Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Miljöbalken’

Är det dags att vakna nu Livsmedelsverket. Det handlar om många kemikalier som Bo Wigilius skrev om i sin Avhandling redan 1988. Lämplig startläsning efter alla dessa år av ignorans: Bo Wigilius, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, Avhandling Tema Linköpings Universitet 1988 ISBN 91-7870-346-8 I den mycket intressanta men ibland lite torra avhandling tog Bo Wigilius upp organiska (samt även oorganiska föroreningar) som finns i vårt dricksvatten. Han behandlade riskerna med vår kemikalieanvändning som ju på intet sätt ens idag är sådan att våra reningsverk mäktar med.

Dags att vakna Livsmedelsverket. Eftersom Livsmedelsverket insisterat i att visa sig okunniga om problematiken runt nanotekniken när det gäller t.ex. kolföreningar bör de fortsätta med att läsa: Anders Hansson, Kolets återkomst : koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik, avhandling Institutionen för Tema, Linköpings unversitet, 2008 Det lär enligt uppgift från Lkpg vara ytterligare viktig avhandling på G. Kanske dags att följa upp vad som skrivs som minst i svenska avhandlingar?

Larm om kemikalier i svenskt dricksvatten, Expressen 10 februari 2014
Larm om kemikalier i dricksvattnet, GP 10 februari 2014
Larm om kemikalier i dricksvattnet, Aftonbladet 10 februari 2014
Larm om kemikalier i dricksvattnet, SvD 10 februari 2014

Se även: Vatten, vatten bara vanligt vatten, Norah4you 1 augusti 2011

Read Full Post »

Börja i stället med att skaffa vetenskapligt hållbar fakta. Inte bara utgående från antagandet om att CO2 skulle ha ökat för att utsläppen på kontrollpunkten vulkanen Mauna Loa, Hawaii helt naturligt ökat då mer än 10 stora utsläpp av CO2 skett från vulkanen och i vulkanens närområde pga ökat tryck i vulkaner på land och i havsbotten runt Hawaii samt pga tektoniska plattornas rörelser. Varje vulkan släpper ut stora, men över tid och under en och samma vecka högst varierande mängder så länge vulkanen är aktiv OCH även när vulkanen är död….

Fortsätt sedan med det enkla här hemma. I Sverige har CO2-utsläppen MINSKAT sedan 1970. Minskningstakten var störst i början men minskningen har trots detta skett sett över tiden 1990 till 2013! Det är bara det, att idag står förbränningen i värme och energianläggningar för merparten av all CO2-utsläpp om vi inte räknar in biobränsles påverkan…. Vänligen läs Naturvårdsverkets och Statistiska Centralbyråns siffror för olika år. Läs själv och lita inte på sk. forskare!

Att miljöministern är så okunnig om verkligheten att hon pläderar för högre kostnader vad gäller utsläppsrätter (hm firma bluff och båg måste göra sig miljarder – har någon kollat vart pengarna tar vägen??)
Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp, miljöminister Lena Ek (C) på SvD Brännpunkt 8 maj 2013 se även min bloggartikel som aldrig dök upp i bloggarna på SvD Redan på 70-talet, Norah4you 9 maj 2013

Men okunniga finns det gott om: Nya regler för utsläpp är kraftigt försenade, advokat Pia Pehrson och jur kan Sara Sjöholm Foyen Advokatfirmas avdelning för Mark- och miljörätt på SvD Brännpunkt 13 maj 2013 Får jag föreslå de juridiskt utbildade att gå tillbaka till exakt ordalydelsen i Sveriges Rikes Lagbok t.ex. 1971 avseende industriutsläpp i luft och vatten? (om de har ordkunskapen nog att ta in vad där verkligen står förstås….)

Att sedan Sveriges Miljöminister Lena Ek är så kapitalt okunnig om vanlig Naturvetenskap och den NO som alla i ‘gamla’ skolan fick lära sig, är skrämmande. Med så urbota okunnighet, så blir besluten tokigare än tokigast! Lena Ek: trodde inte frågan var så akut, Expressen 13 maj 2013 AKUT är den endast för de sk. forskarna som inte får de pengar de behöver för att låtsasforska. Riktiga forskare studerar faktiskt uppmätta värden och försöker inte heller att hoppa över steg för att få micronivåer (lokalt uppmätta värden) om än de hade varit uppmätta med mindre än 800 meters avstånd runt hela jordklotet (vilket de aldrig varit) att stå för macronivåer. Den som inte kan vanlig hederlig vetenskapsteori, är heller ingen naturvetenskapare till vetenskapsman. Korrigerade värden och sammanblandning mellan olika sorters medelvärden är utöver avsaknad av kunskap om jordens naturliga processer något som borgar för sämre och sämre sk. forskning. Vetenskaplig forskning är det inte!
Det är i sig ganska fantastiskt och så ovetenskapligt som tänkas kan att CO2-s sk. experter utöver sin egen okunnighet om naturens/jordens naturliga utsläpp som står för mer än 90% av all CO2 utsläpp, glömmer bort allt från Archimedes princip till Fotosyntes och på vägen försöker lura folk att biobränsle ger jämnvikt mellan utsläpp och bindande av CO2. Det senare är en bluff som till och med är värre än mycket annat i hela CO2-svindeln. Det är sant att för varje träd som fälls, så skall man plantera ett nytt. Så långt är det korrekt. Men som varenda en som läst 5:ans biologikurs i NO fått lära sig om de inte förstått det tidigare, så är det inte så att en liten trädplanta på de närmaste 30 åren eller mer omvandlar lika stor mängd CO2 via mörkerreaktionen (ljusreaktionen är den som skapar förutsättningen) i den totala Fotosyntesen där man enkelt uttryckt kan säga att CO2, en naturlig form under kolets kretslopp, ‘omvandlas’ och växten/trädet avger för alla människor nödvändig syre att andas in. Får inte växten CO2 eller planterar man för lite träd och växter eller tar man bort stadskärnors lungor, dvs parkerna, så blir den lokala biotopens upptagning av CO2 lägre och lokalt blir CO2 värdet ett annat.

OBSERVERA vi talar lokalt om från markhöjd upp till LL – INTE OM NÅGOT FÖRÄNDRAT CO2 värde globalt eller ens i atmosfären ovanför den lokala mätningen. Atmosfärens ‘vindar’/’strömmar’ etc står lika lite stilla över en plats som drivis befinner sig på samma plats år ut och år in. Drivis och vindar/jetströmmar eller andra rör sig. Jorden rör sig och står inte stilla. Människan är inte centrum i universum även om det finns de som fortfarande vill önska detta.

Read Full Post »

fanns skarp skrivning i lagtext om industriutsläpp. Mycket har urvattnats på vägen sedan dess.
Redan den andra versionen av vår första Miljölagstiftning, och då talar vi om tid som var för 40 år sedan, krävde de reningsåtgärder som miljöministern idag talar om att vi skall införa på EU:s direktiv! Svaveldioxidutsläppen samt Kväveoxidutsläpp m.fl. krävdes i lag undantag för om någon industri ville slippa kostnaden för de elektrolytfilter alternativt de slutna system som redan under 1970-talets första år börjat införas! Att den borgerliga regeringen, för så var det tyvärr, tillät alla möjliga undantag som inte varit tänkta från Naturvårdsverkets sida när Naturvårdsverket bildades 1967…..

Som Svenska Miljöinstitutet(IVL) skriver i sin rapport
så var det Sverige som var det land som drev kraven, till och med drev hårdare krav än det vi idag ser Miljöministern hänvisa till som om Sverige skärper kraven för industriutsläpp

IVL:s sida 9 Luftkvalitetsarbetets historia, Peringe Grennfelt IVL Svenska Miljöinstitutet 28 september 2011

De svenska mätningarna blev basen för
ett OECD-projekt kring långdistanstransport
av svavel
 Pågick mellan 1971 och 1975
 Omfattade cirka 10 västeuropeiska länder
 Stort antal mätstationer
 Första modellen för långdistanstransport
 Bekräftade att luftföroreningsproblemet i Europa kräver
en samlad lösning

Miljöministern skriver ….. Naturvårdsverkets regler om stora förbränningsanläggningar, om avfallsförbränning och om användning av flyktiga organiska föreningar flyttas till nya förordningar och blir tydligare. Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp, Miljöminister Lena EK på SvD Opinion 9 maj 2013……
Det miljöministern kallar Naturvårdsverkets regler om stora förbränningsanläggningar, om avfallsförbränning och om användning av flyktiga organiska föreningar var 1971 (!) införda i lagtext om än det fanns uppdelat på två ställen beroende på om det ar större verksamhet som krävde ”längre gående rening än slamavskiljning” , Dessa frågorna var orsak till att jag hamnade i politiken på 70-talet. Jag kunde lagtexterna, varken Folkpartiet, Centern eller Vänsterpartiet kunde läsa innantill. Det var bråk efter en debatt där jag var och lyssnade på FP och hörde att FP tillsammans med de andra skulle ställa krav jag visste redan fanns i lagtexten!!!!! Jag fick till slut rätt efter att min far och andra på Blå sidan, Luft och Vattenproblem fått förklara för ärade politiker vad som redan då fanns som lagkrav för att få ha industriell verksamhet!

Läs sid 6 Luftkvalitetsarbetets historia, Peringe Grennfelt IVL Svenska Miljöinstitutet 28 september 2011 ! Där framgår det klart att Sverige under 70-talet vidtog åtgärder:
Mätningar ledde fram till åtgärder
 Ett stort antal kommuner kartlade sina
föroreningshalter mellan 1965 och 1975
– Skälet till mätningar: Uppvärmning i enskilda fastigheter,
industriutsläpp och dålig ventilation
– Omfattande åtgärder:
– Industrin: Rening, processförändringar. Många exempel på
utsläpp utan rening; Vargön, Trollhättan, Sundsvall, Luleå,
Borlänge,
– Uppvärmning Uppbyggnad av fjärrvärmenät med
värmecentraler: Uppsala, Göteborg,
– Begränsning av svavelhalt i eldningsolja; 1969 i Stockholm och
Göteborg, så småningom nationellt.

Något som resulterade i att Sverige var drivande bland de länder som 1979 undertecknade OECD konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar….. samtidigt började vi i Sverige att släppa på kraven och ge undantag på undantag för industrier som rent ut sagt gnällde i onödan. Trots dessa undan för undan ökade undantag från lagstiftning fram till dess den urvattnade Miljöbalken kom, dvs samtliga regeringar oavsett färg har lika stor skuld till att vi försämrade lagarna, så lyckades faktiskt Sverige t.ex. att få ner Svavelemissionen från drygt 500 kton/S per år till omkring 100 kton/S per år räknat från 1970 till år 1990. När vi kom med i EU avstannade en hel del av detta arbetet! Trots att industriproduktionen i Sverige gick ner under 1990-talet-2010 gick utsläpp av såväl Svavel som Kväve lite upp, i några utsläppsfall och under vissa år höll utsläppen sig på samma nivå. (Se sid 16 i länken)
Det intressanta är att Europa, och då främst EU, under samma period MINSKADE sina utsläpp från 27 Mton/S per år till nuvarande 8 Mton/S och år…… OBSERVERA VAD Mton/S och kton/S och år står för. Börjar befara att politiker inte vet att kton är kiloton…. 🙂

Så visst är det bra att regler skärps men dessa reglerna fanns som lagar redan på 70-talet. BAKLÄXA!

Read Full Post »

någonsin i äldre dagar handlat om att någon har haft rätt att plocka annat än för husbehov och att möjligen sälja på närmaste marknad de bär och svampar som man själv plockat. Det är nutidens politiker och offentliga tjänstemän, som inte lärt sig samhällskunskap tillräckligt bra för att ha på fötterna när de gått ut i myren!

Här är ett antal viktiga begränsningar som har funnits i alla tider fram till nu när de som mest borde känna till dem glömt dem:

* Du har rätt att gå i annans skog. Men inte rätt att bryta en enda kvist eller trampa ner en plats där det till exempel växer svamp.

* Du har rätt att plocka svamp. MEN du skall om du skall följa den gamla sedvänjan och kravet att inte fördärva på annans mark rensa svampen på plats eller gå tillbaka och slänga ut renset. Har att göra med hur svamp förnyar och förökar sig. Gör man det inte, så försvinner ett antal svampplatser.

* Du får inte elda på annans mark utan tillstånd. Tillfällig eld för t.ex. matlagning får endast göras på plats där det är lämpligt, dock inte på berghällar, så elden inte kan sprida sig och inte vållar skada i undervegetationen.

* Du får tälta en eller möjligt två nätter på annans mark utan tillstånd, förutsatt att du inte bryter kvistar, röjer mark där du ställer tältet, samt återställer platsen som den såg ut när du kom.

* Du får plocka vilt växande blommor undantaget de som är lokalt eller i hela landet rödlistade och inte får plockas alls. Kan du inte med säkerhet säga om en blomma får plockas, så skall du låta bli. T.ex. är blåsippor inte så enkla som vissa politiker numera tror. Här är verkligheten:
Blåsippa är fridlyst i Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Stockholms och Västerbottens län där blåsippa är helt fredad. Vidare är det är förbjudet att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, och att plocka blåsippor för försäljning i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands län. I Uppsala, Kalmar och Värmlands län får den ej grävas upp. Blåsippa, fakta om naturen Naturhistoriska Riksmuseét
För så vitt att du inte har detaljerad kännedom om
De nationellt fridlysta arterna utgörs av:

•45 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter)
•186 andra kärlväxtarter
•11 mossarter
•8 lavarter
•5 svamparter
•20 grod- och kräldjursarter (alla Sveriges grod- och kräldjursarter)
•28 arter av ryggradslösa djur

så bör du akta dig för att plocka växter, mossar eller lavar;:eller störa levande miljön för djuren som är fridlysta!
En mycket stark begränsning som många politiker och höga tjänstemän helt glömt bort att ta med när de i viljan att vara politiskt korrekta släpper igenom och godkänner allehanda icke tillåten ‘tillfällig bosättning’ eller kommersiellt överutnyttjande av marker!

* Du har inte rätt att framföra motorfordon i naturen. Inte heller utan vidare på enskilda vägar och absolut aldrig någonsin utanför skogsvägar under förutsättning att dessa inte är avstängda(VIKTIGT!). Dvs. större delen av de som hämtar upp bär och svamp som andra plockat har redan när de kört in med motorfordon. Enskild väg omfattas inte av Allemansrätten.

* Du har inte rätt att jaga eller snara eller fånga djur på annans mark utan licens (jakt) och tillstånd (jakt o.s.v.)

__________________
Egentligen skulle det inte ens behöva till en översyn av Allemansrätten. För OM Politiker, Jurister och höga Tjänstemän hade gjort sig besvär att läsa hela texterna samt förarbeten till lagar och förordningar som Jordbruksbalken och Miljöbalken har, så står i princip allt där utom de avvikelser som gäller för samer.

Då hade även sådana dumheter och rent ut sagt förstörelse skett som Crossförare dödar sandödlor, GP 30 juli 2012 Det är inte ens tillåtet att privat med ägares tillstånd anlägga en krossbana eller annan träningsslinga. Det krävs tillstånd där såväl ägare, kommun, Naturvårdsverk, m.fl. har att ta hänsyn till samtliga gällande lagar och även (all byggnation utom Friggebod på egen mark) ha klartecken från RAÄ:s arkeologer eller arkeologer på regionala myndigheter/museér.

Sverige kan för många verka vara landet där allt är tillåtet. Så är inte fallet. Här som när det gäller Yttrandefriheten och Mötesfriheten finns det klara regler vad som inte omfattas av Allemansrätten. Dessa reglerna står i Jordabalkens, Miljölagens lagtexter och förordningar. Kommersiellt utnyttjande av Allemansrätten så att mark och natur skadas eller där brott mot det som räknats upp som begränsningar ovan, har ALDRIG NÅGONSIN VARIT TILLÅTET! Det går inte heller att som skett av vissa okunniga hävda att EU-medborgare har rätt att vistas 3 månader i Sverige. Ja i Sverige om de kan sköta sin försörjning och följa våra lagar vilket totalt förbjuder sådana läger som funnits när det gäller bärplockare. Avloppsfrågan är en av många som måste godkännas inte bara av ägaren utan också av Miljömyndigheter över kommuner för att det skall vara möjligt och så har det varit sedan första miljölagen kom på 60-talet. Dvs totalt förbjudet om bara folk kunde läsa innantill och förstå lagtexter. Som minst borde jurister kunna det. Tyvärr har jag genom åren varit med om alltför många som inte läst hela texterna och som hånat när jag föreslaget att de borde läsa vad som står i SOU och andra förarbeten.

Allemansrätten måste diskuteras, Staffan Danielsson Riksdagsman (C) på Expressen debatt

Read Full Post »

Återigen visar en svensk domstol att de inte kan läsa innantill och inte kan ta till sig varken ursprungliga innehållet i en text, än mindre konsekvenserna av de förändrade lagtexter som tillkommit och absolut inte innebörden och konsekvenserna av nya lagar som i klartext hänvisar till lag som gäller i enlighet med nordiska avtal. Hur vore det att skicka Miljödomstolens ledamöter på en djupare kurs i logisk analys och eller filosofi. För det är där de klart brustit!

Vi börjar från början. Som man gör i 7:e klass när man förklarar Vattenfrågan. (Innan någon går i taket och försöker påstå sig kunna detta bättre…. Min far var en av de första som jobbade med miljöfrågor i allmänhet och Blå sidan, Vatten och Luft i synnerhet. Jag växte upp med de som skrev våra miljölagar på 1950-60 talet och har i bokhyllan vid sidan om mig en lagbok som innehåller en av de första verkliga miljölagarna samt de kommentarer och bakgrundsnoteringar som låg till grund för den förändring som skedde i lagar före Miljöbalken och som INTE tagits bort av Riksdagen men som nu finns med i såväl Brottsbalk som Jordabalk eller hänvisas till i 1998-808. Hänvisas det till en annan lag, så GÄLLER den hänvisningen.

Miljöbalken 1998:808
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Notera ENDAST OM och gå sedan vidare till
6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt i följande vattenområden med tillhörande käll- och biflöden:
…….
I Ljungan Ljungan uppströms Storsjön samt Gimån uppströms Holmsjön

Nu får säkerligen någon för sig att bara för att uranletning inte handlar om vattenkraftverk eller vattenreglering, så kan inte den biten gälla. Men si då tror de fel. För det viktiga i denna biten är att det tagits med att området i Ljungan uppströms Storsjön är av betydelse för vattenändamål oavsett om det gäller påverkan på vattenkvalité eller om det rör ett område som räknats upp som av Riksintresse, båda är giltiga i aktuella Miljödomstolsfallet om uranbrytning. Men häng med. (Vet av erfarenhet att alltför många har svårt att följa med i mina ‘svängar’ men jag vet också att jag från 1961 och framåt alltid fått rätt i slutändan om vad som står respektive inte står när man kontrollerar miljölagstiftning. Kan ta tid ibland, men det är en annan sak.)


5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
Föreskrifter om miljökvalitet
Rubrik 2003-12-05 gm SFS 2003:890, ikraft 2003-12-22
Ändrad 2003-07-22 gm SFS 2003:518, ikraft 2003-09-01

1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Notera kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Och läs noga texten i vad som står i samma kapitels
3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Lag (2010:882).

Notera vad som står Myndigheter och kommuner ska. Det är nämligen det första stället där Miljödomstolen trampat ut på kvicksand. Kommunen SKALL ansvara för att miljökvalitetsnormer följs! För sedan går vi till en av de lagar som hänvisas till på flera ställen i Miljöbalken avseende ändringar i samma balk, nämligen

Lag (2010:898)
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 1 juli 2010.
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 12 § miljöbalken
ska ha följande lydelse.
där det i lagtexten står:

1 kap.
4 § I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet
gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse
mellan Sverige och Finland, lagen (1974:268) med anledning av
miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland,
Norge och Sverige och lagen (1929:404) om giltighet här i riket av svensknorska
vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929.

16 kap.
12 § Överklagbara domar eller beslut får överklagas av
1. den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom
eller henne emot,
2. en lokal arbetstagarorganisation som organiserar arbetstagare i den
verksamhet som avses med beslutet, såvitt avser domar och beslut i frågor
om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
3. en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande
i arbetslivet, motsvarande organisation på arbetsgivarsidan
samt en sammanslutning av konsumenter, såvitt avser beslut som en länsstyrelse
eller en central förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av
bemyndigande enligt 14 kap., förutsatt att beslutet inte avser ett särskilt fall,
och
4. den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är
särskilt föreskrivet i balken<as, i föreskrifter meddelade med stöd av balken
eller i lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och
Finland har rätt att överklaga.
Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att överklaga
enligt bestämmelser i rättegångsbalken.

Det förvånar mig mycket att Miljööverdomstolen inte inser att de avtal med våra nordiska grannländer som ledde fram till 1974:268 också omfattar SAMTLIGA Vattendrag och vattenupptagsområden som leder ner till Östersjön. Detta klarlades under 1970-talet och har inte sedan dess ändrats. Det betyder i klartext att Miljödomstolens beslut att inte ta ställning i sakfrågan är illa nog. Men värre är att de inte kan läsa sig till och förstå att kommunen HAR rätt att överklaga.

Må vara att flumskolans offer i form av juridik och icke juridikstuderanden som inte kan läsa och förstå ens att det de skriver strider mot gällande svensk grundlag, vilket det aktuella fallet också gör (orkar inte dra den biten nu. För komplicerad för de som gått ut efter 1968, tror jag av erfarenhet.) Men lite logik bör väl ändå senare års gymnasie- och högskolestudenter fått med sig när de skrivit akademiska uppsatser och arbeten? Vetenskapsteori vad är det är frågan som direkt dyker upp……

Kommun överkörd om uranborrning, GP 21 juni 2012

Kommun överkörd om uranborrning, SvD 21 juni 2012

Kommuners rätt att överklaga är klar oavsett vad det än gäller för verksamhet, Miljödomstolen, förutsatt att verksamheten KAN påverka vattenkvalité och i förlängningen människors och djurs hälsa! BAKLÄXA gånger två!!!

Tillägg 24 juni 2012 05.31 Huvudartikel: uranbrytning@A 006 BRA 1, SvD opinion 24 juni 2012

Read Full Post »

Vattenvisan skriven av Lille Bror Söderlundh / Lennart Hellsing har bland sina underbara och välkända fraser:
Vad är det som båtar flyter på?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det vi badar och simmar i ibland?
Vad är det som kluckar emot strand?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten
.” Vattenvisan

När jag var ung på 50- och början av 60-talet, så betraktades vatten i bäckar och åar, vatten som föll ner som regn och vatten som fanns i våra sjöar och världshaven som ‘rent’. Nja inte av alla. Redan 1954 anställdes min egen far som en av de fyra första överhuvudtaget som skulle se till det som kom att bli den blå sidan, numera uppdelad i diverse delar, men länge luft och vattenproblematiken. Då när frågan fortfarande låg under egen avdelning på det så kallades Väg och Vatten, var det man började den långa kampen för att få så lite utsläpp som möjligt i våra sjöar och hav samt man började diskutera den tickande bomben som alla skepp som sänkts längs svenska kusterna under andra världskriget (mer det än andra förlista, då) och där oljan med jämna mellanrum började flyta upp till ytan och vålla skada på havsdjur och fördärva strandbiotoper.

Så kom den första miljölagstiftningen. Naturvårdslag 1964:822 (senare ändrad och slutligen upphävd när nuvarande Miljöbalk kom) Det man riktade in sig på var i första hand att minska föroreningar som släpptes ut. Men man tillsatte undersökning av tickande miljöbomber. Precis som Emma Wange skriver om i GP ”Det är väl känt att rättsområdet domineras av bristande lagstiftning och ansvarsfördelning. Ändå har frågan dragits i en häpnadsväckande politisk långbänk.

JO gjorde redan 1969 en framställning till regeringen ”angående behovet av föreskrifter rörande fartygsägares skyldigheter samt myndighets rätt och plikt att ingripa med avseende på vrak när ägaren inte ville eller kunde ta hand om vraket i fråga”. Sedan dess har frågan om vraken och ansvaret för dem utretts gång på gång utan att resultera i något annat än fler utredningar och rapporter. Allas intresse, ingens ansvar, GP 27 juli 2011

Medan Sverige på landsidan i och med Teckomatorpskandalen,
Fram till år 1976 förekom knappast ordet miljöbrott i svenska medier. Allt förändrades då det upptäcktes att företaget BT Kemi hade grävt ned cirka 800 tunnor med giftigt avfall mitt i det lilla skånska samhället Teckomatorp. En intensiv massmedierapportering följde. Det svenska miljöintresset var fött.” Apropå nr 3 2002, Brås tidskrift
mer och mer började se allvarligt på tickande miljöbomber på land, så fortsatte alltså den politiska striden om miljöbomberna till havs att mynna ut i nya utredningar. Allt på grund av att alla var väl medvetna om de stora kostnaderna som förlista båtar som rostar och där olja, främst dieselolja, flöt upp till ytan, och ingen ville ta ansvaret för kostnaderna att göra något åt det. Bland annat för att alla båtar som gått till botten under Andra Världskriget längs våra kuster ofta saknade ägare i nutid och frågan var tudelad i frågan om faran av att tömma dem på olja när bomber och minor fortfarande utgjorde/utgör riskmoment samt frågan om vilken stat som skulle ta kostnaden när ägare saknas, stat som varit krigsförande och vars fartyg gått till botten eller stat där skeppsvraket ligger innanför territorialgränsen….

Under tiden tickar miljöbomberna på förlista fartyg som ligger djupt och inte utgör hinder för nuvarande sjöfart. I våra sjöar göms miljöbomber i form av sänkta oljefat fyllda med all sköns farligt gods och farliga kemikalier. Farliga kemikalier som lätt kommer in i vårt dricksvatten. Vem tar ansvar för att vi räddar sjöar och hav?

Tillägg 15 augusti 2011 Miljögifter största hotet, SvD 15 augusti 2011

Read Full Post »