Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Migrationsverket’

så beskrevs folk från ön i Norra Oceanen redan år 278 av en känd samtida historiker. Fortsättningen avslöjar att det med största sannolikhet rör sig om folk från nuvarande Sverige: ”de dricker inte ofta. Bara när de skall ha fest. Men de är bra på att hitta på skäl att ha fest”…… utesluter danskar, norrmän och finnar… 😛

Till den beskrivningen som även gavs av en postmästare i Asia Minor år 844 (då avseende en grupp som kallade sig A-rus och som kom från ön i Norra Oceanen) lades att folket F R I V I L L I G T betalade skatt på det de tjänade på sin handel. De sa att de var vana att betala 10% hemma…. ;.)

Men med utgångspunkt från dagens situation i EU i allmänhet och Sverige i synnerhet bör man nog lägga till ordet ”Naiva”….

Terroristen hade fyra olika identiteter, SvD 11 April 2016
Svensk terrorist borde inte vara någon chock, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 11 April 2016
Terroroffren får betala vår undfallenhet, Expressen ledarsidan 10 April 2016

Mycket kan nog skyllas på mentaliteten att många hellre klappar varandra på ryggen än tar eget ansvar för egna handlingar……. Men nog är det märkligt. Inte mycket har hänt på över 1700 år.

Read Full Post »

Om det som sägs när bussockupationen nu är över, är sant, så bryter Migrationsverket till 100% mot Svensk Grundlag!

Det är inte tillåtet för någon som tillhör eller utövar Myndighetsuppdrag att NÅGONSIN DISKRIMINERA SVENSKA MEDBORGARE OCH DE SOM HAR UPPEHÅLLSTILLSTÅND HÄR!

Endast de är garanterade att alla rättigheter i våra Grundlagar skall gälla! HELT OMÖJLIGT ATT EN SVENSK MYNDIGHET UTAN ATT BRYTA MOT REGERINGSFORMEN LOVAR:

Vi har blivit lovade att inom tre månader ska vi få flytta från förläggningen till lägenheter, säger Moaweyh Ramly, talespersonen för flyktingarna till DN.

Enligt Ramly var huvudskälet bakom protesten att man ville integreras i det svenska samhället för att lära sig språket, och därför ville de bo i lägenheter.Asylsökande har lämnat bussen, DN 2 januari 2014

Just nu: Flyktingarna lämnar bussen, Östersunds Posten 2 januari 2014

Att bussockupanter skulle kunna få lägenhet/-er före svenska hemlösa, svenska ungdomar som inte får lägenhet och svenskar som skiljer sig (Svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd i Sverige) är grovt brott mot Sveriges Grundlagar!!!

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder

…..
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
[IEJ: OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR NÅGOT SOM ÄR GARANTERAT FÖR SVENSKA MEDBORGARE – alltså inte ens för de som har svenskt uppehållstillstånd. De som inte har svenskt uppehållstillstånd har ingen Myndighet rätt att lova att gå före i kö]

forts Regeringsformen
2 kapitlet Grundläggande fri- och rättigheter
….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

– – – – – –

UTAN ATT BRYTA MOT SVENSK GRUNDLAG KAN INTE MIGRATIONSVERKET LOVA BUSSOCKUPANTERNA ATT DE BARA SKALL BEHÖVA BO 3 MÅNADER I FÖRLÄGGNING INNAN DE FÅR LÄGENHET!!!!!

Migrationsverket – Vi har varit tydliga, Expressen 2 januari 2015
Flyktingarna har avbrutit protesten, SvD 2 januari 2015

Read Full Post »

Undrar hur det står till. Åldersbedömningar som får kritik samtidigt som Sverige är en av de ledande när det gäller att göra vetenskapliga åldersbedömningar utifrån internationellt godtagna metoder. Var de specialisterna finns? På Osteoloarekeologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Där finns det så väl paleohistopatologi som oral histopatologi. De förra är specialister på att utifrån skelettdelar eller röntgenbilder på skelett avgöra ålder. De senare kan inte bara avgöra ålder utifrån prov på emalj, som t.ex. kan tas vid behov av tandvård, tala om ålder utan kan meddelst vetenskapliga laborativa undersökningar även tala om var en person är född och var den tillbringat si och så många år av sitt liv.
Räcker ändå inte de kunskaperna till, så är det väl lika bra att tala med engelska, tyska eller schweiziska osteologer.

Åldersbedömningar får kritik, SvD 23 juni 2013
Osäkra metoder avgör de ungas ålder, DN 23 juni 2013
Åldersbedömningar får kritik, GP 23 juni 2013
Åldersbedömningar får kritik, Aftonbladet 23 juni 2013

Något så urbota dumt som Socialstyrelsen anser, att barnläkare som inte har någon som helst specialistutbildning på röntgenplåtsanalys skulle vara bättre än röntgenläkare att avgöra ålder, har sällan hörts. Det är nämligen helt ovetenskapligt uttalande från Socialstyrelsen. Men om röntgenläkare som är utbildade att ‘läsa’ och analysera röntgenplåtar inte duger, så är de verkliga specialisterna de som är specialister på Osteologi! Snacka om att inte ha gjort sin hemläxa, Socialstyrelsen!

Att min egen subjektiva åldersbedömning utifrån vana från att varit ungdomsledare i politiskt lokalparti och studentförening samt senare lärarjobb, endast skulle ge en möjlig under 19 år är en sak. Men det finns specialister som är 100 gånger bättre än den bäste barnläkare på åldersbedömning.

Read Full Post »

Ja man kan verkligen fråga sig om inte Socialdemokraterna som vill att Staten tar över allt asylboende och sköter det i statlig regi samt Centerpartiet som Vill se asylboenden hemma hos familjerna, Expressen 27 februari 2013 inte båda har spårat ur till vänster om vänstern?

I första fallet för att det Socialdemokraterna föreslår något som möjligen gått i ett kommunistiskt land där staten äger tillräckligt mycket byggnader runt hela landet som går att använda som bostäder och har obegränsad tillgång till anställda som kan administrera och hjälpa de asylsökande även i vanliga praktiska bitar. Annars blir det som det var en gång i tiden invandrarförläggningar som staten hyr men där dygnetrunt personal som kan hjälpa till skulle krävas och det är ingalunda ett billigt alternativ hur illa det än kan se ut att människor tjänar pengar på att sköta asylboende inom företagsvariant.

I andra fallet, Centerpartiets, är det en utopi att tillräckligt många familjer av alla som idag är trångbodda för att deras egna barn inte får tag i bostäder även om de har jobb efter studier i någon form av ‘solidaritet’ ha ork och tid och plats för att ta emot asylsökanden när t.o.m. de ensamkommande unga har svårt att finna familjer som kan ta emot dem. Det skulle antingen kräva lagstiftningar som inte hör hemma i civiliserade länder och absolut inte i demokratier eller en vänstersolidaritetsanda som inte finns ens när det gäller synen på våra egna gamla och sjuka, oavsett var de är födda. Dvs till vänster om vänstern. För en sak är säker – till skillnad från båda partierna, så kan man inte säga annat än att Vänsterpartiet inte glömmer bort äldrefrågan. Säger jag som är moderat.

Read Full Post »

Det är för märkligt, men en röd tråd löper från goternas tidevarv ända fram till idag. Svenskar, som vi numera kallar oss, då folk från ön uppe i Norra Oceanen som tagit sig ner i Europa satte redan under slutet av 200-talet näsan i vädret och ansåg sig veta bäst. Namn som Kol, Steinar, Svein dyker upp i små notiser från liksom efterledet ‘arik’ och ‘erik’ tidigt. De var lika styva i korken som en hel del av de vikingar var som härjade i Främre Asien och ner i norra Afrika främst Egypten under gamla tider. Visste alltid bäst. Lyssnade inte på andras argument om det stred med vad de själva ansåg…..

Flera gånger här i bloggen liksom när jag undervisade i historia och/eller pratat med invandrare (obs en del flyktingar som blivit svenska medborgare eller fått svenskt uppehållstillstånd) har jag tagit historien till hjälp för att berätta något som för mig är mycket konstigt och alltid sedan jag första gången hittade beskrivningen på dessa snillen varit svårt att förstå. För en sak är säker redan när man läser t.ex. Moses Khorenatsí (History of the Armenians(ed. transl. RW Thomson, London 1978, sid 302) så får man läsa om mannen som efter att försökt bli kung av Armenien, så fördes han och hans män till romerske kejsaren i Byzans år 364. De sju männen som varit tillsammans med honom fick sona med döden. Själv fördes han i bojor till Thuli/Tuli långt upp i norr. Männen och dess ledare beskrivs i andra samtida källor som goter från ön uppe i den norra Oceanen. Vilket i och för sig inte hör hit. Men deras uppträdande när de försökte tillskansa sig makten i Armenien går som sagt som en röd tråd genom historien.

Som en postmästare i Asia Minor skrev om några A-rus år 844 översatt till nutida svenska: Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest…… de far till öst till Kina och långt ner i Indien. De far till väst. Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där”. Inte har det förändrats det ‘svenska’ sinnelaget med besserwisserattidyden under de senaste 1700 åren. Sverige har haft många invandrare. Från nuvarande Finland, från Baltiska Staterna, från Flandern och Skottland och senare efter Vikingatiden de vi nu kallar ‘Resandefolket’ samt människor som flytt religionsförföljelse, krig eller liknande. Men av något för mig oförståligt skäl blir alla lika efter några generationer.

I gårdagens och dagens tidningar, så kommer den form av smygrasism där enskilda och/eller grupper i vårt land försöker sätta sig på höga stolar för att Sverige och det svenska samhället minsann defitivt är bättre än alla andra. Vi vet ju bäst oavsett vad det gäller runt jorden. Vi är ju s å demokratiska, rättvisa ut i fingerspetsarna. Andra kan ju inte vara lika bra som vi….. Hur jag kommer till den slutsatsen? Läs själva de värdeladdade negativa orden som förs fram gentemot Haddiles mamma och anhöriga. Till och med fostermodern som borde veta om att man ALDRIG NÅGONSIN får säga negativt om ett barns mamma oavsett vad kan inte låta bli att se ner på mamman och den som i debatt i SvT talade om att han har kontakt med mamman.

” Haddiles advokat Carl-Olof Lindberg tror inte att den man som säger att han tidigare levde med Hadilles mamma talar sanning.
……….
Om han har kontaktuppgifter till mamman får han lämna ut dem och sen får mamman höra av sig till mig, säger han”
Advokaten skeptisk till Adams uppgifter, SVT 27 september 2012
Men hallå: Det är INTE till advokaten utan till Migrationsverket som sekretessbelagda uppgifter skall lämnas. Vänligen läs på Sekretess och Offenlighetslagstiftningen herr advokat) Det är svenska myndigheter ovan Socialnämnder (som inom parantes finns såväl bra som bedrövliga i detta land när det gäller att förstå vad som är sekretessbelagt och vad som aldrig någonsin ens politiker får känna detaljerna kring) Läs även på Regeringsformen. (Ytterligare en som sällar sig till skaran som näst intill skryter med att de inte lärde in :P)

Läs även
”En man, som uppger att han haft en relation med den tvååriga Haddiles biologiska mor, säger i SVT:s Debatt att han varit i kontakt med både Migrationsverket och socialtjänsten i Lund för att försöka återförena Haddile med hennes mamma.
-Hon befinner sig i Algeriet, där hon jobbar som lärarinna. Jag har pratat med henne i dag, säger mannen via tolk i programmet.
Han säger att mamman först bott i en lägenhet i andra hand, hon ska ha varit spänd och inte vetat vad hon skulle ta sig till. ……
-Hon diskuterade vad hon skulle göra. Hennes slutliga beslut var att ta sig till Frankrike och skaffa bostad. Hon skulle ta sin dotter senare, säger han i programmet.
…….
På frågan varför Haddiles mamma inte har gjort mer för att återförenas med dottern svarar han att hon har försökt att träffa den svenske ambassadören i Alger, men att denne vägrat.
-Hon har inte kommit längre än till receptionen på ambassaden, säger mannen via sin tolk."
Haddiles mamma är i Algeriet, GP 28 september 2012

Här kanske det är bäst att för alla svenska okunniga påminna om att Algeriet långt in i nutid var franskt och att de som fötts innan Algeriet blev självständigt samt deras barn automatiskt blev franska medborgare. Så att Haddiles mor är fransk medborgare samt numera bor i Algeriet är inget konstigt vilket en del media tycks antyda. Tvärt om. Modern är dessutom lärare. Men det vill väl smygrasisterna som tycker så synd om alla icke kristna icke ‘vita’ att de, smygrasisterna, tävlar i att från sina höga stolar och bättre vetande försöka få det till att Sverige och svensk uppfostran hos hederliga svenska föräldrar, tillråga på allt om fosterfadern är politisk pamp, än att man skall följa Barnkonventionen. Skrämmande inställning.

” Men SVT stötte snabbt på massiv kritik för att de låtit en debatt handla om en liten flickas familjeförhållande.
”Det känns onekligen ytterst osmakligt att så mycket kring denna känsliga historia lämnas ut offentligt”, skrev Folkbladets chefredaktör Daniel Nordström på Twitter.”
Kritikstorm efter SVT debatt om Haddile, 2 i Expressen 27 september 2012

Hallå eller? Sedan när är det osmakligt att ta upp till ytan det som ligger i botten i hela Haddileärendet: Svenska vänsternissar och andras försök att hävda ‘ömmande fall’ pga flickan blivit ‘övergiven’ av sin mor som inte enligt dessa vänsternissar ‘sökt kontakt tillräckligt’. Det osmakliga sitter i att de som blivit avslöjade med byxorna nere eller i avsaknad av desamma inte klarar av att få visat svart på vitt att de är ute och cyklar. Samt att de i sin iver att visa sig som ickerasister nästan lyckas visa att de själva är de verkliga rasisterna.

Haddiles mamma är i Algeriet, SvD 27 september 2012
Haddiles mor har inte ringt, DN 27 september 2012 Nehä… men i utländska media anges att hon försökt få träffa ambassadören men stoppats i receptionen.
De rasar mot SVT:s Debatt, Aftonbladet 27 september 2012 Herre min skapare hur dumma kan folk vara. Media har hela tiden försökt föra svenska folket och svenska myndigheter till medias vänsterinriktade smygrasism där inget går upp mot svenska samhället och svenska fosterföräldrar/svenskt uppehållstillstånd o.s.v.

Se även Media m.fl. har förfalskat fakta, Norah4you 27 september 2012
Som sagts förut…. arroganta, nonchalanta, lättstötta…… 😉

Tillägg 23.35 Mamman vill ha tillbaka Haddile, GP 28 september 2012
Twitterstrom mot SVT debatt, SvD 28 september 2012
Haddiles mor till Aftonbladet: Jag vill ha min dtotter tillbaka, DN 28 september 2012
I ”Min önskan är att få tillbaka Haddile, Aftonbladet 28 september 2012 säger Haddiles mamma ”– Jag har inte övergett min dotter. Jag visste att jag hade lämnat henne i säkra händer hos Josef. När jag hörde att han hade häktats blev jag rädd för att kontakta svenska myndigheter. Jag var rädd för att hamna i fängelse. Det är anledningen till att jag inte kommit tillbaka till Sverige för att hämta min dotter.
……
Kommer du att åka till Sverige för att hämta hem Haddile?
– Eventuellt åker jag till Sverige, men i så fall med min advokat. Jag är rädd för vad de svenska myndigheterna ska hitta på.

Du tror att du kommer att fängslas?
– Jag vill inte spekulera i det. Men med tanke på att Josef häktades, så vet jag inte vad de kan hitta på mot mig.

Handen på hjärtat: Hur många av Er som läser detta har inte kännedom om mycket märkliga myndighetsbeslut som ingalunda visar att Sverige är den demokratiska lycksalighetens ö i en vild ocean.

Tillägg 07.10 29 september 2012
Skrämmande låg kunskap om vad som står i de Mänskliga Rättigheterna samt vad som står, dvs inte vad de tror stå, i Barnkonventionen visar Hjördis Gustavsson, speciallärare, och Lars Ullerstam, psykiatiker, upp. De visar att de aldrig lärde in det som var enda svensk ämnes- och stadiebehörig lärare skall ha underlag för för att enligt kursmålen i Samhällskunskap få ge godkänt i ämnet årskurs 9! Hur i hela fridens namn dessa fått godkänt och dessutom gått vidare till högre studier, det är frågan. Har de gått på skolor som redan tidigt ‘sparade’ genom att fördela ämnet på icke ämnesbehöriga eller helt obehöriga lärare.

Speciellt allvarligt ser jag också på Socialnämnden som träter med Migrationsverket. Där visar såväl politiker som tjänstemän att de aldrig tagit till sig att det är VARJE MYNDIGHETS uppgift att från dag 1 verka för återförening mellan föräldrar. Mänskliga Rättigheter samt även i klartext att barnet har rätt till sin identitet, sin kultur och sina föräldrar i Barnkonventionen för alla de okunniga som skryter med sin okunnighet i tro att Sverige är bäst på allt. Det är vi inte. Inte när det gäller barn. Men inte på det sätt som Hjördis Gustavsson och Lars Ullerstam tror i Koppla in barnpsykolog för Haddiles skull, GP 29 september 2012 Att göra det för att svenska myndigheter på lokal och regionalplan flagrant brutit mot de Mänskliga Rättigheterna, det vore att premiera att offentliga myndigheter tilläts bryta mot Regeringsformens 1 kap 2§. Vilket tyvärr säger allt om hur dålig utbildningen är i Sverige idag!

Till de som visar sin okunnighet öppet ansluter sig Kritikerna: SVT:s ursäkt räcker inte, Expressen 28 september 2012 Nej vet Ni vad Ni självutnämnda specialister: Rent ut sagt – GÅ HEM OCH LÄS PÅ GRUNDSKOLANS LÄROBÖCKER ÅRSKURS 7-9! För övrigt visar Ni upp värsta formen av rasism – smygrasism i form av att tro att det man själv tillhör är bättre än allt annat

Read Full Post »

Som jag skrev i Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 :

”* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

Det är inte precis så att media har haft eller har alla uppgifter i fallet. Många uppgifter har cirkulerat och använts av Vänstern och Socialdemokraterna som om det Haddile varit ett asylfall. Men så har aldrig varit fallet. Det är heller inte så att Sverige är speciellt känt för att ha för barnen bättre föräldrar även om det antytts det med jämna mellanrum. Egentligen är franska föräldrar mer kända för att kunna få barn att respektera ett nej och må bra. Why French Parents Are Superior, Patriceayme 5 februari 2012 är en mycket intressant artikel om franska föräldrar.
Men för all del. Fosterföräldrarna till Haddile är ju inte bara svenskar utan mannen har av media omnämnts som Socialdemokratisk pamp i sin kommun. Nog har väl sådana föräldrar bättre förutsättningar?

Inte enkelt det heller för det handlar inte om föräldrars eller fosterföräldrars rätt att tolka ‘Barnets bästa’ utan om Barnets rätt att få återförenas med sin familj. Något helt annat. Som jag skrev i Barnkonventionen ger Haddile rätt att förenas, Norah4you 26 september 2012:

”att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.”

Fredrik Bengtsson bekräftar för SVT att han hade ett samtal om Hadilles mamma. Han är dock noga med att påpeka att han inte vet om uppgifterna stämmer, men han fick uppfattningen att Haddiles mamma var tillgänglig.
-Utifrån de uppgifterna jag fick i går var det intrycket jag fick, ja.
-Enligt de uppgifterna framfördes det att Haddiles mamma uttryckte en önskan om att få Haddile, säger Bengtsson till SVT.

Ambassadkontakter
Vid telefonsamtalet ska Haddiles mamma ha varit tillsammans med släktingar i Algeriet. Enligt uppgiftslämnaren ska Haddiles mamma ha kontaktat såväl Algeriska ambassaden i Stockholm samt svenska ambassaden i Algerie, men ingen ska ha trott på henne. SVT har inte lyckats nå ambassaderna för att bekräfta uppgifterna.
Migrationsverket har lämnat uppgifterna till Migrationsdomstolen som nu hanterar ärendet eftersom beslutet om utvisning är överklagat.

Haddiles mamma kan ha hörts av, SvT 26 september 2012

KAN HA HÖRTS AV. Har troligen hörts av. Och som så många andra människor råkat ut för att svenska myndigheter inte trott på henne! Alltså försökt få hem sin dotter inte en gång utan två gånger. Mycket intressant. Inte märkligt alls när man har kännedom om hur en del tjänstemän här har en förmåga att inte förstå det folk säger utan mer vad de vill tro att folk säger.
Haddile, GP 26 september 2012
Nya uppgifter: Mamman vill återförenas med Haddile, SvD 26 september 2012
Familjen vill ha tillbaka Haddile, DN 26 september 2012
Haddiles fostermamma om de nya uppgifterna: ”Helt ärligt är jag chockad”, Aftonbladet 26 september 2012

Helt ärligt är jag mer chockad över fostermammans inställning att ” – Det måste tyda på någon slags brist hos en mamma om man väntar så här länge, säger Malén Liewehr. Uttalandet diskvalificerar fostermamman helt i mina ögon. En fostermamma som inte ens fattat att mamman försökt få tillbaka dottern tidigare, vilket faktiskt stått i princip i alla media, och som försöker sätta sig på höga hästar som om hon vore bättre för flickan än flickans mamma, den fostermamman anser jag helt diskvalificerat sig som varande fostermamma.

ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de MÅSTE jobba för att barn skall ha tät kontakt och ökad kontakt med biologiska föräldrar om domstol inte sagt annat när barnet tagits om hand. ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de inte är barnets föräldrar och att barnet inte är lovat till dem för tid och evighet. Undrar hur det står till? För till står det! 😛

Vad följden blir av att pappan också nu nämns i de senaste uppgifterna, det är en annan fråga. Men Haddile är i varje fall inte övergiven. Frågan som uppstår är om myndigheterna reagerade för snabbt när hon var nyfödd. De borde kanske förstått att mamman t.ex. kan ha drabbats av förlossningspsykos och att oavsett om det var orsaken till att hon ‘försvann’/inte fick kontakt med myndigheterna när hon mådde bättre, så borde väl förbaske mig svenska myndigheter om de följt Barnkonventionen redan där och då sökt kontakt med andra släktingar och/eller fadern.

Read Full Post »

med sina föräldrar samt att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.
En tveksam anslutning till möjlig förförståelse visar Johan Croneman: Hur tänkte de när de inte tänkte i fallet Haddile på Migrationsverket, DN 25 september 2012

Exempel på motsatsen är Upphäv beslutet, GP 24 september 2012 samt att bristen på kunskap om vad som står i Barnkonventionen även gäller våra folkvalda….
Politiker frågar ut Migrationsverket, GP 24 september 2012 till de som inte gjort sin hemläxa, och som alla andra som gått svensk grundskola egentligen skulle kunnat detta för att vara behöriga att få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap har även BO Fredrik Malmberg sällat sig…. men han är ju föredetta politiker 🙂
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012 som om det skulle vara en förmildrande omständighet 😛
Migrationsverket bygger utvisning på fel grund, Aftonbladet 25 september 2012

för att inte tala om fosterföräldrarna, mannen lär enligt en del artiklar i media vara Socialdemokratisk pamp, som klagar på att domstol inte vill träffa dem. Domstolen vill inte träffa Haddile, Aftonbladet 25 september 2012 Domstolen följer Barnkonventionen till punkt och pricka. Fattas bara annat!
Fosterföräldrana har inte förstått konsekvenserna av § 7 i Barnkonventionen. Konsekvenserna är att det inte är någon annan än Haddile när hon blir myndig som äger rätten att i biologiska föräldrars frånvaro söka svenskt medborgarskap och att Sverige inte har rätt att ta ifrån Haddile hennes franska medborgskap eller att hindra franska myndigheters ensamrätt att besluta om Haddiles framtid.

fast dessa okunniga är bara några av alla som inte verkar ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.
Fallet Haddile engagerar läsarna, SvD Brännpunkt 25 september 2012

Till de som inte lärt in det som borde vara absolut krav att ha lärt in för att kunna göra sitt jobb ansluter sig även Rädda Barnen….. ”Rädda Barnen vill i stället se att lagstiftningen omformuleras till ”särskilt ömmande omständigheter”. En formulering som i sammanhanget kan få betydande konsekvenser. Med en ändring skulle det finnas större möjligheter att tillgodose det enskilda barnets rättigheter när Migrationsverket beslutar om asyl och uppehållstillstånd.

Barnets bästa väger alltför lätt, Agneta Åhlund chef Rädda Barnens Sverigeprogram samt Elisabeth Dahlin generalsekreterare Rädda Barnen på SvD Brännpunkt 25 september 2012 Skrämmande okunskap om vad som gäller. Det krävs ändring i Barnkonventionen, vilket knappast är möjligt att få FN:s medlemsländer att gå med på, för att ändra svensk lag i aktuell frågeställning. att de dessutom hänvisar till §9 samt ” synnerligen ömmande omständigheter som ligger under § 7 och 8 säger även att de inte kan läsa lag och fördragstexter. Varken svenska eller internationella….. Det är extra allvarligt när det är Rädda Barnen vi talar om….

Vidare är det skrämmande att kunskapen inte finns ute i sociala nämnder. OK nämnderna består av politiker…. men det är inte en förmildrande omständighet. Borde vara tvärt om. Myndigheter i tvist om tvååring, DN 24 september 2012

Frågan visar med styrka på behovet av ämnet Samhällskunskap samt behovet att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare dvs inte tillåta kommuner att spara pengar på att t.ex. fördela SO-ämnen till lärare som har andra ämnen eller att anställa obehöriga som ju självfallet är billigare för rektorer och kommuner.

Se även Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 där jag bl.a. tar upp helheten i Barnkonventionen när det gäller ”em>Barnets bästa För skall ändringar göras, så måste även fall inom landet där svenska barn av en eller annan orsak hamnat hos fosterföräldrar för att barnets biologiska förälder hamnat i fängelse eller blivit långvarigt sjuk samt vilket som är barnets bästa om barnets ena förälder flytt från den andre förälderns rättigheter till annat land och barnet varit där under flera år, tas med i diskussionen innan förändring av svenska lagar som i sig för att följa Barnkonventionen skulle kräva förändring i Barnkonventionens texter och paragrafer.

Read Full Post »

Många politiker främst på Oppositionens sida anser att den 2-åriga flickan som övergavs (?) av sin mor som spädbarn, och vars mor för ett år sedan, om det nu var hon, sökte återförening med dottern med hjälp av Algeriets ambassad i Stockholm, inte skall utvisas till Frankrike där hon och modern är medborgare. Så långt går det att utifrån kända uppgifter hålla med de som talar om Barnkonventionen. Men det finns två bitar som ställer till det sedan:

* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

* Det är ju så att det är återförening med föräldrar som brukar åberopas helt i enlighet med Barnkonventionen när föräldrar som
flytt från eller övergivit sina barn lämnande dem ensamma eller hos okända främlingar/kända släktingar i hemlandet som brukar
vara det tungt vägande skälet till att ett stort antal barn får komma till t.ex. Sverige för att återförenas med förälder som
fått svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap. Många av fallen jag hört talas om via politiskt aktiva, hjälp-
organisationer samt kyrkor har rört sig om många år som förälder inte haft kontakt med sitt/sina barn.

Det är där det börjar bli svårt och inte längre enkelt. För om man skall åberopa en önskan av en förälder att få återförenas med sitt barn, ett barn som kanske övergivits som riktigt liten, i ena fallet men inte godkänna ett sådant önskemål i andra fallet, så är det svårt att hävda att det för att det i ena fallet är i Sverige och i det andra fallet Frankrike som föräldern vill återförenas med sitt barn i.

Observera att principen om ‘Barnets bästa’ även när man hårdrar Barnkonventionen och de Mänskliga Rättigheterna ställer till det. Vi kanske inte känner till alla bakgrundsfakta i ärendet. Men nog bör man använda samma måttstock oavsett om det är Sverige eller Frankrike en förälder som vill återförenas med sitt barn är medborgare i och vill återförenas med. När det gäller ett land som ligger inom EU sätter EU-direktiv hinder i vägen för att få alla uppgifter offentliggjorda vilket komplicerar saken men är helt i enlighet med EU:s beslut.

Hadille 2 hotas av utvisning, Expressen 21 september 2012
Barnutvisningen: S vill ändra lag, SvD 21 september 2012
Tvååring riskerar utvisning, DN 21 september 2012
Barnutvisningen: S vill ändra lag, Aftonbladet 21 september 2012

Tillägg 16.54 Kritiken växer mot barnutvisning, GP 22 september 2012 Det många tycks glömma är att vi har liknande situationer där svenska kommunala myndigheter och rättsväsendet oftast anser det viktigast för ett barn att återförenas med sin förälder även om barnet inte minns föräldern eller kanske inte ens träffat föräldern på många år. Det är viktigt att principen skall tillämpas lika när det gäller barn som varit länge hos fosterföräldrar oavsett om det handlar om barn som är svenska medborgare eller barn som är andra medborgare. Man kan inte åberopa Barnkonventionen utifrån barnets bästa ena gången och inte andra. Frågan är alltså inte så lätt som att hävda att lagen måste ändras eller att Barnkonventionen måste bli lag. Först bör Mänskliga Rättigheterna få en egen grundlag där man i förarbetena går igenom allt och även fastställer vad som är ‘barnets bästa’. Som det är nu, så verkar det som om det som är politiskt korrekt i enskilda fall är det som skall avgöra. Vad som är politiskt korrekt eller ej bryr jag mig inte om. Lagar skall tillämpas lika oavsett vad.

Tillägg 18.11 Åsa Romson (MP), Expressen 22 september 2012 Åsa Romson glömmer bort alla de andra fallen jag nämner ovan. Hon glömmer också liksom många andra bort alla fall där vi inte har att göra med av myndigheter godkända fosterföräldrar.
Kritiken växer mot barnutvisning, SvD 22 september 2012
Innan jag går vidare, så vill jag göra klart att utöver att Mänskliga Rättigheter bör blir grundlag, så krävs också att rättigheterna för fosterföräldrar stärks vilket är något som i sig står på kollisionskurs med synen när det gäller svenska barn och återförening (som jag nämnt ovan), men skall vi tala om Barnens bästa, så måste vi också ta med de mycket svåra fall där någon förälder under flera år från barndomen flytt till okänd ort och den andre föräldern som kanske till och med har vårdnaden om barnet rätten till det som beslutats i svensk domstol inte ens vet var. Där börjar det riktigt svåra. För det som är rätt juridiskt sett att barnets förälder som brutit mot lagen skall straffas, där råder väl inte mycket tvekan om. Men frågan är om det är barnets bästa om barnet levt med en förälder i en lugn hemmiljö (vilket vi får hoppas) att i alla lägen introduceras med den förälder som äger vårdnaden för att sedan byta familj. Jag har sett fall som gör att jag tycker att hela frågan om vad som är barns bästa ofta är mycket svårt att avgöra.

Tillägg 07.09 Det med ‘barnens bästa’ är inte så enkelt. En som funderat vill jag hänvisa till även om jag inte delar slutsatserna. För inte är det bitter galla som det flådiga och förmodligen trots allt genomtänkta uttrycket Barnets bästa var tänkt eller ens är att betrakta som. Orrenius: ”Barnens bästa” blir bitter falla, Expressen 23 september 2012

Barnets bästa…..som så många andra politiska slagord som hamnar i lagtexter, så saknar orden såväl stam som rotsystem och vad som växer på grenarna, det är något men vad? Problematiken är som jag ser det att en lag, ny Grundlag för Mänskliga Rättigheter samt en lag som skall gälla i liknande fall ALLTID måste vara generell. Det går inte an att ha lagar som kan tolkas politiskt korrekt med kappa som vänds efter vinden när media skriker. Vi måste fastställa vad som menas med ‘Barnets bästa’ och det måste vara en definition som håller oavsett vilket ärende som kommer upp på dagordningen. Det räcker alltså inte i det aktuella fallet att ändra lagen. Svenska lagar är inte och skall inte vara retroaktiva eller kunna tolkas subjektivt utifrån om det finns mediatryck eller om något anses politiskt korrekt.

Tillägg 13.37 nog hade jag trott att vi hade bättre utbildade Barnombudsman som kunnat Regeringsformen och alla andra lagar. Men tyvärr har BO också glömt bort att se helheten och att ALLA är lika värda. Dvs skall behandlas lika.
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012

Read Full Post »

kommer till rätt plats. Det har alltför ofta i Sverige, oavsett regeringar, varit politiskt korrekta tillsättningar i stället för en person som har djup kunskap inom område som är viktigt för tjänsten och bred kunskap därutöver samt lång yrkeserfarenhet som inte faller tillbaka på politisk aktivitet. I detta fallet är det enligt min åsikt rätt person på rätt plats.

Säpochef tar över Migrationsverket, GP 22 mars 2012
Säpochef tar över Migrationsverket, SvD 22 mars 2012
Säpochef tar över Migrationsverket, DN 22 mars 2012

Read Full Post »

på alla dessa aktivister som tycks tro att det är farligt bara för att irakier som inte fått uppehållstillstånd i Sverige, observera individuell bedömning har gjorts av myndigheter, är kristna. Det finns stora områden i Irak där det aldrig, inte ens under Sadam Husseins tid, var farligt att vara kristen i alla delar av Irak så länge de inte predikade kristendom för andra. Jag har känt kristna irakier som fått uppehållstillstånd i Sverige under många år, en del kom redan för 20 år sedan andra under senare år. Det jag entydigt hört av dessa är två saker – de får inte missionera kristendomen….. och bland de som kallade sig kristna före sista Irakkriget var mer än en sådan som i verkligheten inte var det utan rapporterade till Sadams säkerhetspolis vad irakier här gjorde och sa.

Flera av mina bekanta har åkt ner till Bagdad, till gränsen mot Kurdistan och till t.ex. Basra mer än en gång efter att Sadam Husseins välde föll.

Det görs en individuell bedömning och de som inte får uppehållstillstånd, de finns det skäl för att de inte får det. Att vara kristen är inte skäl nog för undantag.

Demonstrationer mot avvisning, GP 16 december 2011
16 gripna i utvisningsprotest, GT 16 december 2011

Tillägg 17 februari 2011 Kampen har bara börjat, GP 16 februari 2011

Tillägg 18 februari 07.22 Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket skriver helt riktigt i en replik
Migrationsverket har i alla de fall Europadomstolen bett oss stoppa avvisningar också gjort det. Wikström har tidigare hävdat att Europadomstolen under en period bett oss stoppa alla avvisningar till Irak. Detta är också fel. Någon sådan uppmaning har vi aldrig fått. Europadomstolen har också i sina kontakter med utrikesdepartementet bekräftat att de aldrig bett oss stoppa alla avvisningar till Irak.

Situationen i Irak är i många områden svår. Inte minst för personer som tillhör minoriteter. En av dessa minoriteter är kristna, men det finns flera minoriteter som har det svårt. De flesta av dessa personer får skydd i Sverige, men inte alla når upp till lagens krav. Europadomstolen har nu också bekräftat att Sveriges prövning är riktig, genom sina avgöranden de senaste månaderna.”
Vi följer Europadomstolen, GP debatt 18 februari 2011
Till detta vill jag själv tillägga följande: Att vara kristen i ett muslimskt land kan vara mycket svårt. Inget tvivel om det. Men varken det eller om det är som några i kommentarerna nedan hävdar att en kristen homosexuell i ett muslimskt land som sökt sig till Sverige rent generellt skulle uppfylla kraven för att få uppehållstillstånd, är tillräckliga skäl. Det är individens behov inte grupptillhörigheten som måste vara det som gäller. Det är ingalunda lätt här i Sverige för svenska homosexuella heller. Många är överfallen och morden som det stått om i tidningarna eller som jag själv hört talas om genom att jag (hetrosexuell till 100%) i bekantskapskretsen har och har haft homosexuella under åren. Det krävs verkliga skyddsskäl, inte någon generell beslutsagenda som i princip skulle kunna göra att alla, och de är många hundra tusen, som uppfyller endast de två kraven, skulle kunna få uppehållstillstånd i Sverige och känna sig säkrare här.

Det är inte de kristna homosexuella som har de största problemen i muslimska länder. Många homosexuella av annan tro och andra, hetrosexuella, har betydligt större skyddsbehov. Som migrationsminister Tobias Billström skriver:
Riksdagen valde 2005 att lämna den gamla ordningen där asylärenden avgjordes av politiker. Då var det skrämmande viktigt hur mycket medial uppmärksamhet ett ärende kunde få, eftersom det kunde påverka asylfrågan. Detta politikerstyre avskaffades och ersattes av domstolsprövning……..När det gäller bedömningen av till exempel kristna irakier och Europadomstolen har Migrationsverket vid varje givet tillfälle följt dess rekommendationer. Domstolen har nyligen gett Migrationsverket rätt i sin hantering av ärendena, vilket tyvärr få debattörer erkänt. Det är beklämmande att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna enligt vissa tydligen bara har absolut rätt när den går emot svenska myndigheter.” Självklart att uttala sig om regelverket, GP 18 februari 2011

Read Full Post »

Older Posts »