Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘MP kan inte Grundlagarna’

Allra först – herr utbildningsminister skall vara tacksam att han inte hade mig som lärare i Samhällskunskap. Herr utbildningsminister uppfyller nämligen inte kraven för att vara berättigad till betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
Se Fridolin trampade rakt i klaveret, Norah4you 30 september 2014

Fridolins krav: Stoppa Vattenfalls planer, Expressen 4 oktober 2014

Sverige är inte kommunistiskt, inte socialistiskt herr utbildningsminister.
I Sverige gäller Regeringsformen som är en av våra Grundlagar.

Läs noga texten nedan och försök förstå vad där står. Förstår att ordkunskap kan vara bristvara ibland. Men inte godkänt att vara så okunnig på ministernivå med erfarenhet från Sveriges Riksdag!

Regeringsformen

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Fridolin: Hall skall följa Riksdagens beslut, SvD 4 oktober 2014
NEJ det skall han inte! Hall skall följa sin styrelses beslut och det är via direktiv till statens representanter i styrelsen som ev. kommande riksdagsbeslut skall överlämnas – men riksdagen äger enligt Regeringsformen inte rätt att ta över beslut hos myndighet eller statligt företag! Se även: Ministerstyre inte tillåtet i Sverige, Norah4you 16 februari 2013
Grundläggande kunskap som varje svensk elev får att läsa in i sin Samhällskunskapsbok, herr utbildningsminister.

Read Full Post »

Det borde vara ett minimikrav att blivande ministrar kan läsa innantill och förstå Regeringsformen. En av Sveriges Grundlagar och den där allt viktigt står! Men Fridolin, folkhögskollärarutbildad visar komplett okunskap.

Fridolin hotar med lag om kvotering, SvD 30 september 2014 Hur kan någon som inte lärt in Regeringsformen ens vara påtänkt till svensk minister?
Fridolin hotar med kvotering i börsbolag, DN 30 september 2014

Frågan är om det saknas ordförståelse för det kan väl ändå inte vara så illa att Fridolin aldrig lärde in det som ingår i Kurskrav för betyg E i ämnet samhällskunskap i 9:an?
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.Samhällskunskap, Kurskrav för betyg E

😛 ??????

Bra på twitter idag:

LÄS NOGA FRIDOLIN:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Att det ”allmänna” diskriminerar någon enda person på grund av kön m.m. Positiv särbehandling är totalt förbjudet enligt Regeringsformen, vilket ett antal högskolor fått erfara som försökt sig på positiv särbehandling pga kön vid antagning! All Offentlig verksamhet inklusive Regering, Riksdag ner till utövare av Offentlig verksamhet är SKYLDIGA att följa Regeringsformen. Som du troligen vet Fridolin, så krävs det beslut av två riksdagar med mellanliggande val för att ändra i våra Grundlagar! BAKLÄXA.

För övrigt är ditt okunniga hot till svenska företagsstyrelser ett bevis på din egen okunskap. Sverige är inte kommunistiskt, inte socialistiskt. Diktat och hot om diktat hör inte hemma i en demokrati. Utspelet visar än en gång att Kunskap trillar inte från ovan

Svenskt näringsliv sågar Fridolins utspel, SvD 30 september 2014

Read Full Post »