börja med det som alla ämnes- och stadiebehöriga lärare, dvs de som oftast är ersatta med icke behöriga lärare eller icke ämnes- o icke stadiebehöriga lärare, lär ut men som de som saknar behörigheten inte fått pedagogik, metodik och didaktikutbildning i Samhällskunskapsämnet inte förstår att är det viktigaste att börja med samt se till att ALLA elever lär in. Det är en sak att lära ut kunskap. En helt annan att få eleven att lära in 😛

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Ett allvarligt tankfel begås ofta med 180 graders tankevinkel fel. Ett exempel är den mycket märkliga rubriken: Vägval mellan nationalstaten och världen, Ledarkrönika GP 21 juni 2015

Finns inget sådant vägval! Regeringsformen gäller i Sverige som den viktigaste Grundlagen som styr hur Nationalstaten Sverige styrs! England har sin Magna Carta att falla tillbaka på som konstitutionell grund. Sverige har sin första Regeringsform från 1634, men den vilar i sin tur på Magnus Erikssons LANDSLAG av 1359 och den Konungabalk som ingick i Landslagen. Magnus Erikssons Landslag bygger i sig vidare på gamla Landskapslagar. Skall inte här gå in på hur det kommer sig att nedtecknandet av dessa lagar i stort sett alltid skedde under Magnus Erikssons äldre släktingars försorg…. vilket även svenska historiker glömmer berätta. Skall dock nämna att det äldsta spåret av muntlig(skriftlig?) landskapslag inte alls finns i Mälarlandskapen utan i den sk. Gunnars runstenen från Östergötland (!!!)

….ett av de äldsta kända ”svenska” rättsliga dokumenten. Dokumentet är i form av en runsten från Oklunda i Östra Husby socken. Stenen från runt 900 e.Kr talar om ett dråp som Gunnar begått. Det intressanta är att den använder termer som vi väl känner till ännu idag. Detta 400 år innan våra äldsta landskapslagar är kända. Termer som han flydde saker (jfr sak-skyldig), straffet blev undanröjt, han vann förlikning. Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats historia Linköpings Universitet. Stenen finns omnämnd bland annat i Moberg Lennart, Om de Nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk, Uppsala 1944, sid 202

Tycks vara på sin plats med andra delen av första Samhällskunskapslektionen årskurs 7……

Regeringsformen
8 kap. Lagar och andra föreskrifter

Stiftande av grundlag och riksdagsordningen

14 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet.

15 § Riksdagen får inte såsom vilande anta ett förslag om stiftande av grundlag som är oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt avslå det först antagna förslaget.

16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.

Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det val till riksdagen som avses i 14 §. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till
slutlig prövning.

Tänk så mycket sk. humanistiskt väderprat som vi sluppit om Sveriges elever samtliga hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Det är viktigt att veta vad som gäller – annars pratas bara väder eller kläder sa de gamle.

Read Full Post »