Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mötesfriheten’

Allra först, jag skulle aldrig i hela mitt liv kunna rösta på SD lika lite som jag muntligt eller i val skulle kunna rösta på något parti som står till Vänster om Vänsterpartiet – muntligt kan jag i många frågor hålla med Vänsterpartiet lika väl som alla andra demokratiska partier kan få sakstöd i enskild fråga de uttrycker som jag har. SD är dock undantaget där den enda stora frågan jag delar uppfattning med dem är att Yttrandefriheten och Mötesfriheten gäller lika för vän som för fiende.

Jag blir irriterad, f-ad och mycket ledsen att vi i Göteborg återigen skall få grupper som inte respekterar varandras lika rättigheter oavsett om det gäller politik, fotboll eller ‘enbart’ bråk mellan ungdomsgrupper/fotbollshuliganer/bråkstakar etc.

Vill därför påminna alla om att demonstrations- och mötesrättigheter på allmän plats kan, får och redan är reglerade enligt svensk Grundlag. Det finns begränsningar och de gäller lika för alla.

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).
…..
Regeringsformen 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter, § 20 ff

Ett hundratal personer från Nätverket 14 juli har samlats kring Götaplatsen inför söndagens demonstration av islamfientliga Swedish Defence League, SDL som har fått tillstånd att demonstrera på Götaplatsen klockan 12-14 i dag Protest mot islamfientlig demo, GP 14 juli 2013 Av texten framgår att SDL fått tillstånd att demonstera på Götaplatsen klockan 12-13, vilket är helt i enlighet med de rättigheter som skall gälla lika för alla. Jag har mycket svårt att förstå att någon vill gå i deras demonstationståg. Men samma rättigheter och samma begränsningar gäller för alla. Det är varken demonstranter, motdemonstranter (har de sökt demonstrationstillstånd) eller medias rättighet att kräva att åsiktsmotståndare skall undantas från Sveriges Grundlagars fri- och rättigheter. Beklagligt att flumskolan och följdverkningarna av kommunaliseringen av skolan där alldeles för många elever aldrig haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.

Även Frihetsrättigheter har begränsningar! Vill man försvara Yttrandefriheten och Mötesfriheten, så måste man acceptera att ens värsta motståndare har samma rättigheter som en själv! Allt annat är att förespråka anarki. Faller ens värsta motståndares rättigheter pga brott mot Regeringsformens 1 kap 2§ är det domstol, inte enskilda, grupper eller media som äger rätten att avgöra detta.
Se även Okunskapen om Yttrandefriheten är stor, Norah4you 17 maj 2010
Oroligheter väntas vid demonstrationer i Göteborg, SvD 14 juli 2013
Polisen laddar för kaos i Göteborg, GT 14 juli 2013

Tillägg 14.50 tack och lov tycks det ha gått relativt lugnt till. Ett tiotal danska motdemonstranter ska ha blivit omhändertagna och fördes till arresten på Aminogatan. Flera omhändertogs efter demonstration, GT 14 juli 2013 Varför kommer danska motdemonstranter till Göteborg och beter sig så illa att de blir omhändertagna. Har de inte nog att motdemonstrera mot hemma?

Read Full Post »

när de som stör en planerad föreläsning försöker få det till att de blev trakasserade. Observera att det handlar inte bara om muslimer. Vi har haft liknande händelser bland de som står till höger om SD också även om det var ett tag sedan. Vi har haft liknande händelser på vänsterkanten under Vietnamåren.

Följande gäller när det gäller mötesfrihet.

”1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

…… ” Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Observera att det inte är tillåtet att demonstrera på en föreläsning eller ett möte som hålls inne i en lokal. Det är INTE allmän plats.
Observera vidare:

”12 § De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen. ……”
samt
”14 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken……….” samma kapitel i Regeringsformen.

Yttrandefriheten innebär att varje individ oavsett ursprung har den fulla grundlagsfästa rättigheten att framföra sin åsikt i tal, skrift eller konstnärligt verk.

OBSERVERA OCKSÅ ATT FÖR MÅNGA AV OSS SVENSKAR ÄR DET DJUPT KRÄNKANDE ATT ENS IFRÅGASÄTTA VÅR FLERHUNDRAÅRIGA RÄTT TILL YTTRANDEFRIHET!

Några ord om Vilksdebatten, Sanna Rayman SvD ledarbloggen 16 maj 2010
Sakine Madon: Vilks har rätt att provocera, Expressen ledarsidan 15 maj 2010
Thomas Mattsson: De är ett reellt hot mot yttrandefriheten, Expressen 16 maj 2010

Se även Värden inte gästen dukar bordet, Norah4you 12 maj 2010

Tillägg 02:00 19 maj: Det är bra att fler och fler media ställer sig upp för Yttrandefrihetsgrundlagen. I Sverige gäller svenska lagar och svenska grundlagar MÅSTE respekteras av alla. Lars Vilks förtjänar stöd i kampen för yttrandefriheten, DN Debatt 18 maj 2010

Tillägg 07:21 20 maj: Lars Ohly Vänstern ansluter sig till dem som inte lärt in vad samhällskunskapslärarna (förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga) är skyldiga att ha lärt ut enligt nuvarande och tidigare kursplaner för grundskolans senare år: Vad yttrande-, tryckfrihet och åsiktsfrihet står för. Ohlys hållning alrmerande, GP 20 maj 2010

Tillägg 01:18 22 maj: Mycket viktig debattartikel som bör läsas av så många som möjligt: Vilks får klä skott för makthavarnas feghet, GP debatt 22 maj 2010

Read Full Post »

Det är djupt störande att det finns människor som inte inser att våra svenska Grundlagar som ger dem själva rätten att uttrycka sina åsikter även ger Vilks samma rättigheter.
Sedan kan man tycka vad man vill om andra människors åsikter och sätt att framföra dem på. För mig handlar det om en princip: Vistas man i eller vill bo i ett land, så måste man acceptera att följa de Grundlagar/den Författning som gäller i landet. Detta gäller oavsett om det handlar om religion i muslimsk för oss extrem uppfattning eller ateisters (för det är väl troligen det Vilks är?) rättigheter.

Att störa mötesordningen är härutöver ett brott mot mötesfriheten som i sig har många begränsningar i Sverige liksom i flera andra demokratiska länder. Hur i hela fridens namn kan någon tro att det är genom att missbruka svenska grundlagsenliga rättigheter som de får gehör för sin egen uppfattning?

I en parafras till vad en för mig okänd liberal sägs ha sagt under 1900-talet: Jag hatar Wilks åsikt, men jag är beredd att stå på barrikaderna för hans rätt att uttrycka den. Det är det som de svenska Grundlagarna som när det gäller Tryckfrihetsgrundlagen har flerhundraåriga rötter står för. Som minst måste de som vill vara här acceptera vår kultur, som är av mångfacetterat slag med 1000-årig historia bakom skillnaderna mellan olika landsdelar, och våra svenska Grundlagar står för! Yttrandefriheten är en av de svenska grundbultarna som även Gustav Vasa på sin tid fick erfara.

Vilks attackerad under föreläsning, GP 12 maj 2010
Vilks överfallen under föreläsning, SvD 12 maj 2010
Vilks överfallen under föreläsning, DN 12 maj 2010
Lars Vilks rätt att kränka är okränkbar, Thomas Mattsons blogg på Expressen.se 12 maj 2010
Vilks efter kaoset: Jag är i psykisk chock, Expressen 12 maj 2010
Vilks överfölls på föreläsning, Aftonbladet 12 maj 2010
Folk skrek: ”Stäng av filmen”, Aftonbladet 12 maj 2010

tillägg 14 maj 2010 11.15: Alltför många måste ha saknat ämnes- och/eller stadiebehöriga under sin grundskoletid. För Svenska Grundlagar är solklara: Tryckfrihet och yttrandefrihet är INTE villkorad varken majoritetsbeslut eller politiska diton! Läs skrämmande kommentarer på bl.a. :
Det är inte Vilks som hotar South Park och Sooreh Hera, SvD Ledarsidan 14 maj 2010

Skrämmande inställning och okunskap om det som ämnes- och stadiebehöriga lärare både måste lärt ut och haft skyldighet att kontrollera att varje elev som fått godkänt i ämnet samhällskunskap i årskurs 9 MÅSTE kunna visa att de tillgodogjort sig, visar Elaine Bergqvist, vem hon nu än är så kallar hon sig retoriker fast det inte verkar så när man läser hennes artikel på Newsmill:
Retoriker: Lars Vilks trycker på farliga knappar, Elaine Bergqvist Newsmill 15 maj 2010. DEN SOM TRYCKER PÅ FARLIGA KNAPPAR ÄR ELAINE BERGQVIST OCH DE SOM RESONERAR SOM HON.

Observera. Jag hatar vad Vilks gör och hur han gör det. MEN jag är beredd att stå på barikaderna för hans grundlagsskyddade Tryckfrihet, Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet. Gäller likadant de som finns på andra sidan av myntet och ger sig på honom i ord och text. VÅLD KAN DÄREMOT ALDRIG NÅGONSIN FÖRSVARAS. I Sverige gäller Svenska Grundlagar!

Read Full Post »