Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mats Pilhem (V)’

Kostnaderna för Västlänken har fram till nu hållits hemliga för göteborgarna.

Nu vill Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström offentliggöra dem.

Men miljardsatsningens projektchef vägrar.
– Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Ett uttalande som får statsvetaren Jan Turvall att gå i taket.Västlänkens pris hålls hemligt för väljarna, GT 5 september 2014

Se även: Sabbubgeb svider Anneli Hulthén, Norah4you 4 juli 2014 samt Rödgröna rörans tjänstemän villk riva delar Liseberg tillfälligt, Norah4you 31 augusti 2014

OM det är så att de siffror som presenterades i december, vilka Bo Larsson hänvisar till, på minsta sätt skiljer sig i vilka projekt som numera ingår i Västlänken planerna eller det är så att totalkostnaden för enstaka eller flera projekt skiljer sig mer än 5% från de siffror som offentliggjorts vid upphandlingen,
vilket kommit fram senaste veckorna att det är fallet,
så är detta inte enbart ett Grundlagsbrott utan faller också under personligt ansvar för den tjänsteman/projektchef. Brottsbalkens 20 kapitel gäller även i Göteborg utöver att ALLA SVENSKA GRUNDLAGAR GÄLLER I HELA SVERIGE. Även i Rödgröna rörans Göteborg.

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Read Full Post »

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Hur mycket ska man betala om man får 15 procents rabatt på något vars ordinarie pris är 720 kronor? Som läsare av gårdagens DN Debatt fick man inte något facit. Men för alla som genast visste hur uppgiften ska lösas gav exemplet en tydlig bild av hur allvarligt läget är: 54 procent av de testade eleverna i gymnasiets årskurs 1 klarade inte uppgiften.
Läsare som kände sig osäkra inför uppgiften fick i stället en obehaglig påminnelse om att det inte stod så väl till med undervisningen i matematik när de själva gick i skolan heller. Den insikten är inte mindre viktig än den första. Även om den senaste Pisaundersökningen visade på en försvagning har matematikämnet länge varit den svenska skolans sorgebarn.
Uthållighetens matematik, DN ledarsidan 11 april 2014

Kort verklighetsrepetition

Politisk historierepetion
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?SocialdemokraternaSmit inte undan S, Norah4you 2 april 2014

Här i Göteborg visar Rödgröna Göteborgssörjan att de själva vuxit upp med sämre grundläggande matematikförståelse. Om man jämför kommunalrådet Pilhem (V) med mig själv, så är han 7 år yngre och gick större delen av sin skoltid i Grundskolan samt hela gymnasietiden i den då nya Gymnasieskolan.

Rödgröna Göteborgssörjans 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.

”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014
…..
För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre?Vad är matematik, rödgröna

Okunskapen om hur man räknar visar på hur illa det är ställt med matematikkunskaperna i Sverige efter det att Grundskolan genomfördes. Det är skrämmande hur matematikkunskaperna urholkats genom åren. Nedan visar räkneexempel från 1930 på vad eleverna förr skulle förstått som minst hur de ställt upp och räknat redan i 3:an och vad de skulle repetera efter Folkskolans 6:e årskurs om de skulle få rätt att läsa vidare. Går jag in i mina egna gamla räkneböcker (och geografiböcker 😛 ) så räknade vi med procent från 4:e årskursen. (Studentexamen 1968)

Tal som förr i tiden var enda elev som gick i 4:an (förlåt 3:e året på 1920-30 talet se ) skulle ha klarat av…..
Inte feltänk att introducera Mängdlära tidigt. Däremot enormt feltänk att släppa grundläggande matematikkunskaper för att göra plats för Mängdlära. (Om Mängdlära återkommer jag i Facts not Fiction)

Se även: Mer undervisningstid, men; Norah4you 9 april 2014

Grundkunskap i matematik 1930
Rendahl-Wahlström-Frank, Räknebok för Realskolan första delen, Stockholm 1930. I förordet står:
”Framställningen i denna bok bygger på det som enligt kursplanerna skall genomgås i folkskolans sex årskurser, närmast på Rydén-Fran-Norgren, Folkskolans räknebok, del 1-4.”

Nåväl räknetal som elever i 4:an klarade av och som repeterades första året i Realskolan kan se ut som de nedan:
…..Tal 550 (sid 47) Till en dräkt behöves 2 1/2 meters bredd. Hur många meter tyg behöver man köpa till dräkten, om tygets bredd är 80 cm och allt tyget i båda fallen användes?

Tal 609 (sid 53) En fabrikant säljer till en grosshandlare ett parti varor, som i tillverkning kostat 4500 kr. Hans vinst är 30%. Grosshandlaren säljer varorna med 20% vinst. Hur mycket förtjänade grosshandlaren?
….
Tal 784 (sid 70) Hur länge har en person haft ett lån på 900 kr mot 5% ränta, då han återbetalar det med 935 kr?

Tal 836 (sid 73) Två pojkar, A och B, spelade kula. A lyckades först tredubbla det antal kulor han hade från början, men förlorade sedan 8 kulor. B hade då 7 kulor kvar, vilket var precis 1/7 av vad A hade. Hur många kulor hade A från början.

—— slut på exempel—-Matematikex från 1 klass realskolan obs realskola gick elever som skulle läsa vidare efter vanliga skolan över till efter 6:e skolåret.

Tror inte mer behöver sägas för att få fram mitt budskap: Det är inte sittande regering som är skulden till att matematikkunskaperna rasat i Sverige. Det blir inte bättre för att klasserna blir mindre, SÅ LÄNGE INTE VAR ENDA LÄRARE FRÅN 1:a klass och uppåt HAR SOM MINST LÄST 2 terminer matematik på högskola/universitet samt matematisk didaktik, metodik och pedagogik för det stadie läraren är behörig för att undervisa matematik!

Read Full Post »

Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.
”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014

Mats Pilhem är född 1956, dvs 7 år efter att jag själv föddes. När han började skolan var det för de första 6 skolåren småskol- och folkskollärare som fortfarande undervisade i Sveriges skolor. Någon gång under hans skoltid gick skolan han gick i över till att bli Grundskola. Kraven på matematikkunskaper sänktes redan då. Skillnaden såg jag själv i min 5 år yngre systers matematikböcker. Men att Pilhem som till skillnad från mig, sista årets riktiga studenter (1968) fick gå i det som blev resultatet när nya gymnasiereformen som slog ihop utbildningen efter Grundskolan visar tyvärr med hans uttalande (citat ovan) att varken matematikkunskaperna eller kunskaperna i Samhällskunskap blev så bra som kursmålen krävde (och fortfarande kräver)

* Allra först: En kommun (Göteborg) är inget industriföretag (Toyota) där man kan kompensera behov av totalt antal producerade varor på kortare arbetstid med bibehållen lön, genom att öka behovet av effektiviteten/dra ner på produktionskostnaderna/dra in mer pengar till verksamheten så att antalet nya tjänster kan betalas med ökad omsättning!
Kunskap saknas för uppfyllande av Kursmål Samhällskunskap årskurs 7

* Sedan var det det där med matematik. Räkna på ett enkelt exempel. På en position i en vårdkedja på ett äldreboende finns det idag 5 (ibland fler men för exemplets skull häng med i matematiken) vårdpersonal som tillsammans kostar 100.000 kr/månad (obs matematiskt exempel) för att täcka upp just den positionen som är besatt dygnet runt. Dygnet runt innebär 24 timmar per dygn.
En genomsnittlig arbetstid idag på 40 timmar/vecka (8 tim/dag 5 dagar per vecka)skulle ge minskad arbetstid till genomsnittligt 6 tim/arbetsdag. Verkligheten en annan, 5 personer krävs för att täcka upp positionen, överlämning tar överlappande halvtimma-timma varje passbyte. (Bör ta det om vårdpersonalen är klar över att det är människor, inte robotar, de jobbar FÖR)

Spara på matkostnaderna för att få råd med mer personal? Ärligt talat så har Göteborgs Kommuns matkvalité sjunkit under de rödgröna åren. Precis som den aktiverade sysselsättningen m.m. Att jämföra med den extremt bra mat- och vårdkvalitén på hos den privata utövaren på kommunalt uppdrag i Linköping där min egen mor vårdas. (Skrivit om det tidigare kan utveckla om så önskas) Maten är bättre där än vad ”Dagens måltid” är på de flesta restauranger i Göteborg. Då lagas den också på plats. Vilket den privata utövaren funnit att sparar pengar trots betydligt fräschare råvaror m.m.

Spara på städningen? Den varierande städkvalitén på äldreboende är redan så urholkad i förhållande till behov att där finns inte ett öre att spara. För övrigt betalar den vårdade äldre samma pris för varierande städkvalité….

Hur mycket det kommer att kosta vet inte de rödgröna kommunalråden.

– Men vi har pengar, försäkrade kommunalrådet Mats Pilhem (V) som lovade att de avdelningar som vill testa skall få mer personal…..- Samhällsvinsterna kan bli stora om Försäkringskassan får minskade utgifter för sjukfrånvaro och arbetsskador, sade Pilhem.Sextimmarsdag prövas i Göteborg, GP 9 april 2014

Så hur tänker den rödgröna sörjan? Eller rättare sagt har de glömt bort matematiken? Och sedan när är det kommunerna som får pengarna från Försäkringskassan om dess utgifter minskar? Samhällskunskap vad är det herr Pilhem!

Idag besätts positionen av 5 personer som genomsnittligt arbetar 40 timmar i veckan. För att täcka upp behovet av 24 x 7 timmar på positionen krävs bemanning på positionen 168 timmar varje vecka. Totalt krävs samtliga 200 timmar idag bemannade för att täcka upp 168 aktiva arbetstimmar mot de ute i vården. Om 200 arbetade timmar skall ersättas med 180 blir det endast kvar 20 timmar för avrapportering till den som tillträder på positionen. (Då är ändå inte tid för arbetsplatsmöten inräknade varken i 200 eller 168 timmar).

För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre? Genom att anställa en person till som i räkneexemplet ovan skulle kosta 20.000 kr/månad mera? Var skall de pengarna komma ifrån? Högre avgifter? Sämre vård i form av ytterligare tårtspade och osthyvel på matkvalité? Mindre tid anslagen till städning?

Ökad inkomst på vårdenheten för den aktuella positionen kräver antingen högre hyror, högre kostnad för vård och omsorg eller att kommunen har stora summor för vi talar om ett stort antal positioner på Göteborgs idag allt färre äldreboende. Har de äldre gjort Rödgröna sörjan så illa att de skall behöva betala genom ökade kostnader? Eller fler äldre på samma totalyta men ombyggt så att fler finns på varje avdelning? I ett företag på öppna marknaden, Toyota, finns det möjlighet att höja priset på varan (bil som produceras). Efterfrågan kan sjunka en tid för att sedan gå upp igen. Inom en kommun finns det utifrån Sveriges nuvarande befolkningspyramid inga möjligheter att hävda att det behövs färre äldreboende platser. Där finns inget att spara. Med bibehållet antal äldreboendeplatser, så är det endast de som haft turen att få en plats som kan betala mer för denna. Frågan är med vilka skattade pengar?

Read Full Post »

i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 när de helt odemokratiska personer som uttalar sig diktatoriskt gick i skolan. Dvs politiker, journalister och andra, som med alla medel men utan giltiga argument försöker stoppa folkomröstning.

För enkelhets skull, jag är SO-lärare (från början systemprogrammerare) och läste Statskunskap redan på 70-talet, jag upprepar FÖR ENKELHETS SKULL vänligen börja med att lära in Regeringsformens första kapitel två första paragrafer:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

OBSERVERA: Inte ens Kommunal självstyrelse gör det möjligt att bryta mot lagar eller att gå emot intentioner i lagar! Att som en del försöker få det till att lagen om lokal Folkomröstning inte borde funnits är helt uppåtväggarna idiotförklaring av person som kommer med sådana påståenden. Sverige är inte Kommunistiskt och inte Socialistiskt. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar. Passar det inte någon politiker, så har vederbörande själv diskvalificerat sig och förklarat sig olämplig som representant för ett parti. OBSERVERA OCKSÅ: att när väl ett val är avslutat, så är det också så att de som vinner ett val har i sitt uppdrag att vara representant även för sina meningsmotståndare – vi har inte så odemokratiska förhållanden att t.ex. en röst avgör att 49,9% av folket inte skulle vara värda att lyssna på. Det är det som är en av de viktiga bitarna att komma ihåg om man vill leva i en demokratisk stat – Alla människor är lika värda och alla människors röster även ens meningsmotståndares måste få föras fram och inte tystas ner!

Regeringsformens 1 kap 2§

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhälletsamfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

OBSERVERA: Indirekt demokrati, vilket vi i Sverige har en variant av, innebär inte att de som väljs är valda att stå över alla andra människor eller att ens få behörighet att stå över andra människor – mellan val är de som är valda representanter för svenska folket – valda representanter och detta innebär i Sverige att de år 2013 precis som 1979 är SKYLDIGA att lyssna och inse att de endast är valda representanter – inte som i en kommunistisk eller socialistisk stat någon form av elit! GLÖM DE TANKEGÅNGARNA OM DU SOM VALD REPRESENTANT VILL VISA ATT DU FÖRSTÅR VAD DEMOKRATI INNEBÄR!

En folkomröstning kan få förödande konsekvenser, Göran Cars professor KTH på GP 19 maj 2013
Det är exakt det som är styrkan i en demokratisk stat: En demokratisk stat tillåter inte någon självutnämnd elit om än aldrig så vald att sätta sig på statens Grundlagar!

Se även: Ja sidan inte demokratisk, Norah4you 15 maj 2013

Read Full Post »

Det är skrämmande men helt i enlighet med Orwells 1984 att man på Aftonbladets ledarsida läser: Problemet är att nejsidan i frågan om trängselskatt inte respekterar demokratiska beslut Billtullskritik är bara populism, Anders Lindbergs ledarkrönika på Aftonbladets ledarsida 15 maj 2013
Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Men som jag sagt många gånger förr: Det är dumt att bevisa att man är dum och fullständigt okunnig! för det är det som Anders Lindberg lyckas bevisa. Trängselskatt/biltull har aldrig någonsin varit uppe i Kommunvalet i Göteborg, varken år 2006 eller 2010, som huvudfråga – INTE ENS DEN SK. Lösningen som kallas Västlänken har varit uppe som en huvudfråga i Kommunala valen! De som försöker sig på att påstå det är antingen dummare än dummast eller också försöker de skriva om historien efter sin egen önskan!

Inte ens så sent som under 2012 var den slutliga lösningen som de kommunala beslutsfattarna i fullmäktige röstade på efter att tjänstemän som visar exeptionell inkapacitet i och med att de förordar två rasrisker – tågtunnel i instabil lera som redan 1939 respektive återigen under 2010-talet visat sig vara precis så djup (53-90 meter djup) och lika farlig som SGI utmärkt såväl det området som Sjöstadområdet där tjänstemän och politiskt tillsatta nämnder med många icke demokratiskt valda ombud, dvs personer som inte ens stått på sitt partis röstlista i valet (Vilket krävs för att det skall kunna vara demokratiskt fattade beslut) försöker få verkligheten styrd efter sina egna önskningar om hur verkligheten skulle se ut.

Min egen far, död sedan 5 år, gjorde förra geologiska undersökningen. Jag har även pratat med geotekniker och VA-experter, grundvattenförändringarna samt skakningarna pga omläggning av spårvägen ut i lerområde helt bortsedda från av de sk. kommunala tjänstemannaspecialisterna. De inom kommunen som försökt varna utifrån Naturvetenskapliga forskningsresultat och mätningar har man helt försökt bortse från! Skrämmande odemokratiskt numera i Göteborg. Saken förbättras inte av att SGI(Statens geologiska institut) till skillnad från SGU (Statens Geologiska Undersökning) slutat sin undersökning av Götaälvdalen när de nått rödlistade området i närheten av där ny tänkt bro skall byggas……. Vore tacknämligt om politiker i Göteborg som är för Trängselskatt för att bekosta Västlänken skippade de tankarna efter att tagit till sig att de utan minsta tvekan kommer att bygga in faror för människoliv när de planerar tågtunnel och sjöstad på instabil lera. Vänligen börja med att se Skred, risker, SGU.se de har ännu inte blivit politiskt korrekta eller skrämnda till tystnad av de som vill bygga Babels torn över sitt eget minne!. Gå även in på SGU MapViewer tryck på nedre vänstra kartan över Göteborg och se med egna ögon hur bedrövligt tokigt jordarter inklusive lera är lokaliserade i verkligheten. Inte alls som i rödgröna drömmarna om hur Göteborg enligt deras drömmar skulle sett ut. Bygga för framtiden är en sak. Bygga med kända stora skredfaror är något helt annat när man har politiker och byggherrar som inte ens klarade av att påla ner till berggrund vid Gamla Ullevi!

Folkpartiets nej tjänar Göteborg, GP-s ledarsida 14 maj 2013
Inte nog med icke demokratiska beslut fram till dags datum. Nu försöker rödgröna röran att stoppa demokratiskt tillåten närvaro i fullmäktige när frågan diskuteras också Beskedet från Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm (S) är minst sagt oväntat – vare sig GT eller andra medier kommer tillåtas att filma.

– Vi tillåter inte filmning, säger Lena Malm (S) ordförande i kommunfullmäktige till GT.

Hon fortsätter:

– Det är helt okej med stillbildskameror, det ska jag upplysa mötet om innan vi börjar.

Varför säger ni nej till rörliga bilder?

– Det är av platsbrist. Vi har ont om plats men det blir bättre när vi flyttat till den ombyggda rådhusrätten.

Men om vi tar rörliga bilder med vanliga stillbildskameror?

– Nej, det går inte för sig. Filmning är inte tillåten. Kommunen förbjuder medierna att filma, GT 15 maj 2013 Det är dags att upplysa samtliga fullmäktige och kommunstyrelseledamöter i Göteborg, speciellt de som tillhör Rödgröna röran att det inte är kommunistiskt eller socialistiskt styrelseskick som gäller i Göteborg samt att alla som försöker komma med liknande argumenteringar bevisar att de inte kunde det de borde ha lärt in för att ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap skulle få ge dem godkänt i 9:an. Tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt av dem att bevisa att de är dumma!

Debatten en fråga om politisk trovärdighet, GT ledarsidan 15 maj 2013
C säger nej till Folkomröstning med oklara alternativ, GP debattsidan

Se även Trängselskatt inte valfråga 2010

Read Full Post »

att de ledande i Rödgröna Göteborgssörjan inte haft med ärendehanteringen av vindkraften i Hake fjord att göra,.. Martin Wannholt M går över alla gränser, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande och Mats Pilhem (V) kommunalråd på GP debatt 12 maj 2013
SÅ bevisar det endast att de inte kan läsa Kommunallagen innantill och förstå densamma tillräckligt för de positioner de hamnat på…..

Kommunallagen
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

Styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48).
…….
2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
…….

4 § Det åligger styrelsen särskilt att
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29-32 §§,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

Det är inte så att det är tjänstemän i en kommun som har ansvar för att ALLA uppgifter som är nödvändiga för korrekt bedömning av ett ärende finns med i en ärendeberedning. Ytterst ansvarig är alltid de politiskt tillsatta i kommunstyrelsen.

Undrar hur det står till med vanliga hederliga Samhällskunskapskunskaper hos Göteborgs politiker. De som inte kan våra Grundlagar och Kommunallagen, de borde vara hederliga nog att avgå per omgående. Okunskapen drabbar partierna för väljare glömmer inte så fort som vissa skulle önska.

Read Full Post »

De som på ledarsidor och debattsidor försöker få det till att trängselskatt var valfrågan 2010, de har helt och hållet stirrat sig blinda på det de sett och döva för det de inte hört vid sina egna kaffe-, lunch- och middagsbord!
För övrigt borde en och annan skaffa sig minnespiller – för de lappar som delades ut förra året 2012 innan det var fastställt var trängselskatten skulle tas ut hade inga trängselskattstationer på andra sidan Göta Älvbron eller på andra sidan Tingstadstunneln.

De som försöker komma ifrån den lagstiftade medborgerliga rättigheten att efter insamling av visst antal röster få begära lokalomröstning och få denna fastställd om inte två tredjedelar av fullmäktige röstar mot, de personerna borde per omgående få tenta av kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9 skriftligt – med enbart förståelsefrågor. För en sak är säker, lärt in har de inte det de skall kunna om begreppet demokrati och de har inte täckning för minimikunskaper i Svenska Grundlagar!
Sverige avskaffade Adelns makträttigheter i och med den nya enkammarriksdagen och ersatte tydligen dem med självutnämnd nomenklatura som anser sig ha större rättigheter än vanliga medborgare!

Rödgrönt nej med ansvar, GP 5 maj 2013
Ansvar? Nej så långt ifrån hederligt ansvar som tänkas kan! Politiker och media må ha en åsikt – svenska folket är de som i landet och i våra kommuner är de som har rätten att avgöra! Indirekt demokrati innebär inte att ett parti fått carté blanche för alla tokiga och tokkiga ideér som respektive parti råkar ha med i sitt valmanifest. Utan att säga klart ut att det och det är VALFRÅGA – vilket aldrig förekommit i trängselskattfrågan – så är indirekt demokrati inte använd som våra Grundlagar säger att det OFFENTLIGA SKALL göra. Ordkunskap och ordförståelse brister…..

Därför säger vi nej till en folkomröstning, de Rödgröna på GP debatt 4 maj 2013

För övrigt är det märkligt att någon överhuvudtaget förespråkar tågtunnel i nutid. Det hade varit ett möjligt behov för 40 år sedan. Men redan när min egen far gjorde geotekniska undersökningarna under krigsåren var leran instabil hela vägen ner till grund som i området från planerade Hagastationen ut till älven varierar mellan 30-50 meter mycket instabil lera. Vilket geotekniker jag själv talat med när de gjorde undersökningarna berättade att fortfarande är fallet. För övrigt är hela området där den planerade tågtunneln samt sjöstaden tänks förläggas helt rödlistat på SGI:s kartor. VEM I KOMMUNEN HAR GODKÄNT ATT STRUNTA I GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR? Vill man ha ett mastodont Tuveras? För det är mycket stor risk för detta om man inte pålar ner till berggrund var 10 meter!

Däremot beslutar okunniga politiker och tjänstemän sig för att tillfälligt stoppa Marieholmstunneln…. en av de få områdena där det är lämpligt geotekniskt att bygga…… Snacka om att slösa med våra pengar på fel projekt och hålla hårt i penningpungen för andra! Marieholmstunneln stoppas tillfälligt, GP 4 maj 2013

Read Full Post »

Bestämmer Rödgrönaröran hur ALLA S-are i Göteborgs Kommunfullmäktige skall rösta i trängselskattfrågan?

3 majs tidningsartiklar ger en sådan bild. Först ut är GP:s artikel:
Socialdemokraterna i Göteborg våndas inför beslutet om folkomröstning eller inte. Trängselskatten delar ett parti som riskerar väljarflykt till Vägvalet och SD.
Frågan om folkomröstning eller inte är så känslig att partiföreträdare helst avstår att kommentera eller ta ställning offentligt. Det blir tydligt när GP pejlar läget i partiet på nivån under kommunstyrelsen – i facket och stadsdelarna. Närmare gräsrötterna där de privatekonomiska effekterna av trängselskatten blir störst.
– Det här kommer att diskuteras i fullmäktigegruppen. Jag avvaktar med åsikter. Det är så mycket som är uppe på bordet. Jag vill inte bestämma mig just nu.
Så säger Marianne Carlström, under många år riksdagsledamot för Socialdemokraterna och nu ordförande för partiets kvinnoklubb i Lundby på Hisingen.

Trängselskatten svår fråga för S, GP 3 maj
Läs noga – Det här kommer att diskuteras i fullmäktigegruppen. Jag avvaktar med åsikter. Det är så mycket som är uppe på bordet. Jag vill inte bestämma mig just nu.

Men samtidigt så är den Rödgröna röran i farten:
Att ta bort trängselskatten innebär i förlängningen att rösta bort 20–30 000 årsarbetstillfällen och statens stora bidrag till trafikinvesteringar i Göteborg. Notera att Stockholm och Malmö redan har fått sina trafikpaket. Utan paketet hotas Göteborgs möjligheter till stadsutveckling i stora delar av staden, luftkvaliteten i centrala staden och möjligheten att ta ett klimatansvar.
Därför säger vi nej till en folkomröstning, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande, Kia Andreasson (MP) Kommunalråd och Mats Pilhem (V) på GP Debatt 4 maj 2013

De som är för trängselskatt brukar hävda att vi vanliga dödliga dvs vi som egentligen bestämmer här i Göteborg genom att rösta skulle haft 2 val att rösta mot Trängselskatten…… VISA VAR DET STOD ATT TRÄNGSELSKATT VAR UPPE TILL VAL SOM HUVUDFRÅGA NÄR VI VALDE KOMMUNALA POLITIKER DE VALEN!
Diktatorliknande fasoner har flera gånger visats av Rödgröna rörans damer, Anneli Hulthén (S) och Kia Andersson (MP)) utan hänsyn tagen till de verkliga konsekvenserna som gett och ger Göteborg avsevärt högre luftförorening i områden där det förut varit låg luftförorening samt där kostnaderna för de trafikomläggningar i form av rondeller och ökning av antalet cykelbanor på ställen där cykling sällan förekommit de senaste 15 åren (och inte ökat efter anläggandet) kostar mer än vad man får in på Trängselskatt under ett år. Då har alla andra kringkostnader för genomförandet av trafikomläggning, vilket inkluderar många bitar inklusive politikerkostnader och tryckkostnader utöver de man vanligen räknar med, ändå inte medräknats. Anneli Hulthén och Kia Andersson är inga matematiskt utbildade ekonomiska specialister, så är inte heller deras konsulter.

Det är dags att var enda kostnad som finns i samband med Trängselskatten kommer på bordet. Dvs från kostnaderna för nedlagd tid i olika nämnder och av olika tjänstemän till kostnaderna för varje enskilt avsnitt av trafikomläggningsarbetena och kostnad för konsulter, arbetskostnader och materialkostnader ner till varje enskilt A4 som tryckts och reklamkostnader inklusive självfallet de kostnader som finns redovisade (skall finnas redovisade) i varje enskilt inköp av personal och eller del av entreprenad (Offentlig Upphandling, EU-s konkurrensdirektiv).

Det är inga småsummor som Rödgröna rörans damer åstadkommit under de senaste 2-3 åren. Vi hade med största sannolikhet fått betydligt bättre vägunderhåll kostnadsmässigt utan samt även kunnat planera för markdisposition i samband med utökade verkligt långvariga arbetstillfällen för nyföretagande och ändå fått som minst 25 öre mindre i skatt. De sk. snillena är inga snillen och saknar kunskap i hur man räknar på helhetsbilder.

Anneli Hulthén vill inte att göteborgarna ska få folkomrösta om trängselskatten.
I en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag avfärdar den rödgröna majoriteten folkinitiativet.

Rödgröna: Nej till folkomröstning om trängselskatten, GT 4 maj 2013
En sak är säker. Du Anneli Hulthén har inte i Din CV utbildning och eller erfarenhet nog att syssla med det Du gör här! Du har inte i Din uppdragsbeskrivning som Kommunstyrelsens ordförande fått carté blanche för att uttala Dig om vad Göteborgare tycker eller för att sätta Dig på höga hästar. Du är i fel stad kunskapsmässigt för det och Dina visade kunskaper står inte högt i kurs annat än hos de egna medlemmarna!

Rödgröna säger nej till omröstning, SvD 4 maj 2013

Uppriktigt sagt: Anneli Hulthén har till dags dato inte visat sig tillhöra intelligensian i Göteborg – Ingen som tillhör den försöker sätta sig på demokratiska rättigheter och påstå sig veta bättre än vanligt folk!
Demokrati Anneli Hulthén innebär inte att av ett parti valda toppkrafter har bättre förstånd än vanligt folk. Det krävs att lyssna när det gäller att försöka vara demokratisk.

Read Full Post »