Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Media’

Att en och annan journalist inte lärde sig det han/hon borde lärt sig i Samhällskunskapen, hade han/hon bara haft ämnes- och stadiebehörig lärare samt själv varit fysiskt och psykiskt närvarande på lektion där Offentlighetsprincipens begränsningar och sekretesslagstiftning SKALL ha gåtts igenom,
det är väl bara att vänta sig efter att först flumskolan(Grundskolan) infördes för att efter kommunalisering av skolan bli en ”Alla skall med”-skola. Lite spill är ändå spill som de gamle sa…. men förståligt.

När jag själv under första hälften av 70-talet gick utbildning på F11 Nyköping (kallogement regnig o blåsig sommar) så var då gällande sekretesslagar något vi lärt in, vi som gick ut som sista i gamla gymnasiet (68)…… F11 resten får Ni tänka själva som vi skrev på våra vykort hem. 😉

Av det som sagts respektive det som inte sagts i samband med nu pågående operation har framgått att det är sant det som sades i intervju på SvD: ”En operation som denna alltid framgångsrik”Intervju med informationsdirektör Erik Lagersten, SvD 22 oktober 2014

Fartygen kastar loss – igen, Aftonbladet 22 oktober 2014

Jag har fullt förtroende för und, säk, must och för Försvaret i stort. Ett antal polletter har under dagarna trillat ner var en och annan journalist hör hemma. I bästa fall hade de väl under skarpt läge i gamla tider kallats femtekolonnare…
en av de som avslöjat sig mer än han förmodligen förstår själv är Aftonbladets Wolfgang Hansson….. synd om stackarn för det är tillåtet vara dum men dumt att visa det 😛
Försvaret tror inte längre själv att de hittar en ubåt, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 22 oktober 2014 Tror snillet att svenska försvaret skulle berätta om de hittat? Vet inte snillet skillnaden mellan ubåtsjakt och underrättelseoperation? Synd om honom. Men tack för uppgiften för inte skulle jag önskat ha honom vid min sida i skarpt läge!

Verkligheten är den den är. Konstiga är att ryska militären oavsett vad som finns under ytan inte inser att de i ord och handling i det som syns och hörs ovan ytan själva driver Sverige närmare NATO…

Tillägg 22.35 25 oktober 2014
Samarbetsregeringens Löfvén lyckades inte i EU-nämnden och vid besöket i Finland om samarbete med Finland i Försvarsarbete tycks han ha sått misstro….
Finsk kritik mot svensk ubåtsjat, DN 25 oktober 2014

Read Full Post »

Det som är sekretessbelagt kommer vi vanliga dödliga inte att få kännedom om nu. Våra barnbarnsbarn kanske, möjligen men inte ens det är säkert kommer att få veta det om 75 år.

Att något har hittats håller jag utifrån vad som inte sägs för troligt. Om detta är av den arten att det från militärens sida går att identifiera ursprungs-/tillverkningsland är något helt annat. Från militärens sida säger jag….. skulle svenska militären använda sig av den tekniska analysmetod som används av svenska arkeologer vid metallfynd, så kommer saken i annat läge. Jämför med det historiska artefaktmaterial från före och tidig järnålder som hittats i Sverige och bland annat Baltikum-Ryssland hela vägen ner till Ukraina och som finns berättat om i Iron and man in Prehistoric Sweden, Stockholm 1979* Då är det inte bara möjligt att konstatera var ett föremåls metaller ursprungligen brutits…. Men mycket av fynd är sådant som enligt svenska Grundlagar faller under 75-årig sekretess.

Det är därför det är mycket viktigt att noga notera vad som sägs och vad som inte sägs. Det är lite grann som om du har två till synes vita papper. Du undersöker det ena. Antingen finner du att hela ytan inte är vit, du kan inte säga så mycket om pappret vid sidan om som du inte undersökt. Det enda du kan konstatera är att det ena pappret måste betraktas som grått eftersom det inte är undersökt och det andra som icke vitt efter som avvikelse hittats.

Ubåtsjakten i skärgården, Expressen 21 oktober 2014
Försvaret har fått kontakt, DN 21 oktober 2014 jmfr ordvalet i det som sades på presskonferensen: Försvarsmakten kan inte på det underlag man nu har göra en nationsbestämning eller bekräfta främmande undervattensverksamhet.

– Först när vi har en tydlig bild eller kan ta i plåten kan vi bekräfta något, säger Anders Grenstad

Operationen har pågått i fem dagar. På en rak fråga från DN om han tror att det fortfarande finns en chans att fånga en eventuell inkräktare svarar han:

– Det här är en underrättelseoperation. Vi letar efter bevis för att det varit någon här. Kan vi bekräfta vad det är har vi uppnått vårt syfte. Skulle någon där ute springa på det här objektet så finns det handlingsregler för det, men jag vill betona att det inte är någon ubåtsjakt.Försvaret litar på observationer från allmänheten, DN 21 oktober 2014

Oaktat vad som konstaterats, sekretessbelagts eller inte, så var det kul att för första gången på några år se en rote av våra bästa plan flyga på LL över centrala Hisingen idag på förmiddagen. Kul för de är fantastiska att se. Dubbelbottnat för att de knappast skulle vara uppe på väg någonstans utan orsak som en rote.

Noterar också Svenska Dagbladets citat Flera ryska tidningar har rapporterat relativt utförligt om incidenten och återgett uppgifter från internationella nyhetsbryåer. Man framhåller också den officiella ryska kommentaren som främst innehöll uppgiften att ubåtar i den ryska flottan arbetar enligt plan och att det inte förekommit några onormala situationer eller nödsituationer.Lettlands utrikesminister: Kan bli ”game changer”, SvD 21 oktober 2014
Vad enligt plan resp inte förekommit några onormala situationer innebär, det står skrivet i stjärnorna.

Not:
* jämför arkeologiska metoder att analysera järn (går även med andra metaller) Den tidigaste svenska järnet skulle tillfredsställa det lokala behovet. Järnet som framställdes utvanns enligt de lokalt gällande förutsättningarna, sjömalm, myrmalm eller järn från öppna dagbrott. Omständigheterna avgjorde vilken malm som användes och de färdiga bruks och nytto produkterna användes oftast inom ett mindre område.[1] Detta har lett till att man idag kan analysera var ett svärd är tillverkat. Man kan t.ex. mäta skillnad på bl.a. fosforhalten i järnsvärd.Järnproduktion i tidiga Sverige
[1] Thålin-Bergman Lena, Blacksmithing in PrehistoricSweden, Stockholm 1979, sid 99f

Read Full Post »

Det är märkligt att svenska journalister i allmänhet, samt en vanligtvis välinformerad tidningsredaktör, Thomas Mattsson in synnerhet missat att Försvaret är skyldigt att se till att sekretessbelagda uppgifter inklusive pågående sekretessbelagda operationer hålls så långt från pressen som möjligt, vid behov även lämna ofullständig eller icke korrekt information. Det hedrar försvaret Thomas, inte tvärt om, att de har sett till att misstänkt lands underrättelsetjänst inte fått kännedom via svenska eller andra media om verkligt skarpt läge! Samma grundlagar gäller idag som när jag gick min utbildning i Nyköping i mitten på 70-talet och vi, du och jag samt Bohusgänget i FPU diskuterade frågan vid kongress och sommarskola på Christers och Bonnies tid.

Förtroendet för försvaret skadat, Thomas Mattsons blogg Expressen 20 oktober 2014 TVÄRT OM! Det hedrar försvaret, säk, und o.s.v. att de inte bara lyckats blåsa dig och andra utan faktiskt uträtta en hel del för Sveriges säkerhet viktiga bitar.

Det finns begränsningar i samtliga svenska sk. Rättighetslagar. I en del fall är det knutet till oss som svenska medborgare att vi har vissa rättigheter som icke svenska medborgare kan få eller har begränsade. I andra fall är det exakt som det står i Regeringsformens 2 kap 23§

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen
…..
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

Det ingår i sakens natur att information som lämnas till media som skulle kunna riskera Rikets eller enskilda för enheters Säkerhet vid spanings eller underrättelseinhämtning inte är sådan att den gynnar motståndarparten.

Flygförbud där militären fortsätter jakten, DN 20 oktober 2014
Expert: Kan ha hittat något, Aftonbladet 20 oktober 2014
hm……

Ser alldeles när jag skall till att publicera bloggartikeln:

Med andra ord verkar det som om du förstått det Neta, undertecknad m.fl. förklarade för dig vid annan tidpunkt om liknande situation.

Read Full Post »

På Göteborgspostens Vädersida står att vi nu skulle ha lätt regn….. Hade precis vaknat av värk i högerfoten. Foten som var tänkt att operera men som jag inte längre får p.g.a. att min kropp efter tårtbitsoperationen i bröstet stötte ut suturer som skulle lösas upp (tja så var det med det) med inflammation under två månader som följd av att suturerna stöttes ut, en efter en efter en. Satte igång datorn. Läste Monikas blogginlägg och rebloggade. Två stora smällar hördes utifrån långt borta. Sedan kom störtskuren. Därefter åska och blixt med smäll. Sedan inget. Inget regn ingen vind bara stilla tystnad efter åskan som ändå känns på lukten att den inte försvunnit.

Vart är Sverige på väg skrev Monika i sin blogg Vart är Sverige på väg, MonikaGbg’s blogg 5 november 2013 där hon ställde frågan utifrån absurda straffskalor där brott mot barn och kvinnor döms till lägre straff än ekonomiska brott och piratkopiering. Vi läser dagligen om flera liknande absurditeter. Inte bara rättsväsendet går att ifrågasätta. Medias val av artiklar och syn på vad som är viktigt är något annat att diskutera. Stora rubriker för att Sveriges Finansminister Anders Borg klippt av sig hästsvansen…..

Borgs hästsvans – ett minne blott, Aftonbladet 4 november 2013 Borg har klippt av sig hästsvansen, SvD Näringsliv 4 november 2013 det har gått så långt att Expressen har tävling Nu kan du vinna saxen som klippte ministern, Expressen 4 november 2013 gårdagens ”stora” händelse enligt svenska tidningar har också spridit sig ut över världens affärssidor….

Alltså var finns proportionerna i Sverige idag? Visst, vi har Yttrandefrihet som har sina begränsningar när det gäller rasism. Politiskt korrekt om vad som är och vad som inte är rasism försöker media styra över. Yttrandefriheten som vissa i media slår ett slag för gäller precis som för en del på politiska ytterkanterna kanske bara de som har ‘rätt åsikt’ för att platsa in i gänget? Finns det då ingen verkligt stor nyhet, så blåses ballonger fulla av ingenting 🙂 Det är Sverige idag.

Read Full Post »

I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR och svenska lagar. Media äger inte tolkningsföreträde till någondera. Politisk korrekthet är något av det värsta otyget som smugit sig in i svenska media och hos en del svenska politiker.

Det står var och en fritt att ha vilken religiös tillhörighet vederbörande önskar. Så har även svenska ministrar den rätten. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Frihet att själv välja vilken religion man vill tillhöra samt vilken (av alla) grupperingar inom den religionen, Föreningsfrihet o.s.v. är INGET som media har något att ens ifrågasätta en person, vem som helst, utifrån att media inte gillar eller att den politiska korrektheten för dagen inte ‘accepterar’ det ena eller det andra som en person utifrån svenska grundlagar använt sig av sina Grundlagsrättigheter för att tillhöra.

Den nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, M, har tidigare varit aktiv i den abortkritiska organisationen Ja till livet samt medlem i frikyrkan Livets ord.Hon var med i Livets Ord och Ja till Livet, Expressen 17 september 2013
Nya ministern – en abortmotståndare, Aftonbladet 17 september 2013
So what? Ingendera strider mot Svensk Grundlag utan såväl Religionsfrihet, Åsiktsfrihet och Föreningsfrihet är något ALLA svenskar enligt våra Grundlagar äger rätt till. På vad sätt anser media som inte äger tolkningsföreträde att någon person skulle vara diskvalificerad som arbetsmarknadsminister för att vederbörande använt sig av Grundlagens friheter? Varken Livets Ord eller Ja till livet kan på något sätt ens användas som argument om ev. jäv i arbetsmarknadsfrågor. Någon måtta får det allt vara på svenska pk-galenskapen.

Jag skulle aldrig någonsin gått med i Livets Ord. Djupt troende lärde jag mig tidigt: Gud ger inte vad man ber om utan vad man behöver. Är det någon som är så svag i tron att vederbörande behöver ytliga ting som position i samhället, pengar och alltid vara frisk för att kunna tro, så är det den personens ensak. Själv skulle jag aldrig gå med i något som direkt eller indirekt krävde bevis för att kunna tro.

Brukar sällan prata om det annat än med de av Er som läser som jag känner väl. Var själv över på andra sidan tisdagen innan påsk 1967. Där fick jag uppleva något som jag är tacksam för, men som är svårt att få andra att förstå. Därav att jag sällan pratar om det. Skrev så här tidigare i sommar till en vän: Höll på att bli den första som dog i mononukleos. Lades in på enskilt rum på infektion med feber högre än människors ska överleva. Nåväl jag var över på andra sidan. Kan berätta mer om det någon annan gång. Kortfattat.
Jag hamnade på en äng där jag såg en människas hela liv utspela sig framför mig medan jag hörde underbart vackra röster som sjöng, kände doften av sommar och gräs och vinden lekte i mitt hår medan jag mellan mig och det liv jag fick mig visat såg tonerna som sjöngs. Jag såg en människa födas, växa upp få barn och så vidare. När människan på ängen dog, hade blivit mormor, så sjönk tre stämmor ner och resten steg. En röst sa ‘så är det efter döden’ och jag var tillbaka i min kropp med bara kontakt med två fingrar på höger handen och hörseln. Försökte sätta mig upp, men då låg kroppen kvar fast jag satte mig upp så jag fick lägga mig ner igen. lyckades med mycket möda få de två fingrarna att skrapa på vänster handen så jag kom upp till medvetande.

Det märkliga är att det där att bli mormor fram tills 2 dagar innan min bröstcanceroperation i juni var något som utifrån medicinska och andra skäl verkat omöjligt. dock fick jag 2 dagar innan operation reda på att min dotter helt oväntat väntade barn.

Det är ingalunda heller så att det är förbjudet i Sverige att vara abortmotståndare som den nye ministern varit. För att göra min egen uppfattning klar – jag är inte abortmotståndare men anser ändå att det finns bitar att diskutera t.ex. hur långt framskriden en graviditet skall få vara för att fri abort skall kunna försvaras (för många fall av abort går faktiskt att försvara medicinskt/etiskt o.s.v. enligt mitt sätt att se) t.ex. även frågan om hur svenska skolelever får sin Sex- och Samlevnadsundervisning (Finns skräckexempel både från lärare/informatörer som varit för fri abort och de som varit abortmotståndare) o.s.v. Men det är den nya ministerns rättighet som alla andras att ha haft/fortfarande ha vilken uppfattning i denna frågan som helst utan att media skall lägga sig i det!

Reinfeldt stuvar om i regeringen, GP 17 september 2013
Karl-Petter Thorwaldsson: Man höjer ögonbrynen, SvD 17 september 2013 Varför då? Sverige är inte socialistiskt, inte kommunistiskt och svenska Grundlagar ger Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Föreningsfrihet och Religionsfrihet till alla – även till svenska ministrar…..
Hon är regeringens nya arbetsmarknadsminister, DN 17 september 2013

Tillägg: Sveriges Radio tillhör de som gör bort sig Ny minister var kritisk till homoäktenskap, Sveriges Radio 17 september 2013 Att jag själv har helt annan uppfattning hör inte hit. Varje person som är beredd att försvara Yttrandefrihet, Tryckfrihet, Åsiktsfrihet, Religionsfrihet och Föreningsfrihet, MÅSTE vara beredd att godta att andra människor har samma Grundlagsfästa rättigheter ÄVEN OM de har helt annan åsikt och uttrycker den med eller utan referens till sin tro som de Grundlagsfästa rättigheter man själv åberopar för sin ståndpunkt. Vi lever inte i en socialistisk eller en kommunistisk stat där åsikter skall förtryckas för att de inte tillhör de som media och/eller de styrande i staten har!

Innan svenska media gör bort sig ännu mera: Stopp och belägg – nu räcker det med politisk korrekthet och gränsen för förföljelse av oliktänkande har om inte överskridits så mer än väl uppnåtts.

Read Full Post »

Media bestämmer inte
* arbetsuppgifter för svensk eller annat lands president, regeringschef eller minister
* media stiftar inte lagar.
* om vilka som skall undantas från t.ex. svenska regeringsformen, varken dess 1kap 2§ eller något annat som står i våra svenska Grundlagar.

Nu krävs nya strategier för att få Dawit Isaak fri, Gunnar Ardelius ordf. Sveriges författarförbund, Stina Lundberg Dabroski ordf. Publicistklubben, Jeanette Gustafsdotter vd Utgivarna, Ola Larsmo ordf. Svenska PEN, Jonathan Lundqvist ordf. Reportrar utan gränser, Thomas Mattsson chefred. Expressen, Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter, Jonas Nordling ordf. Journalistförbundet, Leif Öbrink ordfl Stödkommittén Free Dawit på DN debatt 20 juli 2013 Tunga medianamn? Allt är relativt….

Tunga medieaktörer kräver att Bildt agerar, Expressen 20 juli 2013 Så var då Dawitfrågan uppe på bordet igen. Finns två saker som mediaktörerna glömmer bort.

* Inte alla länder som godkänner svenskt medborgarskap och är villiga att ge upp sin ‘egen’ rätt att neka att upphäva ‘egen’ medborgares medborgarskap. För problemställningen se gärna: Dubbelt medborgarskap inte enkelt, Norah4you 15 juli 2013

* Att Dawit med dubbelt medborgarskap samt kännedom om Eritreas lagstiftning och den Eritreanska lagens syn på vad som är straffbar kontakt med andra, är journalist är inte något som gör att han bara för att han är journalist skall bedömas annorlunda än andra med dubbelt medborgarskap. Problemen med dubbelt medborgarskap se länken ovan.

Det må vara så att Dawit Isaak flydde Eritrea, kom till Sverige och blev svensk medborgare. Det må också vara så att Dawit NavalnIsaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation. Dawit Isaak, Norah4you 8 april 2010

OM, Alla människor är lika värda
så är
varken journalister, politiker eller andra kändisar undantagna från de lagarna som gäller varken i Sverige eller i något annat land
I Yttrandefrihet ingår att alla även ens värsta fiender har exakt samma rättighet att yttra sig som man själv har. För Dig, Mig och alla andra gäller att det får ske inom de begränsningar som varje land själv beslutat om i sin riksdag, sitt parlament eller sin kongress. I alla länder oavsett om de är demokratiska eller diktaturer, så är det enligt respektive lands grundlagar/konstitution som respektive lands domstolar fattar sina beslut.

Det finns lika lite undantag för politiker som för journalister eller för andra att ett krav är att var och en tar ansvar för sina egna handlingar samt följer respektive lands lagar. I en demokratisk stat, oavsett om demokratin är direkt eller indirekt, så finns det inget som säger att någon inte kan ha begått brott för att vederbörande är ‘tung’ mediarepresentant eller oppositionspolitiker.
Navalnyj välkomnas till Moskva med jubel, Expressen 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, Aftonbladet 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, SvD 20 juli 2013
Naalnyj: ”Utan er hade jag inte stått här”, Sveriges Radio 20 juli 2013
Navaljnyj välkomnas till Moskva, GP 20 juli 2013
Navalnyj är fälld i rysk domstol. Finns inget ens i det som vänsternissar vänster om Vänsterpartiet i svenska eller andra tidningar presenterat, så utesluter att Navalnyj brutit mot ekonomisk lagstiftning. Om någon har bevis för motsatsen, så är det det beviset som borde presenterats i media, inte att Navalnyj är populär oppositionspolitiker. Inte heller att han av vissa grupper i Ryssland samt här inom EU ses som Putins motståndare. Varken det ena eller det andra är ett giltigt argument i den diskussionen.

I de mänskliga rättigheterna ingår inte att någon person eller grupp äger rätten att kräva undantag. Inte heller ingår det i de mänskliga rättigheterna att sk. politiskt korrekta grupper oavsett vilka på något sätt äger rätten att misstänka att det är för att någon är oppositionspolitiker och/eller journalist som vederbörande hamnat inför domstol. Varje lands domstolar har att fria eller fälla utifrån det som gäller i respektive land.

Det är ingen mänsklig rättighet att få kränka andra. Detta gäller oavsett om vi talar om Pussy Riot som i kyrka kränkte de troende eller om det gäller någon som kan antas ha skjutit någon utifrån rasistiska fördomar. När det gäller de förra, så har de helt korrekt fällts i rysk domstol för det de gjorde i kyrkan. När det gäller det senare så friades Zimmerman. I första fallet bör vi i Sverige vara lite ödmjuka. Det var långt in i nutid ett allvarligt brott att häda speciellt i ett kyrkorum. När det gäller det andra ställer sig media så vitt jag ser det fel fråga som ställs.
Jag förstår fast jag inte håller med, att för en amerikan är rätten att bära vapen stark. Det jag inte förstår är att rätten att använda vapnet till annat än att skadeskjuta om det är enda möjligheten att själv överleva. Döda andra människor är en sak som jag inte tar lätt på. Det bör inte vara ens möjligt att diskriminera någon eller misstänkas för att ha diskriminerat någon man skjutit ihjäl. Ligger en del i det Obama sa.
Obama: ”Jag kunde ha varit Trayvon”, Aftonbladet 20 juli 2013
Obama om rasism efter Trayvon Martin-fallet, Sveriges Radio 20 juli 2013
Trayvon protester i 100 städer i USA, GP 20 juli 2013
Trayon protester i 100 städer i USA, SvD 20 juli 2013 Kanske dags att definiera vad som menas med nödvärnsrätt. Inte bara i USA utan också på internationell basis. FN?

Mitt förslag till utgångspunkt är om det inte skall krävas mycket starka skäl för att någon skall kunna hävda att nödvärnsrätten i sig, oavsett bevisad att det var den Zimmerman utövade eller ej, skall medge att skjuta annan person så den dör.

Diskriminering är alltid allvarlig oavsett utifrån vilken utgångspunkt man ser. I mina ögon är antagande att någon är oskyldig utifrån att vederbörande försvarar sig lika diskriminerande som att anta att någon är oskyldigt dömd för att den är journalist eller politiker.

Read Full Post »

Nej jag skall inte till Gotland. har svaret varit den senaste veckan varje gång jag försökt föra politiker och mediaevenemanget Almedalen på tal. Speciellt bland de som är yngre än 35. Almedalen börjar mer och mer likna Bokrean i mina ögon. Tills för bara några få år sedan var det köer när bokhandlarna öppnade rean. Många hade nattöppet från midnatt och köerna ringlade sig långa. Det var sådant tryck efter reade böcker att det var viktigt för vanligt folk, som inte hade haft råd att köpa en bok de ville ha, att förbeställa…..

Det var då det. Inte nu. Inte viktigt annat än för förläggare och bokhandlare. Under resans gång har förvisso media försökt lyfta evenemanget. På samma sätt som med Almedalsveckan som startar idag. Men något har hänt i samhället. Samtidigt som vi åter har fått en generation av unga som är intresserade av frågor vi kan kalla politiska, så har gammelmedia fastnat och de som är politiskt aktiva når inte längre ut på samma sätt i de djupa lagren med sina politiska utspel. I mina ögon håller Almedalsveckan på att bli ‘ännu en’ av alla dessa tillställningar som säkerligen har bra seminarier och diskussioner. Men som främst riktar sig till de som redan är politiskt aktiva och eller skriver om politiska frågor i tidningar. En och annan kommer säkerligen att gå in på någon tidnings TV-kanal när den sänder direkt. Inte jag. Varför skall jag det? Precis som våra unga, så finner jag själv att livet har så mycket annat och viktigare att läsa/höra på och fundera över. Den gamla tiden då man på TV kunde sitta timvis för att höra en politisk debatt utanför valrörelsen, den håller på att fasas ut. På gott och ont.

Omkring 20 000 besökare väntas till Almedalsveckan i Visby som drar igång imorgon. Nära 400 journalister och drygt 1 100 arrangörer är anmälda. Men varför bryr vi oss – egentligen? Varför bryr vi oss om Almedalen, SvD 30 juni 2013 Det börjar märkas att gammelmedia märkt av krusningarna i vinden när de känner sig tvungna att förklara sitt eget intresse av Almedalsveckan…..
Fyra Sveriges Radio-medarbetare om Almedalen, Sveriges Radio 30 juni 2013 Påminner mig om gångna tider såväl vid politiska konferenser, kurser och valupptakter som när jag förr var inne ett antal dagar i sträck i det militära någonstans i Sverige: När man träffar likasinnade och skrubbar varandras ryggar samt försöker vara vänlig på mingeltillställningar oavsett om de är i festliga sammanhang eller under kaffepauser, så får man en känsla av att världen utanför antingen står helt stilla eller väntande på vad som skall komma ut från det man själv får vara med om. Att jorden snurrar ändå en själv för utan var ibland svårt att förstå 😛
Peter Wolodarski: Brytningstid för rådvilla svenska politiker, signerad ledarartikel DN 30 juni 2013 Kanske är det så.
Hägglund vill ha ett femte jobbskatteavdrag, Expressen 30 juni 2013 I sig ingen dum tanke, men bättre hade varit att göra de första 10.000 kr/månad skattefria för alla.
Äntligen kommer Göran Hägglund med ett tungt utspel, K-G Bergström Expressen 30 juni 2013
Aftonbladet å andra sidan gottar sig riktigt Så tänker partierna sabba för varandra, Aftonbladet 30 juni 2013 En stilla frågan har Aftonbladet utsända spioner eller idkar de avlyssning meddelst dolda mikrofoner? För inte kan de väl ha lyssnat på skvaller 🙂

Read Full Post »

det är viktigt att dokumentera. ”Det är viktigt att dokumentera”, Thomas Mattson Expressen 24 maj 2013

Problemet är inte när media dokumenterar utan när media okritiskt släpper igenom vinklade uttalanden om händelserna eller t.o.m. låter bråkmakarna uttala sig på ett sätt som nästan är (kanske till och med är brottsligt övertramp) till uppvigling.

För bråkmakare är de som ligger bakom – och vilka det är, är ganska lätt att se om man går tillbaka samt tittar på vilka som uttalat sig när och var i liknande frågor till förmån för de som vill fördärva samhället på ena eller andra sättet men kallar det protester mot samhället…. nu som tidigare. Ännu mer tyckligt blev det när man tittar närmare på 5 av de första ställena utanför själva Husby det hände. Ringde en stark signal från en inre klocka direkt.

Nåväl, vad menar jag med övertramp?

Ex 1. Utdrag ur Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013

Om Megafons sprakfålar(gammalt svenskt ord slå upp) och bråkstakar, i detta fallet invandrare i andra fall invandrarfientliga grupper eller fotbollshuliganer inte respekterar våra svenska Grundlagar (Regeringsformens 2 kap 20 § gör detta grundlagsriktigt) så får de problem.

Megafon om upploppet i Husby, SvD 20 maj 2013

Polisen måste erkänna att de gjort fel, DN 20 maj 2013 NEJ POLISEN HAR INTE GJORT FEL! Det som gäller är frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar. Hotar någon en annan person, polis eller inte, med våld eller vapen, så är det svensk polis skyldighet på samma sätt som i hela Västvärlden och större delen av övriga världen att stoppa detta OM NÖDVÄNDIGT MED VÅLD. Detta våld inkluderar allt från användande av batong, polishund, polishäst, till handgripligt våld och användande av vapen utifrån hur polisen, inte åskådarna, bedömer riskerna för någon persons liv och hälsa, oaktat om denne någon är polisman eller tillhör allmänheten!

Ex 2. Ett upplopp är det tystades språk, Andres Lokko på SvD:s kultursida 24 maj 2013 Hela utformningen av den artikeln är ett enda stort offergörande av de invandrare som bor i förorter och där ungdomarna känner hopplöshet och utanförskap. PROBLEMET är, att det är något som i princip alla som inte tillhör innegrupperna numera gör i den åldern. Visst är det illa att de ungdomarna inte klarar skolan, och där går det att göra mycket inte med mer pengar eller fler vuxna utan genom att se till att eleverna i dessa områden endast får ha ämnes- och stadiebehöriga lärare oaktat vilken skola de går på. Men detsamma problemet har unga som bor i rikare områden där föräldrarna skjutsar dem till träning och sedan lämnar dem vind för våg, där föräldrar aldrig någonsin ens anser att de minsann skall bry sig om att hjälpa till med läxan för läxan det är ju skolans sak och får ju inte inkräkta på fritiden. Talat med många unga som känner lika stor hopplöshet och utanförskap samt omöjlighet att se en framtid. Inte lika mycket kriminalitet, dvs utom droger och alkohol, bland de ungdomarna till att börja med. Men även de känner att samhället och vuxenvärlden sviker. De tar sig aldrig tid att sätta sig ner och lyssna, som så många unga säger.
Vet fler invandrare, fattiga invandrare som lyckats få jobb men ändå inte har det fett, som bryr sig om sina barn än V70-föräldrarna verkar göra. Så offer är inte någon för att den är invandrare och har det extremt jobbigt och känner sig utanför. Unga idag känner sig ofta utanför på ett helt annat vis än vad vi gjorde.

Ex 3 Gäller ett av flera exempel på det som för mig liknar uppvigling när det släpps fram. <A HREF="Ni står mitt i stormen. Er värld brinner. Och vi skriver till er för att säga att vi vet vad ni går igenom, och att vi beundrar hur ni har hanterat de senaste dagarnas händelser.

För några år sedan brann bilar i Biskopsgården. Polisen gjorde som de ville de där nätterna och när morgonen kom sa politikerna vad de ville om oss. Skrivgruppen Pantrarna: Till en nation som brinner, Aftonbladet 23 maj 2013

– – – –
Sedan kan man alltid diskutera om hur mycket som skall rapporteras direkt och hur mycket som skall dokumenteras och läsas igenom några gånger på redaktionerna innan det trycks. Men det är ju sådana problem som vi läsare anser att Du och dina kollegor bör kunna klara av att lösa. Alla kan det tyvärr inte./ Inger E

Read Full Post »

när media och enskilda ifrågasätter om texter är eller inte är rasistiska. Det är enligt Svenska Grundlagar Domstol och inte något annat som skall avgöra vad som är att betrakta som rasistiskt brottsligt enligt svenska lagar. Inte media. Inte enskilda i eller utanför ett politiskt parti.

Diskussionen gäller: Släng Stureplansförslaget i papperskorgen, Bohuslänningen debattartikel 11 januari 2013

C-attack mot fri invandring, SvD 11 januari 2013

”Det är självklart inte OK att uttrycka sig på sättet och inget som C på något sätt kan ställa sig bakom”, skriver Rickard Nordin på Twitter, riksdagsledamot för Centern i Göteborg. Det är ren osanning, GP 11 januari 2013
samtidigt skriver Bohuslänningen att Ingemar Lindhe står för varje ord i artikeln. Jag delar alltså inte hans uppfattning, men tycker att det hedrar honom att han hävdar sin Yttrande-, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet. Centerdebatten: Jag ångrar ingenting, Bohuslänningen 11 januari 2013

Allra först: Jag läste statskunskap på 70-talet och enda skälet att jag aldrig avslutade min uppsats i Statskunskap var att det var just Centerpartiets valprogram som jag fick problem att analysera. Samtliga övriga partier gick det att finna kriterier för att undersöka huruvida deras rubriker stödde eller inte stödde det som stod i texten under. Dvs enkelt sagt talade de om det de sa att de skulle tala om under rubriken i valprogrammet. Centern var det stora problem med. Dels att samma mening kunde tolkas på minst två olika sätt i de flesta avsnitt i valprogrammet. Det hade varit hanterbart. Det som inte var hanterbart var att kontrollkodningar av samma avsnitt kunde ge helt skilda kriterietillhörigheter oavsett om det var jag själv som kontrollkodade eller om det var kompisar som hjälpte till för att se om det verkligen var så galet.

Sedan: Jag är Moderat. På 1970-talet var jag Folkpartist. Jag har i hela mitt liv stått upp för Yttranderätten så länge inte domstol säger att något är brottsligt av det som sägs. Samma gäller Åsiktsfrihet. Tryckfriheten gäller så länge inte det som skrivits fällts i svensk Tryckfrihetsrättegång. Allt annat är och förblir lika allvarligt brott mot våra grundlagstadgade rättigheter som det som Sverige av tradition kritiserat nuvarande Ryssland och Kina för. Som jag sagt många gånger finns det en stor brist i Sverige i och med att inte vi har Författningsdomstol. Detta till trots visar dagens situation från agerandet i Sth beträffande Tin-Tin och framåt att Sverige inte har lika starka rättigheter som i USA om det är så att det skall få vara politisk korrekthet som avgör vad som är respektive inte är rasistiskt eller vad som kan tolkas utifrån subjektiva värderingar i nutid som rasistiskt.

Sedan när gäller inte Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten i enlighet med våra grundlagar inom Centern? Observera att det inte handlar om huruvida Rickard Nordin, och andra, har rätt eller fel i sin tolkning av att texten från Färglanda är rasistisk. Det handlar om att det inte är Rikard Nordins eller andras sak att avgöra om en text kan tolkas, politiskt korrekt, som rasistisk. Det är svensk domstols sak. Det handlar heller inte om huruvida ett svenskt parti får eller inte får utesluta medlemmar som inte delar den för tillfälligt gällande politiska värderingen av vad som är rasistiskt. Det handlar om större saker än så.

Det handlar om huruvida svenska människor som går med i ett parti och är aktiva äger eller inte äger rätten till Åsiktsfrihet och Yttranderätt utan precis som i Kina och Sovjet måste ha ledningens godkännande för att tala om vad de tycker när de skriver under som enskilda och helt korrekt talar om vad de har för politiska uppdrag och för vem.

Read Full Post »

eller yttrandefrihet och/eller tryckfrihet, att engelska kungahuset reagerar och agerar mot att prinssessan Kates bröst visas på bild. Hur står det till egentligen. För det första så har hon mig veterligt inte någon avvikande kropp än alla andra kvinnor. Så något som helst samhällsintresse av att se att hon ser ut som andra finns inte annat än i skvallerpressens uppdämda damm där flera media hängt på. Det finns inget som helst skäl att hävda att pressfrihet hotas för att press ev. förbjuds visa bilder på människor som inte godkänt (observera att det om man skall hårdra en del lagar och regler utifrån de Mänskliga Rättigheterna faktiskt kan krävas godkännande för att få använda en person på bild när den är privat) att bilden bli fotograferad på privat område. Någon j-a förståndig person som kan skilja på körsbär och äpplen måste det väl ändå finnas i mediavärlden?

Därför är Kates bröst viktiga, Martin Jonssons krönika på SvD 24 september 2012

Read Full Post »

Older Posts »