Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mänskliga Rättigheterna artikel 3’

Ett NEJ är ett NEJ och INGET ANNAT
Mer än så: Att ifrågasätta en kvinnas NEJ är och förblir inget annat än att ifrågasätta om kvinnan är myndig och kapabel att själv avgöra vad hon vill! Svenska kvinnor äger själva rätten att bestämma över om de vill eller inte vill ha sex med någon annan! En kvinna äger rätt att säga nej när som helst under en sexakt. Samma gäller för män. INGEN ÄGER RÄTTEN ATT FORTSÄTTA EFTER ETT NEJ OAVSETT UPPSÅT!!!!!

Det finns ingenting i Hovrättens dom som följer det som varenda svensk Offentlig Myndighet är skyldig att följa:
Regeringsformens 1 kap 2§ (Att Alla skall med skolan gått så långt att vi har domare i detta land som vill visa upp att de med största sannolikhet inte har haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, det säger i och för sig ALLT när det gäller kunskapsskolan som försvann!)

Dom fastställs i kritiserat våldtäktsmål, Aftonbladet 16 juni 2014
28-årig man frias i kritiserat våldtäktsmål, Kvällsposten 16 juni 2014
Debatten om samtyckeslag kommer att fortsätta, DN 16 juni 2014

SAMTYCKESLAG SKALL INTE BEHÖVAS OM VÅRA JURISTER TVINGAS LÄRA IN DET DE MISSADE I GRUNDSKOLAN! Utöver detta kan aldrig någon frias för att den inte haft uppsåtet – då läser juristerna lagtexterna fel. Om någon inte haft uppsåtet att köra på en person men ändå gjort detta, så är personen ändå skyldig till ett brott vållande av skada eller psykiskt lidande! Att påstå att våldtäktsmisstänkt skulle kunna frias om uppsåtet inte kan bevisas är att ha missat mycket under utbildningens gång! Vi, några stycken, överbevisade en domstol i Östergötland om detta när ett liknande mål var uppe i början av 90-talet.

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. [IEJ: Hovrättens beslut innebär Grundlagsbrott samt brott mot Mänskliga Rättigheter Artikel 3, Artikel 7 samt Artikel 12, se nedan]

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Enkel fråga till svenska jurister, advokater och domare. Om en bil står med nyckel i och någon främmande tar den med hänvisning till att han/hon trodde det var ett skämt menat att vem som helst fick ta bilen, hade Ni då accepterat att en brottsmisstänkts ord vägt lika tungt eller tyngre än bilägarens?

Professorn: Det är orealistiska beviskrav, Kvällsposten 16 juni 2014 I all synnerhet som såväl tingsrätt som hovrätt inte följt de Mänskliga Rättigheterna och verkar ha glömt bort att Regeringsformen gäller i Sverige!

Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. [iej: Det är att betrakta som omänsklig och förnedrande behandling när ett lands rättsväsende ifrågasätter en parts rätt att säga nej och för fram att den andra parten inte uppfattat det som ett nej utan en sexlek! Värre förnedring än att åter bli förnedrad en andra gång och då av rättsväsendet finns inte!]

ARTIKEL 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

ARTIKEL 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. [IEJ: Även här bryter Hovrätten mot Mänskliga rättigheterna. Det är inte tillåtet enligt denna paragraf att t.ex. ifrågasätta en kvinnas klädsel, tidigare leverne eller ens om det ”brukar vara så att”. KLART DISKRIMINERANDE FRÅN HOVRÄTTENS SIDA.]

Se även: Ett nej är ett nej oavsett klädsel och sexvanor, Norah4you 4 januari 2009

Sverige behöver en Författningsdomstol med det snaraste. Tills dess vore det bra om någon anmälde Sverige för brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

De Mänskliga Rättigheterna alla ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap, för det finns väl inte obehöriga?, borde lärt ut så att alla elever i årskurs 9 kunde visa att de lärt in…..

Artiklar i de Mänskliga Rättigheterna som juridikinstitutionerna glömt kontrollera att juridikstuderande inte bara läst/lärt in utan också förstått…… 😛

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Källa: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN.se

Till detta skall också läggas Sveriges Grundlagar…….

REGRINGSFORMEN

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). Källa: Regeringsformen, riksdagen.se

Högsta domstolen nästa för sexfilm på nätet, Sarah Britz blogg på GP.se 22 oktober 2013
Det osar kvinnoförakt lång väg, Frida Boisens krönika GT 22 oktober 2013
Göta Hovrätts snuskiga fantasi, Opinionsbloggen ledarredaktionen Expressen 22 oktober 2013
Dom i otakt med tiden, DN ledarsidan 23 oktober 2013 Minst sagt i otakt med tiden.
Domare: Det är ”allmänt veterligt”, domare Paul Forsberg SvD 22 oktober 2013 Herr domare tycks leva kvar i sin barndoms Inge och Stenprogram. Vad som är ”allmänt veterligt” herr domare är inget som någon svensk jurist äger rätten att fatta beslut om vad som är eller inte är. LÄR IN DE SVENSKA GRUNDLAGARNA!
”Domen – ett moraliskt haveri”, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 21 oktober 2013 Moraliskt haveri? Ja så det osar om det. Men värre än så: Domen är ett haveri för de grundmål som varje svensk skolelev SKALL ha visat att de lärt samt förstått för att vara berättigade till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan. Något som väl torde krävas för att komma in på juridiklinjen???

Se även: Tål Hovrättsdomaren inte kritik, Norah4you 22 oktober 2013
Det är dags att svenska jurister m.fl. lär sig att Mänskliga Rättigheterna samt Svenska Grundlagar inte är några vackra ord på papper man kan glömma bort när man så önskar!

Read Full Post »

Hur står Yttrandefriheten och Tryckfriheten relaterat till människors personliga integritet och rätt till säkerhet under privatlivets helgd? En snabb genomgång av gällande Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna gör att frågan som uppkom genom Kreditupplysningsföretaget Ratsits sökmöjligheter ställs på sin spets. Personligen ställer jag mig frågan: Vilket eller vilka partier i Sveriges Riksdag är inför nästa års val beredda att ställa sig bakom ett krav på en Svensk Författningsdomstol?

Det borde inte vara möjligt att andra än myndighet får möjlighet att kunna läsa uppgifter om en person än den som framgår av Folkbokföringen som Skatteverket har samt att Myndighet aldrig får sälja människors adresser. I båda fallen bör domstolsbeslut vara enda godtagbara för att vidare upplysningar skall få ges vidare.

REGERINGSFORMEN

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

under rubriken:

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

står:
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

Med andra ord så får Yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas för att skydda enskildas anseende, privatlivets helgd samt för att förebygga och beivra brott.
Hur är det då möjligt att det skall anses vara en Yttrandefrihets- och/eller Tryckfrihetsfråga att svensk myndighet säljer adress/-er som går till enskilda personer?

Vidare står det längre upp i Regeringsformens 2 kapitel:

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.Lag (2010:1408).

Om man slår upp de Mänskliga Rättigheterna så ser man i klartext följande artiklar som ingår i FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna:

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Hur är det juridiskt möjligt att annan Grundlag och/eller lag tillåts kollidera med den enskildes personliga säkerhet utan att det i enskilda fallet varit uppe i domstol?

Se även: Vad är offentlighets och sekretesslagen, Norah4you 12 augusti 2013

Ratsit stoppar känsliga uppgifter, SvD 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Skånskan 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, Västerbottens-Kuriren 14 augusti 2013
Ratsit stoppar känsliga uppgifter, GP 14 augusti 2013
Ratsit ändrar sökmöjligheter efter kritik, Sveriges Radio 14 augusti 2013 Personligen är jag tveksam till om en Författningsdomstol ens skulle godtagit att någon myndighet eller något företag skulle ha möjlighet att låta person/företag/myndighet utanför dess egna verksamhetsområde söka på enskilda personer över nätet. Det är en fråga som Datainspektionen som första instans i nuläget enligt mitt förmenande borde undersöka. Men det belyser vikten av att Sverige snarast får en Författningsdomstol.
Tekniken som utmanar etiken, SvD Ledarsidan 15 augusti 2013

Att den personliga integriteten och säkerheten kan komma att åsidosättas av nuvarande hantering av personliga uppgifter, det står helt klart.
Det finns fler frågor som uppkommer i efterdyningarna av Ratsits publicering av känsliga uppgifter. Det är bra att Ratsits VD tar tag i problemet och går igenom företagets uppgifter, det är mindre bra att myndigheter och eller företag lämnat ut uppgifter som direkt står i strid med vad som är tillåtet enligt Regeringsformen och/eller de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »