Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mårten Schultz’

Det är över 25 år sedan du och jag i Folkpartiets Studentförening vid FFS i Göteborg hade diskussionen där jag gång på gång försökte få dig att förstå att personlig integritet INTE innebär att någon person, grupp av personer eller liknande äger rätten att exkluderas varken från polisens spaningsuppdrag, från signalspaning som bedrivs av militären SAMT att i Sverige gäller Svenska Grundlagar. Frihet kan aldrig någonsin ges på bekostnad av skydd mot brottslig verksamhet oavsett vem eller vilka som bedriver detta. Vilket innebär att det inte är någon som helst grupp som kan hävda Mänskliga Rättigheter för att inte kunna förekomma i Myndigheters register och/eller utredningar. Vi diskuterade även att det inte heller är tillåtet med utomparlamentarisk verksamhet. Du har säkerligen glömt. Men det har inte jag och flera andra.

Sverige är inte Vilda Västern där liberalism frångått sin ursprungliga ideologi för att bli något Rosseauskt frihetsideal eller pseudoliberalism. Liberalism är och har i sin verkliga form alltid varit Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar Liberalism har i sin verkliga form alltid krävt att ingen skall kunna diskriminera positivt eller negativt vilket i förlängningen innebär att det av svensk Grundlag och svensk Brottsbalk och andra lagar fastställda uppdraget för polis och säkerhetstjänst att utföra sin verksamhet är det som gäller. Inte några flummiga politiker eller tidigare politikers personliga uppfattningar oavsett om de är ensamma eller flera om åsikterna.

Det är inte så att romer är ensamma om att i sin stora grupp ha rötägg. Det är inte så att de arbetsfiler som funnits ens är olagliga. Svenska Myndigheter har rätt att utan begränsning lämna ut öppna register och Svenska Myndigheter har inte selekterat ut och registrerat någon för att den är romersk person lika lite som sker men andra minoritetsgrupper och/eller andra grupper etniska eller kulturella. Det är till och med lagligt (även enligt EU-lag) att i register, obs arbetsfil är inget register, föra in uppgift helt lagligt i sådant register som om det varit den uppgiften som legat till grund för att registret upprättats varit olaglig.

Registrering av romer fördöms, SvD 25 september 2013

Se även: Integritetsskydd får aldrig, Norah4you 25 september 2013

Maria, nu får du ge dig I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!

Read Full Post »

någonsin innebära att någon enskild eller grupp, etnisk/kulturell eller liknande undantas från laglig polisiär och/eller säkerhetspolisiär spaningsutredning som kan innebära att uppgifter om släktingar till grovt kriminella kan hämtas från Folkbokföringen som är ett öppet register hos Skatteverket.

En sak att stärka integritetsskyddet. MEN och det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget:

* Folkbokföringen är ett öppet register hos Skatteverket och det är tillåtet enligt Grundlag samt Offentlighets- och Säkerhetslagstiftning att Myndighet utan problem får lämna öppna register till annan Myndighet som äger rätten att använda de uppgifterna i en arbetsfil där utrednings- och analysmaterial gås igenom.

* Såväl svensk lagstiftning som EU-lag stipulerar att brottsbekämpande åtgärder är tillåtna.

Det är varken upp till media eller till aldrig så kunniga jurister/politiker att avgöra HUR svensk polis skall sköta sitt uppdrag att söka lösa brott. Det vore lika tokigt som om en patient sattes att instruera en kirurg hur operation skulle gå till!

Integritetsskyddet måste stärkas i svensk lagstiftning, Mårten Schultz, professor i civilrätt och David Brax fil dr. forskare vid Göteborgs universitet på DN Debatt 25 september 2013

En annan som är ute och cyklar utan att kontrollerat alla uppgifter är DO Lars Lindgren DO: Romerna diskrimineras fortfarande, GP 25 september 2013 Att romer, muslimer, araber i allmänhet, kurder, folk från fd Jugoslavien, människor som tillhör någon av FN (och Sverige) terrorklassad grupp eller av internationella polisen eftersökt brottsyndikats medlemmar registreras i spaningssyfte där det även helt i enlighet med Svensk Grundlagar och lagar samt EU-lag är tillåtet att i brottsbekämpande syfte se vilka släktingar de eftersökta har, det är inget som är diskriminerande. Det följer av Regeringsformens 1 kap 2§ att ingen får diskrimineras och av det därav direkt följande att ingen enskild eller grupp heller får uteslutas att spanas på samt få sina kontakter fastställda ens i spaningsregister. Arbetsfil är inget spaningsregister.

Sedan är Sveriges Radio med flera media fullständigt skrämmande okunniga när de jämför att brottsmisstänktas släkt- och vänrelationer får utredas helt lagligt med Förintelsen. Frågan är vilket Syfte som de som likt EXPO står bakom senaste våldsamma påståenden i media har. Varken Media eller EXPO äger något som helst tolkningsföreträde än mindre rätten att stifta Grundlagar och Lagar! Registreringen väcker minnen från Förintelsen, Sveriges Radio 25 september 2013

Det är ingalunda någon som helst registerskandal att svensk polis använder sig av de i Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningarna tilldelade rättigheterna att bedriva brottsbekämpning. Skandalen är att media själva använder sig av Öppna register för att förfölja människor. Säger inget som helst om att t.ex. nynazister m.fl. hålls koll på. Men det är inte det frågan gäller. Demokrati kräver att de som hävdar sina demokratiska rättigheter är beredda att ge sin/sina värsta motståndare EXAKT SAMMA RÄTTIGHETER. Demokrati kräver att ingen undantas när det gäller vem, när och var en myndighet i sitt uppdrag har skäl att från andra myndigheter begära och få öppna uppgifter! Någon måtta får det allt vara på de vänster om svenska Vänsterpartiet som gång efter annan försöker bygga hinder för de som enligt den gruppen vältaliga inte är politiskt korrekta.

Read Full Post »

faller lätt själv däri. Morgan Johansson S satt innan han blev folkhälsominister 2002 som ledamot av Justitieutskottet när lag 2000:130 § 13 togs……. sov han då?
Som Mark Klamberg så väl utreder i sin blogg Ingen anledning till oro – det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter, Mark Klamberg.blogspot.com står där:

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer.

Den lagen hänvisar sedan såväl Lag 2007:259 om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; Lag 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och Lag 2007:258 om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, till. Läs
Ingen anledning till oro – det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter, Mark Klamberg.blogspot.com och fortsätt gärna med att läsa Det starka svenska yttrandefrihetskskyddet är en myt, Mårten Schultz wordpress blogg 3 december 2010

Beatrice Ask kan tvingas avgå, Expressen 6 december 2010 skriver ”Ordförande i riksdagens justitieutskott, Morgan Johansson (S), tycker att uppgifterna är mycket uppseendeväckande.
– Justitieministern måste nu klargöra för det första vad som har pågått. Och för det andra måste hon klara ut om det ligger någon sanning i detta att regeringen försökt undanhålla riksdagen väsentlig information, säger han till TT.
Stämmer uppgifterna i de läckta dokumenten så kan det vara mycket allvarligt och brott mot grundlagen, enligt Morgan Johansson
.” Tja ha. Kan en Ordförande i riksdagens justitieutskott som satt som medlem av samma utskott när lag 2000:130 utan att uppmärksamma vad där stod alternativt har glömt att lagen togs och vad där stod, kan en sådan person vara ordförande i något Riksdagsutskott?

I V kräver sanningskommission, DN 6 december 2010 säger samme Morgan Johansson ”Ordförande i riksdagens justitieutskott, Morgan Johansson (S), tycker att uppgifterna är mycket uppseendeväckande.

– Justitieministern måste nu klargöra för det första vad som har pågått. Och för det andra måste hon klara ut om det ligger någon sanning i detta att regeringen försökt undanhålla riksdagen väsentlig information, säger han till TT.” Frågan är vad Morgan Johansson och hans Socialdemokrater när de satt vid makten försökte undanhålla Riksdagen och svenska folket för väsentlig information? Han har själv grävt gropen…..

I samma grop/fälla ramlar Aftonbladet Morgan Johansson: Kan vara brott mot grundlagen, Aftonbladet 6 december 2010 Vad sysslar Morgan Johansson med? Vi svenska medborgare har rätt att kräva en förklaring av honom själv!

Tillägg 14.53 Regeringen KU anmäls, Expressen 6 december 2010 vad då för? För att de följde den lag som socialdemokraterna under Göran Persson drev igenom?

Se även Morgan Johansson yviga uttalande glömmande sin egen roll…. Kan vara ett brott mot grundlagen, SvD 6 december 2010 tja ha – då begicks det under Göran Perssons tid vid makten när lagen som gav sittande regeringar fria händer i dessa frågorna togs!

Kan vara ett brott mot grundlagen, GP 6 december 2010

Tillägg 17.17 Bildt: Jag är ingen pudel, GP 6 december 2010 förklarar Carl Bildt ”Enligt Bildt är lagarna kända men själva arbetet i sina detaljer hemliga.

-De kanske inte är kända av varje enskild riksdagsledamot men de är det av riksdagens kontrollorgan, som finns för just detta, säger han.”
Frågan är om han räknar Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson som satt i utskottet då lag 2000:130 togs till ‘varje enskild riksdagsledamot’ eller om han raljerar då han vet att Morgan Johansson antingen lider av dåligt minne eller inte vill minnas 🙂

Read Full Post »