Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ministerstyre’

Infrastrukturminister Anna Johansson har helt tappat koncepterna, eller så har hon aldrig lärt sig läsa och förstå vad som står i Regeringsformen….
Ministern: Ubers tjänst är olaglig, DN 12 Mars 2016 Att det finns de förare som kör för Uber som dömts för olaga taxitrafik, är inte detsamma som att Uber fällts i samtliga instanser och befunnits vara olaglig tjänst. En svensk minister äger inte rätt att bestämma vad som är olagligt eller inte. Krävs att det finns prejudikat och att frågan drivits upp till HD för att det skall vara tillåtet för en svensk minister att kalla det olagligt.

Alla vi som är till åren komna kommer säkerligen ihåg minst en minister, Anna Greta Leijon som när hon var justitieminister tvingades avgå då hon i strid med Regeringsformen använde sig av Ministerstyre….
Det är fortfarande inte tillåtet att en svensk minister försöker sig på Ministerstyre. I Sverige är lagstiftande församling Riksdag samt sittande Regering skilt från såväl Rättsmyndigheter som Polismyndigheter. Svenska Myndigheter är självständiga.

Grundlagsbrott (Regeringsformen) Ministerstyre inte tillåtet i Sverige … Ingen ursäkt att en Alliansminister under förra mandatperioden försökte samma sak!

Utdrag ur REGERINGSFORMEN
1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
– – – –
12 kap. FÖRVALTNING
Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet
2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Lag (2010:1408).

Skall vi, svenska folket, behöva kräva legitimering av politiker som visar att de lärt in samt förstått och är beredda att följa våra Grundlagar? Författningsdomstol behövs snabbare än kvickt!

Read Full Post »

Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige. Märkligt att Konstitutionsutskottets medlemmar år 2014 inte lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig lärare lär ut och som ingår i vad elever skall ha lärt in för att vara berättigade till godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

Statsminister Reinfeldt är däremot påläst. Reinfeldt: Styrelsen ansvarig, GP 17 april 2014
Självfallet eftersom Sveriges Grundlagar inklusive Regeringsformen MÅSTE följas av svenska regeringar! Märkligt är att det finns en enda riksdagsman som inte lärt in, förstått och lever upp till att Sveriges Grundlagar gäller i Sverige!

Vanligtvis välinformerade Lena Mellin på Aftonbladet verkar ha missat att det ingalunda är Reinfeldts eller annan statsministers uppgift att veta om vad svensk myndighet har för stora affärer på gång. Lena Mellin: Någon har definitivt fel, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 17 april 2014 Denne ”någon” är Konstitutionsutskottets ordförande, inte någon i regeringen. Svensk Grundlag gäller i Sverige. Att det sitter folk i svensk Riksdag som inte kan svenska grundlagarna är skrämmande. Inte konstigt att många beslut verkar ogenomtänkta.

Okunskapen är stor i Konstitutionsutskottet samt i media om vad som står i svenska Grundlagar….. ett av många exempel: ”Beklämmande slutsats av förhören om Nuon”, SvD 17 april 2014

Vänligen läs även: Regeringsformens 10 kap 13§.
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet. Lag (2010:1408).
Där står det i klartext VAR ansvaret ligger. Det är Myndighetens ansvar att hålla respektive departementschef informerad. Problemet som jag ser det är att vi ingenstans i Regeringsformen har klarlagt straff för Myndighet som inte följer denna eller annan Grundlags krav!

Nu ska Reinfeldt grillas om Nuon, Expressen 17 april 2014 KU visar att KU:s medlemmar inte förstått 9:e klass kursmålskrav i Samhällskunskap. Hur i hela fridens namn kan sådana tillåtas fatta beslut som rör svenskens väl och ve?

Nya slaget mot Maud Olofsson, Expressen 17 april 2014 Ex-chef för Nuon med andra ord part i målet tillåts breda ut sig som vore han utomstående expert…. Vänsternissar är sig lika oavsett vilken tidning de får att ta upp ”tyck som jag” åsikter som sanningar…..

Reinfeldt KU-förhörs om Nuonaffären, DN 17 april 2014
SvD-s granskning av Nuonaffären, SvD 17 april 2014

I en demokrati är Regering och Myndigheter inte samma sak. Myndigheter är myndigheter för att de har eget beslutsansvar utifrån gällande konstitution och de riktlinjer som getts. I en demokrati är heller inte Regering och av myndighet helt eller delvis ägt företag samma sak oaktat att skötsel av riktlinjer för företaget samt instruktioner till regeringens representanter i företagets styrelse ligger under ett departement. Verkligen på tiden att Sverige får en FÖRFATTNINGSDOMSTOL. KU saknar kompetens!

Norah4you's Weblog

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i…

Visa originalinlägg 703 fler ord

Read Full Post »

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i dagligt tal brukar kallas förbudet mot ministerstyre. Riksdagen har till uppgift att granska att ministerstyre inte förekommer. Om regeringen tycker att myndighetens tillämpning av en lag är felaktig, får regeringen i stället föreslå förändringar i den lagen.

Myndigheter

Detta utgår från Regeringsformen. Vilket samtliga politiker som sitter i svensk Riksdag precis som alla journalister som gått i svensk Grundskola eller Gymnasium skulle ha lärt sig om de skall anses ha uppnått Kursmål för Godkänt (som det kallades när de gick i skolan) i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utdrag ur REGERINGSFORMEN
1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
– – – –
Kommentar: De styrelser som utses i statligt helägda bolag, de fullgör ett offentligt förvaltningsuppdrag för det bolag de är utsedda att sitta i styrelse för!
– – – –
12 kap. FÖRVALTNING
Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet
2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).
3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Lag (2010:1408).

Konkret innebär detta att en sittande regering, och socialdemokraterna satt när frågan först kom på bordet precis som Alliansen sitter nu, när de regleringsinstrument som gäller ett statligt företag/en förvaltning/en myndighet inte direkt kan sägas strida mot reglerinstrumentet och svenska lagar, FÅR sittande regering endast kan ställa frågor för att få klarhet i om svenska lagar följs (om så inte är fallet, kan sittande regering avsätta styrelsen för statligt bolag/förvaltning/myndighet etc). Om en styrelse i ett statligt bolag säger att lagar följs, samt regeringen inte tycker att lagarna är tillfyllest, får regeringen lägga fram nytt lagförslag till Riksdagen som får besluta. Allt ministerstyre är förbjudet och har så varit under hela vår nuvarande Grundlagars existens! Mycket av det som media, journalister och politiker idag yttrar sig om är saker som kräver GRUNDLAGSÄNDRING utöver ändring i lagar, föreskrifter m.m. efter en Grundlagsändring.

Skall vi, svenska folket, behöva kräva legitimering av politiker som visar att de lärt in samt förstått och är beredda att följa våra Grundlagar? Författningsdomstol behövs snabbare än kvickt!

Behov av styrning, GP ledarsidan 16 februari 2013 Att ett behov anses föreligga är inte skäl nog att ändra i Regeringsform för att Sveriges sittande ministrar skall få rätt att lägga sig i frågor de inte själva är kapabla att förstå. Varje sittande regering borde däremot se till att ministrar är väl skolade i hur man skriver de reglerinstrument/förordningar och lagar som skall se till att statligt ägda företag, förvaltningar (inklusive kommuner och landsting) samt statliga myndigheter följer de direktiv som fastställts och som bygger på svenska lagar, dvs lutande sig mot våra svenska grundlagar!

Löfven kräver svar – men S positivt 2009, Expressen 15 februari 2013
Storbråk om ansvaret för Nuonfiaskot, SvD 16 februari 2013 Hur många är villiga att visa sin okunnighet och sin inkompetens? Verkar vara många av artikeln att döma. 😛

97 miljarder bra frågor, Anders Lindberg ledarkrönika Aftonbladet 15 februari 2013 Det räcker med en fråga till Anders Lindberg: Fick inte du lära dig om Sveriges Grundlagar och styrandet av Sverige i skolan? Om så var fallet, så är du att beklaga för då har du troligen inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap oavsett hur trevlig och ‘bra’ den läraren var!
Oppositionen kräver svar från Reinfeldt, SvD 15 februari 2013 Det är tillåtet att vara dum i Sverige, som jag påpekat flera gånger, men det ÄR dumt att själva bevisa att man är dum. Endast den som inte kan Regeringsformen kan komma på tanken att låta svenska folket betala KU-förhör för att en statsminister, en minister, FÖLJT SVENSKA GRUNDLAGEN! KU är ingen Författningsdomstol och äger ingen rätt att självständigt tolka gällande Grundlagar än mindre att driva igenom ändringar av desamma. MINISTERSTYRE TOTALT FÖRBJUDET I SVERIGE.

Read Full Post »

hjälper ökad öppenhet vid val av partiledare föga….

Mona Sahlin gick härom dagen ut och mer eller mindre krävde ökad öppenhet vid val av partiledare inom Socialdemokraterna.
Sahlin vill ha öppenhet, GP ledarsidan 26 september 2011
Sahlin: Sluta med hemlighetsmakeriet, Expressen 25 december 2011
Mona Sahlin klappar till Juholt, dt.se 26 december 2011
Sahlin vill utse S-ordförande öppet, SvD 25 december 2011
Mona Sahlin vill att S-ordförande utses i öppen process, 25 december 2011
Mona Sahlin kräver större öppenhet, tv4play.se/nyheter och debatt
Sahlin vill utse S-ordförande öppet, di.se 25 december 2011
Mona Sahlin: ”Skrota hemlighetsmakeriet, Aftonbladet 25 december 2011

om kunskap om svenska Grundlagar och lagar saknas hos Socialdemokraternas ledare och talesmän? Gårdagens (26 december 2011) dummaste uttalande står Lars Johansson (S) näringspolitisk talesperson för:

Vi kan konstatera att konkurrensen på bankmarknaden inte fungerar tillräckligt väl eftersom det råder en oligopolsituation med få aktörer. Därför efterlyser vi socialdemokrater ett mer aktivt ägande för att värna konsumentintresset. Sveriges bolånekunder förtjänar bättre än den passivitet som regeringen nu uppvisar!” Regeringen passiv när boränterna stiger, Lars Johansson (S) GP debatt 26 december 2011

VAD ÄR MINISTERSTYRE LARS JOHANSSON? Regeringen får inte bestämma vad SBAB:s styrelse beslutar! Förstår hur Ni måhända i tidigare skede trixat med Grundlagarna, för Ministerstyre är inte tillåtet enligt Regeringsformen. Vilket Du borde veta om.

Fast vi kanske inte skall förvåna oss så mycket över okunskapen…. Okunskap om vad ‘Alla människors lika värde’ står för visade Juholt tidigt upp….
eller som Aftonbladet skrev S-krisen handlar om inkompetens, Aftonbladets ledarkrönika Katrine Kielos 15 oktober 2011
Sådan herre sådan hund sa de gamle 😛 Ligger mycket i det.

Igår var också dagen då Juholtarns trovärdighet sjunkit till 16% hos svenska folket: Klockan klämtar för Håkan Juholt, Aftonbladet 26 december 2011 Hur mycket längre kan karln sänka sitt parti och sitta kvar?

Tillägg 06.10 Hårda klappar från Sahlin, SvD ledarsidan 27 december 2011
Nu är det bråttom för Håkan Juholt, Aftonbladet 27 december 2011

Tillägg 08.00 Fortsatt lågt förtroende för Juholt, GP 27 december 2011

Read Full Post »