Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Norge’

och bara i nuvarande läge där Svenska Försvaret inte får ens en bråkdel av de pengar som krävs för att försvara Sverige,
är det enligt mitt sätt att se ok att tidningarna skriver hemliga uppgifter om FRA. FRA är och har under hela sin tid precis som und och säk varit navet i det som skyddat Sverige från att ockuperas.

Ryska bombplan hade FRA som övningsmål, Expressen 10 december 2013
Ryskt flyg övade anfall mot FRA, Aftonbladet 10 december 2013
Ryskt flyg övade anfall mot FRA, SvD 10 december 2013
Ryskt flyg övade mot FRA, DN 10 december 2013
Ryskt flyg övade anfall mot FRA, GP 10 december 2013 Inte så konstigt som det låter. Inte första gången. Redan under Andra Världskriget var FRA:s dåvarande verksamhet något som ”Lede fi” mycket gärna ville slå ut. FRA är och förblir en stor nagel i ögat på ryska militären. Tack och lov!

Det som vi ser är idag i Post-Kalla Kriget är att de två stora grupperna inom Ryssland som redan strider om kampen för att nå maktens tinnar efter Putin grupperar och stärker sig. Mycket av det vi ser i Östersjöområdet precis som det vi ser i Ukraina handlar om detta.
USA-oro över utvecklingen i Ukraina, Aftonbladet 10 december 2013 Fler borde vara oroliga för det som händer i Ukraina är en del av maktkampen för vad som komma skall i Ryssland efter Putin.

Det gäller att se helheten även när man analyserar bitarna. Helheten kan t.o.m. vara ett större hot för Europas och Sveriges säkerhet framledes än vad varje bit var för sig oaktat att varje bit är allvarlig tycks visa. Det är dags för Sverige att precis som våra Nordiska Grannländer göra upp med svensk historia före, under och efter Andra Världskriget. Där finns mycket som bör komma upp till ytan för att svensken i gemen skall ha en chans att förstå varför svenskt Försvar i allmänhet och FRA i synnerhet är viktigt. Handlar inte om sekretessbelagda handlar utan fast mer om öppet kända händelser som det skrevs om när de hände och skrivits om i Akademiska arbeten i Historia och Statskunskap mer än en gång. Ta bort Flumskolans historielöshet.

Till sist: Som jag skrivit förut
Det som började med Pussy Riots agerande i Rysk-Ortodox kyrka förra året. Något som många här i Väst enbart förknippade med kritik mot Putin, var något helt annat. Det må ha varit inslag av den Putinkritik som samtidigt hördes från den sk. ryska intelligensian samtidigt som Gammelkommunister och rena Stalinister utökade sina demonstrationer runt Ryssland. Den stora maktkampen som började där och då var i grunden en kamp mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa sidan, Pussy Riot inte bara kritiserade Putin, det hade varit en sak om det ‘bara’ varit det – då hade det möjligen kunnat tolkas som försök till ökad yttrandefrihet. Det allvarliga var att Pussy Riot hädade i kyrkorummet. Det är där gränsen för anständighet gick och går i ett Ryssland där den Rysk-Ortodoxa trosbekännelsen har 1000 år på nacken samt sitt äldsta helgon Anna som var dotter till Olof Skötkonung……

Den Rysk-Ortodoxa kyrkan hade under Sovjetunionens tid med eller mot sin vilja starka band med den Kommunistiska ledningen och det var få präster som inte arbetade för KGB. Hos ryska folket har den rysk-ortodoxa kyrkan varit en stark samlande kraft under alla dessa 1000 år oavsett vem som suttit vid makten. Putin har haft stöd av rysk-ortodoxa kyrkan och av den ryska militären. Det har varit förutsättningen för att hålla ihop det Ryssland som växte fram efter Sovjetunionens fall och splittring. För att klara de stora motsättningarna som finns inom Ryssland mellan olika republiker där en del grupperingar söker självständighet med mer eller mindre terrormetoder så har det varit nödvändigt att rusta upp det förfallna ryska försvaret.

Det vi nu ser är att maktkampen mellan ryska militären och den rysk-ortodoxa kyrkan djupnar samtidigt som Putin vars ställning försvagats inte kan sitta hur länge som helst och det inte finns någon naturlig ‘enande kraft’ som kan ta upp hans kappa.Vad kommer efter Putin, 25 april 2013

Men det är mer vi kan lära av historien. Inte minst från våra grannländer. Själv av norröne påbrå på farmors sida så har jag vuxit upp med en del som andra missat. Norge har tradition att värna sitt land. Om man har norröne påbrå får man med sig ‘Man äger inte marken, man förvaltar den till nästa generation’ (Något som säkerligen håller på att luckras upp numera, eller?) medan man i Sverige av tradition alltid sett till sitt. Vi kan inte påstå att Sverige som land hjälpte Norge under Andra Världskrigets inledning som vi gjorde med Finland. Då hade vi ändå ‘tappat’ Finland till Ryssland 1809. (Många är vi äldre som fått analysera Esaias Tegners ‘…att inom Sveriges gränser vinna Finland åter’ (Numera ofta skrivit som att ‘inom Sveriges gränser erövra Finland åter’ – sann Orwellsk 1984 historieförfalskning). Sverige och Finland hade inte bara den gemensamma historien. Under historiens gång hade båda länderna Ryssland som den stora fienden, inte under Novgorod rikets tid men från 1100-talet och framåt. Inte blev det bättre av att kommunisterna tog makten och skapade SovjetunionenOmvärldsanalys närmaste närområdet, Norah4you 3 mars 2013

När det gäller maktkampen som var på 1100-talet mellan de svenska Ruserna som bodde bl.a. i Staraja Ladoga, Gorodische samt Kiev(!) mot Kievrikets slavisering, så finns det mycket av det som hände bl.a. när det gäller svenska Ruser och Khazarerna (Läs gärna: Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982) som kastar skuggor in i nutiden. Speciellt när det gäller två saker: Rysslands syn på Sverige inte minst när det gäller religionstraditioner och utifrån detta utgör bakgrund till dagens situation i Ukraina. I Ukraina står kampen mellan gammelkommunister och rysk-ortodoxa kyrkan. Till de senare har allehanda extrema och icke extrema grupper sällat sig för att en gång för alla bli av med kommunisterna samt det, som många upplever och upplevt under århundraden i Ukraina, ett försök att få det vi i Västeuropa räknar som demokrati.

Se även Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Read Full Post »

som media gladeligen sväljer. Doseras för närvarande ut av vänster om svenska Vänsterpartiet nissar på ordination av Wikileaks undertecknad Snowden. Märkligt vad det går att få folk med icke demokratisk agenda att sprida vidare och märkligt att så få journalister i media som får desinformationen i sin hand inte begär syn av korten på samma sätt de skulle gjort i andra sammanhang. Röd röta från Trotskister till vänster om ”R”-arna och längre vänsterut samt från svartmögel behängda sk. autonoma grupper har återigen precis som 1971-1979 spridit sig i samhället. Värst är att så få idag, inom och utom Sverige, lärt sig att göra källkritisk analys: Vad är Syftet? Finns det någon Tendens och Vilka krafter är det som ligger bakom?

Vice ordförande i Stortingets kontroll- och konstitutionsutskott Michael Tetzschner (H), säger att svenska myndigheter övervakar norsk mobiltrafik.
-Jag är djupt oroad över utvecklingen, säger han till Dagens Næringsliv.

Tetzschner ska på måndagen delta i vid ett möte i EU-parlamentet, som inlett en granskning av elektronisk massövervakning av europeiska medborgare i kölvattnet av Edward Snowdens avslöjanden.

Norsk infrastruktur är upplagd på ett sådant sätt att det skulle kunna påverka rättssäkerheten om andra länder får insyn i norrmännens kommunikation, säger Tetzschner.

Sverige antog 2008 en lag som ger Försvarets radioanstalt (FRA) tillgång till norrmännens kommunikation då merparten av norsk tele- och datatrafik mellan Norge och utlandet passerar Sverige.Sverige övervakar norsk mobiltrafik, GP 2 december 2013 Skiljer inget på norsk eller annan mobiltrafik som går in/passerar svenska gränsen via mobilsändare för trafik som reläas vidare….. Vänster om vänsternisse dimma.
Sverige övervakar norsk mobiltrafik, Aftonbladet 2 december 2013
Sverige övervakar norsk mobiltrafik, SvD 2 december 2013
Sverige övervakar norsk mobiltrafik, Expressen 2 december 2013 Det verkliga oroande är att Tetzschner av någon anledning antingen inte är clearad för all information om lagring på svenska servrar/norsk användning av svenskt system alternativt inte gjort sig besvär att läsa det finstilta.

Verkligheten
FRA fick under förutsättning att den av svensk Riksdag tillsatta kontrollorganet som innan varje ny kategori som skall avlyssnas måste ge sitt godkännande. Detta är en följd av att världen inte alls går att dela in i onda och goda utifrån VAR de är bosatta, ur Vilken kultur de kommer.

Det som gäller enligt svensk lag är i överensstämmelse med vad som beslutats i internationella överenskommelser från 1929 års signallag med skillnaden att det numera i Sverige finns demokratiskt kontrollorgan, JO och JK som har insyn i det som före FRA-lagen endast sittande regeringar hade att själva bestämma om samt var de enda utanför Försvar som ägde rätten att få full insyn i.

Lag 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Signalspaningens omfattning
1 § I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer (signalspaningsmyndigheten) inhämta signaler i elektronisk form vid signalspaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § närmare har bestämt inriktningen av signalspaningen.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag. Lag (2009:967).

När det gäller Norge, så är Norge inte speciellt utvalt för spaning annat än i de punkterna som gäller ovan. Speciellt för Norges vidkommande är det punkt 2 som är viktig. Den intresserade av verkligheten kan ju kanske dra sig till minnes att såväl norsk som svensk personal har varit med i Afghanistanstyrkorna med FN-s basker blå. Annars går det att läsa lite om den biten här Starkare stöd för Afghanistan insats i Norge än i Sverige, Student i FN 23 oktober 2010 på studentifn.bloggspot.se

Under den tid som svensk personal anställd av Försvarsmakten varit i Afghanistan, så har svenska FRA självklart följt upp i enlighet med punkt 2. När det gäller data som förs över via nätet och passerar svensk gräns vore det ett brott mot internationella överenskommelser om inte denna punkt följdes.
Intenationella överenskommelserna som faller under detta finns med i Interpolavtalen som samtliga länder anslutna till Interpol har förbundit sig att kontrollera, dvs det som står på Interpols sidor men eftersom många behöver lättare språk har jag valt att hänvisa till Wikipedia:

Interpol har fem prioriterade brottskategorier:

Narkotika och organiserad brottslighet, inklusive trafficking.
Ekobrott och IT-brott, inklusive förfalskningar, kreditkortsbedrägerier, intellektuell egendom och cyber-brottslighet.
Förrymda brottslingar.
Allmän säkerhet och terrorism
Trafficking och människosmuggling.
Interpol Wikipediasida

Endast vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet kan vara intresserade av att försöka sprida desinformation och få folk att tro att alla skulle avlyssnas, dvs att myndigheterna skulle ha ork, personal, tid och energi nog att sitta och lyssna igenom allt som rasslar förbi på bråkdelen av en sekund i etern eller via länk. Snurren! Datorer ‘avlyssnar’ inte i vanlig bemärkelse. Det man med dataprogram och systemprogram kan få dem att göra är i princip samma sak som när du själv gör en sökning på nätet för att få tag på uppgifter via t.ex. Googles sökprogram.

Skillnaden med signalspaning och din sökning är att medan din sökning sker utifrån det som Googles har indexerat länkarna till, så sker signalspaning under pågående ‘inläggning’/sändning av mobilt eller annat OCH när det gäller Sverige så finns det reglerat hur det får ske. När det gäller Norge och andra länder så har de inte samma strikta lagstiftning.

Utöver detta så har varenda kotte som äger telefon/mobil/uppringt internet/bredband/mobilt bredband/fax o.s.v. SJÄLVA godkänt att det får avlyssnas. Det krävs för att man skall få tillgång till nätet oavsett om vi talar om gammalt när i form av ledningar eller nuvarande nät. I Norges fall valde Norge att till stor del använda sig av svenska servrar och system. Vad som gällde för förutsättningar fanns med i det finstilta i avtalen.

Det är tröttande och irriterande att dessa vänsternissar, som antingen själva eller har föräldrar/anhöriga som var med i de vänsternissegrupper till vänster om svenska vänsterpartiet (och oftast till vänster om t.ex. R-arna), sprida falsk information gång på gång på gång. Inget som helst demokratiskt syfte bakom sådan desinformation.

Se även: Desinformation från Snowden, Norah4you 31 oktober 2013 samt Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Read Full Post »

Femtioelfte varvet. Kanske några fler förstår att de själva godkänt det de klagar på? Eller? Kanske för mycket begärt?

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!

Säpo vill ha direkt-åtkomst till mejltrafik, Expresssen 19 november 2013
Säpo kan få direkttillgång till din mejltrafik, Aftonbladet 19 november 2013
Börja med att skilja på trafikuppgifter och innehåll i mejlen. Inte samma sak. MEN:
Fram till dess att vi fick den nuvarande FRA-lagen var SÄPO bland de många myndigheter som utan att FRA kopplades in för signalspaning ägde rätten att göra dessa ‘avlyssningar’/’kontrollera skrivna källor’ utan någon som helst demokratisk kontroll!
Så är inte fallet nu. SÄPO får gå genom nämnd för att få sina avlyssningar godkända och de senaste åren har SÄPO alltså tvingats betala stora summor till suppliers som förr hade skyldighet att ge dessa uppgifter om landets lagar så påfordrade utifrån SÄPO eller annan myndighets egen uppfattning. Numera är det inte så. Utöver nämnd som godkänner sökord och sökbegrepp/sökkategori så har vi också SIN.
Sluta klaga på något Du själv godkänt! Det är var och ens egen uppgift att kontrolläsa det finstilta i avtal och när man godkänner villkor!

Snowden gör bort sig åter igen: Miljoner samtal i Norge övervakade, GP 19 november 2013
SO WHAT? Den aktuella månaden var det inte så att miljontal samtal övervakades utan att det var ord/kombinationer av ord/kontakter mellan person som godkänts för signalspaning på internationell basis som övervakades. Det som Snowden och vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet i desinformationssyfte glömmer bort att tala om är att det mesta av all signalspaning som NSA gör eller får in sker på grundval av avtal i Interpol där pedofiler, terrorister, människosmugglare, spioner m.fl. i samband med specifik aktuell spaning har att utföra för att få fast de verkliga bovarna! Sluta upp med larvet!

Miljoner samtal i Norge övervakade, SvD 19 november 2013
NSA övervakade mobiltrafik – i Norge, Aftonbladet 19 november 2013 Helt i enlighet med de beslut som fattats internationellt i samband med signalspaning på viss sökkategori! Politiker och journalister har inte med hemligstämplade spaningsuppdrag från t.ex. Interpol att göra! Inte heller med gamla ingångna avtal avseende spaning på t.ex. pedofiler, spioner, terrorister, människohandlare etc! Nu får det vara nog! Snowden har gjort bort sig IGEN. Det är en sak. Att svenska och andra medier måste följa ‘John’ är inget hedrande!
33 miljoner norska samtal övervakade, Expressen 19 november 2013 ALLA SAMTAL I VÄRLDEN DE SENASTE 80 åren har kunnat bli och i vissa situationer varit övervakade – förr manuellt!

BÖRJA med att läsa det finstilta i alla avtal DU skriver under eller godkänner oavsett var och hur du skriver under/godkänner! Sluta klaga. Det är Du själv som godkänt!

Read Full Post »

Det där med vår jord och ständigt pågående förändringar av klimatförutsättningar…..

Forskere med sensasjonelt funn. – Det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland.
LONGYEARBYEN/OSLO (Dagbladet): Forskere ved Universitetet i Bergen har funnet hundrevis av vulkaner i havet rundt Norge.

– Vi har arbeidet i lang tid med kartlegging av havbunnen langs Atlanterhavsryggen fra Jan Mayen til Framstredet. Et av vulkanfunnene ligger bare 20 meter under havoverflaten, bekrefter professor Rolf Birger Pedersen til Dagbladet.

Nytt land

Pedersen er senterleder ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen, og sier at det bare er et tidsspørsmål før den massive vulkanske fjellkjeden bryter havoverflaten.

– Vi har kartlagt dette i mange år, og vi ser nå at det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland, sier Pedersen til Dagbladet

– Vi har funnet vulkaner på så grunt nivå og de kan når som helst bryte havoverflaten og det kan bli en ny øygruppe, forklarer han.

Han bekrefter at det er aktive vulkaner, og at de har registrert at det kommer Co2-gass ut av dem. Han regner med at vulkanen kan bryte havoverflaten ved neste vulkanutbrudd.Fant flere hundre vulkaner i havet utenfor Norge, Dagbladet.no 1 augusti 2013

Lite förvånande att det först i år nått fram till forskarvärlden att det finns ett stort antal undervattensvulkaner i Nordatlanten. I Diplomatarium Norwegicum samt medeltida texter skrivna i anslutning till ökade vulkanaktiviteter, speciellt i området mellan Island och Grönland, har det varit känt i flera hundra år att vulkaner finns.

Liknande de förhållanden med vulkaner i havsbotten som fick ön Surtsey, video Youtube att ”födas” 1963 så har det i alla tider funnits små och stora vulkanöar i Nordatlantens triangel från Irland upp till Norge med tredje benet på Grönland. Bland de som ‘sjunkit’ under senaste 2000 åren*, så finns det vid Grönland-Islands området två större kända. På Google Earth Sök på Jon Mayen och gå söderut till södra delen av triangeln tills du finner Franken Mound.
Franken Mound
Cold-water coral carbonate mounds are widespread along the Irish continental margin. Whereas the Porcupine Seabight and the Rockall Trough are relatively well studied with regard to mound topography, coral coverage, and benthic life diversity, the situation on the western Rockall Bank is rather unknown. Detailed facies and biocoenoses mapping based on video footage analyses was conducted on the newly-discovered Franken Mound.Xavier Monteys, Franken Mound: facies and biocoenoses on a newly-discovered ”carbonate mound” on the western of Rockall Bank, NE Atlantic, 2008
*obs hade det varit längre sedan så hade erosion från havsströmmar, temperaturförändringar m.m. redan brutit ner dem.

Det som är viktigt att komma ihåg är att de områden där vulkaner som har utbrott under vatten bygger uppåt på samma sätt som de områden där vulkanutbrott fått land att sjunka, se ex alldeles öster om östra Grönland riktning mot Island. Sök på Grönland på Google Earth, så har vattnen där traditionellt varit eller blivit mycket goda fiskevatten. I området nära Grönland som sjönk (skriftliga källor finns) under de första tvåhundra åren av nordisk bosättning på Grönland, har fiskevattnen varit mycket goda fram till i nutid. Kollade för någon timma sedan och det har under sommaren varit ett antal erbjudanden om att havsfiska i området.

Båda exemplen ovan kommer jag att använda när historiska kartor och Nordamerikas-Europas äldre historia berättas under egen flik. Värt att notera här och nu är däremot att de sk. klimatexperterna inte kan mycket om vår jord…

Read Full Post »

Ombytta roller i politiken ställer till det för vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet. Utan källkritisk kontroll av uppgifter och analys, så blir det som det blir….. röd röra utan möjlighet att bli acceptabel att äta…. eller?

Nu ska Høyre och Fremskrittspartiet förhandla fram en gemensam regeringsplattform och sedan ska ministerposter börja delas ut.

Lanserade åtstramningar
Fremskrittspartiets Siv Jensen sa vid gårdagens presskonferens triumfatoriskt att hon ska kämpa för att hennes parti ska få största möjliga genomslag för sin ­politik och sina lösningar.

Hur de ser ut vet vi: Radikalt minska flyktingströmmen till Norge, i princip stoppa möjligheterna att få asyl, ge kommuner rätt att stoppa flyktingboenden, villkora medborgarskap med skatte­inbetalningar, språktest för småbarn. Plus löften om att bussa ut romer ur ­landet och retoriska slängar om ”smyg­islamisering”.

Redan i går lanserades generell ­åtstramning av invandringspolitiken och språkkrav för medborgarskap.

Vad är Fremskrittspartiet för sorts parti­ egentligen?
Statsministrarna Kjell Magne Bondevik – kristdemokrat – och Jens Stoltenberg – socialdemokrat – har utan knussel beskrivit dem som högerpopulister.

Men Erna Solberg, tillträdande statsminister, vill inte beskriva dem så och ­absolut inte som ett främlingsfientligt parti.

Oförmåga att se släktskapet
En imponerande tankeakrobatik. Som journalisten Marte Michelet formulerat det i en text i Dagbladet: ”Høyre har kommit fram till att Frp inte kan vara högerpopulister mot invandring eftersom ett traditionellt, konservativt parti som ­Høyre kan tänka sig att regera med det. Basta.”

Visst saknar Fremskrittspartiet nazistiska rötter, visst uniformerar sig inte medlemmarna och visst deltar inte parti­ledningen i gatuslagsmål. Men i norsk ­debatt verkar det finnas en oförmåga att ens se släktskapet med de nordiska ­högerpopulistiska eller främlingsfient­liga partiernaDaniel Swedin ledarkrönika Aftonbladet 2 oktober 2013

Hmm. Verkligheten presenterades självfallet inte. Kravet från Kristelig ­folkeparti och liberala Venstre för att stötta en regering med Fremskrittspartiet har varit att den av Arbeiderpartiet avgående justitieminister Grete Faremo (Ap) befarade faran inträffat: Arbeiderpartiets avgående justitieminister i Norge är upprörd över en planerad migrantamnesti. Borgerliga partier som väntas bilda regering efter valet funderar på en amnesti för asylsökande barn som fått avslag.

-Jag vill varna för det kortsiktiga tänkandet och de motstridiga signaler detta ger, säger ministern Grete Faremo (Ap) till NRK.Varnar för flyktingamnesti i Norge, GP 26 september 2013

Det ena utesluter sällan det andra, media. Att den nya norska regeringen drar ner på invandringen totalt sett innebär ändå att det av vänsternissar i Sverige så förhatliga Fremskrittspartiet kommer att sitta i en regering som utvidgar flyktingamnesti. Kanske dags att kolla läget genom att göra mer än sträcka ut en hand genom fönstret för temperaturuppgift och vindriktning nästa gång man skriver?

Historisk regering i Norge, Expressen
Expert: Svårt för SD att kopiera norsk framgång, SvD 1 oktober 2013 Kan så vara. Behöver inte vara så. Inte för jag önskar att de skall kopiera den men demokrati är det möjligas konst – inte medias eller sk. experters drömmar och önskemål. Vilket klart framgår att politik inte är sedd genom rödröda glasögon: Författaren Henrik Arnstad: Det är en sorgens dag, DN 30 september 2013 Alltså lika dålig vägsyn med rödröda som rödbruna glasögon så länge skygglapparna är på…..

Subjektiva värderingar har vi alla. Vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet och kvasiliberaler speciellt bland kulturfolk har en tendens att glömma att demokrati förutsätter att motståndaren får samma rättigheter. Allt annat är början till diktatur. Politisk korrekthet har gått över ån alldeles för långt.

Personligen ser jag betydligt allvarligare på att Socialdemokrater och kulturvänsternissar utanför svenska Vänsterpartiet ännu inte gjort upp med sina egna partiers historiska förflutna. Fast det är klart – det är väl enklare att sätta rasist och naziststämpel på andra än att erkänna att det man tillhör har allt annat än snövita kläder i de frågorna historiskt sett?Demokrati är inte lätt, Norah4you 1 oktober 2013
Se även: Står S nära sina norska partibröder, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »

Det innebär att den som kallar sig demokrat, den som kräver sin egen rätt att få yttrandefrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, o.s.v. är beredd att ge sin värste meningsmotståndare exakt samma rättigheter som sig själv.

Lika lite som jag skulle röstat på Fremskrittspartiet i norsk regering, GP 30 september 2013 hade jag varit norsk medborgare och inte ‘bara’ av norröne påbrå,
Lika lite skulle jag ens kunna drömma om att rösta på Sverigedemokraterna i svenskt val.
Men
och detta är det svåra för många att förstå: Varje lands Grundlov/Grundlag/Konstitution som godkänner ett parti för att få ställa upp i ett Riksdagsval, Fylkesval/Regionval/Landstingsval eller Kommunval, har gjort klart vad som är att betrakta som helt grundlagsenligt parti.

Höyre bildar regering med Fremskrittspartiet, Sveriges Radio 30 september 2013
Regeringen klar i Norge, Expressen 30 september 2013
Solberg kan se regeringsutvidgning, Aftonbladet 1 oktober 2013
Högerpartier bildar norsk regering, DN 30 oktober 2013
Högerpartierna bildar norsk regering, SvD 30 september 2013
Författaren Henrik Arnstad: Det är en sorgens dag, DN 30 september 2013 Subjektiv värdering och starka subjektiva ord av person som inte vill ge sin värste meningsmotståndare samma demokratiska rättigheter och samma människovärde som sig själv har en tendens att slå tillbaka på den som värderar andra så lågt.

Subjektiva värderingar har vi alla. Vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet och kvasiliberaler speciellt bland kulturfolk har en tendens att glömma att demokrati förutsätter att motståndaren får samma rättigheter. Allt annat är början till diktatur. Politisk korrekthet har gått över ån alldeles för långt.

Personligen ser jag betydligt allvarligare på att Socialdemokrater och kulturvänsternissar utanför svenska Vänsterpartiet ännu inte gjort upp med sina egna partiers historiska förflutna. Fast det är klart – det är väl enklare att sätta rasist och naziststämpel på andra än att erkänna att det man tillhör har allt annat än snövita kläder i de frågorna historiskt sett?
Se även: Står S nära sina norska partibröder, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »

från President Obama och de Nordiska ländernas ledare i samband med Reinfelts middag i Saagerska Palatset.

Syrienkrisen

…..
The United States and the Nordic countries share the goal of a stable and peaceful Middle East. We agree that all relevant parties must work urgently for a just, lasting and comprehensive peace in the Middle East. We are determined to work together to promote respect for human rights, democracy and the rule of law in Egypt. With regard to the situation in Syria, we strongly condemn any and all use of chemical weapons, and we are convinced a strong international reaction is required. Those responsible for the use of chemical weapons must be held accountable.
…..
To complement our already robust bilateral and regional security cooperation, we agree to launch a U.S.-Nordic Security Dialogue, which will meet annually to discuss opportunities for collaboration on global and regional security issues, focusing primarily on issues arising in the United Nations, including an integrated approach to preventive diplomacy, peacebuilding, peacekeeping, and atrocity prevention. Another stream of work will include joint capacity building efforts to promote stabilization in fragile and conflict affected states – linking up security and development efforts, and civilian and military partners.
Gemensamt uttalande av Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och USA, Uttalande
Statsrådsberedningen 4 september 2013 Fredrik Reinfeldt Statsminister

Norden och USA i nytt samarbete, DN 4 september 2013
Direktrapport från Obamas besök, GP 4 september 2013
Obamas historiska besök, SvD 4 september 2013

Sedan borde svenska media inte ha missat att President Obama och vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt idag kom överens om att arbeta tillsammans för ren energi. Detta samarbete presenterades av USA:s Stockholms ambassad i form av ett ‘fact sheets’:

U.S.-Sweden leadership extends beyond our commitment to sustainable energy at home. As part of our commitment to accelerating the transition to low-carbon energy systems worldwide, the United States and Sweden have committed to end public financing for new coal-fired power plants overseas, except in rare circumstances.

Access to electricity continues to be one of the most significant hurdles to economic growth and development. In sub-Saharan Africa alone, more than two-thirds of the population is without access to power. The United States and Sweden are working to provide technical assistance, financing and other support to enable additional investment in energy projects throughout the region, including through the recently launched Power Africa initiative.

The United States and Sweden, as members of the Clean Energy Ministerial, work to actively support initiatives such as the 21st Century Power Partnership, which brings together government and private sector actors to help identify and promote successful technical, policy, and financial pathways to cleaner and more efficient power systems in both developed and developing countries.White House Facts on U.S.-Sweden Collaboration on Clean Energy, Stockholm 2013/09/04

Förstår så väl varför inte Aftonbladet uppmärksammat detta. Men varför har inte övriga svenska media heller kommenterat? I princip hela svenska folket oavsett var vi står politiskt är ju för att energi skall bli renare och helst förnybar där så är möjligt. Att den sk. klimathotet nämns är inte det viktiga – det viktiga är att världen får så ren energi som möjligt för att minska utsläpp av olika sorters föroreningar i luft och vatten. Rent vatten kommer inte av sig själv utan kräver i grunden renare energi än dagens.

Tillägg 02.30 5 september 2013
Olika falla ödets lotter. En del hänger med: Hos den europeiska vänstern finns starka antiamerikanska reflexer. I dess ögon gör supermakten aldrig rätt, intervention eller inte. Ständigt påstås USA bara vara ute efter oljan, trots att ingen fanns i Bosnien, och Syrien knappast handlar om råvaror.

Faktum är att världen mår bra av en polisman. USA kan inte lösa alla problem, och Irak och Afghanistan visade den militära maktens begränsningar. Men att det brittiska underhuset inte vill stötta en aktion i Syrien är en sak. Skulle isolationister dra tillbaka USA från världen vore det förödande.

Konflikter är FN:s sak, säger många, men vem är FN? ”Världssamfundet” är ingen oväldig myndighet, utan summan av nationer som stretar åt olika håll. Syrien har visat FN från dess allra sämsta sida. När Ryssland och Kina bestämmer att inga resolutioner får antas mot al-Assad är handlingsalternativen uttömda.Den omistlige amerikanen, DN ledarsidan 4 september 2013 DN var alltså framme vid vettig och korrekt analys redan i går morse innan Obamas ankomst.
Medan andra sover sig genom hela dagen…… Reinfeldt borde med andra ord ha kunnat tala till Obama som en vän, och vänner ­emellan ska man kunna säga som det är. Ändå har den svenska regeringen undvikit att lyfta de frågor hela världen just nu vill diskutera med Barack Obama.

Han har inte pratat om rättskandalen Guantánamo, det läger på Kuba där USA sedan 2002 håller fångar i ”kriget mot terrorism”. Hälften är formellt frikända, de flesta har aldrig åtalats och bara ett fåtal är ­dömda.

Obama deklarerade redan 2009 att lägret skulle stängas, men fortfarande sitter 166 ­fångar kvar på Guantánamo.

Reinfeldt har inte heller ­pratat om drönarna, de ­flygande förarlösa vapenplattformar som styrs från USA men som dödar på andra sidan jorden. Och han har inte ens talat om det nästan alla andra politiska ledare nu kritiserar USA för, NSA och avlyssningsskandalen. Det blev Danmarks Helle Thorning-Schmidt som fick ta upp saken vid gårdagens middag.Reinfeldt tog inte chansen, Ingvar Perssons ledarkrönika Aftonbladet 5 september 2013 Reinfeldt tog upp Guantánamo, något som de flesta icke socialdemokratiska media noterat och det var Obama som själv tog upp NSA med Reinfeldt, varför skulle Reinfeldt ta upp något som redan lagts på bordet och diskuterat 😛 Vänster om Vänsterpartiet nissarna gör sig själva en otjänst och Alliansen en tjänst om de fortsätter sig se genom röda glasögon de gånger de inte sover på arbetet! 🙂

Göteborgs Postens ledarsida 5 september har en saklig analys: För Fredrik Reinfeldt är Barack Obamas besök en politisk triumf som stärker Sveriges ställning i EU och ökar Sveriges möjligheter att påverka frihandelsförhandlingarna. Detta var säkerligen också Obamas avsikt med att mellanlanda i Stockholm på väg till G 20-mötet i St: Petersburg.

Ett frihandelsavtal skulle leda till ökad tillväxt och fler nya jobb både i EU och i USA. Det är väl dokumenterat att frihandel i det långa loppet gynnar alla. Men på båda sidor om Atlanten finns starka protektionistiska traditioner som måste övervinnas. Kortsiktigt kan det vara svårt när bondeorganisationer kräver skydd för livsmedelsimport och miljöorganisationer inte kan tänka sig att kompromissa. Emellertid blir kompromisser nödvändiga liksom en förmåga att se till helheten i stället för att fastna i enskildheter.Obama stärker Sveriges roll, GP ledarsidan 5 september 2013
Notera …se till helheten i stället för att fastna i enskildheter.

Saklig och vettig analys har även Expressen: Det är klart att president Barack Obama inte har tid att äta smörgåstårta och gaffla frihandel med LO, Saco och TCO när han är på sin blixtvisit i Stockholm. Våra svenska fackliga centralorganisationer borde i stället bjuda in sina, förvisso mycket svagare, motsvarigheter i USA. För de är oftast emot frihandel när den sätts på pränt i avtal.Free trade – yes we can, Expressen ledarsidan 5 september 2013

I och för sig är det kanske förståligt att Aftonbladets ledarsidan sovit under dagen eller klagar för klagandets skull. Socialdemokratiska partiets traditionella dubbelspel och avundsjuka kanske ligger bakom. Se IB-gate del 2 Socialdemokraterna, Norah4you 28 augusti 2013
Det är inte lätt att lära gamla hundar sitta och de nya hundarna att inte bara följa ”John” och göra som de gamla…. Men inte trodde jag att Aftonbladet skulle göra så dåligt ifrån sig inför valet 2014 att de redan i september 2013 börjar kandidera som Alliansens bästa draglokomotiv genom att presentera uppenbara lögner……

Read Full Post »

Norge och Ryssland har en sak gemensamt. Någon gång i historien har de förlorat hela eller del av annat land. Att Sverige förlorade Norge 100 år efter vi förlorade Finland däremellan är en annan sak…. eller?

Men Norge ”förlorade Bohuslän” i samband med fredsförhandlingar i mitten av 1600-talet. Nåväl rätt skall vara rätt – Norge lydde under Danmark då, men danskarna har aldrig varit sinta….. Nu räcker det att se vilka som köper eller har köpt stort antal av sommarstugor eller vanliga villor i Bohuslän. Som vi säger i Tanums kommun: Norge förlorade Bohuslän i en fred men de köper upp det bit för bit.

Samma råkar tydligen finnarna ut för från rysk sida numera….. Putins vänner köper upp Finland, GP 21 april 2013
Putins vänner köper upp Finland, SvD 21 april 2013
Putins vänner köper upp Finland, DN 21 april 2013
Putins vänner köper upp Finland, Aftonbladet 21 april 2013

Read Full Post »

är något som vår svenska Försvarminister Karin Enström antingen glömt att beställa, inte förstått vikten av att begära in alternativt inte har tillräcklig historisk kunskap för att kunna tolka. För det är det som krävs om man skall förstå varför Finland å ena sidan sagt sig finnas där för Sverige om något händer medan Norge å andra sidan gjort klart att de har ett försvar som är till för norrmän och NATO, inte till att rädda Sverige.

Historisk kunskap är viktig. Inte minst när det gäller strömningar av gammalt agg som det fortfarande finns kvar i våra grannländer. I dagligt tal här i väst och speciellt i norra Bohuslän brukar vi säga att Norge förlorade Bohuslän genom freden i Roskilde 1658, men nu köper tillbaka förlorat land bit för bit. Svenskar brukar tro att de förstår norska och norrmän. Det gör de inte. Jag skriver de för bestemor var norsk och under exercis i Backamo runt 1900 finns på bevarade bilder såväl norska som svenska släktingar. Är man av norröne påbrå om än utan att ha de anor som många norrmän har till gamla kungar, så är man av norröne påbrå. Jag är svensk men med ett hjärta som även klappar för Norge. Uppväxt med den dubbla historien och fått lära mig en hel del om svenskars missförstånd av Norge. Länge såg svensken på norrmannen som en lillebror. Oljan ändrade detta. Men det som ännu mer visade på skillnaderna som fanns och finns är några speciella särdrag som aldrig diskuteras.

Tacitus skrev i Germania (sid 44ff): ”Suionum hinc ´civitates, ipso in Oceano, practer viros armaque classibus valent……quia subitas hostium incursus prohibet Oceanus. Suionum bodde ute i Oceanen och var kända för att de hade högkvalitativa vapen…. och det är något som Sverige och svenskar varit kända för ända in i våra dagar. Se även Vilka var Tacitus suioner

Däremot finns det också andra bitar som går långt tillbaka i tiden. Trots att Norge och södra Sverige arkeologiskt hade ungefär samma tillverkningsmetoder vad det gäller vapen av järn, så finns det sedan äldre tider (första 2 århundraden efter Kristus) en stor skillnad mellan Norge och Sverige undantaget från Vikingatidens inledning och fram till 1066 (Slaget vid Hastings). Norge som redan i skrifter före vår tideräkning beskrivits utifrån sin natur har i äldre källitteratur framstått som försvarsbenägna, men inte speciellt villiga att slåss om det inte handlat om att utforska ‘nya obebodda(?) områden’ eller att försvara sitt land redan på den tiden Norge inte fanns som ett land utan hade flera sjökungar. Sverige och svenskarna har jag berättat om tidigare. Tyvärr framträder de svenska karakteristiska dragen i dagens försvarsdebatt…. 😛
Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är mycket bra på att hitta skäl att ha fest.
Eller som en postmästare i Asia Minor skrev:
De far till öst, till Kina och långt ner i Indien
De far till väst, till Rom, Bysans och Albion (England)
och varför? Bara för att kunna säga att de varit där!

…. skrev om det i Att vara stolt över sitt kulturarv, Norah4you 3 oktober 2010 Då är att märka att vi i Sverige under årtusendet som gått sedan postmästaren i Asia Minor skrev år 844 fått många invandrare. Såväl de som flytt från andra länder, ibland pga religion eller annan förföljelse, som de som dragit till Sverige där det (på den tid de kom) fanns gott om arbetstillfällen eller som följt med efter att varit i svensk sold under något av alla våra krig i forna tider.

All denna inledning går fram till detta: Under min barndom lärde jag känna den motståndsman som norrmän förstår vem jag avser när jag kallar honom Falken. Falken hade sett sin unga familj tagen som gisslan av Nazisterna i Norge, men ändå fortsatt sitt motståndsarbete som finns omnämnt i många norska böcker men inte omtalat i Sverige. Efter kriget flyttade Falken till Sverige. När hans äldsta barn, en son, tagit studenten gjorde han en resa upp till Norge norr om Trondheim och norr Fauske råkade han och sonen ut för en punktering. Detta hände i början av 60-talet, men stämningarna han råkade ut för kan svenskar fast de inte förstår det råka ut för i delar av Norge än idag. Inte hade han mer än reservhjul så han behövde hjälp. Försökte stanna de som passerade. Ingen gjorde mer än tittade och for förbi. Först när han gått en bit och träffat på ortsbor samt talat norsk till dem, det gjorde han i princip alltid som jag minns honom, så fick de hjälp. När ortsborna kom till bilen tittade de på honom och sa hade du inte snakk norsk så hade du inte fått hjälp…..

Nåväl Norge har tradition att värna sitt land. Om man har norröne påbrå får man med sig ‘Man äger inte marken, man förvaltar den till nästa generation’ (Något som säkerligen håller på att luckras upp numera, eller?) medan man i Sverige av tradition alltid sett till sitt. Vi kan inte påstå att Sverige som land hjälpte Norge under Andra Världskrigets inledning som vi gjorde med Finland. Då hade vi ändå ‘tappat’ Finland till Ryssland 1809. (Många är vi äldre som fått analysera Esaias Tegners ‘…att inom Sveriges gränser vinna Finland åter’ (Numera ofta skrivit som att ‘inom Sveriges gränser erövra Finland åter’ – sann Orwellsk 1984 historieförfalskning). Sverige och Finland hade inte bara den gemensamma historien. Under historiens gång hade båda länderna Ryssland som den stora fienden, inte under Novgorod rikets tid men från 1100-talet och framåt. Inte blev det bättre av att kommunisterna tog makten och skapade Sovjetunionen.

Vad man i en omvärldsanalys i vårt närmaste närområde inte får glömma bort är att det var i Sverige, inte i Tyskland, som de första allvarliga rasbiologiska undersökningarna satte igång. Sök på Rasbiologiska institutet i Uppsala. Under mellankrigsåren fortsatte detta rent rasistiska synsätt speciellt bland senare kända socialdemokrater (Undantaget Erlander) och senare (tack och lov) bortglömd Bondeförbundare. Det var inte på högerkanten som de personer fanns som under mellankrigsåren och de första krigsåren beundrade ‘det tyska undret’ efter 1930-talets stora världsekonomiska kriser. 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland. Fast Sverige officiellt inte ställde upp med militärer, så var det många svenskar oavsett partitillhörigheter som for till Finland och kämpade mot Sovjetunionen redan under Finska Vinterkriget som pågick till 13 mars 1940. Även när Finland stod i valet mellan Tyskland och Finland, och valde Tyskland, berodde detta på den uråldriga historiska problematiken med Ryssland. Även om Sverige aldrig officiellt stödde Finland och Finlands kamp knappast kunde sägas vara vår, så hjälpte Sverige under hela kriget finska militärer, speciellt underrättelsefolk, fram till dess att 700 finnar i finsk underrättelsetjänst med svensk hjälp smugglades till Sverige kort före det att Finland kapitulerade till Sovjetunionen 1944. Operationen kallades Operation Stella Polaris går att läsa om i Världens Historia nr 4 2013 sid 30.

Så att Finland mycket väl utifrån sin historia och sin omvärldsanalys fram till idag skulle kunna vara beredd att rycka in på svensk sida om Sverige ensidigt blir anfallet, det tvivlar jag inte på trots de sk. Sannfinländarnas uppdykande på politiska fältet. Däremot finns det gammalt agg och gamla synsätt som skiljer Sverige och Norge åt. Jag tvivlar alltså inte heller på att Norge menar allvar när de gör klart att de inte kommer att försvara Sverige. I ärlighetens namn, varför skulle de?

Försvarets ekonomi går inte ihop, GP 28 februari 2013
Mer pengar eller ännu mindre svenskt försvar, SvD 1 mars 2013
Kritik mot Enströms hållning till Försvaret, Sveriges Radio 1 mars 2013
Svenska försvarsmakten kommer att vara fullt bemannat först 2023 enligt nya prognoser, rapporterar Ekot.
Svensk försvarspolitik har på det senaste årtiondet övergått från ett kraftfullt värnpliktsförsvar för försvar av hemlandet till ett litet yrkesförsvar för anfallskrig i utlandet, så som Afghanistan- och Libyenkrigen. 2010 ersattes värnplikten fullt ut av yrkessoldater.

Det har dock varit mycket svårare att rekrytera yrkessoldater än vad Försvarsmakten trodde och först 2023 kommer försvaret att vara fullt bemannat. Det rör sig då om 6 600 anställda soldater. Enligt tidigare uppskattning skulle övergången till yrkesförsvar vara klar 2014. Fösvaret bemannat först om 10 år, news.silobreaker.se 3 mars 2013
VEM I SINA SINNES FULLA BRUK KAN PÅSTÅ ATT 6.600 anställda soldater är tillräckligt för att försvara Hela Sverige fram till dess Hemvärnets folk finns på plats. Inte ens Hemvärnets folk är så utbildade som det svenska frivilligförsvaret inom vanliga försvarsgrenar var innan 1988 års Försvarsbeslut.
Politiker borde avstå från alla lönehöjningar och all pension över normal pension för vanligt folk till dess att de fattat beslut som gör att HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARA OCH KAN FÖRSVARAS!

Farlig förtroendeklyfta, DN Ledarsidan 2 mars 2013

se även Försvarsminister Karin Enström saknar kunskap, Norah4you 1 mars 2013 samt När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013

Read Full Post »

i Norge, äger rätten att neka sina elever den sex- och samlevnadsundervisning som alla elever i Norge skall ha. Ingen friskola någonstans i Europa borde få bidrag om de inte följer de läroplaner som finns i respektive land. Förstår i och för sig trots att jag själv är för abort, men kristen, att det finns de som anser att all abort är mord (fast de glömmer bort att till aborter räknas också evakuering ur livmoder av foster som dött). Men det innebär inte att någon vuxen, lärare eller förälder skulle ha rätt att indoktrinera barn med sin egen privata uppfattning.

Vad jag inte förstår för en sekund däremot är att en läroanstalt överhuvudtaget har kunnat påstå att att homosexualitet beror på skador i barnets tidigaste utveckling Bråk om Luthersk sexundervisning, GP 15 januari 2013
något mer ovetenskapligt har sällan hörts i det sammanhanget och då har många konstiga myter cirkulerat under åren. Det minsta man kan begära är att undervisning av barn alltid skall ske utifrån vetenskaplig grund, inte utifrån subjektiva tolkningar oaktat om dessa kommer från religiös eller annan kulturell bakgrund.

Bråk om Luthersk sexundervisning, SvD 15 januari 2013

Nu skulle jag bara vilja att vi fick kontrollerat samtliga svenska skolors undervisningsmaterial i ämnet….

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »