Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Meddelarfrihet’

även om NI har en ful tendens att försöka stoppa Yttrandefrihet (finns dokumenterat i handling hos Myndighet), Föreningsfrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet. Allt jag säger här har jag dokumentation för samt när det gäller sexuella trakasserier som Ni försökt skylla på offren även en manlig förare jag känt i över 20 år som berättat om att han ingripit i tidigare fall, vilket självfallet inte gjort honom speciellt populär varken hos facket (Kommunal) eller hos ledningen som vägrar acceptera att annat fack, och hur många unga behåller inte sitt gamla fackförbund som självfallet inte får förhandla om löner och avtal men som nekas av Kommunal och Spårvägens ledning att föra sin medlems talan i ärende – sexuella trakasserier och mobbning gentemot företaget som inte vidtar adekvata åtgärder mot medlemmar i Kommunal som bedriver de olagligheterna. Föreningsfrihet gäller i all Offentlig verksamhet även i kommunalt ägda bolag som utövar Myndighetsfunktion eller bedriver verksamhet för det Offentliga.

Det är alltså inte bara Poliser som Göteborgs Spårvägars ledning anser att skall hålla tyst. Tvärt emot svenska grundlagar. Jag känner till ett större antal fall där anställda inte vågar anmäla fel på spårvagnar och bussar för att allt kommer in i ett incidentregister (undrar om Datainspektionen godkänt den typen av sökning för att ta fram register som företaget tar fram för att påskina att det är de anställda som rapporterar som inte mår bra.

Rapportärenden: t.ex. Klämning i dörr, Förorening, Fotgängare tillbud, Påverkad på hållplats, Brand i fordon, Belysningsfel, Dörrfel, Skadegörelse i vagn eller buss, AC som slutat fungera, Iaktagelser som polisanmälts, Gatuhinder/felparkering, Videoutrustning felaktig, Fel på bromsar, Dörr nödöppnare missbrukad/tillbud, kvarglömda effekter o.s.v.

Hur i hela fridens namn skall anställda må bra när de registreras som om de orsakat incidenterna ovan (i fallet jag redogör för är mer än 95% sådana incidenter och de har företaget i samtal med anställd precis som nyligen när personen som många andra förare av buss och spårvagn blivit misshandlad även med Kommunals goda minne försökt använda för att skylla personen för dessa incidenter.

Hur skall personal, speciellt ofta hör jag det från många av våra invandrare som framför fordon och som jag känner i en del fall upp till 10 år, våga vara Whistle Blowers när Göteborgs Spårvägar har människor i ledning och fack som inte godtar svenska Grundlagar?

Så det är inte bara poliser som ledningen för Göteborgs spårvägar försöker tysta. Flera olika händelser avseende behandling av såväl anställda som resenärerhar efter att Göran Johansson avgick anmälts till kommunledning utan att de alltid ens svarat. Vilket i sig torde strida mot vad som gäller för inkomna anmälningar som registrerats(? lagen kräver det) som Offentlig handling.

Spårvägens VD vill tysta poliser, GP 19 oktober 2012 Spårvägen vill tysta all kritik även sådan som faller under andra Grundlagar.
Spårvägschef vill tysta poliser, SvD 19 oktober 2012
Spårvägschef vill tysta poliser, DN 19 oktober 2012
Spårvägschef vill tysta poliser, Aftonbladet 19 oktober 2012

Eftersom han redan lyckats hyssja ner och försöka trycka ner liknande och värre kritik i de egna leden tror han kanske att Göteborgs Spårvägar står över Grundlagarna och även äger rätten att tysta poliser. Det gör de inte!

Read Full Post »

Hur är det möjligt att det gång på gång dyker upp snillen som vill excellera med att visa sin avsaknad av elementär kunskap som skulle lärts in för att eleven i 9:an skall anses ha uppnått Godkäntmålet i ämnet Samhällskunskap??????

Myndighetschef är mot visselblåsare, GP 9 juni 2012 Jag förutsätter att svensk minister per omgående tar Myndighetschefen i örat. Något så dumt får inte förekomma. Visar bara på avsaknad av de kunskaper varje svensk skolelev skall ha fått och det är illa nog. Frågan hur sådan person kan anses ha haft meriter för tjänsten, är något som väcks direkt!

Myndighetschef är mot visselblåsare, SvD 9 juni 2012
Myndighetschef är mot visselblåsare, Aftonbladet 9 juni 2012

JAG och alla som respekterar svenska Grundlagar är mot Myndighetschefer som tror att de står över svenska Grundlagar 😛
NU FÅR DET VARA NOG MED ATT OFFENTLIGT TILLSATTA TJÄNSTER UPPEHÅLLS AV DE SOM INTE RESPEKTERAR ATT SVENSKA LAGAR GÄLLER I SVERIGE!

Tillägg: 17.37 9 juni 2012 OM våra ledande partier på båda sidorna slog sina huvuden ihop och kom fram till att Sverige precis som andra demokratiska länder borde ha en Författningsdomstol, så vore det inte en dag för tidigt. Hade varit bra om vi haft den här och nu….
JK: Inte brottsligt men olämpligt, SvD 9 juni 2012 tror faktiskt att det skulle ligga på gränsen om vi hade en Författningsdomstol som gick igenom ärendet. Regeringsformen, Förvaltningslagen, Yttrandefriheten och Meddelarfriheten satt tillsammans och analyserade i ljuset av de Mänskliga Rättigheterna kan enligt mitt förmenande inte hamna ‘bättre’ än på gränsen 🙂

Read Full Post »

Med anledning av flumskolans problematik då inte alla SO-lärare varit utbildade på lärarhögskola i samtliga fyra ämnen och därför i bästa fall varit behöriga i andra SO-ämnen dock ej själva läst Samhällskunskap (alternativt Statskunskap), så finns det skäl att gå igenom Tryckfrihetsförordningen i allmänhet och Meddelarfrihet i synnerhet lite närmare. För resultatet av flumskolan syns i inlägg i tidningar samt har även nått denna blogg.

Nåväl vi startar från början.

I Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel Om allmänna handlingar står följande mycket viktiga paragraf:

”2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

 1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,

 2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

 3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

 4. intresset att förebygga eller beivra brott,

 5. det allmännas ekonomiska intresse,

 6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,

 7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

I klartext står här att det får finnas lagar som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.

I 3:e kapitlet Om rätt till anonymitet finns också en viktig paragraf som det verkar som flera SO-lärare glömt att nämna:

4 § Myndighet eller annat allmänt organ må ej efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgivit eller avsett att utgiva framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som ej står i strid med denna förordning. Får efterforskning förekomma, skall därvid beaktas den i 3 § angivna tystnadsplikten. Lag (1976:955). ” 

 

 

 

När får efterforskning förekomma. Ja ett enkelt fall är när en person skrivit på en tystnads och sekretesshandling.

Sekretesslag 1980:100 ger klara besked att Tryckfrihetsförordningens friheter inte gäller i bl.a. följande paragraf i första kapitlet:

Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i  tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.
   Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).
   
Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.
   
I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att lämna meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt medium varom grundläggande bestämmelser ges i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen  Lag (1991:1565).”

Så var det med den meddelarfriheten – som alla andra svenska hyllade friheter har även meddelarfriheten begränsningar. De gäller som ovan angivits både vid fall där rikets säkerhet eller ekonomi är det som frågan gäller MEN OCKSÅ NÄR DET GÄLLER EN ENSKILD PERSONS UPPGIFTER SOM LYDER UNDER SEKRETESS!

Read Full Post »