Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mord’

Fram till den senaste tidigare mördaren som mördade igen, så hade jag svårt att förstå de yngre under trettio år som ville att ett mord skulle vara ett mord och att de som begått mord aldrig skulle släppas ut. Nu börjar jag förstå vikten av att vi som tillhör allmänheten slipper riskera att möta någon av alla dessa som under begångna brott varit helt eller delvis lidande av psykiska störningar eller tillfälliga psykiska störningar pga djup dryckenskap. Det finns gränser och de gränserna som handlar om det allmännas säkerhet, speciellt de närstående till förövarnas, de får aldrig någonsin riskeras.

Vi har idag alltför låga straff för kroppskador och brott varav döden följt. Det gäller speciellt kvinnobrott där kvinnor är de som skadas eller mördas av närstående. Det finns andra brott som straffas tyngre. Visst de som sätts i fängelset för mord får x antal år och har om de inte vid brottstillfället varit lidande av psykiska störningar troligen större chans att fås att inse vad de gjort och hur de skall kunna undvika detta i framtiden. Det bör tas med i beaktande av ev straff.

Personligen tycker jag att även de bör få längre straff men där kan jag fortfarande se en möjlig om än ringa möjlighet till återanpassning. De som lidit av psykisk störning med eller utan någon form av drogmissbruk, tillfällig fylla eller annat liknande, i deras fall kan jag det inte. Det första som borde göras är att se till att de per omgående om de friskförklaras av sjukvården förs över att sitta av resten av sitt straff på någon form av fängelse med fortsatt behandling.

Om någon som suttit inne på vårdinrättning där vård utdömts i stället för vanligt fängelsestraff och begår brott oavsett vilket igen, så borde denne någon per omgående sättas in i fängelse. Vederbörande har i det läget direkt själv bevisat att personen inte är återanpassad till normalt liv i samhället.

Misstänkt nyss släppt från Rättspsyk, GP 16 februari 2012
40-åring släpptes – misstänkts för mord, Expressen 16 februari 2012
Misstänkte dubbelmördaren var i kontakt med psykvården, DN 16 februari 2012

Tillägg 11.25 19 februari 2012. Nya dåd gång på gång av sådana som aldrig någonsin borde släppas ut. Det är inte förövarna vi skall värna om i fall där det handlar om våld mot annan närstående. Polisen:; Han borde aldrig ha släppts fri, DN 19 februari 2012 Artikeln om mannen som suttit inne som kom ut och trots att kvinnan levde under skyddad identitet/på hemlig plats knivhögg henne till döds inför deras gemensamma barn ger mer vatten på min kvarn. Tyvärr.

Read Full Post »

det är ett barn som ligger bakom mordet på 4-åringen. Har haft en iskänsla i magen sedan jag hörde att 4-åringen försvann efter bråk med barn på lekplatsen. En 4-åring som inte springer hem när han blir ledsen är något som säger mycket. Nu säger en pappa som såg händelsen på lekplatsen att ”Leken övergick i allvar och barnen jagade fyraåringen mot skogsdungen, berättar pappan för kvällstidningarna.
-Jag fick uppfattningen att de triggade varandra. Fyraåringen verkade utsatt, säger han till Aftonbladet
. ”
Vuxen vittnar om hotfull stämning, GP 19 oktober 2011
Han såg barnen jaga fyraårige pojken, KvP 19 oktober 2011
Vuxen vittnar om hotfull stämning, SvD 19 oktober 2011
Vuxen vittnar om hotfull stämning, Aftonbladet 19 oktober 2011

Om det värsta har hänt och det är ju ännu värre om det är ett barn som skulle ligga bakom. Är då svenska socialtjänsten och rättsväsendet beredda på vad som kommer att krävas för att dels säkra att det aldrig händer igen men också att laga så mycket trasigt som är möjligt. Är inte säker att Sverige har de lämpligaste verktygen och den bästa beredskapen för något sådant. Tyvärr.

Tillägg 00.53 20 oktober Ett annat barn kan vara mördaren, GP 19 oktober 2011

Read Full Post »

Det där med att göra hemläxan innan en artikel skrivs har tydligen kommit på avvägar eller blivit impopulärt 😛

Det är faktiskt så att mord som är tänkta att skapa fruktan, tvinga civila samhället eller offentliga att lyssna på terroristernas krav, uppfattningar etc, är en del av det som ingår i begreppet terrorism. Definitionen varierar mellan olika delar av världen. Inom EU är viss typ av förberedelse till mord även terrorism. Med all rätta. Jfr Breivik i Norge om han tagits innan bomben utanför Regeringskansliet smällde, så hade det även i hans fall varit frågan om förberedelse till mord.

lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3§.)Bekämpning av terrorism, Regeringens hemsida

Tillägg 09.10 14 september 2011 Lars Vilks kan ha varit målet, GP 14 september 2011
Misstänkta begärs häktade för mordförberedelse, GP 13 september 2011
Begärs häktade för förberedelse till mord, GT 13 september 2011
Göteborgsgripna ska begäras häktade, SvD 13 september 2011
Fyra begärs häktade för mordförberedelse, DN 13 september 2011
Terrorgripna i Göteborg begärs häktade, sverigesradio.se 13 september 2011

Read Full Post »

många gånger när domstolar ger delad vårdnad oavsett om misshandel förekommit eller ej, psykisk eller fysisk, i ett förhållande med barn där föräldrarna går skilda vägar.

Det handlar inte om föräldrars rätt att träffa sina barn. Det handlar inte om barnens rätt till båda sina föräldrar. Det handlar om de enskilda barnens rätt att helt i enlighet med gällande svenska Grundlagar.

Regeringsformens 1 kapitel 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder

FN:s BARNKONVENTION
”Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn Barnkonventionen

Det är alldeles för många barn som fått se sina föräldrar främst mammor slagna, misshandlade eller mördade. Hur i hela fridens namn kan någon vuxen person tro att det är för barnens bästa som de skall slängas fram och tillbaka, kunna utnyttjas för att kontrollera tidigare sambo eller maka/make, för det är långt ifrån alla barn vars föräldrar inte skiljs pga någon form av misshandel eller missbruk. Det borde vara en självklarhet att i de fall där det förekommit misshandel som är dokumenterad som minst i läkarjournaler, så bör det finnas någon form av skydd för att barnet/barnen skall behöva riskera att behöva åse förnyad misshandel eller att få se en av sina föräldrar mörda den andre. Det skyddet bör enligt mitt förmenande vara knutet till vårdnadsrätten av barn och i allvarligare fall även direkt i domstolsbeslut vid skilsmässa i klartext kräva att tredje part närvar vid alla tillfällen då en misshandlande förälder skall få rätten att träffa sitt barn.

Hon skulle hämta sina två barn – mördades, Aftonbladet 7 maj 2010
Värnamokvinna kan ha dödats inför barnen, KvP 7 maj 2010

Read Full Post »

att föräldraskap inte inkluderar att förneka det deras barn gjort? Att föräldraskap innebär att lära barnen vad som är rätt och fel samt att ta ansvar för sina handlingar. Att föräldraskap först och sist innebär att älska sitt barn oavsett vad det gjort, men ändå våga acceptera att föräldrar inte alltid kan räcka till?

Vi har sett det många gånger den senaste tiden. Föräldrar som vägrar att acceptera att just deras barn kan ha begått en brottslig handling. Det må vara våldtäkten på Linnea, mordet på Inger, morden på de två männen i Växjö eller andra ‘mindre’ brott. För det börjar sällan med de grövsta brotten. Det börjar på dagis eller i skolan när föräldrar kallas till samtal och vägrar att acceptera att just deras barn mobbat, sparkat, slagit etc. Förnekelsen måste ha funnits med lång tid för att föräldrar till våldsmän/våldskvinnor ska kunna gå ut i media och påstå allt möjligt för att de själva och deras barn skall framstå som offer i stället för de förövare de är.

”- Hon skulle aldrig döda någon, säger den 34-åriga kvinnans mamma.” Min dotter har inte mått så bra, Expressen 5 april 2010
Erkände morden för busspassagerare, Expressen 5 april 2010
Kvinna anhållen för dubbelmord, DN 4 april 2010
Kvinna anhållen för dubbelmord, SvD 4 april 2010
Hon visade mig kniven, Aftonbladet 5 april 2010

Som jag skrev i Linneafallet, Bjästa: ”Föräldraskap innebär INTE att förneka när något hänt, INTE att förtala annat barn/ungdom utifrån detta fruktansvärda förnekande! Däremot innebär föräldraskap att acceptera när ens barn handlat fel eller brottsligt UTAN BORTFÖRKLARINGAR OCH UTAN ATT FÖRSÖKA SKJUTA SKULDEN ÖVER PÅ ANDRA men att samtidigt kunna älska sitt barn, sin släkts barn oförbehållsamt oavsett om barnet är den skyldige eller offret.” Föräldraskap innebär, 29 mars 2010

Mordmisstänktes familj: Det var en olycka, KvP 5 april 2010
Olyckshändelsen orsakade en enorm sorg i vårt liv.” Olyckshändelsen orsakede en enorm sorg i vårt liv, KvP april 2010 HALLÅ! MORD ÄR INGEN OLYCKSHÄNDELSE!!!!!!!!!!
Ännu en anhållen i Landskronafallet, GP 5 april 2010
Ännu en anhållen i Landskronafallet, DN 4 april 2010

Read Full Post »

SKALL alltid få minst 10 års fängelse om kvinnan blivit allvarligt skadad, utsatts för upprepat våld eller om mannen i tidigare förhållande brukat våld. ALLT ANNAT ÄR OACCEPTABELT.
EN person, oftast man, som mördar sin partner SKALL generellt dömas till livstid om personen inte kan visa på självförsvar eller mycket starka bevis för olycka.

”Slutligen togs fallet Jenny Johansson upp i Högsta domstolen som i mars 2007 fastställde straffet på tio år. Domen är kort, två sidor text, men innehåller en mening domstolarna nu lutar sig mot: .” Aftonbladet

Enbart det att mordet i det nu aktuella fallet begåtts med kniv mot en skyddslös närstående i hennes hem motiverar inte att straffet skall bli fängelse på livstid

Vad menar Högsta Domstolen? Svenska lagar skall följas så att Kvinnors rätt respekteras i enlighet med 1 kapitlet 2 § i vår Regeringsform! Kan inte se att Högsta Domstolen tagit Regeringsformens 1 kapitel till sig. Kan Du?

Read Full Post »

Alltför ofta driver kvinnor som aldrig drabbats själv, män som inte tror på att kvinnor blivit hotade, slagna samt män, både skyldiga som försöker verka snövita samt män som inte anser att det de gjort är brottsligt eller ens något att tala om, tesen att kvinnor anmäler i onödan. Påföljden från slutet av 1800-talet har varit den att kvinnan antingen inte blivit trodd, inte vågat vittna när det kommit till rättegång eller inte velat vittna för mannen har ju ‘lovat’ att aldrig göra om det och är ju så snäll när han inte dricker/blir arg o.s.v. Många kvinnor tror helt felaktigt att det är som mannen säger att de inte är värda något utan honom, eller att det är deras fel, de har ju retat upp honom.

MEN ett hot är ett hot för mycket och ett slag går aldrig att ta tillbaka. Stick medan det finns tid är det viktigaste råd man kan ge den som råkar illa ut. Stick så fort det går. Om Du inte litar på offentliga myndigheter, så finns t.ex. katolska kyrkan och pingstkyrkan (nej jag är inte medlem i någon sådan kristen församling) som kan hjälpa till med stöd, samtalsterapi och skydd.

För Nu har det hänt igen. Det verkar som om det krävs att kvinnan dör för att hon skall bli trodd. Så illa kan det väl inte vara?

Han slår ihjäl mig, grät kvinnan. Hon var livrädd, men orkade ändå vittna i domstolen – som friade mannen. Nu är han misstänkt för att ha mördat hennehttp://www.gt.se/nyheter/1.1440333/han-slar-ihjal-mig

När skall svenskt domstolsväsende se till att kvinnan, offret, som minst får eget biträde och skydd, som mest ser till att män som hotar och eller slår antingen döms eller åtminstone under ett halvår/år får fotboja som sänder signal om mannen går nära kvinnans arbetsplats och bostad?

Hur många kvinnor skall behöva dö innan flertalet förstår att denna typen av problem oftast inte alls är så självklara som i artikeln där mannen är känd och tidigare dömd. Många kvinnor riskerar sina liv varje dag. De finns i alla samhällsgrupper. Jo så är det. Har till och med träffat en prästfru för 20 år sedan som överlevde men inte mycket mer för att kunna le på kyrkkaffet. De finns i alla typer av samhällen och bostadsområden. Viktigt att vi i Sverige, som fick världens första kvinnofridslag inskriven i lagboken i Magnus Erikssons Landslag, lagen lade Birger Jarl fram tillsammans med de andra fridslagarna men skrevs in i Landslagen under Magnus Erikssons tid.

Tillägg: Glöm inte mina frågor till Monica Antonsson med anledning av hennes påhopp av Liza Marklund och följderna för hotade kvinnor av det påhoppet: https://norah4you.wordpress.com/2009/01/19/kvinnomisshandel-fragor-till-monica-antonsson/

Read Full Post »